Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ - 82trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Đảm bảo chuyển các trục công trình ra thực địa

Trong thi công móng công trình, mạng lưới khống chế nên lập một lần

sử dụng cho cả hai mục đích: bố trí cọc móng và bố trí trục công trình. Các

trục móng được đánh dấu trên khung định vị hoặc hệ thống dấu mốc đầu trục,

dùng để bố trí chi tiết khi thi công móng.

Để xác định độ chính xác mạng lưới khống chế đảm bảo công tác bố trí

các trục, ta xuất phát từ quy định trong Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam 309:

2004: “ Độ lệch của trục chân móng đối với trục thiết kế không vượt quá

10mm ”.

Nếu coi đây là sai số trung phương lớn nhất thì theo nguyên tắc đồng

ảnh hưởng ta có:

mtd =10mm

= 5.8mm

3Nếu giữa lưới khống chế và công tác bố trí ta cũng áp dụng nguyên tắc

đồng ảnh hưởng thì:

mkc = mbt =5.8mm

= 4mm

2Như vậy độ chính xác chuyển các trục móng công trình ra thực địa thường

cao hơn yêu cầu độ chính xác bố trí các cọc móng.

2.2.2 Các phương pháp thành lập lưới

Lưới khống chế thi công phần móng công trình có thể sử dụng các

phương pháp:

- Phương pháp 1: các điểm lưới tạo thành cặp điểm song song với trục

công trình.

Khi xây dựng lưới theo phương pháp này chúng ta nên sử dụng lưới ô

vuông. Chiều dài cạnh của lưới ô vuông thường chênh lệch không nhiều so

với khoảng cách giữa các trục của công trình. Lưới ô vuông thuận lợi cho việc

bố trí các trục bằng máy kinh vĩ và thước thép.SV: Vũ Văn Đạt26A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

- Phương pháp 2: các điểm của lưới nằm ngoài phạm vi công trình

Phương pháp này được sử dụng khi công trình được xây dựng trong

điều kiện chật hẹp hoặc công trình xây chen. Theo phương pháp này chúng ta

nên sử dụng lưới tam giác đo góc- cạnh hoặc lưới đa giác, các loại lưới này có

ưu điểm là cho độ chính xác đồng đều. Hiện nay với sự phát triển và hoàn

thiện của các máy toàn đạc điện tử phương pháp tam giác đo góc- cạnh được

sử dụng phổ biến để thành lập lưới khống chế thi công công trình.

2.2.3 Đo nối và xác lập hệ toạ độ công trình

Để đảm bảo độ chính xác khi bố trí hệ thống móng cọc cũng như tránh

tình trạng khi bố trí, vị trí của công trình bị dịch chuyển sang phần đất xung

quanh. Chúng ta nên đo nối lưới khống chế cơ sở trên mặt bằng xây dựng với

các mốc cấp đất vì các mốc cấp đất do Sở Tài Nguyên Môi Trường xác định

với độ chính xác rất thấp.

Khi sử dụng các mốc của lưới khống chế nên chuyển từ hệ toạ độ quốc

gia về hệ toạ độ công trình vì hệ toạ độ quốc gia không phù hợp cho việc sử

dụng trong xây dựng công trình. Các trục của nó không song song với các

trục của công trình gây khó khăn cho công tác bố trí chi tiết đặc biệt là đối với

phần móng. Để tiện cho việc bố trí chi tiết công trình khi chọn hệ toạ độ công

trình nên chọn sao cho các trục của nó song song hoặc vuông góc với các trục

của công trình.

2.2.4 Bố trí và đánh dấu lưới thi công lên tường baoSV: Vũ Văn Đạt27A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Nhµ

(2)

(1)

M1M2

m'3m3Nhµ(3)iivm4(3)iiiiiT¦ êng baoM'4

(4)

M'2m'1

(2)

(1)T¦ êng baoHình 2.8 Bố trí và đánh dấu lưới thi công lên tường bao

Đối với công trình nhà cao tầng ở các đô thị lớn, nhất là trong điều kiện

thi công ở Việt Nam thì mạng lưới thi công thường được thành lập ở khu vực

chật hẹp, không thuận lợi cho đo ngắm và bảo quản các mốc lâu dài các điểm

mốc khống chế. Trong điều kiện như vậy để tránh các mốc khống chế thi công

bị mất trong quá trình thi công người ta chuyển các trục công trình lên tường

bao đã có chắc chắn ở xung quanh công trình.

Giả sử có các điểm I, II, III, IV là các điểm lưới trục công trình.

