Tải bản đầy đủ - 78 (trang)
SỐ LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 78trang

+ Môđun đàn hồi:

+ US trong thép DƯL

- Cốt thép chịu lực bản mặt cầu:

+ Cường độ chảy quy định nhỏ nhất:

+ Môđun đàn hồi:99Ep=197000 MPafy

Es=

=420

MPa

200000 MPa2. CẤU TẠO KẾT CẤU NHỊP

2.1. Chiều dài tính toán KCN

-Kết cấu nhịp giản đơn có chiều dài nhịp:

- Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối:

-Chiều dài tính toán nhịp: Ltt = Lnh - 2.aLnh =

a =

Ltt =31 m

0.3 m

30.4 m2.2. Quy mô mặt cắt ngang cầu

- Các kích thước cơ bản của mặt cắt ngang cầu:+ Bề rộng phần xe chạy:

+ Bề rộng lề đi bộ:

+ Bề rộng vạch sơn

+ Bề rộng chân lan can:

+ Bề rộng toàn cầu: Bcau = Bxe + 2.ble + 2.bclc

+ Số làn xe thiết kế:Bxe = 8 m

ble = 1.5 m

bvs = 0,2m

bclc = 0,5m

Bcau = 12m

nl = 2 làn

S = ( 1800 ÷ 2500 ) mm- Khoảng cách giữa các dầm chủ chọn trong khoảng:

- Số dầm chủ thiết kế chọn như sau:

B   12000 12000 

 B

n dam =  cau ÷ cau ÷ = 

÷

÷ = ( 4.8 ÷ 6.7 )

 2500 1800   2500 1800 => Chọn ndam = 6 dầm.

=> Chọn S = 2000mm.

+ Chiều dài phần cánh hẫng:

B − ( n dam − 1) .S 12.1000 − ( 6 − 1) .2000

d oe = cau

=

= 1000mm.

2

21010Hình 1. Cấu tạo mặt cắt ngang kết cấu nhịp2.3. Kích thước mặt cắt ngang dầm chủ

2.3.1. Mặt cắt L/2 và L/4Hình 2: Cấu tạo mặt cắt L/2 và L/4

Dầm chủ chữ I với các kích thước như sau:

- Chiều cao dầm chủ:

- Kích thước bầu dầm:

+ Bề rộng bầu dầm:

+ Chiều cao bầu dầm:

+ Bề rộng vút bầu dầm:

+ Chiều cao vút bầu dầm:

- Kích thước sườn dầm:

+ Bề rộng sườn dầm:

+ Chiều cao sườn dầm:

- Kích thước bản cánh trên:

+ Bề rộng bản cánh trên:

+ Chiều cao cánh trên:

+ Bề rộng vút bản cánh trên:

+ Chiều cao vút bản cánh trên:

- Kích thước gờ kê ván khuôn cố định:

+ Bề rộng:

+ Chiều cao:1111h= 2000 mmb1

h1

b2

h2=

=

=

=b3

h3= 200

= 1190mm

mmb7

h5

b4

h4=

=

=

=900

120

325

110mm

mm

mm

mmb6

h6= 100

= 80mm

mm700

300

225

200mm

mm

mm

mm2.3.2. Mặt cắt gốiHình 4: Cấu tạo mặt cắt gối

- Kích thước sườn dầm:

+ Bề rộng sườn dầm:

+ Chiều cao sườn dầm:

- Kích thước bản cánh trên:

+ Bề rộng bản cánh trên:

+ Chiều cao cánh trên:

+ Chiều cao vút bản cánh trên:

- Kích thước gờ kê ván khuôn cố định:

+ Bề rộng:

+ Chiều cao:

1212b1

h7= 700 mm

= 1764mmb7

h5

h8= 900 mm

= 120 mm

= 36mmb6

h6= 100 mm

= 80 mm2.4. Cấu tạo bản bêtông mặt cầu

- Chiều dày bản bêtông:

ts

= 200 mm

- Chiều dài phần cánh hẫng:

de

= 1000mm

- Chiều dài phần cánh hẫng phía trong:

S/2 = 1000 mm

- Chiều cao toàn bộ dầm liên hợp

Hcb = 2200mm

2.5. Cấu tạo ván khuôn cố định

+ Chiều cao:

hvk = 80 mm

+ Bề rộng:

bvk = 1250mm

+ Tổng số lượng ván khuôn trên mặt cắt ngang cầu

= 5 chiếc

2.6. Đặc trưng hình học của mặt cắt

2.6.1. Xác định bề rộng bản cánh hữu hiệu

2.6.1.1. Dầm trong

- Bề rộng bản cánh hữu hiệu của dầm trong b i lấy giá trị nhỏ nhất của các giá trị

sau:

+ 1/4 chiều dài nhịp, Ltt/4 = 30400/4=7600 (mm).

