Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
Bảng 11: Bảng cần bằng nước cho toàn xưởng tuyển

Bảng 11: Bảng cần bằng nước cho toàn xưởng tuyển

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp∑W = W +Wt = 499,59 + 49,96 = 549,55 m3/h.

Lượng nước dùng cho mỗi tấn quặng là:

W’ = 549,55 : 119,95 = 4,58 m3/1tấn quặng.

Thoả mãn điều kiện mức chi phí cho xưởng tuyển nổi là 3 - 6 m3/1tấn quặng.Bảng 12 : Bảng dự tính kết quả tuyển cho toàn nhà máyBảng dự tính kết quả tuyển cho toàn nhà máyKhâu công

nghệ Sp

Tuyển

hiệuQ

(t/h)ɣ

(%)βFe

(%)ƐFe

(%)βCu

(%

)ƐCu

(%

)ρ

(%

)RW

(m3/

h)Vb

(m3)PCu

(t/h)PFe

(t/h)Khâu

nghiền ISản

Phẩ

m119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

090.

000.1

113.1

950.911.2023.9

915119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

090.

000.1

113.1

950.911.2023.9

938.3

938.39a) Vào

Quặng đầuNước bổ

sung

Cộng Vào119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

070.

000.4

351.5

889.301.2023.9

9119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

070.

000.4

351.5

889.301.2023.9

9119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

070.

000.4

351.5

889.301.2023.9

9b) Ra

Sản phẩm

nghiền 116Cộng Rakhâu

nghiền II

a) Vào

Cát máy

phân cấp

ruột xoắn I1758.0

448.3

920.0

048.3

91.0

048.

3980.

000.2

514.5

132.760.5811.6

1Cát máy

phân cấp

ruột xoắn

II2187.0

672.5

820.0

072.5

81.0

072.

5880.

000.2

521.7

749.150.8717.4

1________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

78

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Cát máy

phân cấp

Xyclon24290.

21241.

9420.0

0241.

941.0

024

1.9

4Đồ Án Tốt Nghiệp

68.

000.4

7Nước bổ

sung

Cộng Vào136.

40227.6

614.5

014.502.9058.0

419435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.9

170.

000.4

3187.

18324.0

74.3587.0

620435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.9

170.

000.4

3187.

18324.0

74.3587.0

6435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.9

170.

000.4

3187.

18324.0

74.3587.0

6119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

070.

000.4

351.5

889.301.2023.9

946.7

846.78b) Ra

Sản phẩm

nghiền 2

Cộng RaPhân cấp

ruột xoắn

I

a) Vào

Sản phẩm

nghiền 116Nước bổ

sung

Cộng Vào119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

055.

000.8

298.3

6136.0

81.2023.9

9b) Ra

Bùn tràn

Phân cấp

ruột xoắn I1861.9

151.6

120.0

051.6

11.0

051.

6142.

551.3

583.8

5103.3

20.6212.3

8Cát phân

cấp ruột

xoắn I1758.0

448.3

920.0

048.3

91.0

048.

3980.

000.2

514.5

132.760.5811.6

1119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

055.

000.8

298.3

6136.0

81.2023.9

9435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.9

170.

000.4

3187.

18324.0

74.3587.0

6343.

90343.9

0531.

08667.9

74.3587.0

6Cộng RaPhân cấp

ruột xoắn

II

a) Vào

Sản phẩm

nghiền 220Nước bổ

sung

Cộng Vào435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.945.

001.2

2________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

79

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệp1

b) Ra

Bùn tràn

Phân cấp

ruột xoắn

II22348.

25290.

3320.0

0290.

331.0

029

0.3

340.

651.4

6509.

31618.8

23.4869.6

5Cát phân

cấp ruột

xoắn II2187.0

672.5

820.0

072.5

81.0

072.

5880.

000.2

521.7

749.150.8717.4

1435.

31362.

9120.0

0362.

911.0

036

2.9

145.