Các dấu (1)-(1), (2)-(2), (3)-(3), (4)-(4) là các trục công trình cần gửi

lên tường bao.

M1, M 1' … M4, M 4' là các dấu mốc nằm trên hướng của các trục công trình.

Việc đánh dấu các điểm của lưới trục lên tường bao được thực hiện như sau:

Dùng máy kinh vĩ đặt tại điểm I định hướng về điểm II nâng ống kính

lên ngắm vào bức tường đã có, dùng sơn đánh dấu điểm (3). Đảo ống kính

1800 về phía sau lại đánh dấu điểm (3). Làm tương tự ta sẽ đánh dấu được các

trục còn lại. Các dấu trục này là căn dấu định vị để chuyển các trục công trình

lên tầng và phục hồi lại vị trí các điểm lưới trục công trình đã mất trong quá

trình thi công.

Công tác chuyển các lưới trục công trình lên tường bao sẽ gặp phải một

số nguồn sai số sau:

- Sai số định tâm máy đối với điểm đánh dấu gần máy.

SV: Vũ Văn Đạt28A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

- Sai số bắt mục tiêu đối với điểm trên tường bao.

2.3 THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRÊN MẶT BẰNG MÓNG

2.3.1 Thành lập lưới khung

Do yêu cầu bố trí trục công trình đòi hỏi độ chính xác rất cao, vì vậy

cần phải xây dựng một lưới trục gốc ABCD là lưới khung có các vị trí toạ độ

đúng như thiết kế hoặc lệch trong hạn sai cho phép. Việc thành lập lưới trục

công trình được tiến hành theo phương pháp hoàn nguyên, các bước làm cụ

thể như sau:

* Bước 1: Đo tính toạ độ thực tế của lưới

Áp dụng phương pháp lưới tứ giác đo cạnh có đường chéo để thành lập lưới,

hiện nay có các máy đo dài điện tử độ chính xác cao đáp ứng được yêu cầu

này. Sau khi đo đạc tính toán bình sai lưới với một phương vị gốc và một toạ

độ điểm gốc giả định có thể tính được toạ độ chính xác của tất cả các điểm

trong lưới.

* Bước 2: Hoàn nguyên lưới(Hình 2.9 Sơ đồ hoàn nguyên lưới).

Từ toạ độ thực tế của các điểm lưới A1, B1, C1, D1 tiến hành hoàn

nguyên vị trí của các điểm lưới về A, B, C, D là vị trí toạ độ thiết kế.SV: Vũ Văn Đạt29A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

Sau khi đã có toạ độ chính xác của các điểm gốc A, B, C, D ta tiến hành

tăng dày các điểm lưới theo các phương pháp như đặt khoảng cách theo

hướng chuẩn, phương pháp giao hội hướng chuẩn dựa trên các điểm đã biết.

2.3.2 Tăng dày các điểm lưới trục công trình

Theo hình vẽ các điểm của lưới trục công trình tăng dày ở đây là các điểm E,

F, ... P, Q. Có hai phương pháp cơ bản để tăng dày các lưới trục công trình

như sau:

1. Phương pháp đặt khoảng cách theo hướng chuẩn

Trong phương pháp này khoảng cách thiết kế được đặt theo hướng

chuẩn và điểm bố trí cũng nằm trên hướng chuẩn đó.Hình 2.9 Sơ đồ tăng dày lưới trục công trình theo hướng chuẩn.

Hướng chuẩn được thành lập bằng máy kinh vĩ qua hai điểm gốc B và

C như hình vẽ, B và C là các điểm lưới gốc, khoảng cách l 1, l2 … được đặt

chính xác bằng thước thép, thước inva hoặc máy toàn đạc điện tử đã được

kiểm nghiệm. Các điểm tăng dày E, F, G được bố trí, đánh dấu trên thực địa

bằng các dấu mốc chắc chắn. Để kiểm tra cần đo khoảng cách từ điểm bố trí

đến điểm cuối của hướng chuẩn C, tổng khoảng cách l i so với khoảng cách

BC phải nằm trong hạn sai cho phép , nếu độ lệch này lớn quá hạn sai thì phải

tiến hành hiệu chỉnh vào vị trí các điểm đã bố trí.

- Sai số vị trí điểm của lưới

Nguồn sai số chủ yếu trong phương pháp này là sai số thành lập hướng

chuẩn (mc) và sai số đặt khoảng cách (m l). Ảnh hưởng tổng hợp của các

nguồn sai số này được tính theo công thức:SV: Vũ Văn Đạt30A – K57

Lớp: Trắc địaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRÊN MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×