Tải bản đầy đủ - 33 (trang)
Khái niệm Văn hóa.

Khái niệm Văn hóa.

Tải bản đầy đủ - 33trang

con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử nhằm thỏa mãn các nhu cầu về

vật chất và tinh thần của con người.

Ví dụ: Văn hóa dân gian, văn hóa ẩm thực, văn hóa trang phục, văn

hóaứng xử, văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa cồng chiêng, văn hóa

Văn Lang – Âu Lạc....

Còn riêng Hồ Chí Minh định nghĩa về văn hóa:

"Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng

tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn

giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc,

ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là

văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu

hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời

sống và đòi hỏi của sự sinh tồn"

Về sau này, nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu cũng đưa ra nhiều

cách định nghĩavề văn hóa:

Trong cuốn Xã hội học Văn hóa của Đoàn Văn Chúc, Viện Văn hóa và

NXB Văn hóa - Thông tin,1997, cho rằng: Văn hóa – vô sở bất tại: Văn hóa không nơi nào không có! Điều này cho thấy tất cả những sáng tạo của con

người trên nền của thế giới tự nhiên là văn hóa; nơi nào có con người nơi đó

có văn hóa.

Còn theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trong cuốn Tìm về bản sắc văn

hóa Việt Nam thì: Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh

thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong

sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.

Tổ chức giáo dục và khoa học của Liên Hiệp Quốc UNESCO: Văn hóa

bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc kia.

................

5Như vậy, từ tất cả có thể thấy rằng: Văn hóa là tất cả những giá trị vật

thể, những giá trị văn hóa được kết tinh theo không gian và thời gian do con

người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên.62. Khái niệm Từ chức

Từ xa xưa, Chức đã được hiểu là danh vị thể hiện các cấp bậc, quyền

hạn và trách nhiệm của một người.

Từ đó khái niệm về từ chức được hiểu là xin thôi không làm chức vụ

hiện đang giữ. Việc từ chức chỉ có thể sảy ra ở những người có chức, có quyền.

Từ chức một cách tự nguyện, tự giác là thái độ trung thực với chính mình, biết

xấu hổ khi làm điều trái với đạo lý, đi ngược lại nguyện vọng của cơ quan, tổ

chức và cộng đồng, là biểu hiện của sự cao thượng, dũng cảm, tự trọng.

3. Khái niệm Văn hóa Từ chức

Hiện nay, vấn đề văn hóa từ chức ở nước ta đang được nhiều nhà

nghiên cứu đề cập đến và luận bàn. Vấn đề Từ chức chỉ được xem là một

hành vi có văn hóa khi người ta tự nguyện và mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho xã

hội. Ở các nước phát triển, từ chức là văn hóa hành xử của những người có

chức, có quyền và đã trở thành trách nhiệm của người có chức, có quyền,

được dư luận xã hội chấp nhận.

Còn ở Việt Nam, chuyện từ chức đã sớm có trong lịch sử nhưng để trở

thành Văn hóa từ chức và khi nào có Văn hóa từ chức thì vẫn còn là một câu

hỏi lớn.

Định nghĩa về Văn hóa Từ chức VoH.com.Vn đưa ra rằng: Văn hóa từ

chức là cụm từ chỉ hành động được dùng ở thời đương đại, còn bản chất, nội

dung chính là “Treo ấn từ quan” mà hết thảy đông tây kim cổ đều có. Đó là

một hành động xuất phát từ nhận thức đúng đắn về tính hiệu quả trong công

việc và nghệ thuật dùng người vì lợi ích chung.

Tạp chí cộng sản chỉ ra rằng:Văn hóa từ chức là một dạng văn hóa cá

nhân của những người có chức, có quyền. Họ được cơ quan, tổ chức và xã hội

7tôn trọng khi ở họ có nhân cách đạo đức, biết lãnh đạo bằng tấm gương. Nếu

không có nhân cách và gương mẫu thì không thể thuyết phục được mọi người.

Và như vậy, một đất nước văn minh, phát triển thì không thể thiếu văn

hóa từ chức, và nói về văn hóa từ chức thì dễ nhưng để thực hiện được nó

trong một môi trường đang phát triển, đang hòa nhập trong xu thế toàn cầu

hóa, sự phức tạp của kinh tế, chính trị và sự xuống cấp đạo đức và những hệ

lụy từ tư tưởng hàng ngàn năm của Việt Nam lại là những rào cản cho việc

phát triển và xây dựng văn hóa từ chức ngày nay. Để làm rõ hơn những hạn

chế cũng như đưa ra một số biện pháp thức đẩy, xây dưng văn hóa từ chức ở

nước ta hiện nay, chúng ta cùng bàn vấn đề ở chương sau khi đề cập đến

những cơ sở tác động tiêu cực đến Văn hóa Từ chức ở Việt Nam.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm Văn hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(33 tr)

×