Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
I. Tính sơ đồ tuyển nổi

I. Tính sơ đồ tuyển nổi

Tải bản đầy đủ - 113trang

Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipNhc im ca s nghin phõn cp ó chn :

B trớ mỏy khụng gn.

Din phõn cp rng v mỏy phõn cp th nht lm vic khụng n nh.

Ti trng tun hon quay li mỏy nghin ln , ng thi nng xut lm vic thit

b ln dn n chn nhiu mỏy khõu phõn cp rut xon , cyclon .Dn n

chim tn din tớch nh xng , cng knh tng chi phớ u t

Kho quặ

ng mịn

15Quặ

ng sau đ

ập

N1

16Phâ

n cấp ruột xoắ

n1

1817

19

N2

20Phâ

n cấp ruột xoắ

n2

222123

25Xyclon 24Hỡnh 9: S nghin phõn cp

I.2.1. Giai oan nghin I:

Da vo bng 14 sỏch HD TK n Tuyn Ni

ni suy c 15 Dmax = 15 mm

15= 10- =8%

Theo nhim v thit kcc = 90%= 40%

Ta cú: Q15 = Q25=119,95 t/h

I.2.2. Giai oan nghin II:

Ta cú:25= 16= 15=100%-Tớnh 17v 18

________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

42

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipGi s cú 1 khõu phõn chia nh hỡnh sau:Gi l hm lng cp ht cp tớnh

ca 1 kim loi no ú trong sn phm ta cú;

Chn 18=70%

Da vo bng 3 sỏch HD TK n Tuyn Ni ni suy ta cú 17= 8%

17 +18 = 100

7018+817 =10016

18= 51,61%

17= 48,39 %

25=90% vỡ yờu cu nghin ti 90%cp -0,074mm

16 =40%

*)chon ti trong tun hon

Crx = 150 % ( Ti trng tun hon ca phõn cp rut xon 2: C=150% )

=> 21= 1,5 * 17 = 48,39*1,5 = 72,58 %

Cxyclon=500% ( Ti trng tun hon ca phõn cp xyclon: C=500% )

=> 24= 5 * 17 = 48,39*5 = 241,94 %

19 = 20 = 21 + 24 + 17 = 48,39 + 72,58 +241,94 = 362,91 %

=> 22= 20 - 21 = 362,91 - 72,58 = 290,33 %

23= 22 + 18 = 290,33 + 51,61 = 341,94 %

=> 25= 23 - 24= 341,94 - 241,94 = 100 %

Ta cú 19 = 20 = 21 + 24 + 17

= = = 12,67 %

Ta cú sn phm 21 l sn phm sau phõn cp rut xon 2 : 21=70%

== = 57,6 %

Ta cú sn phm 22 l cỏt phõn cp rut xon 2 da bng 3 sỏch HDA ni suy

22=8%

Ta cú : 23= 22 + 18

== = 70 %

=> Q15 = Q16 = Q25 =119,95t/h

Q17 = (Q15. 17)/100 =( 119,95. 48,39 )/100 = 58,04 ( t/h)

Q18= (Q15. 18)/100 =( 119,95. 51,61 )/100 = 61,91 ( t/h)

Q19 = Q20 = (Q15. 19)/100 =( 119,95 . 362,91 )/100 = 435,31 ( t/h)

________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

43

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipQ21 = (Q15. 21)/100 =( 119,95 . 72,58 )/100 = 87,06 ( t/h)

Q22 = (Q15. 22)/100 =( 119,95 . 290,32 )/100 = 348,25 ( t/h)

Q23 = (Q15. 23)/100 =( 119,95. 341,94 )/100 = 410,16( t/h)

Q24 = (Q15. 24)/100 =( 119,95 . 241,94 )/100 = 290,21 ( t/h)

Bng 6 : Bng inh tớnh s ụ nghin phõn cõp

15100.00158.00Q15119.9

516100.001640.00Q16119.9

51748.39178.00Q1758.041851.611870.00Q1861.9119362.911912.67Q19435.3

120362.912057.60Q20435.3

12172.58218.00Q2187.0622290.332270.00Q22348.2

523341.942370.00Q23410.1

624241.942415.00Q24290.2

125100.002590.00Q25119.9

5I.3.Tớnh toỏn s ụ tuyn ni:

- i vi qung u:

Hm lng qung nguyờn khai = 1%;

- i vi cỏc sn phm

Hm lng kim loi Cu cú trong tinh qung = 24%

Thc thu Cu ca tinh qung = 92 %

________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

44

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt Nghip* Xỏc nh thu hoch ca cỏc sn phm:

25 = 100 %

41 = 3,83%

38 = 100 41 = 100 3,83= 96,17 %

* Xỏc nh thc thu cỏc sn phm:

- Xỏc nh thc thu theo Cu:

= 92 % (Theo bi )

= 100 %

= 100 = 100 92 = 8 %

*Xỏc nh hm lng ca cỏc sn phm cũn li.

