Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 82trang

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồnghiệp

PHỤ LỤCKET QUA TINH TOAN THIET KE LUOI MAT BANG

THIET KE LUOI KHONG CHE MAT BANG BEN NGOAI CONG TRINH

Phuong an 1

Cac thong so cua luoi

===================***====================

CAC CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI

-----------------------------1.Tong so diem:82. So diem goc:13. So diem moi lap:74. So goc thiet ke:125. So canh thiet ke :106. So p/vi thiet ke :17. Sai so do goc: 3.0"8. Sai so do canh: 2+2ppm------------------------------BANG1: SO LIEU KHOI TINH

========================

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|8|G1|85.000 |85.000 |==================================================BANG2: TOA DO CAC DIEM THIET KE

===============================

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|1|G6|85.000 |178.800 ||2|G7|85.000 |274.800 ||3|G2|85.000 |354.200 ||4|G3|177.000 |354.200 ||5|G8|177.000 |274.800 |SV: Vũ Văn Đạt61A – K57

Lớp: Trắc địaántốtTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồnghiệp

|6|G5|177.000 |178.800 ||7|G4|177.000 |85.000 |==================================================

BANG3: KY HIEU VA GIA TRI GOC THIET KE

======================================

_________________________________________________

|||| STT |Trai.Giua.Phai||

GOC THIET KE|| S.SO (")|------------------------------------------------|1 |781 |9000|3.00||2 |816 |9002|3.00||3 |612 |90060|3.00||4 |125 |90058|3.00||5 |523 |90056|3.00||6 |234 |90054|3.00||7 |345 |90052|3.00||8 |452 |90050|3.00||9 |256 |90048|3.00||10 |561 |90046|3.00||11 |167 |90044|3.00||12 |678 |90042|3.00|-------------------------------------------------BANG4: KY HIEU VA GIA TRI CANH THIET KE

=======================================

__________________________________________________

|||| STT |D.DauD.Cuoi||

CANH T.KE (m)||SAI SO(mm)|-------------------------------------------------|1|76|93.800|2.19||2|65|96.000|2.19||3|54|79.400|2.16||4|43|92.000|2.18||5|32|79.400|2.16||6|21|96.000|2.19||7|18|93.800|2.19||8|87|92.000|2.18||9|61|92.000|2.18|| 10|52|92.000|2.18|--------------------------------------------------BANG5: KY HIEU VA GIA TRI PHUONG VI THIET KESV: Vũ Văn Đạt62A – K57

Lớp: Trắc địaántốtTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

============================================

_______________________________________________

|||| STT |D.Dau-D.Cuoi|||P/VI THIET KE | S.SO (")|----------------------------------------------|1|78| 18000 |0.01|-----------------------------------------------BANG6: TOA DO VA SAI SO CUA DIEM CAN XAC DINH

============================================

_________________________________________________________________________________

_________

||||||||________Elip_sai_so______|

|STT| T DIEM |X(m)|Y(m)| Mx(m) | My(m) | Mp(m) | E(m)| F(m)|Anfa "o"|

----------------------------------------------------------------------------------------| 1 |G6|85.000 |178.800 | 0.001 | 0.002 |0.0020 | 0.002 | 0.001 |G7|85.000 |274.800 | 0.002 | 0.002 |0.0033 | 0.003 | 0.002 |G2|85.000 |354.200 | 0.004 | 0.003 |0.0047 | 0.004 | 0.003 |G3|177.000 |354.200 | 0.004 | 0.003 |0.0048 | 0.004 | 0.003 ||177.000 |274.800 | 0.003 | 0.002 |0.0034 | 0.003 | 0.002 ||177.000 |178.800 | 0.002 | 0.002 |0.0023 | 0.002 | 0.001 ||177.000 |85.000 | 0.001 | 0.000 |0.0015 | 0.001 | 0.000 |76.761 |

| 2 |

44.284 |

| 3 |

23.846 |

| 4 |

337.480 |

| 5 |G8322.170 |

| 6 |G5124.468 |

| 7 |G4360.000 |

----------------------------------------------------------------------------------------SV: Vũ Văn Đạt63A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