+ 12 lần độ dày trung bình của bản cộng với số lớn nhất của bề dày sườn dầm

hoặc 1/2 bề rộng bản cánh trên của dầm

b3

=12.ts+ = 12.200 + 200 = 2600 (mm)

+ Khoảng cách trung bình giữa các dầm kề nhau (S=2000 mm)- Khống chế

=> Vậy chọn bi = 2000 mm

2.7.1.2. Dầm biên

- Bề rộng bản cánh dầm hữu hiệu của dầm biên b e được lấy bằng 1/2 bi + trị số

nhỏ nhất của:

+ 1/8 chiều dài nhịp hữu hiệu, Ltt/8 = 3800 mm.

+ 6 lần chiều dày bản cộng với số lớn hơn giữa 1/2 độ dày sườn dầm hoặc 1/4

bề rộng bản cánh trên của dầm chính

b3

2=6.ts+ = 6.200 +

- Chiều dài cánh hẫng, de =1000mm

=> Vậy chọn de = 1000 mm13200

213= 1300 (mm)2.7.2.Đặc trưng hình học của mặt cắt

Do dầm trong và dầm biên có cấu tạo giống nhau nên ta tính ĐTHH của mặt cắt

dầm trong, mặt cắt dầm biên tương tự.

2.7.2.1. Đặc trưng hình học của mặt cắt mặt cắt L/2 và L/4Hình 5: Chia mặt cắt nhịp thành các khối

- Diện tích mặt cắt:

A 0 = ∑ Ai

Trong đó:

+ Ao: Diện tích mặt cắt dầm tại giữa nhịp.

+ Ai: Diện tích từng khối đã chia của mặt cắt.Bộ

phận

1

2

3

4

5

614Hình dạngChiều dài

cạnh trênChiều dài

cạnh dưới(mm)

(mm)

Chữ nhật

700

700

Hình thang

200

700

Chữ nhật

200

200

Hình thang

900

200

Chữ nhật

900

900

Chữ nhật

700

700

Diện tích mặt cắt Ao14Chiều

cao

(mm)

300

200

1190

110

120

80Diện

tích

(mm2)

210000

90000

238000

60500

108000

56000

762500- Mômen tĩnh của mặt cắt với trục nằm ngang đi qua đáy dầm:

4

hi

4÷

h

1

1 

1

2  3

So = b1.h1. 1 + 2. .b 2 .h 2 . h1 + h 2 ÷+ b3 .∑ h i .  h1 + i=2 ÷+ 2. .b 4 .h 4 . ∑ h i + h 4 ÷

2

2

3 

2 ÷

2

3 

i =2 i=11 

1 

 4

 5

+ b7 .h 5 . ∑ h i + h 5 ÷+ b5 .h 6 . ∑ h i + h 6 ÷

2 

2 

 i=1

 i=1300 2

200 

200 + 1190 + 110 

= 700.

+ 225.200. 300 +

÷+ 200. ( 200 + 1190 + 110 ) . 300 +

÷

2

3 

22

120 +325.110. 300 + 200 + 1190 + .110 ÷+ 900.120.  300 + 200 + 1190 + 110 +

÷

3

2 80 +700.80. 300 + 200 + 1190 + 110 + 120 + ÷

2 = 7,37E + 8mm3- Khoảng cách từ trục 0 - 0 đến đáy dầm:So 7,37.108

Y =

=

= 966,5mm

A o 762500

b

o- Khoảng cách từ trục 0 - 0 đến mép trên dầm:Yot = h − Yob = 2000 − 966,5 = 1033,5mm1515- Mô men quán tính của mặt cắt với trục 0 - 0:

3 4 

b

.

2

2

3  ∑ hi ÷

b1.h13

b 2 .h 32 

1

 h1

b

b

Io =

+ b1.h1 . − Yo ÷ + 2.

+  h1 + h 2 − Yo ÷ +  i =2 

12

36

3

12

224

2

hi

4÷

b 4 .h 34

2

b .h 3

 3

b

b

i =2

+ b3 .∑ h i  h1 +

− Yo ÷ + 2.

. + b 4 .h 4 . ∑ h i + h 4 − Yo ÷ + 7 5

2

36

3

12

i=2

 i=1

÷

221

b5 .h 36

1

 4

 5b

+ b7 .h 5 . ∑ h i + h 5 − Yo ÷ +

+ b5 .h 6 . ∑ h i + h 6 − Yob ÷

2

12

2

 i=1 i =122700.3003

225.2003 

1

 300

=

+ 700.300. 

− 966.5 ÷ + 2.

+  300 + 200 − 966.5 ÷

12

36

3

 2

200.( 200 + 1190 + 110 )

200 + 1190 + 110

+

+ 200.( 200 + 1190 + 110 ) .  300 +

− 966.5 ÷

12

2

3223

325.1103

2 900.120

+2.

+ 325.110. 300 + 200 + 1190 + .110 − 966.5 ÷ +

36

3

12

23120 700.80

+900.120. 300 + 200 + 1190 + 110 +

− 966.5 ÷ +

2

12

280

+700.80. 300 + 200 + 1190 + 110 + 120 +

− 966.5 ÷

2

4

= 2,53E + 11mm

2.7.2.1. Đặc trưng hình học của mặt cắt mặt cắt gốiHình 6: Chia mặt cắt gối thành các khối

1616- Diện tích mặt cắt gối:

A 0 = ∑ Ai

Trong đó:

+ Ao: Diện tích mặt cắt dầm tại gối.

