Tải bản đầy đủ - 89 (trang)
2 TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI QUAN TRẮC

2 TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI QUAN TRẮC

Tải bản đầy đủ - 89trang

Đồ án tốt nghiệpĐại học Mỏ - Địa chấtTrong lưới quan trắc chuyển dịch ngang có 3 loại trị đo là tr ị đo góc,

trị đo cạnh và tri đo phương vị:

Phương trình số hiệu chỉnh phương vị αik

k

αik

SikiHình 3.2: Trị đo phương vịVα = − aik .δ X i − bik δ Yi + aik δ X k + bik δ Yk + lα

Trong đó: aik, bik là hệ số góc được tínhaik =−ρ

Sinα ik

S ik

,bik =ρ

Cosα ik

S ikPhương trình số hiệu chỉnh góc β

jβki

Hình 3.3: góc đo trên trạm máyVβ = aij .δ X j + bijδ Y j + (aij − aik )δ X i + (bij − bik )δ Yi − aikδ X k − bikδ Yk + l β

Trong đó: aik, bik, aij, bij là hệ số góc được tínhaij =−ρ

Sin α ij

S ijbij =

,ρ

Cosα ij

S ijPhương trình số hiệu chỉnh cạnhk

Siki

Hồ Văn Việt44

Hình 3.4 Trị đo cạnhTrắc địa B – K57Đồ án tốt nghiệpĐại học Mỏ - Địa chấtVSik = − cik .δ X i − d ikδ Yi + cik δ X k + d ikδ Yk + l Sik

Trong đó: cik, dik là hệ số phương trình SHC cạnh được tínhbik = Cosα ikcik = − Sinα ik ,3. Xác định trọng số các trị đo

Trọng số của các trị đo được tính theo công thức

C2

2

Pi = miTrong đó:(3.11)- C : là hằng số tự chọn.

- mi : Sai số trung phương dự kiến đo.4. Lập hệ phương trình chuẩn

Viết dưới dạng ma trận

(ATPA)dX + ATPL = 0

ĐặtR = ATPA

b = ATPLHệ phương trình chuẩn có dạng

R.dX + b = 0(3.12)5. Giải hệ phương trình chuẩn

−1dX= - R . b = -Q.b(3.13)6.Tính toạ độ sau bình sai

Ẩn số sau bình sai

X’ = X0+ δx

Y’ = Y0+ δy(3.14)Số hiệu chỉnh sau bình sai

V =A.dX + L

Hồ Văn Việt(3.15)

45Trắc địa B – K57Đồ án tốt nghiệpĐại học Mỏ - Địa chất7. Đánh giá độ chính xác các yếu tố trong lưới

- Sai số trung phương trọng số đơn vị được tính theo công th ức

µ=V T .P.V

N −t(3.16)- Sai số trung phương vị trí điểm

mX = µ . QXX

mY = µ . QYY

2

2

mP = mX + mY = µ . QXX + QYY(3.17)- Lập hàm trọng số đánh giá chiều dài cạnh S ikFSik = − cik .δ X i − d ikδ Yi + cikδ X k + d ikδ Yk

Từ hàm trọng số xác định được fT →Qff = fTQfSai số trung phương chiều dài cạnhm Sik = µ . Q ff(3.18)- Lập hàm trọng số đánh giá phương vị ỏikFα = − aik .δ X i − bikδ Yi + aikδ X k + bikδ Yk

Từ hàm trọng số xác định được fT →Qff = fTQfSai số trung phương chiều dài cạnhmα = µ . Q ff

QXX, QYY, QXY(3.19): Các phần tử của ma trận nghịch đảo.Qff : Trọng số đảo của hàm trọng số

N- t: Số trị đo thừa trong lưới.

N : Tổng số trị đo trong lưới.

t : Tổng số ẩn số.

3.3 TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ CHUYỂN DỊCH

3.3.1. Quy trình tính toán các tham số chuy ển d ịch

1. Chuyển dịch theo hướng trục tọa độ

Hồ Văn Việt46Trắc địa B – K57Đồ án tốt nghiệpĐại học Mỏ - Địa chấtChuyển dịch ngang của các điểm quan trắc trong hệ trục tọa độ gồm:

- Chuyển dịch theo trục X

Qx= X(i) - X(j)(3.20)- Chuyển dịch theo trục Y

Qy= Y(i) - Y(j) (3.21)

- Giá trị vector chuyển dịch tổng hợp

Q = Q x2 + Q y2(3.22)- Hướng của vector chuyển dịchα = arctgQY

QX(3.23)Trong các công thức trên X(i), Y(i), X(j), Y(j), là toạ độ điểm quan trắc xác

định trong 2 chu kỳ thứ i và j tương ứng.

Q = Q x2 + Q y2(3.22)- Hướng của vector chuyển dịchα = arctgQY

QX(3.23)Trong các công thức trên X(i), Y(i), X(j), Y(j), là toạ độ điểm quan trắc xác

định trong 2 chu kỳ thứ i và j tương ứng.

2. Chuyển dịch theo hướng áp lực lớn nhất

Đối với các công trình chịu áp lực lớn như tuyền đập th ủy điện

Hương Điền (tuyến đập thẳng), thì hướng chịu áp lực l ớn nhất là h ướng

X với

vuông góc

tuyến đập.

P2

X2

Qx ển Q

Để xác φ

định chuy

dịch theo một hướng bất kỳ, chúng ta xét hình

α

vẽ sau:

QT

X1

Qy

P1Y

N

0

Y1

Y2

Hồ Hình

Văn3.5

Việ

t số chuyển dịch ngang công trình

47

Trắc địa B – K57

ThamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI QUAN TRẮC

Tải bản đầy đủ ngay(89 tr)

×