=1 %

=24 %( Theo bi )

= = 0,08%

I.3.1. Tớnh toỏn s ụ m rng

I.3.1.1. Vũng tuyn ni Cu:

* Tớnh s 1 kim loi Cu coi nh khụng cú Fe________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

45

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt Nghip25

26

2829Tuyển tinh Cu133

35

36Tuyển tinh Cu2IIIITuyển chính Cu27

30II

31 34Tuyển vét Cu137

394148IVTuyển tinh Cu3Bểcô đặ

c CuV32Tuyển vét Cu2VI

384047Lọc ép Cu

5453N ớ c thảiTinh quặ

ng CuHỡnh 11: S ụ m rng vũng tuyn Cu

Da vo hỡnh 11 cú:

Tng s sn phm phõn chia trong ton s : np = 12

Tng s khõu phõn chia trong ton s : ap = 6

Tng s ch tiờu khi im cn tớnh s :

N = c (1 + np- ap) 1 = 2.( 1 + 12 6) 1 = 13

S ch tiờu khi im v sn phm:

Ns = c(np - ap) = 2.(12 6) = 12

S ch tiờu khi im ti a v thc thu:

Nmax = np - ap = 12 6=6

S ch tiờu khi im v hm lng:

N = NS - Nmax = 12 6=6

Trờn c s ú ta chn nhng ch tiờu sau lm ch tiờu khi im:________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

46

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipBng 7 : Cỏc ch tiờu khi imThc thu b phn tinh qung tuyn vột Cu 1ECuV35%Thc thu b phn tinh qung tuyn tinh Cu 3ECuIV92%Thc thu b phn tinh qung tuyn tinh Cu 2ECuIII90%Thc thu b phn tinh qung tuyn tinh Cu 1ECuII85%Thc thu b phn tinh qung tuyn chớnh CuECuI80%Thc thu Cu trong tinh qung vũng tuyn Cu41Cu92%Hm lng kim loi Cu trong tinh qung vũng tuyn tinh

Cu341CuHm lng kim loi Cu trong qung tinh vũng tuyn tinh

Cu236CuHm lng kim loi Cu trong qung tinh vũng tuyn tinh

Cu123Cu19.5 %Hm lng kim loi Cu trong qung tinh vũng tuyn chớnh

Cu28Cu16.5

%

0Hm lng kim loi Cu trong qung tinh vũng tuyn vột

Cu239Cu0.35 %Hm lng kim loi Cu trong qung u25CuHm lng kim loi Cu trong qung tinh vũng tuyn vột

Cu134Cu24.0 %

211%%0.80 %* Xỏc inh thc thu cỏc sn phm Cu.

E IVCu =Cu

41

= 92%

36Cu36Cu =Cu

41

92

=

= 100%

Cu

E IV 92________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

47

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipCu

Cu

Cu

40

= 36

41

= 100 92 = 8%35Cu =36Cu 100

=

= 111 ,11 %

Cu

EIII

0,90Cu

Cu

37Cu = 35

36

= 111 ,11 100 = 11,11 %Cu

33Cu = 35Cu 40

= 111 ,11 8 = 103,11 %Cu

29

=33Cu 103,11

=

= 121,31%

E IICu

0,85Cu

Cu

Cu

31

= 29

33

= 121,31 103,11 = 18,2%Cu

Cu

Cu

28

= 29

37

= 121,31 11,11 = 110 ,20%Cu

26Cu

28

110 ,20

= Cu =

= 137,75%

0,8

EICu

Cu

Cu

27

= 26

28

= 137,75 110 ,20 = 27,55%Cu

Cu

Cu

34Cu = 26

( 25

+ 31

) = 137,75 (100 + 18,2) = 19,55%30Cu =34Cu 19,55

=

= 55,86%

0,35

EVCuCu

Cu

32Cu = 30

34

= 55,86 19,55 = 36,31%39Cu = 32Cu 38Cu = 36,31 8 = 28,31%Kim tra:

Cu

Cu

Cu

39

= 30

27

= 55,86 27,55 = 28,31%Tớnh thu hoach cỏc sn phm tinh qung hm lng khi in theo cụng thc

chuyn i gia cỏc ch tiờu ca 1 sn phm:41= 3,83% ( ó tớnh trờn )36 =36Cu . 25Cu 100.1

=

= 4,76%

21

36Cu________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

48

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt Nghip40 = 36 - 41 =4,76 3,83 = 0,93%

3333Cu . 25Cu 103,11 .1

=

=

= 5,29%

19,05

33Cu35 = 33 + 40 = 5,29 + 0,93= 6,22%

37 = 35 - 36 = 6,22 4,76 = 1,46%

28Cu

28

. 25Cu 110 ,20.1

=

=

= 6,68%

16,5

28Cu29 = 28 + 37 = 6,68+ 1,46 = 8,14%

31 = 29 - 33 = 8,14 5,29 = 2,85%38

39= 96,17% ( ó tớnh trờn )

