Tải bản đầy đủ - 189 (trang)
II.         MÀN HÌNH AutoCAD R14

II.         MÀN HÌNH AutoCAD R14

Tải bản đầy đủ - 189trang

Hiển thị thanh Standard bằng cách:

*Từ Menu: chọn View\ Toolbars.... Hộp thoại Toolbars

mở ra: click vào ô Standar Toolbar (như hình 1.6).4.

Thanh thuộc tính (Object

Properties)Hiển thị thanh Object Properties bằng cách:

*Từ Menu: chọn View\Toolbars....Hộp thoại Toolbar mở ra: click vào ô Object

Properties (như hình 1.6).

5.Dòng lệnh (Command line)*Ta thực hiện lệnh bằng cách gõ từ bàn phím vào dòng command này.*Có thể hiển thị số dòng Command bằng cách:+

+Co dãn trực tiếp trên vùng Command

Từ thanh Menu: chọn Tools\Preferences. Hộp thoại Preferences mở ra, chọn

Display. Trên dòng Numbers of lines of text to show in docked command line

window: gõ số dòng mà vùng command cần hiển thị, ví dụ: 3 (như hình 1.9)6.Thanh trạng thái (Status bar)Cho ta biết tọa độ điểm và trên thanh này cũng có các chế độ SNAP,

GRID, ORTHO, OSNAP, ... sẽ đề cập sau. Vị trí thanh trạng thái như hình

1.10.

7.

Vùng Menu màn hình (Screen

Menu)

Vùng Screen Menu (Xem hình 1.10) cũng có chức năng như thanh Menu chính và

nếu được hiển thị nó sẽ nằm bên phải màn hình AutoCAD. Hiển thị vùng Screen

Menu bằng cách:

*Từ thanh Menu: chọn Tools\Preferences. Hộp thoại Preferences mở ra, chọn

Display. Sau đó click ô Display AutoCAD Screen menu in Drawing window (như

hình 1.9).

8.

Các thanh cuốn (Scroll bars)

(Xem hình 10)

Hiển thị các thanh cuốn bằng cách:*Từ thanh Menu: chọn Tools\Preferences. Hộp thoại Preferences mở ra, chọn

Display. Sau đó click dòng Display AutoCAD Scroll bars in Drawing window

(như hình1.9).9.

Vùng vẽ (Drawing Window) và

Con trỏ (Cursor)

* Vùng vẽ là vùng ta sẽ thể hiện các đối tượng vẽ trên đây.

(Xem hình 1.10)

* Cursor: thể hiện vị trí điểm vẽ ở trên màn hình. Bình

thường cursor có dạng ô hình vuông (box) và 2 đường thẳng

trực giao (crosshair) tại tâm hình vuông. Khi hiệu chỉnh đối

tượng, cursor có dạng boxThay đổi màu vùng vẽ và Crosshair bằng cách:

Trên Menu bar vào Tools\Preferences. Hộp thoại Preferences mở ra, chọn

Display, chọn ô Colors... (như hình 1.9). Hộp thoại AutoCAD Window Colors sẽ

mở ra

Tại trình Window Element:

·Chọn Graphics window background (thay đổi màu màn hình vùng vẽ), rồi click

vào ô màu mà ta thích sau đó chọn OK. (Hình 1.12.a). Màu mặc định của

AutoCAD (Default Colors) là màu đen (black)·Chọn Crosshair Colors (XOR) (thay đổi màu Crooshair), rồi click vào ô màu mà

ta thích, sau đó chọn OK. (Hình 1.12.b)CHƯƠNG II :TỔ CHỨC BẢN VẼ

I.CÁC DẠNG THỨC ÐƠN VỊ1.Dạng đơn vị đo chiều dài (Units)2.Dạng đơn vị đo góc (Angles)3.DirectionII.GIỚI HẠN MÀN HÌNH & HỆ SỐ TỈ LỆ1.Giới hạn màn hình (Drawing Limits)2.Hệ số tỉ lệ (Scale Factor)3.Lệnh Mvsetup

III.CÁC HỆ THỐNG TỌA ÐỘ1.Các biểu tượng của hệ thống tọa độ2.Ðịnh vị lại hệ thống tọa độ UCS

IV.TỌA ÐỘ ÐIỂM1.Tọa độ tuyệt đối (Absolute coordinates)2.Tọa độ tương đối (Relative coordinates)

V.CÔNG CỤ TRỢ GIÚP (Drafting Tools)1.Grid2.Snap3.Coords (Coordinate Display)4.Chế độ thẳng góc (Ortho)CHƯƠNG II.TỔ CHỨC BẢN VẼKhi đã khởi động AutoCAD, như đã đề cập trong chương trước, hộp

thoại Creating New Drawing sẽ hiện ra, sau khi lựa chọn một trình nào đó, ta

có thể vẽ ngay. Nhưng tốt nhất là ta nên đặt tên và lưu vào thư mục nào đó. Sau đó,

ta sẽ xác định các thông số cần thiết cho bản vẽ. Ví dụ: kích thước giấy vẽ, đơn vị,

tỉ lệ ...

I. CÁC DẠNG THỨC ÐƠN VỊ

AutoCAD cung cấp cho ta 5 dạng thức đơn vị đo chiều dài và 5 dạng thức đơn vị

đo góc để chọn lựa.

Ðo chiều dài

và FractionalÐo góc

và Surveyor: Scientific, Decimal, Engineering, Architectural

: Decimal Degrees, Deg/Min/Sec. Grads, Radians1. Dạng đơn vị đo chiều dài (Units)Scientific: đo theo dạng lũy thừa.Decimal: đo theo dạng thập phân.Engineering : đo theo foot và inch; phần inch thể hiện dưới dạng

thập phânArchitectural

hỗn số: đo theo foot và inch; phần inch thể hiện dưới dạngNếu ta chọn một trong 2 dạng Engineering và Architectural thì AutoCAD

xem 1 đơn vị vẽ (đơn vị ta nhập vào) là 1 inch, nghĩa là khi ta nhập kích thước đối

tượng vẽ mà không kèm theo đơn vị, AutoCAD sẽ hiểu theo inch.

Fractional: đo theo dạng hỗn sốKhi ta đã chọn được đơn vị đo, ta cũng cần phải chọn độ chính xác (Precision) cho

thích hợp để AutoCAD thể hiện trong phần ghi kích thước.

Các ví dụ về các dạng thức đo chiều dài:

Scientific: 1.55E+01Decimal: 15.50Engineering: 1'-3.50"Architectural: 1'-3 1/2"Architectural: 15 ½Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.         MÀN HÌNH AutoCAD R14

Tải bản đầy đủ ngay(189 tr)

×