001.2

2531.

08667.9

74.3587.0

6Cộng RaPhân cấp

xiclon

a) Vào

Bùn tràn

Phân cấp

ruột xoắn I1861.9

151.6

120.0

051.6

11.0

051.

6142.

551.3

583.8

5103.3

20.6212.3

8Bùn tràn

Phân cấp

ruột xoắn

II22348.

25290.

3320.0

0290.

331.0

029

0.3

340.

651.4

6509.

31618.8

23.4869.6

523.0

423.04Thêm

nước vào

Cộng Vào23410.

16341.

9420.0

0341.

941.0

034

1.9

440.

001.5

0616.

20745.1

84.1082.0

3Bùn tràn

phân cấp

Xyclon25119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

020.

004.0

0479.

80517.5

21.2023.9

9Cát phân

cấp

Xyclon24290.

21241.

9420.0

0241.

941.0

024

1.9

468.

000.4

7136.

40227.6

62.9058.0

4Cộng Ra23410.

16341.

9420.0

0341.

941.0

034

1.9

440.

001.5

0616.

20745.1

84.1082.0

3b) RaVÒNG TUYỂN

Cu

Tuyển

chính CuIa) Vào________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

80

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpBùn tràn

phân cấp

Xyclon25119.

95100.

0020.0

0100.

001.0

010

0.0

020.

004.0

0479.

80517.5

21.2023.9

9Sản phẩm

ngăn máy

Tuyển tinh

Cu I313.422.8551.5

87.356.3

918.

2021.

603.6

312.4

113.490.221.76Sản phẩm

bọt tuyển

vét Cu I3429.3

224.4

419.3

523.6

50.8

019.

5532.

002.1

362.4

571.670.235.6719.4

519.45Thêm

nước vào

Cộng Vào26152.

69127.

2920.5

8131.

001.0

813

7.7

521.

003.7

6574.

11622.1

31.6531.4

2Sản phẩm

bọt tuyển

chính Cu288.016.6839.2

213.1

016.

50110

.2036.

001.7

814.2

616.781.323.14Sản phẩm

ngăn máy

tuyển

chính Cu27144.

68120.

6119.5

5117.

900.2

327.

5520.

533.8

7559.

85605.3

50.3328.2

8152.

69127.

2920.5

8131.

001.0

813

7.7

521.

003.7

6574.

11622.1

31.6531.4

2b) RaCộng RaTuyển

tinh Cu IIIa) Vào

Sản phẩm

bọt tuyển

chính Cu288.016.6839.2

213.1

016.

50110

.2036.

001.7

814.2

616.781.323.14Sản phẩm

ngăn máy

Tuyển tinh

Cu II371.751.4621.9

21.607.6

111.

1121.

053.7

56.577.120.130.381.911.91Nước bổ

sung

Cộng Vào299.768.1436.1

214.7

014.

9012

1.3

130.

002.3

322.7

425.811.453.52336.345.2927.7

97.3519.

5010

3.1

138.

001.6

310.3

312.321.241.76b) Ra

Sản phẩm

bọt tuyển

tinh Cu I________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

81

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Sản phẩm

ngăn máy

tuyển tinh

Cu I31Cộng RaTuyển

tinh Cu IIĐồ Án Tốt Nghiệp3.422.8551.5

87.356.3

918.

2021.

603.6

312.4

113.490.211.769.768.1436.1

214.7

014.

9012

1.3

130.

002.3

322.7

425.811.453.52IIIa) Vào

Sản phẩm

bọt tuyển

tinh Cu I336.345.2927.7

97.3519.

5010

3.1

138.

001.6

310.3

312.321.241.76Sản phẩm

ngăn máy

tuyển tinh

Cu III401.120.9313.7

60.648.6

08.0

020.

703.8

34.294.650.100.150.520.52Nước bổ

sung

Cộng Vào357.466.2225.6

97.9917.

86111

.1133.

