Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình

Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình

Tải bản đầy đủ - 26trang

Giao diện tìm kiếm:Giao diện chính của nhân viên:Giao diện chính của quản lý:2.2 Code tiêu biểu

a) Đăng nhập tài khoản

publicpartialclassLogin : Form

{

class_bus bs = newclass_bus();

bool flag_login = false;

String key = "";

public Login()

{

InitializeComponent();

}

privatevoid butlogin_Click(object sender, EventArgs e)

{

String user = txtusername.Text.ToString();

String pass = txtpassword.Text.ToString();

if (String.IsNullOrEmpty(txtusername.Text) ||

String.IsNullOrEmpty(txtpassword.Text))

{

txtusername.Focus();

MessageBox.Show("vui lòng điền tên tài khoản hoặc mật khẩu");

}

else {

DataTable login = bs.login(user, pass);

if (login.Rows.Count == 1)

{

DataTable user_data = bs.show_nhansu();

String ten = "";

for (int i=0;i
{

if (login.Rows[0][2].ToString().CompareTo(user_data.Rows[i][0].ToString())==0)

{

key=login.Rows[0][2].ToString();

ten = user_data.Rows[i][1].ToString();

}}

MessageBox.Show("Đăng nhập thành công ! , Xin chào " + ten);

flag_login = true;

bs.set_key(key);

// MessageBox.Show("key = "+bs.get_key());

this.Hide();

Form3 f3 = newForm3();

f3.getkey(key);

f3.Show();

}

else {

MessageBox.Show("Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng , thử lại ! ");

}

}

}

b) Tìm kiếm nhân viên

privatevoid butsearch_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (String.IsNullOrEmpty(txttimkiem.Text))

{

key_search = "";

}

else {

key_search = txttimkiem.Text.ToString();}

dtg_dsnhansu.DataSource = bs.timkiem(key_search);

}

c) Thêm mới nhân viênprivatevoid butthemnhanvien_Click(object sender, EventArgs e)

{

String mavt_add = cbvitri.SelectedValue.ToString();

if (String.IsNullOrEmpty(txt_addma.Text) ||

String.IsNullOrEmpty(txt_addten.Text) ||

String.IsNullOrEmpty(txt_addhoten.Text) ||

String.IsNullOrEmpty(txt_addpass.Text))

{

MessageBox.Show("Không được bỏ trống");

}

else {

bs.insert_nhansu(txt_addma.Text.ToString(), txt_addhoten.Text.ToString(),

txt_addten.Text.ToString(), txt_addpass.Text.ToString(), mavt_add);

Form3_Load(null, null);

butshowds_Click(null, null);

}

}d) xóa nhân viên

privatevoid buttXoa_Click(object sender, EventArgs e)

{

int r = dataGridView2.CurrentCell.RowIndex;

String key = dataGridView2.Rows[r].Cells[0].Value.ToString();

String name = dataGridView2.Rows[r].Cells[1].Value.ToString();

DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa nhân viên '

"+name+" ' ?", "Xóa", MessageBoxButtons.YesNo);

if (dialogResult == DialogResult.Yes)

{

bs.xoa_nv(key);

Form3_Load(null, null);

}e) Thêm công việc cho nhân viên

privatevoid butthemcv_Click(object sender, EventArgs e){

manvnhan = cbnv.SelectedValue.ToString();

if (String.IsNullOrEmpty(txtmacv.Text)||String.IsNullOrEmpty(txttencv.Text)){

MessageBox.Show("Không được bỏ trống");

}

else

{

MessageBox.Show("" + manvnhan);

bs.insert_cv(txtmacv.Text.ToString(), txttencv.Text.ToString(),

manvnhan);

Form3_Load(null, null);

dataGridView1.Show();

}

}Kết Luận

3.1. Kết quả đạt được

Làm ra được phần mềm quản lý đơn giản, hiểu được các câu lệnh được sử dụng

trong C#. Hiểu biết các đoạn code tìm kiếm theo điều kiện, thêm , sửa xóa dữ liệu,

biết cách kết nối một phần mềm với Cơ Sở Dữ Liệu SQL sever hay với các CSDL

khác. sử dụng thành thạo các câu lệnh cơ bản dùng trong SQL sever.

3.2 Kết Luận

Ưu điểm:

Phần mềm đơn giản

Dễ sử dụng kể cả những người không tiếp xúc nhiều với CNTT

Gọn nhẹ, tốc độ cao, chỉ cần cài đặt trên máy chủ cài đặt trên các máy trạm.

Không hạn chế số lượng người dùng (thành viên tương tác trong hệ thống).

Không hạn chế hệ điều hành máy tính (windows, linux, ubuntu …).

Giao diện thân thiện, cấu trúc hiển thị đơn giản, rất dễ hiểu và dễ sử dụng.

Nhược điểm:

1.

2.

3.

4.

5.

6.1.

2.

3.Hạn chế với thiết bị di động (chưa tối ưu cho thiết bị di động )

Một số đoạn code vẫn chưa tối ưu để tích kiệm dữ liệu.

Giao diện chưa có nhiều hình ảnhTài Liệu Tham Khảo:

Giáo trình lập trình Winform C# của FPTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2:Thiết kế và cài đặt chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×