BANG7: TUONG HO VI TRI DIEM

============================

______________________________________________________________________________

|Diem|Diem||dau|cuoi|Chieu dai |

(m)ms|Ms/s| (mm) || Phuong vi| M(a) |M(t/h)|||o,""||-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G1|93.800 |1.7 | 1/56400 | 27000| 2.43 | 1.66 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G5|92.000 |1.3 | 1/69900 |000| 2.75 | 1.32 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G7|96.000 |1.7 | 1/57600 |9000| 3.66 | 1.67 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G6|96.000 |1.7 | 1/57600 | 27000| 3.66 | 1.67 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G8|92.000 |1.3 | 1/70400 |000| 3.89 | 1.31 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G2|79.400 |1.6 | 1/48300 |9000| 4.60 | 1.64 |-----------------------------------------------------------------------------|G2 |G7|79.400 |1.6 | 1/48300 | 27000| 4.60 | 1.64 |-----------------------------------------------------------------------------|G2 |G3|92.000 |1.4 | 1/63700 |000| 4.77 | 1.44 |-----------------------------------------------------------------------------|G3 |G2|92.000 |1.4 | 1/63700 | 18000| 4.77 | 1.44 |-----------------------------------------------------------------------------|G3 |G8|79.400 |1.6 | 1/48300 | 27000| 4.60 | 1.64 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G3|79.400 |1.6 | 1/48300 |9000| 4.60 | 1.64 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G7|92.000 |1.3 | 1/70400 | 18000| 3.89 | 1.31 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G5|96.000 |1.7 | 1/57600 | 27000| 3.66 | 1.67 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G8|96.000 |1.7 | 1/57600 |9000| 3.66 | 1.67 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G6|92.000 |1.3 | 1/69900 | 18000| 2.75 | 1.32 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G4|93.800 |1.7 | 1/56400 | 27000| 2.43 | 1.66 |-----------------------------------------------------------------------------|G4 |G5|93.800 |1.7 | 1/56400 |9000| 2.43 | 1.66 |-----------------------------------------------------------------------------|G4 |G1|92.000 |1.5 | 1/61500 | 18000| 0.01 | 1.50 |-----------------------------------------------------------------------------|G1 |G4|92.000 |1.5 | 1/61500 |000| 0.01 | 1.50 |-----------------------------------------------------------------------------|G1 |G6SV: Vũ Văn Đạt|93.800 |1.7 | 1/56400 |64A – K57

Lớp: Trắc địa9000| 2.43 | 1.66 |Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

-----------------------------------------------------------------------------KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC LUOI

==================================

1. Sai so trong so don vi: Mo =3.0"-----------------------------------2. Diem yeu nhat: (G3) Mp =0.0048(m)-----------------------------------3. Chieu dai canh yeu: (G7G2) 1/48300--------------------------------------------4. Phuong vi canh yeu: (G2G3)4.77"-----------------------------------------KET QUA TINH TOAN THIET KE LUOI MAT BANG

THIET KE LUOI KHONG CHE MAT BANG BEN NGOAI CONG TRINH

Phuong an 2

Cac thong so cua luoi

===================***====================

CAC CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI

-----------------------------1.Tong so diem:82. So diem goc:13. So diem moi lap:74. So goc thiet ke:245. So canh thiet ke :166. So p/vi thiet ke :17. Sai so do goc: 3.0"8. Sai so do canh: 2+2ppm------------------------------BANG1: SO LIEU KHOI TINH

========================

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|8|G1|85.000 |85.000 |==================================================BANG2: TOA DO CAC DIEM THIET KE

===============================SV: Vũ Văn Đạt65A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồnghiệp

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|1|G6|85.000 |178.800 ||2|G7|85.000 |274.800 ||3|G2|85.000 |354.200 ||4|G3|177.000 |354.200 ||5|G8|177.000 |274.800 ||6|G5|177.000 |178.800 ||7|G4|177.000 |85.000 |==================================================

BANG3: KY HIEU VA GIA TRI GOC THIET KE

======================================

_________________________________________________

|||| STT |Trai.Giua.Phai||

GOC THIET KE|| S.SO (")|------------------------------------------------|1 |681 |44260|3.00||2 |817 |44261|3.00||3 |716 |453359|3.00||4 |615 |461357|3.00||5 |512 |434655|3.00||6 |126 |434653|3.00||7 |625 |461351|3.00||8 |524 |404749|3.00||9 |423 |491247|3.00||10 |235 |491245|3.00||11 |534 |404743|3.00||12 |342 |404741|3.00||13 |245 |491239|3.00||14 |453 |491237|3.00||15 |352 |404735|3.00||16 |251 |461333|3.00||17 |156 |434631|3.00||18 |562 |434629|3.00||19 |261 |461327|3.00||20 |168 |453325|3.00||21 |867 |442626|3.00||22 |671 |442625|3.00||23 |178 |453324|3.00||24 |786 |453324|3.00|------------------------------------------------BANG4: KY HIEU VA GIA TRI CANH THIET KESV: Vũ Văn Đạt66A – K57