002.0

315.1

417.491.341.91Sản phẩm

bọt tuyển

tinh Cu II365.714.7626.8

56.3921.

0010

0.0

040.

001.5

08.5710.371.201.53Sản phẩm

ngăn máy

tuyển tinh

Cu II371.751.4621.9

21.607.6

111.

1121.

053.7

56.577.120.140.387.466.2225.6

97.9917.

86111

.1133.

002.0

315.1

417.491.341.915.714.7626.8

56.3921.

0010

0.0

040.

001.5

08.5710.371.201.532.052.05b) RaCộng Ra

Tuyển

tinh Cu

IIIIVa) Vào

Sản phẩm

bọt tuyển

tinh Cu II36Nước bổ

sung

Cộng Vào5.714.7626.8

56.3921.

0010

0.0

035.

001.8

610.6

212.421.201.53b) Ra

Sản phẩm

bọt tuyển

tinh Cu III414.593.8330.0

05.7524.

0092.

0042.

001.3

86.337.771.101.38Sản phẩm401.120.9313.70.648.68.020.3.84.294.650.100.15________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

82

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chấtngăn máy

tuyển tinh

Cu III007036Cộng RaTuyển vét

Cu IĐồ Án Tốt Nghiệp5.714.7626.8

56.3921.

0010

0.0

035.

001.8

610.6

212.421.201.53Va) Vào

Sản phẩm

ngăn máy

tuyển

chính Cu27144.

68120.

6119.5

5117.

900.2

327.

5520.

533.8

7559.

85605.3

50.3328.2

8Sản phẩm

bọt tuyển

vét Cu II3997.0

280.8

90.090.350.3

528.

3130.

002.3

3226.

06256.5

70.340.09Cộng Vào30241.

70201.

5011.7

4118.

250.2

855.

8623.

533.2

5785.

91861.9

20.6728.3

7Sản phẩm

ngăn máy

tuyển vét

Cu I32212.

38177.

0610.6

994.6

00.2

136.

3122.

683.4

1723.

46790.2

50.4422.7

0Sản phẩm

bọt tuyển

vét Cu I3429.3

224.4

419.3

523.6

50.8

019.

5532.

002.1

362.4

571.670.235.67241.

70201.

5011.7

4118.

250.2

855.

8623.

533.2

5785.

91861.9

20.6728.3

7212.

38177.

0610.6

994.6

00.2

136.

3122.

683.4

1723.

46790.2

50.4422.7

0212.

38177.

0610.6

994.6

00.2

136.

3122.

683.4

1723.

46790.2

50.4422.7

0b) RaCộng Ra

Tuyển vét

Cu IIVIa) Vào

Sản phẩm

ngăn máy

tuyển vét

Cu I32Cộng Vào

b) Ra

Sản phẩm

ngăn máy

tuyển vét

Cu II38115.

3696.1

719.6

094.2

50.0

88.0

018.

834.3

1497.

40533.6

80.1022.6

1Sản phẩm

bọt tuyển

vét Cu II3997.0

280.8

90.090.350.3

528.

3130.

002.3

3226.

06256.5

70.340.09Cộng Ra32212.

38177.

0610.6

994.6

00.2

136.

3122.

683.4

1723.

46790.2

50.4422.7

0Lắng cô

đặc Cu________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

83

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệpa) Vào

1)Sản

phẩm bọt

tuyển tinh

Cu III414.593.8330.0

05.7524.

0092.

0042.

001.3

8Nước bổ

sung

Tổng (1)

2)Nước

lọc tuần

hoàn53Cộng Vào6.337.779.059.051.101.381.101.384.593.8330.0

05.7524.

0092.

0023.

003.3

515.3

816.820.000.000.000.000.0

00.0

00.0

00.0

02.582.584.593.8330.0

05.7524.

0092.

0020.

373.9

117.9

619.401.101.381.101.38b) Ra

Cát bể cô

đặc484.593.8330.0

05.7524.

0092.