39Cu . 25Cu 28,31.1

=

=

= 80,89%

0,35

39Cu32 = 38 + 39 = 96,17+80,89= 177,06%

34 =34Cu . 25Cu 19,55.1

=

= 24,44%

0,85

34Cu30 = 34 + 32 = 24,44 + 177,06 = 201,50%

=> 26 = 25 + 31+ 34 = 100 + 2,85 + 24,44 = 127,29%

=> 27 = 26 - 28 = 127,29 6,68 = 120,61%

Kim tra li:

30 = 27 + 39 = 120,61 + 80,89= 210,50%

* Tớnh toỏn s vi kim loi Fe cú ln trong vũng tuyn chớnh CuHm lng kim loi Fe ln trong tinh qung vũng tuyn

tinh Cu341Fe30.0%Thc thu b phn tuyn vột Cu 1EFeV20%Thc thu b phn tuyn tinh Cu 3EFeIV90%Thc thu b phn tuyn tinh Cu 2EFeIII80%________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

49

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipThc thu b phn tuyn tinh Cu 1EFeII50%Thc thu b phn tuyn chớnh CuEFeI10%Thc thu Fe trong qung u25Fe100%* Xỏc inh thc thu Fe trong cỏc sn phm.

41Fe=41 * 41Fe / 15Fe =30*3,83/20 = 5,75 % (15Fe =20% theo yờu cu bi )E IVFe =41Fe

= 90%

36Fe36Fe =41Fe 5,75

=

= 6,39%

90

E IVFeFe

Fe

40

= 36Fe 41

= 6,39 5,75 = 0,64%Fe

3536Fe 6,39

= Fe =

= 7,99%

E III 0,8037Fe = 35Fe 36Fe = 7,99 6,39 = 1,6%

Fe

33Fe = 35Fe 40

= 7,99 0,64 = 7,35%29Fe =33Fe 7,35

=

= 14,7%

0,5

E IICuFe

31Fe = 29

33Fe = 14,7 7,35 = 7,35%Fe

Fe

28

= 29

37Fe = 14,7 1,6 = 13,10%26Fe =28Fe 13,1

=

= 131%

E IFe 0,1Fe

Fe

Fe

27

= 26

28

= 131 13,1 = 117 ,90%Fe

Fe

34Fe = 26

( 25

+ 31Fe ) = 131 (100 + 7,35) = 23,65%________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

50

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõt

30Fe =ụ n Tt Nghip34Fe 23,65

=

= 118 ,25%

0,2

EVFe32Fe = 30Fe 34Fe = 118 ,25 23,65 = 94,6%

39Fe = 32Fe 38Fe = 94,6 94,25 = 0,35%Kim tra:

Fe

39Fe = 30Fe 27

= 118 ,25 117 ,90 = 0,35%I.3.2. Vũng tuyn Fe:

I.3.2.1. Tớnh toỏn s ụ vũng tuyn Fe coi nh khụng cú kim loai Cu ln trong38Tuyển thô tách S

4740Máy tuyển từ c ờng độ từ

tr ờng thấp -tuyển chính

4142Máy tuyển từ c ờng độ từ

tr ờng thấp -tuyển vét

434544Tinh quặ

ng Fe46Đ uôi thảiTa cú :

.)Hm lng tinh qung Fe yờu cu lõy ra : 44Fe =63%

.)Thc thu Fe yờu cu lõy ra : 44Fe =82%

=> Thu hoach tinh qung Fe : 44 =44Fe * 15Fe / 44Fe =82*20 /63=26,03%

Suy ra :

.)Thc thu Fe trong uụi thi : 46Fe = 38Fe - 44Fe = 94,25 82=12,25%

Thu hoach uụi thi : 46=38 -44=96,17-20,63=70,14%

Hm lng Fe trong uụi thi: 46Fe = 46Fe* 15Fe / 46Fe = 12,25*20/70,14 =3,49%

Hỡnh 12 : S vũng tuyn chớnh Fe

Da vo hỡnh 12 cú:

Tng s sn phm phõn chia trong ton s : np = 6

________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

51

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Trng ai Hoc Mo ia Chõtụ n Tt NghipTng s khõu phõn chia trong ton s : ap =3

Tng s ch tiờu khi im cn tớnh s :

N = c (1 + np- ap) 1 = 2.( 1 + 6 3) 1 = 7

S ch tiờu khi im v sn phm:

Ns = c(np - ap) = 2.(6-3) = 6

S ch tiờu khi im ti a v thc thu:

Nmax = np - ap = 6-3=3

S ch tiờu khi im v hm lng:

N = NS - Nmax = 6-3=3

Trờn c s ú ta chn nhng ch tiờu sau lm ch tiờu khi im:________________________________________________________________

Sinh viờn : Phan Thanh Nhõn

52

Lp Tuyn Khoỏng A-K57

MSSV :1121040430Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tính sơ đồ tuyển nổi

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×