Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 110trang

PHỤ LỤC 9DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

Số

TTChỉ ti êuABĐVTCNăm 2014Thực hi ện năm

2013So sánh

3=2-1Kế hoạch4=3/11234Kết quả ki nh doanh

Tổng doanh thu kinh

1 doanh dich vụđồng870,105,625,425754,000,000,000(116,105,625,425)-13.34%2 Giá vốnđồng850,285,325,848731,440,000,000(118,845,325,848)-13.98%3 Lợi nhuận gộp

Doanh thu hoạt động tài

4 chínhđồng19,820,299,58022,560,000,0002,739,700,42013.82%đồng21,902,800,54319,315,408,376(2,587,392,167)-11.81%5 Chi Phí tài chính

Chi phí quản lý doanh

6 nghiệp

Lợi nhuận thuần từ

7 hoạt động ki nh doanhđồng(4,946,802,946)(1,978,721,178)2,968,081,768-60.00%đồng16,762,263,53915,604,129,554(1,158,133,985)-6.91%đồng29,907,639,53028,250,000,000(1,657,639,530)-5.54%8 Thu nhập khácđồng6,087,621,655550,000,000(5,537,621,655)-90.97%9 Chi phí khácđồng3,395,41610 Lợi nhuận khác

Lãi phát si nh (trước

11 thuế)đồng6,084,226,239550,000,000(5,534,226,239)-90.96%đồng35,991,865,76928,800,000,000(7,191,865,769)-19.98%12 Thuế TNDN

Thu từ l ợi nhuận sau

13 thuếđồng7,490,045,2186,336,000,000(1,154,045,218)-15.41%đồng28,501,820,55122,464,000,000(6,037,820,551)-21.18%NGƯỜI LẬP BIỂU-(3,395,416) -100.00%……………….., Ngày…….tháng……..năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐCPHỤ LỤC 5DỰ TOÁN DOANH THU

NĂM 2014

đvt: VNĐQUÝ 1QUÝ 2QUÝ 3CẢ NĂMQUÝ 4NHÓM LOGISTICS96,899,718,30078,848,083,60050,323,386,300129,615,888,600355,687,076,8001. PHÒNG KHO BÃI7,201,719,80010,369,082,9009,994,647,3009,985,023,40037,550,473,40014,465,225,50013,652,166,00012,965,939,80015,506,697,80056,590,029,1003. PHÒNG SCM3,467,374,9004,631,510,4003,809,194,4003,975,220,70015,883,300,4004. PHÒNG HÀNG HẢI2,171,027,1002,317,122,5003,226,963,3003,158,643,40010,873,756,3005. PHÒNG CÔNG TRÌNH13,035,830,50013,206,063,2009,205,183,90036,640,203,60072,087,281,2006. PHÒNG DỰ ÁN53,352,414,50029,908,590,8006,137,245,40055,714,178,300145,112,429,000823,468,8001,827,757,8002,460,604,3003,860,888,9008,972,719,8008. PHÒNG HÀNG KHÔNG2,382,657,2002,935,790,0002,523,607,900775,032,5008,617,087,600NHÓM ĐẠI LÝ2,983,898,4003,811,299,6001. KUEHNE NAGEL2,983,898,4003,811,299,6002. PHÒNG VẬN TẢI ĐPT7. PHÒNG TRIỂN LÃMDuyệt--6,795,198,000

6,795,198,000Ngày……. tháng……năm ……..

Người lậpPHỤ LỤC 6DỰ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH DỊCH VỤ NĂM 2014

QUÝ 1QUÝ 2QUÝ 3CẢ NĂMQUÝ 4NHÓM LOGISTICS92,592,699,01073,967,202,35046,264,762,840124,827,609,000364,924,935,5971. PHÒNG KHO BÃI6,611,089,5559,213,018,7358,794,265,6658,471,956,46543,306,874,87113,565,614,16112,855,211,53112,383,027,06115,334,249,03159,164,476,3653. PHÒNG SCM3,654,627,5704,534,949,3503,845,024,1503,558,329,01020,250,391,8684. PHÒNG HÀNG HẢI1,134,910,4441,207,961,5142,688,629,7242,535,742,9549,061,814,4155. PHÒNG CÔNG TRÌNH12,323,048,65412,690,699,1348,381,144,51435,301,178,23470,105,008,7366. PHÒNG DỰ ÁN52,215,946,59429,057,280,5145,919,013,37455,637,428,854144,527,863,046941,392,1381,699,125,0381,882,360,9783,286,613,31810,035,414,6842,146,069,8942,708,956,5342,371,297,374702,111,1348,473,091,611NHÓM ĐẠI LÝ514,410,507664,636,0271. KUEHNE NAGEL514,410,507664,636,0272. PHÒNG VẬN TẢI ĐPT7. PHÒNG TRIỂN LÃM

8. PHÒNG HÀNG KHÔNGDuyệt--1,562,895,069

1,562,895,069Ngày……. tháng……năm ……..