+ Ai: Diện tích từng khối đã chia của mặt cắt.Bộ

phận

1

2

3

4Hình dạngChiều dài

cạnh trênChiều dài

cạnh dưới(mm)

(mm)

Chữ nhật

700

700

Hình thang

900

700

Chữ nhật

900

900

Chữ nhật

700

700

Diện tích mặt cắtAoChiều

caoDiện

tích(mm)

(mm2)

1764 1234800

36

28800

120 108000

80

56000

1427600- Mômen tĩnh của mặt cắt với trục nằm ngang đi qua đáy dầm:b1.h 2

1

2 

1 

So =

+ 2. .b6 .h 8 . h 7 + h 8 ÷+ 2.b6 .h5. h 7 + h 8 + h 5 ÷

2

2

3 

2 

700.20002

1

2 

1=

+ 2. .100.36. 1764 + .36 ÷+ 2.100.120. 1764 + 36 + .120 ÷

2

2

3 

2= 14,5E + 08mm3- Khoảng cách từ trục 0 - 0 đến đáy dầm:Yob =So 14,5.108

=

= 1015.7mm

A o 1427600- Khoảng cách từ trục 0 - 0 đến mép trên dầm:Yot = h − Yob = 2000 − 1015,7 = 984.3mm

- Mômen quán tính của mặt cắt với trục 0 - 0:17172b1.h 3

b6 .h 83

2

b6 .h 53b 2

b

Io =

+ b1.h.( h − Yo ) + 2.

+ b 6 .h 8.  h 7 + h 8 − Yo ÷ + 2.

+

12

36

3

12

21

700.20003

100.363

2b

2.b 6 .h 5 . h 7 + h 8 + h 5 − Yo ÷ =

+ 700.2000. ( 2000 − 1015,7 ) + 2.

2

12

12

2

100.120

+100.36.(1764 + 36 − 1015,7) + 2.

3

12

21

+2.80.120.1764 + 36 + 120 − 1015,7 ÷ = 1.84E + 12mm 4

22.7.3. Tổng hợp ĐTHH của các mặt cắt

Đặc trưng hình học

Diện tích18Mặt cắt L/2 và L/4

Kí hiệu

AoMặt cắt gốiGiá trị

Kí hiệu

762500

AoKí hiệu

1427600

1,84E+1

2Đơn

vị

mm2

mm4Mômen quán tínhIo2,53E+11IoTrọng tâm tới đáy dầmYob966.5Yob1015,7mmTrọng tâm tới đỉnh dầmYot1033.5Yot984,3mmMômen tĩnh tới đáy dầmSo7,37E+0

8So14,5E+0

8mm318mm3. TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG LỰC

3.1. Các hệ số tính toán

- Hệ số tải trọng:

Tải trọngKí hiệu

γTĩnh tải giai đoạn IγTĩnh tải giai đoạn IγHoạt tải HL93Giá trị11.250.9021.500.65h1.751.00- Lực xung kích 1+IM:

+ Trạng thái giới hạn cường độ: 1+IM=1.25

+ Trạng thái giới hạn mỏi:

1+IM=1.15

- Hệ số làn xe: Cầu được thiết kế với n = 2 làn. Nên hệ số làn xe m = 1.00

- Hệ số điều chỉnh tải trọng: η.

η

+ : Hệ số liên quan đến tính dẻo, tính dư và tầm quan trọng trong khai thác

η η η η ≥

xác định theo: = I. D. R 0.95

η

η

+ I: Hệ số liên quan đến tầm quan trọng trong khai thác I =1.05

+

+ηη

ηηD: Hệ số liên quan đến tính dẻo

Rη: Hệ số liên quan đến tính dưD=0.95R=0.95Vậy: = 0.95

3.2. Tĩnh tải dải đều lên một dầm chủ

- Tĩnh tải dải đều lên một dầm chủ bao gồm: Tĩnh tải giai đoạn I và Tĩnh tải giai

đoạn II

- Tĩnh tải giai đoạn I:

+ Trọng lượng bản thân dầm chủ.

+ Trọng lượng bản bêtông mặt cầu.

+ Trọng lượng hệ liên kết ngang cầu.

+ Trọng lượng ván khuôn.

=> Trọng lượng các bộ phận trên được tính cho 1m chiều dài dầm chủ, do đó ta có

thể gọi là tĩnh tải giai đoạn I dải đều.

- Tĩnh tải giai đoạn II:

+ Trọng lượng lớp phủ mặt cầu.

+ Trọng lượng lan can.

=> Trọng lượng các bộ phận trên được tính cho 1m chiều dài dầm chủ, do đó ta có

thể gọi là tĩnh tải giai đoạn II dải đều.

3.2.1. Dầm trong

3.2.1.1. Trọng lượng dải đều dầm trong

1919Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỐ LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(78 tr)

×