Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
I. Phương án thiết kế đường trục chính

I. Phương án thiết kế đường trục chính

Tải bản đầy đủ - 22trang

Hình 3.2.Sơ đồ phòng máy 606-A10II. Địa chỉ mạng

Hệ thống mạng có dải đại chỉ IP: 131.130.121.18

Dải địa chỉ được chia cho hệ thống 60 máy, tiến hành chia địa chỉ:

Dải địa chỉ thuộc lớp B, được viết dưới dạng nhị phân:

Địa chỉ (Adress): 10000011.10000010.10000011.00001010 ->131.130.121.18

Mặt nạ mạng(Net mask): 11111111.11111111.11111111.11111111-> 255.255.0.0

Địa chỉ mạng: 131.130.0

Cần chia hệ thống thành 6 mạng con (6 subnet),mỗi phòng gồn 3 mạng con( 3

subnet), ta có 6<=2n nên n=3. Vậy ta mượn 3 bit ở phần Host ID để them vào phần

Network ID.

Sau khi mượn 3 bit ở phần Hót ID, ta có Subnet Mask mới là:

Net Mask: 11111111.11111111.11100000.00000000

Network ID: 11111111.11111111.111

Host ID: 00000.00000000

 Địa chỉ ở dạng thập phân: 225.225.224.0

 Địa chỉ mạng lúc này: 131.130.0.0/19

-17Thực hiện chia subnet:

Subnet 0: 11111111.11111111.00000000.00000000 ->131.130.0.0/19

Subnet 1: 11111111.11111111.00100000.00000000 ->131.130.32.0/19

Subnet 2: 11111111.11111111.01000000.00000000 ->131.130.64.0/19

Subnet 3: 11111111.11111111.01100000.00000000 ->131.130.96.0/19

Sudnet 4: 11111111.11111111.10000000.00000000 ->131.130.128.0/19

Subnet 5: 11111111.11111111.10100000.00000000 ->131.130.160.0/19

Subnet 6: 11111111.11111111.11000000.00000000 ->131.130.192.0/19

Subnet 7: 11111111.11111111.11100000.00000000 ->131.130.224.0/19

Ta sử dụng các subnet từ subnet 1-> subnet 6 để cấp phát cho hệ thống mạng:

Chi tiết các subnet:

Subnet 1-> subnet 3 sử dụng cho phòng máy 605:

Subnet 1:

-Network: 131.130.32.0/19

Broadcast: 131.130.63.255

Hostmin : 131.130.32.1/19

Hostmax: 131.130.32.10/19-Network: 131.130.64.0/19

Broadcast: 131.130.95.255

Hostmin : 131.130.64.1/19

Hostmax: 131.130.64.10/19-Network: 131.130.96.0/19

Broadcast: 131.130.127.255

Hostmin : 131.130.96.1/19

Hostmax: 131.130.96.10/19Subnet 2:Subnet 3:Subnet 4-> subnet 6 sử dụng cho phòng máy 606:

Subnet 4:

-Network: 131.130.128.0/19

Broadcast: 131.130.159.255

Hostmin : 131.130.128.1/19

Hostmax: 131.130.128.10/19

18Subnet 5:

-Network: 131.130.160.0/19

Broadcast: 131.130.191.255

Hostmin : 131.130.160.1/19

Hostmax: 131.130.160.10/19Subnet 6:

-Network: 131.130.192.0/19

Broadcast: 131.130.223.255/19

Hostmin : 131.130.192.1/19

Hostmax: 131.130.192.10/19III. Quản lý tài khoản người dùng

Máy chủ sẽ quản lý các máy trạm thông qua các tài khoản, các tài khoản người

dùng được máy chủ tạo ra, và máy chủ quản lý các tài khoản này, cung cấp tài

nguyên cho người dùng sử dụng.

Quản lý tài khoản người dùng trong trên máy chủ:Hình 3.3. Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 119Hình 3.4.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 2Hình 3.5.Quản lý tài khoản người dùng trong Subnet 3

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Phương án thiết kế đường trục chính

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×