Người lậpPHỤ LỤC 7DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ

NĂM 2014

1% CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀIPHÒNG

QUÝ 1QUÝ 2QUÝ 3CẢ NĂM

QUÝ 4NHÓM LOGISTICS

1. PHÒNG KHO BÃI91,652,257117,671,548113,484,018110,260,926535,234,195148,222,079141,118,052136,396,208165,908,427641,908,5103. PHÒNG SCM48,189,93156,993,14950,093,89747,226,945249,078,5384. PHÒNG HÀNG HẢI15,085,52915,816,04030,622,72229,093,855105,563,8425. PHÒNG CÔNG TRÌNH126,752,833130,429,33787,333,791356,534,128715,139,4696. PHÒNG DỰ ÁN526,404,950294,818,28963,435,618560,619,7731,462,260,5687. PHÒNG TRIỂN LÃM14,978,72922,556,05824,388,41838,430,941122,613,3788. PHÒNG HÀNG KHÔNG22,822,34128,451,20725,074,6168,382,75390,177,4837,063,3488,565,6032. PHÒNG VẬN TẢI ĐPTNHÓM ĐẠI LÝ

1. CP QL ĐẠI LÝ KUEHNE19,467,435CHI PHÍ LƯƠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ5,179,216,994CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC6,483,469,142TỔNG CPQLDuyệt15,604,129,554

Ngày……. tháng……năm ……..

Người lậpPHỤ LỤC 8DỰ TOÁN THU CHI TIỀN TRONG NĂM 2014

QUÝ 1

QUÝ 2

QUÝ 3

QUÝ 4

CẢ NĂM

A/ NĂM 2013 CHUYỂN SANG

1. THU

30,266,140,411

30,266,140,411

2. CHI

38,184,781,008

38,184,781,008

B/ PHÁT SINH NĂM 2014

1. THU TRONG DV

74,912,712,525 86,965,441,575

58,407,385,525

109,792,763,025

330,078,302,650

2. CHI TRONG DV

65,174,976,662 80,174,419,719

54,774,885,501

101,258,755,152

301,383,037,034

TỔNG THU TRONG DV

105,178,852,936 86,965,441,575

58,407,385,525

109,792,763,025

360,344,443,061

TỔNG CHI TRONG DV

103,359,757,670 80,174,419,719

54,774,885,501

101,258,755,152

339,567,818,042

CHI LƯƠNG

5,179,216,994

CHI PHÍ QUẢN LÝ

10,424,912,560

THU KHÁC

550,000,000

CÂN ĐỐI THU CHI

5,722,495,464DuyệtNgày……. tháng……năm ……..

Người lậpPHỤ LỤC 10

BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VINATRANS NĂM 2013

CHỈ TIÊU

Tổng doanh thu

- Khối Logistics

- Khối đại lý

Tổng chi phí

- Chi phí trực tiếp

đến hoạt động kinh

doanh

- Chi phí cán bộ công

nhân viên

- Chi phí quản lý

Lãi phát sinh (trước

thuế)

Thuế TNDN

Thu từ lợi nhuận

sau thuếDuyệtDỰ TOÁNTHỰC TẾBIẾN ĐỘNG

CHÊNH LỆCH

TỶ LỆ

70,105,625,425

8.76%

14,626,448,971

6.36%

55,479,176,454

9.73%

68,113,759,656

8.89%800,000,000,000

230,000,000,000

570,000,000,000

766,000,000,000870,105,625,425

244,626,448,971

625,479,176,454

834,113,759,656714,000,000,000779,713,212,16165,713,212,1619.20%32,000,000,000

20,000,000,00032,644,934,691

21,755,612,804644,934,691

1,755,612,8042.02%

8.78%34,000,000,000

6,500,000,00035,991,865,769

7,490,045,2181,991,865,769

990,045,2185.86%

15.23%27,500,000,00028,501,820,5511,001,820,5513.64%Ngày……. tháng……năm ……..

Người lậpPHỤ LỤC 11BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

NĂM 2013

Chỉ tiêu

VINATRANS

Chỉ tiêu tài chính

1. Vòng quay

tổng tài sản

1.71

2. Doanh lợi

doanh thu

(ROS)

3. Doanh thu

tổng tài sản

(ROA)

4. Doanh lợi

vốn chủ sở

hữu(ROE)VINALINK CHÊNH LỆCH2.420.713.44%5.94%2.50%5.60%14.36%8.76%10.05%19.62%9.57%Chỉ tiêu phi tài chính