0060.

000.6

73.084.52Nước tràn

bể cô đặc470.000.000.000.000.0

00.0

00.0

00.0

014.8

814.884.593.8330.0

05.7524.

0092.

0020.

373.9

117.9

619.401.101.384.593.8330.0

05.7524.

0092.

0060.

000.6

73.084.521.101.384.593.8330.0

05.7524.

0092.

0060.

000.6

73.084.521.101.38Cộng Ra

Lọc ép Cu

a) Vào

Cát bể cô

đặc48Cộng Vào

b) Ra

Nước lọc

tuần hoàn530.000.000.000.000.0

00.0

00.0

00.0

02.582.58Tinh

quặng Cu544.593.8330.0

05.7524.

0092.

0090.

000.1

10.501.941.101.384.593.8330.0

05.7524.

0092.

0060.

000.6

73.084.521.101.38Cộng RaVÒNG TUYỂN Fe

Tuyển

Thô tách

S

a) Vào

Sản phẩm

ngăn máy

tuyển vét

Cu II38115.

3696.1

719.6

094.2

50.0

88.0

018.

834.3

1497.

40533.6

80.1022.6

1Cộng Vào38115.

3696.1

719.6

094.2

50.0

88.0

018.

834.3

1497.

40533.6

80.1022.6

1________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

84

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệpb) Ra

Sản phẩm

ngăn máy

đi tuyển từ

chính4792.7

477.3

121.9

484.8

20.0

21.6

016.

924.9

1455.

33484.5

00.0220.3

5Sản phẩm

bọt (Thải

1)4022.6

218.8

610.0

09.430.3

46.4

035.

001.8

642.0

749.180.082.26115.

3696.1

719.6

094.2

50.0

88.0

018.

834.3

1497.

40533.6

80.1022.6

14792.7

477.3

121.9

484.8

20.0

21.6

016.

924.9

1455.

33484.5

00.0220.3

5Tinh

quặng có

từ 14116.1

513.4

663.0

042.4

10.0

91.2

040.

001.5

024.2

329.310.0110.1

7Sản phẩm

ngăn máy

đi tuyển

từ(tuyển

vét)4276.5

963.8

513.2

842.4

10.0

10.4

015.

085.6

3431.

10455.1

90.0110.1

892.7

477.3

121.9

484.8

20.0

21.6

016.

924.9

1455.

33484.5

00.0220.3

576.5

963.8

513.2

842.4

10.0

10.4

015.

085.6

3431.

10455.1

90.0110.1

8Cộng RaMáy

tuyển

cường độ

từ trường

thấp

(tuyển

chính )

a) Vào

Sản phẩm

ngăn máy

đi tuyển từ

chính

Cộng Vàob) RaCộng Ra

Máy

tuyển

cường độ

từ trường

thấp

(tuyển

vét)

a) VàoSản phẩm

ngăn máy

đi tuyển

từ(tuyển

vét)42________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

85

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa Chất

Cộng VàoĐồ Án Tốt Nghiệp76.5

963.8

513.2

842.4

10.0

10.4

015.

085.6

3431.

10455.1

90.0110.1

8b) Ra

Tinh

quặng có

từ 24315.0

812.5

763.0

039.5

90.0

10.1

040.

001.5

022.6

227.360.009.50Sản phẩm

ngăn máy

(Thải 2)4561.5

151.2

81.102.820.0

10.3

013.

096.6

4408.

48427.8

30.010.6876.5

963.8

513.2

842.4

10.0

10.4

015.

085.6

3431.

10455.1

90.0110.1

8Cộng Ra

Tinh

quặng Fe

(44)4431.2

226.0

363.0

082.0

00.0

51.3

040.

001.5

046.8

556.670.0119.6

7Quặng

thải (46)4684.1

470.1

43.4912.2

50.1

06.7

015.

755.3

5450.