Lớp: Trắc địaántốtTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

=======================================

__________________________________________________

|||| STT |D.DauD.Cuoi||

CANH T.KE (m)||SAI SO(mm)|-------------------------------------------------|1|76|93.800|2.19||2|65|96.000|2.19||3|54|79.400|2.16||4|43|92.000|2.18||5|32|79.400|2.16||6|21|96.000|2.19||7|18|93.800|2.19||8|87|92.000|2.18||9|61|92.000|2.18|| 10|52|92.000|2.18|| 11|86|131.387|2.26|| 12|71|131.387|2.26|| 13|62|132.966|2.27|| 14|15|132.966|2.27|| 15|24|121.525|2.24|| 16|53|121.525|2.24|--------------------------------------------------BANG5: KY HIEU VA GIA TRI PHUONG VI THIET KE

============================================

_______________________________________________

|||| STT |D.Dau-D.Cuoi|||P/VI THIET KE | S.SO (")|----------------------------------------------|1|87|000 |0.01|-----------------------------------------------BANG6: TOA DO VA SAI SO CUA DIEM CAN XAC DINH

============================================

_________________________________________________________________________________

_________

||||||||________Elip_sai_so______|

|STT| T DIEM |X(m)|Y(m)| Mx(m) | My(m) | Mp(m) | E(m)| F(m)|Anfa "o"|

-----------------------------------------------------------------------------------------SV: Vũ Văn Đạt67A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

| 1 |G6|85.000 |178.800 | 0.001 | 0.001 |0.0016 | 0.001 | 0.001 |

33.276 || 2 |G7|85.000 |274.800 | 0.002 | 0.002 |0.0029 | 0.003 | 0.001 || 3 |G2|85.000 |354.200 | 0.004 | 0.002 |0.0043 | 0.004 | 0.002 |20.882 |

14.909 |

| 4 |G3|177.000 |354.200 | 0.004 | 0.002 |0.0043 | 0.004 | 0.002 |

346.923 || 5 |G8|177.000 |274.800 | 0.002 | 0.002 |0.0029 | 0.003 | 0.001 || 6 |G5|177.000 |178.800 | 0.001 | 0.001 |0.0017 | 0.001 | 0.001 |343.458 |

352.299 |

| 7 |G4|177.000 |85.000 | 0.001 | 0.000 |0.0011 | 0.001 | 0.000 |

0.000 |---------------------------------------------------------------------------------------BANG7: TUONG HO VI TRI DIEM

============================

______________________________________________________________________________

|Diem|Diem||dau|cuoi|Chieu dai |

(m)ms|Ms/s| (mm) || Phuong vi| M(a) |M(t/h)|||o,""||-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G1|93.800 |1.1 | 1/88300 | 27000| 2.71 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G4|131.387 |1.2 | 1/ 113300 | 3142641| 1.94 | 1.16 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G5|92.000 |0.8 | 1/ 112900 |000| 2.75 | 0.82 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G8|132.966 |1.1 | 1/ 123200 |46137| 3.37 | 1.08 |-----------------------------------------------------------------------------|G6 |G7|96.000 |1.0 | 1/91700 |9000| 3.81 | 1.05 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G6|96.000 |1.0 | 1/91700 | 27000| 3.81 | 1.05 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G5|132.966 |1.1 | 1/ 123200 | 3134652| 3.37 | 1.08 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G8|92.000 |0.8 | 1/ 114300 |000| 3.89 | 0.80 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G3|121.525 |1.1 | 1/ 110000 |404744| 4.32 | 1.11 |-----------------------------------------------------------------------------|G7 |G2|79.400 |1.0 | 1/78900 |9000| 4.76 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G2 |G7|79.400 |1.0 | 1/78900 | 27000| 4.76 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G2 |G8SV: Vũ Văn Đạt|121.525 |1.1 | 1/ 110000 | 31968A – K57

Lớp: Trắc địa1215| 4.32 | 1.11 |Trường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồántốtnghiệp

