Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Khâu phân cấp: a)Phân cấp ruột xoắn 1 *)vào

Khâu phân cấp: a)Phân cấp ruột xoắn 1 *)vào

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệpb)Phân cấp ruột xoắn 2

*)vào

- Chọn hàm lượng pha rắn trong máy phân cấp ruột xoắn 2 là: ρRx1 :45%

- Lượng nước vào khâu phân cấp ruột xoắn 1 là Sản phẩm nghiền 2:

W20=WN2= 188,85 m3/h

- Lượng nước tối ưu trong phân cấp ruột xoắn 1 là :

100 − 45

.435,31 = 531,08

45WRx2 = Rrx2 . Q20 =

m3/h

- Lượng nước cần bổ sung cho phân cấp ruột xoắn 1 là

WbsRx2 = WRx2 – W20 = 531,08 –188,85= 343,90 m3/h

*)ra

- Hàm lượng rắn trong cát phân cấp ruột xoắn 2 : ρ21 =80%

- Lượng nước có trong cát máy phân cấp ruột xoắn 2 là:

W21 = R21 .Q21 =100 − ρ 21

100 − 80

Q21 =

.87,06 = 21,77

ρ 21

80m3/h

- Lượng nước có trong bùn tràn phân cấp ruột xoắn 2 là

W22 = WRx2 – W21= 531,08 – 21,77 = 509,31 m3/h

b)Phân cấp Xyclon

*)vào

- Lượng nước có trong bùn tràn phân cấp ruột xoắn 1 là

W18 = 83,85 m3/h

- Lượng nước có trong bùn tràn phân cấp ruột xoắn 2 là

W22 = 509,31 m3/h

Lượng nước vào : W23= W18 + W22 = 83,85 + 509,31 = 593,16 m3/h

*)ra

- Hàm lượng rắn trong cát phân cấp Xyclon: ρ24=68%

- Lượng nước có trong cát máy phân cấp xyclon là

W24 = R24 .Q24 =100 − ρ 24

100 − 68

Q24 =

.290,21 = 136,40

ρ 24

68m3/h- Chọn hàm lượng rắn trong bùn tràn phân cấp Xyclon: ρ25=20%

- Lượng nước có trong bùn máy phân cấp xyclon là

W25 = R25 .Q25 =100 − ρ 20

100 − 20

Q20 =

.119 ,95 = 479,80

ρ 20

20m3/hCộng ra : Wra = Wvào = W24 + W25 =136,40+ 479,80 = 616,20m3/h

Như vậy Lượng nước cần thêm vào phân cấp xyclon là :

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

64

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpWbsxyclon = Wxyclon – W23= 616,20 – 593,16 = 23,04 m3/h

3. Khâu tuyển nổi.

3.1. Khâu tuyển tinh Cu III:

- Chọn hàm lượng pha rắn trong bùn tuyển tinh Cu 3 : ρIV = 35 %

- Chọn hàm lượng pha rắn trong quặng tinh tuyển tinh Cu 2 : ρ36 = 40 %

- Chọn hàm lượng pha rắn trong tinh quặng tuyển tinh Cu 3: ρ41 = 42 %

- Lượng nước vào khâu tuyển tinh Cu 3

W36 = (R36 . Q36) =100 − 40

.5,71

40=8,57 m3/h- Lượng nước cần thiết cho khâu tuyển tinh Cu 3 là:

WIV = RIV . Q36 =100 − 35

.5,71

35= 10,62 m3/h- Lượng nước cần bổ sung cho khâu tuyển tinh Cu 3 là:

WbsIV = WIV – W36 = 10,62 – 8,57 = 2,05 m3/h

- Lượng nước có trong sản phẩm bọt tuyển tinh Cu 3 là

W41 = (R41 . Q41) =100 − 42

.4,59

42= 6,33 m3/h- Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy khâu tuyển tinh Cu 3:

W40 = WIV – W41= 10,62 - 6,33= 4,29 m3/h

3.2. Khâu tuyển tinh Cu II

- Chọn hàm lượng rắn tinh quặng tuyển tinh Cu 1 là :ρ33= 38%

- Chọn hàm lượng rắn trong bùn tuyển tinh Cu 2 là : ρIII = 33%

- Lượng nước có trong tinh quặng tuyển tinh Cu 1 là :