55477.0

10.092.94________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

86

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt NghiệpPHẦN VI: CHỌN VÀ TÍNH THIẾT BỊ CƠ BẢN

I. Khâu nghiền - Phân cấp:

1.Khâu nghiền

1.1. Giai đoạn nghiền I:

Trong giai đoạn này ta phải nghiền tới 40 % cấp hạt - 0,074 mm với độ hạt cấp liệu

dmax = 15 mm giai đoạn này nghiền xuống 0,4mm, độ mịn nghiền như vậy giai

đoạn I chọn máy nghiền bi tháo tải qua lưới.

Chọn máy nghiền mẫu là máy nghiền bi tháo tải qua lưới có đường kính D 1 =

3250 mm, dùng để nghiền quặng mẫu Cu-FeS2. Do số liệu thực tế của xưởng

đang hoạt động cho nên ta tiến hành tính năng suất riêng theo cấp hạt - 0,074 mm

của máy nghiền thiết kế nghiền loại quặng đối tượng theo công thức sau.

q = Ki . Kk . KD .KT .q1 T/m3h

- KT = 1 : máy nghiền mẫu và máy nghiền thiết kế cùng loại

- q1 = 1,1 : Năng suất riêng theo cấp hạt tính của máy nghiền mẫu để nghiền quặng

mẫu tra theo bảng 12

- Ki = 1 (Quặng mẫu và quặng đối tượng cùng loại quặng đồng -pyrit)

- Q15 = 119,95 t/m3 : Năng suât theo phần rắn trong bùn tràn của toàn khâu.Nộp suy m4Độ hạt cấp liệu

(mm)40%(-0,074mm)200.89150.955101.02m4 =0,955 : (Quặng thiết kế) Tra theo bảng 11 - HDĐATN và tính nội suy

m1 = 0,895 : (Quặng mẫu) Tra theo bảng 11 – HDĐATN và tính nội suy

- Hệ số tính đến sự khác nhau giữa độ hạt cấp liệu và độ mịn nghiền của

quặng mẫu và quặng đối tượng Kk =m4

m1= 1,07- Hệ số tính tới sự khác nhau giữa đường kính máy nghiền mẫu và đường kính

D − 0,15

D1 − 0,15

máy nghiền đang thiết kế KD =

- Hàm lượng cấp hạt -0,074mm có trongsản phẩm bùn tràn của máy phân cấp

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

87

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Trường Đại Học Mỏ Địa ChấtĐồ Án Tốt Nghiệpβc = 40 %

-Hàm lượng cấp hạt -0,074mm có trong quặng đầu : βđ = 8 %

=> Năng suất theo khối lượng quặng đầu của máy thiết kế

Q’ =q.V

β cc − β d(t/h)Số máy nghiền : n =

Kiểm tra tải trọng riêng:

Tải trọng riêng bằng: < 12 t/m3.h

V :Thể tích làm việc máy nghiền m3

Chọn máy nghiền bi tháo tải qua lưới có thông số kỹ thuật như sau:

Bảng 13 : Kết quả tính chọn máy nghiền cho Giai đoạn 1

hiệuChiều

D

dài

(mm)

(mm)Thể

tích

làm

việc

V

(m3)KDq

3t/m .hQ'

(t/h)Tải

trọngn

(Cái)

ChọnriêngPhươn

g

án 1MSR

2700

27 -27270013.20.911.0744.142.7233,03Phươn

g

án 2MSR

3200

32 -313100230.991.1784.091.4322.61Phươn

g

án 3MSR

3600

36 -40400035.51.051.24137.60.8713,83Phươn

g

án 4MSR

3600

36 -454500401.051.241550.7713Vậy Giai đoạn nghiền 1 chọn 1 máy nghiền bi tháo tải qua lưới MSR 36 –40.

Phương án 3

________________________________________________________________

Sinh viên : Phan Thanh Nhân

88

Lớp Tuyển Khoáng A-K57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 11: Bảng cần bằng nước cho toàn xưởng tuyển

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×