Tải bản đầy đủ - 91 (trang)
Kết luận và kiến nghị

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 91trang

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâmtrung tâm công nghiệp của trung ơng và thành phốđống trên địa bàn... Đã tạo điều kiện kinh tế huyện Gia

Lâm khá phát triển so với các huyện khác của ngoại thành.

Tuy nhiên trong nông nghiệp nông thôn huyện Gia Lâm

vẫn còn mang tính thuần nông, tình trạng thiếu việc làm

vẫn còn lớn và tập trung nhiều ở lĩnh vực nông nghiệp. Theo

dự báo đến năm 2010 và những năm tiếo theo tỷ trọng cơ

cấu kinh tế nông thôn sẽ là: Nông nghiệp 6,94%. công

nghiệp 45,16% và dịch vụ 47,9%. Trên cơ sở ơ cấu kinh tế

nông thôn thay đổi nh vậy, đời sống của đại bộ phận dân

c sẽ đợc nâng cao (cả chất lợng lẫn tinh thần) giảm đến mức

thấp nhấttỷ lệ lao động thất nghiệp, chuyển dần laođộng nông thôn huyện Gia Lâm sang lĩnh vực công nghiệp

và dịch vụ - góp phần thực hiện thành công mục tiêu CNH HĐH nông nghiệp nông thôn huyện Gia Lâm.

Qua mấy năm qua, cơ cấu kinh tế nông thôn của

huyện đã có sự chuyển dịch theo hớng tích cực, phù hợp với

điều kiện của vùng và đạt đợc mục tiêu đề ra của huyện.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt đợc vẫn còn mộ số

tồn tại mà thời gian tiếp theo trong quá trình chuyển dịch

cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Gia Lâm phải giải quyết,

đồng thời phải khai thác triệt để các lợi thế so sánh ,mà Gia

Lâm có đợc, để nông thôn Gia Lâm ngày càng giầu mạnh.Kiến nghị:1

7

3Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia LâmTrong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

huyện Gia Lâm phải đặc biệt coi trọng vấn đề bảovệ môi

trờng xây dựng nền kinh tế nông thôn với cơ cấu hợp lý. Nhà

nớc, Trung ơng và Thành phố cần quan tâm đến một số

kiến nghị sau:

- Chỉ đạo việc khẩn trơng giao đất ổn định và lâu

dài cho hộ nông dân trên địa bàn huyện, tạo cơ chế đẩy

đến sự tích tụ ruộng đất.

- Dành một khoảng ngân sách thích đáng để đầu

vào các khâu trọng điểm, các ngành trọng điểm, tăng cờng

nguồn vốn vay u đãi cho nông dân.

- Ban hành một số chính sách kinh tế để tạo đòn bẩy

trong việc thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

nông thôn trên địa bàn huyện.

- UBND thành phố Hà nội cần sớm thực hiện một số vấn

đề sau:

+ Công bố quy hoạch cụ thể kế hoạch sử dụng đất

nông nghiệp cho xây dựng cơ bản trên toàn địa bàn

huyện.

+ Hớng dẫn việc thực hiện chỉ thị 247/TTg ngày

4/5/1995 của Thủ tớng Chính phủ về việc khắc phục giảm

diện tích gieo trồng lúa nớc. Ngoài tinh thần chung của chỉ

thị đối với những nơi khô hạn, trồng lúa kém hiệu quả cần

cho phép chuyển sang trồng các loại cây khác.

+ Chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất và ban hành

chính sách khuyến khích đầu t trong và ngoài nớc đối với

nông thôn huyện Gia Lâm.

1

7

5Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia LâmMục lục

* Lời nói đầu..........................................................1

Chơng I: Những vấn đề lý luận về cơcấu kinh tếnông thôn .............................................................3

1. Các khái niệm..................................................................3

2. Các nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn ...................5

3. Đặc trng của cơ cấu kinh tế nông thôn .........................8

4. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu KTNT nói chung và

KTNT

ngoại thành nói riêng............................................................9

5. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả.................11

6. Các nhân tố ảnh hởng đến chuỷen dịch cơ cấu nông

nghiêp..................................................................................12

7. Kinh nghiệm của một số nớc trong việc chuyển dịch cơ

cấu KTNT..............................................................................15

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

huyện

Gia Lâm quan các năm............................................18

1. Khái quát tình hình cơ bản của huyện.........................18

1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của huyện Gia Lâm

Hà Nội..................................................................................18

1.2 Đặc điểm về điều kiện kinh tế xã hội của huyện.....21

1.3 Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên KT XH của

huyện Gia Lâm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

.............................................................................................26

2. Thực trạng chuyểm dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện

Gia Lâm từ1

7

7Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông thôn Huyện Gia Lâm1996 đến nay......................................................................27

2.1 Khái quát tình hình phát triển sản xuất của huyện từ trớc đến nay...........................................................................27

2.2 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu KTNT phân theo ngành ở

huyện

Gia Lâm từ 1996 đến nay..................................................28

2.3. Chuyển dịch cơ cấu theo ngành.................................30

2.4. Chuyển dịch cơ cấu theo vùng....................................39

2.5. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế ...........42

2.6. Chuyển dịch cơ cấu kỹ thuật......................................44

3. Đánh giá chung về việc chuyển dịch cơ cấu KTNT huyện

Gia Lâm...............................................................................44

Chơng III: Phơng hớng và những biện pháp chủ yếu

chuyển dịch

cơ cấu KTNT huyện Gia Lâm trong thời gian tới......47

1. Những quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện

Gia lâm Hà Nội ...................................................................47

2. Mục tiêu và phơng hớng chuyển dịch.............................49

3. Những biện pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu

KTNT huyện

Gia lâm Hà Nội đến năm 2010 và nhứng năm tiếp theo...58

Kết luận và kiến nghị.........................................................671

7

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận và kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(91 tr)

×