W33 = (R33 . Q33) =100 − 38

.6,34

38= 10,33 m3/h- Lượng nước vào khâu tuyển tinh Cu 2 là :

W35 = W40 + W33 = 4,29 + 10,33 =14,62 m3/h

- Lượng nước tối ưu có trong bùn quặng tuyển tinh Cu 2 là :

WIII= RIII . Q35 =100 − 33

.7,46

33= 15,44 m3/h________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

65

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp- Lượng nước cần bổ sung cho khâu tuyển tinh Cu 2 là :

WbsIII = WIII – W35 = 15,44 – 14,62= 0,52 m3/h

- Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy tuyển tinh Cu 2 là :

W37 = WIII – W36 = 15,44 - 8,57= 6,57 m3/h

3.3. Khâu tuyển tinh Cu I:

- Chọn hàm lượng pha rắn trong bùn tuyển tinh Cu 1 là: ρII = 30%

- Chọn hàm lượng pha rắn trong tinh quặng tuyển chính Cu là: ρ28= 36 %

- Lượng nước cần thiết trong bùn quặng tuyển tinh Cu 1 là:

WII= RII . Q29=100 − 30

.9,76

30= 22,74 m3/h- Lượng nước có trong tinh quặng tuyển chính Cu là:

W28 =( R28 . Q28) =100 − 36

.8,01

36= 14,26 m3/h- Lượng nước vào khâu tuyển tinh Cu 1 là:

W29 = W28 + W37 =14,26 +6,57 = 20,83 m3/h

- Lượng nước cần bổ sung cho khâu tuyển tinh Cu 1 là:

WbsII = WII – W29 = 22,74 - 20,83 = 1,91 m3/h

- Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy tuyển tinh Cu 1 là:

W31= WII – W33 = 22,74 – 10,33 = 12,41 m3/h

3.4. Khâu tuyển chính Cu:

- Chọn hàm lượng pha rắn trong tinh quặng tuyển vét Cu là : ρ34=32%

- Chọn hàm lượng pha rắn trong bùn tuyển chính Cu là: ρI = 21%

WI= RI . Q26 =100 − 21

.152,69

21= 574,11m3/h- Lượng nước có trong quặng tinh tuyển vét Cu là :

W34 =( R34 . Q34 ) =100 − 32

.29,32

32= 62,45 m3/h- Lượng nước vào khâu tuyển chính Cu là :

W26 = W25 + W31 + W34= 479,80+12,41+62,45 =554,66 m3/h

- Lượng nước cần bổ sung cho khâu tuyển chính Cu là:

WbsI = WI – W26= 574,11 - 554,66 =19,45 m3/h

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

66

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp- Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy tuyển chính Cu là :

W27 = WI – W28 = 574,11 – 14,26=559,85 m3/h

3.5. Khâu tuyển vét Cu:

- Chọn hàm lượng rắn trong quặng tinh của tuyển vét Cu 2 là ρ39= 30 %

- Lượng nước có trong quặng tinh tuyển vét Cu 2 là

100 − 30

.97,02

30W39 = (R39. Q39 ) =

= 226,06 m3/h

- Lượng nước trong bùn quặng đi vào tuyển vét Cu 1 là

W30 = W27 + W39 = 559,85 +226,06 = 785,91 m3/h

- Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy của tuyển vét Cu 1 là

W32 = W30 – W34= 785,91 –62,45=723,46 m3/h

Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy của tuyển vét Cu 2 là

W38 = W32 – W39= 785,91 – 226,06 = 497,40 m3/h

4. Khâu khử nước

4.2. Khâu lọc ép Cu:

- Chọn hàm lượng pha rắn cặn lọc là: ρ54 = 90%

- Chọn hàm lượng rắn của cát bể cô đặc Cu: ρ48 = 60%

- Lượng nước có trong cát bể cô đặc là:

W48= R48. Q48 = 3,08 m3/h

- Lượng nước có trong cặn lọc là:

W54 = R54. Q54 = 0,5 m3/h

- Lượng nước lọc là:

W53= W48 – W54 = 3,08-0,5=2,08 m3/h

4.1.Khâu lắng cô đặc Cu:

- Lượng nước theo tinh quặng sau tuyển tinh Cu 3 là:

W41 = 6,33 m3/h ( tại nồng độ ρ41= 42%)

