Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Tính chọn máy tuyển nổi:

Tính chọn máy tuyển nổi:

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpNhược điểm của máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop:

Cấu tạo phức tạp do đó giá máy đắt.

Tiêu tốn nhiều năng lượng.

Bánh khuấy nhanh bị mòn.

Diện tích đặt máy lớn.

Dựa vào những ưu điểm của máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop và ứng dụng thực

tế của nó ta chọn máy tuyển nổi cơ giới Mekhanop cho tất cả các khâu tuyển

nổi.

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chính:δ=3,18(g/cm3)Thể tích bùn vào khâu đó:Vn (m3)Lưu lượng bùn :Vb = (m3/phút)Thời gian khuấy:t (phút)n=Số ngăn máy cần thiết là:Vb .t

Vngm .K________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

100

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpBảng18: Kết quả tính chọn máy tuyển nổi1 .Khâu tuyển chính Cu :

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV26622.13m3Lưu lượng bùnVb10.37m3/phútThời gian tuyển nổit6Phútlưu lượng bùn cho phépVb7.5-12.5m3/phútThể tích ngănVngm6.25m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn13.27chọnn12Mê-kha-nốp7-B2.Khâu tuyển tinh Cu I:

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV2925.81m3Lưu lượng bùnVb0.43m3/phútThời gian tuyển nổit8Phútlưu lượng bùn cho phépVb3.9-6.52m3/phútThể tích ngănVngm3.26m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn1.41chọnn2Mê-kha-nốp 6-B________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

101

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp3.Khâu tuyển tinh Cu II:

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV3517.49m3Lưu lượng bùnVb0.29m3/phútThời gian tuyển nổit6Phútlưu lượng bùn cho phépVb3.9-6.52m3/phútThể tích ngănVngm3.26m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn0.72chọnn2Mê-kha-nốp 6-B4.Khâu tuyển tinh Cu III:

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV3612.42m3Lưu lượng bùnVb0.21m3/phútThời gian tuyển nổit4Phútlưu lượng bùn cho phépVb3.9-6.52m3/phútThể tích ngănVngm3.26m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn0.34chọnn2Mê-kha-nốp 6-B5.Khâu tuyển vét Cu I :

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

102

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpThể tích bùn vào khâu đóV30861.92m3Lưu lượng bùnVb14.37m3/phútThời gian tuyển nổit6Phútlưu lượng bùn cho phépVb7.5-12.5m3/phútThể tích ngănVngm6.25m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn18.39chọnn18Mê-kha-nốp7-B6.Khâu tuyển vét Cu II :

Tỷ trọng bùn vào khâu tuyển chínhδ3.18Thể tích bùn vào khâu đóV32790.25m3Lưu lượng bùnVb13.17m3/phútThời gian tuyển nổit4Phútlưu lượng bùn cho phépVb7.5-12.5m3/phútThể tích ngănVngm6.25m3Hệ số ngăn máyK0.75Số ngăn máy cần thiết làn11.24chọnn10Mê-kha-nốp7-BII.Tính chọn thùng khuấy:

1. Tuyển chính Cu:

1.1. Thùng khuấy sữa vôi Ca(OH)2 ,đè chìm BF:(Na2SiO3)

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

103

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpK = 0,85 Hệ số làm việc của thùng khuấy

t = 4 phút

Vk = 31,2 m3 Thể tích thùng khuấy tra theo bảng 4 (HDTKTN)

V = 10,37 m3/ph : Lưu lượng bùn vào thùng khuấy. Lấy theo kết quả máy tuyển nổi

khâu tuyển chính Cu.Vậy số thùng khuấy cần thiết là : n =V .t

= 10,37 .4 = 1,56

Vk .K 31,2.0,85.Ta chọn 2 thùng có thông số kỹ thuật như sau:

- Đường kính:D = 3500 mm- Chiều cao:h = 3500 mm- Thể tích làm việc: Vk = 31,2 m3

- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm

1.2.Chọn thùng khuấy Butyl xan tát (C5H90S2Na):

K = 0,85 Hệ số làm việc của thùng khuấy

t = 4 phút

Vk = 31,2 m3 Thể tích thùng khuấy tra theo bảng 4 (HDTKTN)

V = 10,37 m3/ph : Lưu lượng bùn vào thùng khuấy. Lấy theo kết quả máy tuyển nổi

khâu tuyển chính Cu.Vậy số thùng khuấy cần thiết là : n =V .t

= 10,37 .4 = 1,56

Vk .K 31,2.0,85.Ta chọn 2 thùng có thông số kỹ thuật như sau:

- Đường kính:D = 3500 mm- Chiều cao:h = 3500 mm- Thể tích làm việc: Vk = 31,2 m3

- Kích thước hình bao: chiều cao 5400 mm; chiều rộng 4000 mm

2.Tính chọn thiết bị khử nước:

2.1.Bể cô đặc:

2.1.1.Bể cô đặc Cu :

Diện tích cần thiết để cô đặc tinh quặng Cu được tính theo công thức :________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

104

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtS=Đồ Án Tốt NghiệpQ 2

;m

qTrong đó : Q – lượng quặng tinh cần cô đặc, T/24h.

Q – tải trọng riêng cảu bể cô đặc, T/m2.24h

Theo bảng 18 HDĐATN ta chọn q =1.2 T/m2.24h

Q = Q41.24.1,15 = 4,59.24.1,15 = 126,68 T/24hS=Q

q=126,68

1,2= 105,57m2Chọn bể cô đặc truyền động chu vi có D = 15 m, chiều 3 m ,diện tích S =176,7

m2Số bể cô đặc cần thiết là : n =S

s=105,57

= 0,6

176,7chọn 1 bể cô đặcKiểm tra theo tốc độ lắng :

-Tốc độ dòng nước lên trong bể ( gây nên do dòng nước tràn)

- Tốc độ lắng chìm của hạt quặng tinh

W .1000 14,88.1000

= 0,01

=

176

,

7

.

3600

s.3600

v1 =

mm/s

v2 = 545 (δ − 1)d 2, mm/secd - Đường kính hạt bé nhất trong sản phẩm cần cô đặc ( thường = 0,01 mm )

δ- Tỷ trọng của hạt khoáng vật vào cô đặc .δ = 3.18v2 = 545.( - 1 )d2 = 545.(3,18 - 1).0,012 = 0,12 mm/s

Điều kiện v2 > v1 thoả mãn.

3. Máy lọc:

3.1.Máy lọc chân không hình đĩa lọc Cu:- Diện tích bề mặt lọc cần thiết : S==4,59 * 1,15

= 26,39

0,2m2- Chọn máy lọc đĩa DU 34-2,5 :

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

105

Lớp Tuyển Khoáng AK57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chọn máy tuyển nổi:

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×