Tải bản đầy đủ - 683 (trang)
Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Tải bản đầy đủ - 683trang

Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conVí dụ

Giải

 hệ

 x1

2x

 1

x11 2

2 4

1 2Ví dụtìm nghiệm của không gian nghiệm

+ 2x2 − x3 + x4 = 0

+ 4x2 − 3x3

= 0

+ 2x2 + x3 + 5x4 = 0h2 →h2 −2h1

1 2 −1 1

−1 1

h →h −h1

 0 0 −1 −2 

−3 0  −−3−−3−−→

0 0 2 4

1 5TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

22CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conVí dụ

1 2 −1 1

h3 →h3 +2h2

−−

−−−−→  0 0 −1 −2  ⇒ x1, x3 là biến cơ

0 0 0 0

sở,

, x4 là

 biến tự do.Đặt x2 = α,

x4 =β x2x1

−2α − 3β

−2

−3 x2  

α

 = α 1 +β 0 

=

 0 

 −2 

 x3  

−2β

x4

β

0

1

Vậy X1 = (−2, 1, 0, 0)T và X2 = (−3, 0, −2, 1)T là cơ sởcủa không gian nghiệm. Số chiều của không gian nghiệm

của hệ này là 2.

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

23CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conCơ sở và số chiều của bao tuyến tínhSố chiều của bao tuyến tính < M > và hạng của hệ véctơĐịnh lý

Giả sử M = {x1, x2, . . . , xp } ⊂ E có hạng r và

W =< M > là không gian véctơ con sinh bởi M.

Khi đó dim(W ) = r .

Chứng minh.

Giả sử Mr = {xi1 , xi2 , . . . xir } là 1 tập con độc

lập tuyến tính tối đại của M.

Chứng minh Mr sinh ra W .

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

24CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conCơ sở và số chiều của bao tuyến tínhVì Mr độc lập tuyến tính tối đại nên mỗi véctơ

thuộc M đều là tổ hợp tuyến tính của các véctơ

của Mr ⇒ mọi véctơ của W là tổ hợp tuyến tính

của các véctơ của M thì cũng là tổ hợp tuyến tính

của các véctơ của Mr . Có nghĩa là

W =< M >⇒ W =< Mr > .

Mr độc lập tuyến tính.

Mr là tập sinh của W .

⇒ Mr là cơ sở của W

⇒ dim(W ) = r = rank(M).

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

25CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conCơ sở và số chiều của bao tuyến tínhTìm cơ sở và số chiều của không gian con M của kgv E

sinh bởi m véctơ x1 , x2 , . . . , xm : M =< x1 , x2 , . . . , xm >123Lấy một cơ sở B = {e1, e2, . . . , en } bất kỳ của

E . Tìm [x1]B , [x2]B , . . . , [xm ]B

Xét không gian hàng của ma trận

A = ([x1]B , [x2]B , . . . , [xm ]B )T

Biến đổi A về dạng bậc thang từ đó xác định

r (A) và cơ sở của M, số chiều của M bằng

r (A).TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

26CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conVí dụVí dụ

Trong R−kgv P2(x) cho p1(x) =

x 2 + 2x + 1, p2(x) = 2x 2 + x − 1, p3(x) = 4x + 4.

Tìm cơ sở và số chiều của không gian con sinh bởi

3 véctơ trên.

Xét cơ sở chính tắc x 2,x, 1

1

trận các cột A là A =  2

0

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)của P2

(x), vậy ma

2 1

1 −1 

4 4KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

27CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conVí dụ

1 2 1

h3 →h3 −4/3h2

h2 →h2 −2h1

A −−

−−−−→  0 −3 −3  −−−−−−−→

0 4 4

1 2 1

 0 −3 −3  = B. Ma trận B có hàng 1 và

0 0 0

hàng 2 độc lập tuyến tính và là cơ sở của không

gian con sinh bởi 3 véctơ p1(x), p2(x), p3(x). Vậy

p1(x), p2(x) là cơ sở và số chiều của không gian

con sinh bởi 3 véctơ trên là 2.

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

28CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conHạng của ma trận phụ hợpHạng của ma trận phụ hợpĐịnh lý

Cho A ∈ Mn (K ). Khi đó

Nếu r (A) = n thì r (PA) = n

Nếu r (A) = n − 1 thì r (PA) = 1

Nếu r (A) < n − 1 thì r (PA) = 0.

1231. r (A) = n ⇒ det(A) = 0. det(PA) =

(det(A))n−1 ⇒ det(PA) = 0 ⇒ r (PA) = n.

3. r (A) < n − 1 ⇒ mọi định thức con cấp n − 1

đều bằng 0 ⇒ PA = 0 ⇒ r (PA) = 0

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

29CON

/ 53Cơ sở và số chiều của không gian véctơ conHạng của ma trận phụ hợp2. Ta có A.PA = det(A). Nếu r (A) = n − 1 thì

det(A) = 0. Do đó A.PA = 0, từ đó suy ra các véc

tơ cột của ma trận PA là nghiệm của hệ phương

trình AX = 0. Suy ra rank(PA) = hạng các véc tơ

cột của ma trận PA nhỏ hơn hoặc bằng số chiều

của không gian nghiệm của hệ thuần nhất

AX = 0 ⇒ r (PA) n − r (A) = 1. Mặt khác, do

r (A) = n − 1 nên A có ít nhất 1 định thức con

cấp n − 1 khác không hay PA = 0. Suy ra

r (PA) 1. Vậy r (PA) = 1

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

30CON

/ 53Tổng và giao các không gian conĐịnh nghĩaĐịnh lý

Giả sử E là một K -kgv; (Fi )i∈I là một họ các

không gian véctơ con của E , thế thì giao Fi là

i∈Imột không gian véctơ con của E .

Chứng minh. Đặt F =Fi

i∈I123F = ∅ vì ∀i ∈ I , 0 ∈ Fi ⇒ 0 ∈ F .

∀x, y ∈ F ⇒ ∀i ∈ I , x, y ∈ Fi ⇒ x + y ∈ Fi

⇒x +y ∈F

∀i ∈ I , x ∈ Fi ⇒ ∀λ ∈ K , λx ∈ Fi ⇒ λx ∈ F .TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

31CON

/ 53Tổng và giao các không gian conĐịnh nghĩaĐịnh nghĩa

Giả sử E là một K −kgv, F1, F2 là 2 không gian

véctơ con của E . Ta ký hiệu F = F1 + F2 =

= {x ∈ E , ∃(x1, x2) ∈ F1 × F2, x = x1 + x2} được

gọi là tổng của F1 và F2.

Định lý

Tổng F = F1 + F2 là một không gian véctơ con

của E .

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)KHÔNG GIAN VÉCTƠ CON. TỔNG VÀ GIAO CỦA CÁC

TP.

KHÔNG

HCM —

GIAN

2013.

VÉCTƠ

32CON

/ 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Tải bản đầy đủ ngay(683 tr)

×