-Chọn hàm lượng rắn tinh quặng sau tuyển tinh Cu 3 sau khi giảm xuống nồng độ

ρth41 = 23%

- Lượng nước theo tinh quặng sau tuyển tinh Cu 3 sau khi giảm xuống nồng độ

ρth41 = 23% là:Wth41 =100 − ρth 41

Q41

ρ 41= Rth41 * Q41 =100 − 23

.4,59

23=15,38 m3/h________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

67

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp=> Lượng nước thêm vào bọt tinh quặng sau tuyển tinh Cu 3:

W41bs = Wth41-W41 = 15,38 – 6,33= 9,05 m3/h

- Lượng nước có trong cát bể cô đặc là:

W48= R48. Q48 = 3,08 m3/h

- Lượng nước tràn bể cô đặc là:

W47= W53 + Wth41 - W48 = 2,58 +15,38 – 3,08 = 14,88 m3/h

5. Vòng tuyển Fe

5.1.Khâu tuyển tách S:

Vào:

Lượng nước có trong sản phẩm ngăn máy của tuyển vét Cu 2

W38 = 497,40 m3/h

- Chọn hàm lượng pha rắn trong sản phẩm bọt tuyển tách S là : ρ40=35%

100 − 35

.22,62

35W40 = (R40. Q40 ) =

= 42,07 m3/h

W47 = W38 - W40 =497,40 – 42,07 =455,33 m3/h

5.2.Máy tuyển từ cường độ từ trường thấp tuyển chính :

Vào;

W47 =455,33 m3/h

- Chọn hàm lượng pha rắn trong sản phẩm bọt tuyển tách S là : ρ40=41%

100 − 40

.16,15

40W41 = (R41. Q41 ) =

= 24,23 m3/h

W42 = W47 – W41 =455,33 – 24,23 =431,10 m3/h

5.3.Máy tuyển từ cường độ từ trường thấp tuyển vét :

Vào;

W42=431,10 m3/h

- Chọn hàm lượng pha rắn trong sản phẩm bọt tuyển tách S là : ρ43=40%

100 − 40

.15,08

40W43= (R43. Q43 ) =

= 22,62 m3/h

W45= W42 – W43 = 431,10 – 22,62 =408,48 m3/hBảng 10 :Bùn nước các khâu công nghệ tuyển

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

68

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtKhâu công nghệ Sp TuyểnKí hiệuQ

(t/h)ρ

(%)RW

(m3/h)Vb

(m3)Khâu nghiền ISản

Phẩm119.9

590.000.1113.1950.9115119.9

590.000.1113.1950.9138.3938.39Đồ Án Tốt Nghiệpa) Vào

Quặng đầu

Nước bổ sung

Cộng Vào119.9

570.000.4351.5889.30119.9

570.000.4351.5889.30119.9

570.000.4351.5889.30b) Ra

Sản phẩm nghiền 116Cộng Ra

khâu nghiền II

a) Vào

Cát máy phân cấp ruột

xoắn I1758.0480.000.2514.5132.76Cát máy phân cấp ruột

xoắn II2187.0680.000.2521.7749.15Cát máy phân cấp Xyclon24290.2

168.000.47136.4

0227.6

614.5014.50Nước bổ sung

Cộng Vào19435.3

170.000.43187.1

8324.0

720435.3

170.000.43187.1

8324.0

7b) Ra

Sản phẩm nghiền 2________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

69

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Cộng RaĐồ Án Tốt Nghiệp435.3

170.000.43187.1

8324.0

7119.9

570.000.4351.5889.3046.7846.78Phân cấp ruột xoắn I

a) Vào

Sản phẩm nghiền 116Nước bổ sung

Cộng Vào119.9

555.000.8298.36136.0

8b) Ra

Bùn tràn Phân cấp ruột

xoắn I1861.9142.551.3583.85103.3

2Cát phân cấp ruột xoắn I1758.0480.000.2514.5132.76119.9

555.000.8298.36136.0

8435.3

170.000.43187.1

8324.0

7343.9

0343.9

0Cộng Ra

Phân cấp ruột xoắn II

a) Vào

Sản phẩm nghiền 220Nước bổ sung

Cộng Vào435.3

145.001.22531.0

8667.9

7b) Ra

Bùn tràn Phân cấp ruột

xoắn II22348.2

540.651.46509.3

1618.8

2Cát phân cấp ruột xoắn II2187.0680.000.2521.7749.15435.345.001.22531.0667.9Cộng Ra________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

