Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
III.        CÁC LỆNH TRỢ GIÚP

III.        CÁC LỆNH TRỢ GIÚP

Tải bản đầy đủ - 189trang

*Trên dòng Command3.: Oops (Lệnh UndoLệnh Undo dùng để hủy bỏ lần lượt các lệnh đã thực hiện trước đó. Truy xuất lệnh

bằng các cách sau:

*Trên thanh Standard: click vào biểu tượngĠ*Trên dòng Command: Undo (Command: Undo 

Auto/ Control/ BEgin/ End/ Mark/ Back/

*: nhập số lần Undo*Auto: nếu là On thì các đối tượng được vẽ trong mỗi lệnh xem như là mộtnhóm. Ví dụ các đoạn thẳng vẽ bằng một lệnh Line sẽ được hủy bỏ bởi một lần

Undo

*Control: lựa chọn này điều khiển việc thực hiện các lựa chọn của lệnh Undo.Khi nhập C, xuất hiện dòng nhắc: All/ None/ One , trong đó:

oAlloOneoNone : không thể thực hiện việc hủy bỏ các lệnh của AutoCAD*BEgin: thực hiện tất cả các lựa chọn của lệnh Undo

: chỉ hủy bỏ một lệnh vừa thực hiện trước đó: dùng lựa chọn này đánh dấu lệnh đầu của nhóm lệnh, lệnh này phải kếthợp với End*End: kết hợp với BEgin, lựa chọn này đánh dấu lệnh cuối của nhóm lệnh vàsau đó ta có thể xóa bởi một bước thực hiện

*Mark: đánh dấu lệnh AutoCAD vừa thực hiện mà sau này ta có thể trở vềbằng lựa chọn Back

*Back: hủy bỏ các lệnh đã thực hiện đến lần đánh dấu (Mark) gần nhất, nếukhông đánh dấu Mark thì AutoCAD sẽ xóa tất cả các lệnh đã thực hiện trước đó.4.Lệnh RedoLệnh Redo dùng sau lệnh Undo để phục hồi một lệnh vừa hủy trước đó. Truy xuất

lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Standard: click vào biểu tượngĠ*Trên dòng Command: Redo (5.Lệnh RedrawLệnh Redraw dùng để xóa các dấu + (gọi là các Blipmode) trên màn hìnhCommand: Redraw hoặc R (6.Tẩy xóa các đối tượng thừa (lệnhPurge)

Lệnh Purge cho phép ta tẩy xóa những đối tượng thừa (Block, Layer, Linetype,Shape, Text Style...) trong một bản vẽ. Truy xuất lệnh bằng cách sau:

*Trên dòng Command: Purge hay Pu (Giả sử ta cần xóa lớp TRUC có sẵn trên bản vẽ hiện hành, khi đó ta sẽ thực

hiện như sau:

Command: Purge hay Pu 

Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All:

La 

Names to purge <*>: 

Verify each name to be purged?

Purge layer TRUC? yIV.

1.CÁC LỆNH VẼ NHANH

Lệnh OffsetLệnh Offset dùng để tạo đối tượng mới song song với đối tượng đã chọn theo một

khoảng cách nào đó. Truy xuất lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Offset ( hoặc O (Command: O 

*Offset distance or Through : nhập vào khoảng cách hay dùng chuột

chọn điểm thứ nhất và điểm thứ hai để AutoCAD tự tính khoảng cách*Select object to offset: chọn đối tượng để offset*Side to offset: chọn phía để offsetChú ý: Lệnh Offset sẽ không hiệu quả đối với đối tượng là Points, Block và

Text2.Lệnh FilletLệnh Fillet giúp ta vẽ nối tiếp hai đoạn thẳng (hay đoạn thẳng với cung tròn hoặc

cả hai đều là cung tròn) bởi một cung tròn theo bán kính mà ta định sẵn. Truy xuất

lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Fillet (Command: Fillet 

(TRIM mode) Current fillet radius = 10.0000

Polyline/Radius/Trim/: mặc định là chọn đoạn thẳng thứ nhất để fillet, tiếp

đó AutoCAD sẽ đưa tiếp dòng lệnh:

Select second object: chọn đoạn thẳng thứ hai để fillet*Polyline: nếu đoạn thẳng ta cần bo cung thuộc polyline, chọn tuỳ chọnnày AutoCAD sẽ tự động bo tất cả các đoạn thẳng nối tiếp nhau trong polylineTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.        CÁC LỆNH TRỢ GIÚP

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×