1. Khách hàng - Tỷ trọng khách hàng

mới: tỷ trọng này tính

toàn thể ở công ty thì

tương đối thấp, khi có

một số phòng danh sách

khách hàng đã không có

thay đổi nào trong 2,3

năm vừa qua. Mặc dù

vẫn có một số phòng

khách hàng vẫn tăng đều

đặn trong khoảng 5%

đến 7%Ý nghĩa

thông qua chỉ số nàychứng tỏ doanh nghiệp

vẫn đang sử dụng có hiệu quả tài sản vào các

hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên so sánh với

đơn vị cùng ngành thì tỷ lệ thấp hơn

Tỷ số này dương, chứng tỏ công ty vẫn đang

kinh doanh đạt hiệu quả, tuy nhiên tỷ số tương

đối thấp so với dịch vụ trong ngành

Vinatrans vẫn sử dụng hiệu quả tài sản khi tỷ

số này vẫn đạt số dương, tuy nhiên lại khá thấp

so với đơn vị khác

Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lớn hơn

ROA chứng tỏ đòn bẩy tài chính của công ty

đã có tác dụng tích cực, nghĩa là công ty đã

thành công trong việc huy động vốn của cổ

đông để kiếm lợi nhuận với tỷ suất cao hơn tỷ

lệ tiền lãi mà công ty phải trả cho các cổ

đông. Tuy nhiên, tỷ số này so với mặt bằng

công ty Vinalink thì vẫn là một con số thấp

nhận định về tầm quan trọng ngày càng cao của

mối quan hệ giữa độ thỏa mãn của khách hàng

với kết quả hoạt động của DN, phản ánh sự

thỏa mãn của khách hàng, sự ghi nhớ của khách

hàng, thị phần ở những phân đoạn thị trường

mục tiêu.1. Khách hàng - Khả năng hài lòng của

khách hàng: trong năm

không có bất cứ phản

ánh nào của khách hàng

về chất lượng dịch vụ

của công ty, hầu hết đã

hài lòng về chất lượng

và ký hợp đồng dài hạn.

2. Quy trình - Khả năng đáp ứng kịp

kinh doanh nội thời các dịch vụ : là đơn

bộ

vị kinh doanh trong lĩnh

vực logistics, khi khách

hàng có bất cứ nhu cầu

nào liên quan đến dịch

vụ, Vinatrans luôn sẵn

sàng có đội ngũ nhân

viên đáp ứng kịp thời

nhu cầu đang cần thiết

của khách hàng

- Thời gian hoàn thành

dịch vụ: đảm bảo tiến

độ theo hợp đồng,

khách hàng kịp thời

nhập xuất hàng hóa

- Sự cái tiến dịch vụ

trong năm: Năm 2013

công ty không có sự cải

tiến nào nổi bật nhằm

nâng cao chất lượng

dịch vụ,

3. Học hỏi và - Trình độ nhân viên:

phát triển

công ty có tổ chức các

lớp học củng cố kiến

thức về ngành, nâng cao

Khả năng tìm kiếm

khách hàng, cũng như

tiến cử các cá nhân

tham gia các khóa học

tìm hiểu về quy định

của hải quan.nhận định về tầm quan trọng ngày càng cao của

mối quan hệ giữa độ thỏa mãn của khách hàng

với kết quả hoạt động của DN, phản ánh sự

thỏa mãn của khách hàng, sự ghi nhớ của khách

hàng, thị phần ở những phân đoạn thị trường

mục tiêu.Cho phép nhà quản lý có thể quan sát được hệ

thống nội bộ của DN đang hoạt động như thế

nào, các sản phẩm, dịch vụ của DN có thực sự

phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không?Nhu cầu học – đào tạo đội ngũ cán bộ nhân

viên là một hoạt động cần triển khai thường

xuyên. Qua đây cho phép nhà quản lý nhận biết

nhu cầu học – đào tạo về kỹ năng, quan trọng

hơn là việc nhận biết các thứ tự ưu tiên trong

hoạt động học-đào tạo sẽ giúp cho doanh

nghiệp đầu tư đúng hướng.3. Học hỏi và - Sự phát triển trình độ

phát triển

nhân viên: Các nhân

viên khi vào Vinatrans

đã được tuyển chọn rất

chặt chẽ, và hầu hết

nhân viên hiện tại đều

có ít nhất 2 năm kinh

nghiệm. Tuy nhiên, việc

phát triển trình độ nhân

viên không rõ nét

- Sự hài lòng của nhân

viên về lương và các

chính sách theo lương:

công ty có chính sách

lương không cao so với

mặt bằng chung. Tuy

nhiên, chế độ theo

lương lại khá tốt, mặc

dù nhân viên chưa hài

lòng lắm về lương

nhưng cũng ở lại làm

việc vì các chế độ,

lương thưởng thì vẫn

đảm bảo

- Tình hình trang bị

công nghệ thông tin:

Máy móc tại công ty

khá lạc hậu, sử dụng lâu

năm, đặc biệt ở các

phòng sử dụng nhiều xử

lý số liệu thông tin, báo

cáo như phòng kế toán

thì việc trang bị công

nghệ, Máy móc tương

đối kém.DuyệtNhu cầu học – đào tạo đội ngũ cán bộ nhân

viên là một hoạt động cần triển khai thường

xuyên. Qua đây cho phép nhà quản lý nhận biết

nhu cầu học – đào tạo về kỹ năng, quan trọng

hơn là việc nhận biết các thứ tự ưu tiên trong

hoạt động học-đào tạo sẽ giúp cho doanh

nghiệp đầu tư đúng hướng.Ngày……. tháng……năm ……..

Người lậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×
x