70

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp187Phân cấp xiclon

a) Vào

Bùn tràn Phân cấp ruột

xoắn I1861.9142.551.3583.85103.3

2Bùn tràn Phân cấp ruột

xoắn II22348.2

540.651.46509.3

1618.8

223.0423.04Thêm nước vào

23410.1

640.001.50616.2

0745.1

8Bùn tràn phân cấp Xyclon25119.9

520.004.00479.8

0517.5

2Cát phân cấp Xyclon24290.2

168.000.47136.4

0227.6

6Cộng Ra23410.1

640.001.50616.2

0745.1

8Tuyển chính CuICộng Vào

b) Raa) Vào

Bùn tràn phân cấp Xyclon25119.9

520.004.00479.8

0517.5

2Sản phẩm ngăn máy Tuyển

tinh Cu I313.4221.603.6312.4113.49Sản phẩm bọt tuyển vét Cu

I3429.3232.002.1362.4571.6719.4519.45574.1622.1Thêm nước vào

Cộng Vào26152.621.003.76________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

71

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp913b) Ra

Sản phẩm bọt tuyển chính

Cu288.0136.001.7814.2616.78Sản phẩm ngăn máy tuyển

chính Cu27144.6

820.533.87559.8

5605.3

5152.6

921.003.76574.1

1622.1

3Cộng Ra

Tuyển tinh Cu IIIa) Vào

Sản phẩm bọt tuyển chính

Cu288.0136.001.7814.2616.78Sản phẩm ngăn máy Tuyển

tinh Cu II371.7521.053.756.577.121.911.91Nước bổ sung

Cộng Vào299.7630.002.3322.7425.81Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu I336.3438.001.6310.3312.32Sản phẩm ngăn máy tuyển

tinh Cu I313.4221.603.6312.4113.499.7630.002.3322.7425.81b) RaCộng Ra

Tuyển tinh Cu IIIIIa) Vào

Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu I336.3438.001.6310.3312.32Sản phẩm ngăn máy tuyển

tinh Cu III401.1220.703.834.294.65________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

72

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpNước bổ sung

Cộng Vào0.520.52357.4633.002.0315.1417.49Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu II365.7140.001.508.5710.37Sản phẩm ngăn máy tuyển

tinh Cu II371.7521.053.756.577.127.4633.002.0315.1417.495.7140.001.508.5710.372.052.05b) RaCộng Ra

Tuyển tinh Cu IIIIVa) Vào

Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu II36Nước bổ sung

Cộng Vào5.7135.001.8610.6212.42b) Ra

Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu III414.5942.001.386.337.77Sản phẩm ngăn máy tuyển

tinh Cu III401.1220.703.834.294.655.7135.001.8610.6212.42Cộng Ra

Tuyển vét Cu IVa) Vào

Sản phẩm ngăn máy tuyển

chính Cu27144.6

820.533.87559.8

5605.3

5Sản phẩm bọt tuyển vét Cu

II3997.0230.002.33226.0

6256.5

7Cộng Vào30241.7

023.533.25785.9

1861.9

2________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

73

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệpb) Ra

Sản phẩm ngăn máy tuyển

vét Cu I32212.3

822.683.41723.4

6790.2

5Sản phẩm bọt tuyển vét Cu

I3429.3232.002.1362.4571.67241.7

023.533.25785.9

1861.9

2212.3

822.683.41723.4

6790.2

5212.3

822.683.41723.4

6790.2

5Cộng Ra

Tuyển vét Cu IIVIa) Vào

Sản phẩm ngăn máy tuyển

vét Cu I32Cộng Vào

b) Ra

Sản phẩm ngăn máy

tuyển vét Cu II38115.3

618.834.31497.4

0533.6

8Sản phẩm bọt tuyển vét Cu

II3997.0230.002.33226.0

6256.5

7Cộng Ra32212.3

822.683.41723.4

6790.2

5414.5942.001.386.337.779.059.05Lắng cô đặc Cu

a) Vào

1)Sản phẩm bọt tuyển tinh

Cu III

Nước bổ sung

Tổng (1)

2)Nước lọc tuần hoàn

Cộng Vào534.5923.003.3515.3816.820.000.000.002.582.584.5920.373.9117.9619.40________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

74

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khâu phân cấp: a)Phân cấp ruột xoắn 1 *)vào

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×