Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
II.         CÁC KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH

II.         CÁC KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH

Tải bản đầy đủ - 189trang

Trim, Extend ...1.Lệnh MoveLệnh Move dùng để thay đổi vị trí đối tượng, truy xuất lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Move hoặc M (Command: Move 

Select objects: chọn đối tượng

Base point or displacement: định điểm cơ bản để từ đó di chuyển

Second point of displacement: định điểm muốn di chuyển đến2.Lệnh RotateLệnh Rotate dùng để quay đối tượng theo một góc nào đó. Truy xuất lệnh bằng các

cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượng Ġ

: Rotate hay Ro (Command: Ro 

Select objects: chọn đối tượng để quayBase point: định tâm quay

/ Reference: định góc quay, nếu chọn Reference (gõ Re), AutoCAD

đưa ra tiếp dòng lệnh

Reference angle <0>:

New angle:nhập góc tham khảonhập góc mới (góc quay sẽ bằng hiệu góc mới & góc tham khảo)3.Lệnh ScaleLệnh Scale dùng để thay đổi kích thước đối tượng theo một tỉ lệ nào đó. Truy xuất

lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Scale (Command: Scale 

Select objects: chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ

Base point: định điểm cơ bản

/ Reference: nhập hệä số tỉ lệ, nếu gõ Re,AutoCAD sẽ đưa tiếp dòng

lệnh

Reference length <1>: nhập vào chiều dài tham khảo

New length: nhập chiều dài mới để AutoCAD tính hệ số tỉ lệ4.Lệnh TrimLệnh Trim dùng để cắt bớt những phần thừa (không cần thiết hay vẽ dư) của đối

tượng tại mặt phẳng cắt. Truy xuất lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Trim hoặc Tr (Command: Tr 

Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)

Select objects: xác định đối tượng dùng làm mặt phẳng cắt

Select objects: tiếp tục xác định mặt phẳng cắt (nếu không thì ()

/Project/Edge/Undo: chọn phía đối tượng muốn kéo

dài

Nếu chọn U: sẽ không thực hiện lệnh kéo dài7.Lệnh StretchLệnh Stretch dùng để co dãn đối tượng theo một phương nào đó, truy xuất lệnh

bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify*Trên dòng Command: click vào biểu tượngĠ

: Stretch (Command: Stretch 

*Select object to stretch by crossing-windows or crossing-polygon...: chọn cạnh

nào đó của đối tượng bằng cách dùng rê chuột thành một cửa sổ bao quanh cạnh đó*Select objects: chọn đối tượng*Base point or displacement: định điểm cơ bản hay độ di chuyển*Second point of displacement: định điểm đếnChú ý: lệnh Stretch chỉ thi hành đối với đối tượng cuối cùng (nếu ta chọn cùng

lúc nhiều đối tượng.8.Lệnh LengthenLệnh Lengthen giúp ta có thể kéo dài hay rút ngắn chiều dài đối tượng (đoạn thẳng

hay cung tròn) mà không cần dùng mặt phẳng kéo dài hay mặt phẳng cắt.

Truy xuất lệnh bằng các cách sau:

*Trên thanh Modify: click vào biểu tượngĠTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.         CÁC KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×