-----------------------------------------------------------------------------|G2 |G3|92.000 |1.0 | 1/91100 |000| 4.77 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G3 |G2|92.000 |1.0 | 1/91100 | 18000| 4.77 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G3 |G7|121.525 |1.1 | 1/ 110000 | 2204744| 4.32 | 1.11 |-----------------------------------------------------------------------------|G3 |G8|79.400 |1.0 | 1/78900 | 27000| 4.76 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G3|79.400 |1.0 | 1/78900 |9000| 4.76 | 1.01 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G2|121.525 |1.1 | 1/ 110000 | 1391215| 4.32 | 1.11 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G7|92.000 |0.8 | 1/ 114300 | 18000| 3.89 | 0.80 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G6|132.966 |1.1 | 1/ 123200 | 226137| 3.37 | 1.08 |-----------------------------------------------------------------------------|G8 |G5|96.000 |1.0 | 1/91700 | 27000| 3.81 | 1.05 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G8|96.000 |1.0 | 1/91700 |9000| 3.81 | 1.05 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G7|132.966 |1.1 | 1/ 123200 | 1334652| 3.37 | 1.08 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G6|92.000 |0.8 | 1/ 112900 | 18000| 2.75 | 0.82 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G1|131.387 |1.2 | 1/ 113300 | 2253318| 1.94 | 1.16 |-----------------------------------------------------------------------------|G5 |G4|93.800 |1.1 | 1/88300 | 27000| 2.71 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------|G4 |G5|93.800 |1.1 | 1/88300 |9000| 2.71 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------|G4 |G6|131.387 |1.2 | 1/ 113300 | 1342641| 1.94 | 1.16 |-----------------------------------------------------------------------------|G4 |G1|92.000 |1.1 | 1/86600 | 18000| 0.01 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------|G1 |G5|131.387 |1.2 | 1/ 113300 |453318| 1.94 | 1.16 |-----------------------------------------------------------------------------|G1 |G6|93.800 |1.1 | 1/88300 |9000| 2.71 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------|G1 |G4|92.000 |1.1 | 1/86600 |000| 0.01 | 1.06 |-----------------------------------------------------------------------------KET QUA DANH GIA DO CHINH XAC LUOI

==================================

1. Sai so trong so don vi: Mo =3.0"------------------------------------SV: Vũ Văn Đạt69A – K57

Lớp: Trắc địaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồnghiệp

2. Diem yeu nhat: (G3) Mp =0.0043(m)-----------------------------------3. Chieu dai canh yeu: (G7G2) 1/78900--------------------------------------------4. Phuong vi canh yeu: (G2G3)4.77"-----------------------------------------KET QUA TINH TOAN THIET KE LUOI MAT BANG

THIET KE LUOI KHONG CHE MAT BANG BEN NGOAI CONG TRINH

Phuong an 3

Cac thong so cua luoi

===================***====================

CAC CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI

-----------------------------1.Tong so diem:82. So diem goc:13. So diem moi lap:74. So goc thiet ke:185. So canh thiet ke :136. So p/vi thiet ke :17. Sai so do goc: 3.0"8. Sai so do canh: 2+2ppm------------------------------BANG1: SO LIEU KHOI TINH

========================

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|8|G1|85.000 |85.000 |==================================================

BANG2: TOA DO CAC DIEM THIET KE

===============================

==================================================

| STT |KY HIEU |X(m)|Y(m)|==================================================

|1|G6|85.000 |178.800 ||2|G7|85.000 |274.800 ||3|G2|85.000 |354.200 |SV: Vũ Văn Đạt70A – K57

Lớp: Trắc địaántốtTrường Đại học Mỏ - Địa chấtĐồnghiệp

|4|G3|177.000 |354.200 ||5|G8|177.000 |274.800 ||6|G5|177.000 |178.800 ||7|G4|177.000 |85.000 |==================================================BANG3: KY HIEU VA GIA TRI GOC THIET KE

======================================

_________________________________________________

|||| STT |Trai.Giua.Phai||

GOC THIET KE|| S.SO (")|------------------------------------------------|1 |781 |9000|3.00||2 |817 |44262|3.00||3 |716 |453360|3.00||4 |615 |461358|3.00||5 |512 |434656|3.00||6 |125 |90054|3.00||7 |523 |90052|3.00||8 |235 |491250|3.00||9 |534 |404748|3.00||10 |345 |90046|3.00||11 |453 |491244|3.00||12 |352 |404742|3.00||13 |251 |461340|3.00||14 |156 |434638|3.00||15 |561 |90036|3.00||16 |167 |90034|3.00||17 |671 |442632|3.00||18 |178 |453330|3.00|-------------------------------------------------BANG4: KY HIEU VA GIA TRI CANH THIET KE

=======================================

__________________________________________________

|||| STT |D.DauD.Cuoi||

CANH T.KE (m)||SAI SO(mm)|-------------------------------------------------|1|76|93.800|2.19||2|65|96.000|2.19||3|54|79.400|2.16||4|43|92.000|2.18|SV: Vũ Văn Đạt71A – K57

Lớp: Trắc địaántốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×