Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY VINATRANS

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY VINATRANS

Tải bản đầy đủ - 110trang

31giới như Hãng tàu RCL ZIM lines Hapag Lloyd Bows Shipping…

1996Thành lập Chi nhánh tại Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng1997Thành lập Công ty liên doanh đầu tiên với Hãng giao nhận Konoike

Transport1999Thành lập công ty cổ phần đầu tiên với tên gọi Vinalink2000Là Hãng giao nhận đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 9002;

nhận danh hiệu Anh Hùng lao Động do Chủ tịch nước trao tặng2001Thành lập công ty cổ phần thứ hai với tên gọi Vinafreight2002Thành lập công ty cổ phần thứ ba - Công ty Vinatrans Đà Nẵng2003Thành lập công ty cổ phần thứ tư - Công ty Vinatrans Hà Nội2004Thành lập Văn phòng đại diện tại Cần Thơ2005Nhận Huân chương Độc lập do Chủ tịch nước trao tặng thành lập

Công ty TNHH VA Express và Công ty TNHH V-Truck2006Thành lập Công ty liên doanh Nissin Việt Nam2007Thành lập Công ty liên doanh Agility Logistics2008Thành lập Công ty liên doanh Hyundai Công ty Vinatrans Logistics2009Thực hiện IPO Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần.16-03-Chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại2010Thương Việt Nam2.1.2.hức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động2.1.2.1. Chức năng

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

- Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất cho thuê đất.

- Kinh doanh kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

- Giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa quá cảnh hàng

ngoại giao hàng hội chợ triển lãm thiết bị cho các cuộc biểu diễn văn hóa nghệ32thuật hàng công trình hàng siêu trường siêu trọng đồ dùng cá nhân hàng biếu

tặng hàng mẫu tài liệu chứng từ bằng đường hàng không đường biển đường

sông đường sắt đường bộ trong và ngoài nước.

- Đại l tàu biển đại l lưu cước gom và chia lẻ hàng quản l container đại

l cho các hãng giao nhận đại lđại l k gửi hàng hóa đại l thủ tục hải quankiểm kiện kiểm nghiệm giám định bảo hiểm hàng hóa.

- Đại l tổng đại l cho các hãng hàng không các dịch vụ vận tải hàng hóa.

- Môi giới thuê và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài

nước. Dịch vụ cung ứng tàu biển tiếp nhận bảo quản hàng hóa máy móc và cung

ứng mọi dịch vụ sửa chữa thay thế máy móc tàu biển gửi trả lại hãng tàu những

máy móc thiết bị hư để thay thế hoặc dư thừa theo yêu cầu của hãng tàu trong quy

trình sửa chữa nâng cấp.

- Thực hiện dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải xuất nhập khẩu thủ tục hải

quan thông tin thị trường theo yêu cầu của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và nhận ủy thác xuất nhập khẩu.

- Kinh doanh dịch vụ logistics và quản l chuỗi cung ứng.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức.

- Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

- Tổ chức hội chợ triển lãm hội nghị hội thảo.

- Đầu tư xây dựng quản lkinh doanh khai thác bất động sản cơ sở hạtầng khu công nghiệp cao ốc văn phòng căn hộ chung cư trung tâm thương mại.

2.1.2.2.Nhiệm vụTuân thủ nghiêm ngặt các luật hoạt động doanh nghiệp luật hoạt động trong

ngành về giao nhận vận tải kho bãi…Tuân thủ các hợp đồng giao kết với các tổ

chức đại l nước ngoài cũng như điều lệ đã được công bố.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các dịch

vụ tốt chất lượng. Ban giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn

của số liệu báo cáo tài chính, phản ánh trung thực hợp l tình hình tài chính kinh33doanh của đơn vị. Đồng thời quản l tài sản một cách rõ ràng thông qua sổ sách ghi

chép chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu đối với xã hội trong việc giữ gìn môi

trường phòng cháy chữa cháy.

2.1.2.3.hương hướng hoạt độngHiện nay Công ty Vinatrans đang cố gắng giữ vững các mảng chính như

giao nhận hàng không đường biển đóng kiện đóng gói kho bãi và cũng như đang

từng bước chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực hàng siêu trường siêu trọng hàng dự

án…Công ty thực hiện chính sách tiếp thị gần gũi khách hàng duy trì mối quan hệ

tốt với khách hàng cũ cũng như phát triển tốt mối quan hệ với đối tác mới. Các lãnh

đạo các phòng ban được giao quyền quyết định xây dựng chính sách giá chia hoa

hồng xác định các nhà thầu phụ tùysao cho phù hợp giúp các phòng ban chủđộng trong việc quyết định và đảm bảo việc các phòng luôn cố gắng đạt được các

chỉ tiêu đã đề ra. Tình hình logistics ngày càng khó khăn khi các doanh nghiệp

không chỉ cạnh tranh trong nước mà các đơn vị nước ngoài ngày càng phát triển

mạnh các đơn vị mà Công ty Vinatrans làm đại l đang tách dần điều đó đồng

nghĩa với việc Công ty Vinatrans đang phải từng bước vượt qua khó khăn tuy

nhiên công ty cũng luôn đặt ra các mục tiêu kế hoạch chiến lược tìm kiếm khách

hàng mới để chỉ tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước đảm bảo tình hình tăng

trưởng đều đặn.

2.1.3. Tổ chức bộ máy kinh doanh và quản l

Công ty Vinatrans là đơn vị kinh doanh bên lĩnh vực giao nhận logostics.

Công ty được chia ra nhiều phòng ban chi nhánh công ty con nhằm chuyên môn

hóa lĩnh vực hoạt động.

Từ lúc cổ phần hóa từ tháng 04/2010 thì chủ tịch hội đồng quản trị kiêm luôn

chức vụ Tổng giám đốc công ty nhưng đến 04/2014 thì chủ tịch hội đồng quản trị

do lãnh đạo công ty mẹ Tổng công ty cổ phần thép Việt Nam đảm nhiệm. Điều này

giúp công ty rõ ràng hơn trong các chính sách quyết định kinh doanh của đơn vị.

Hội đồng quản trị do đại hội đồng cổ đông bầu ra quyết định kế hoạch phát

triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hằng năm cũng như xác định các mục tiêu34hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược. Công ty s ban hành một hệ thống

quản l mà theo đó bộ máy quản l s chịu trách nhiệm và dưới sự lãnh đạo của Hội

đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc và một kế

toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám

đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ

nhiệm hoặc bãi nhiệm bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.

Công ty có ba Phó tổng giám đốc mỗi Phó tổng s chịu chuyên trách quản l các

lĩnh vực khác nhau và phụ trách một chi nhánh cụ thể. Trong đó, Phó tổng giám đốc

thứ nhất s thay mặt quyết định k duyệt thay thế khi Tổng giám đốc vắng mặt.

Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản

trị công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản l cần thiết và phù hợp với

cơ cấu và thông lệ quản l công ty tùy từng thời điểm. Các cán bộ quản l có những

sự hiểu biết chuyên môn về các lĩnh vực kinh doanh của từng phòng ban. Công ty

có rất nhiều phòng ban phụ trách các mảng dịch vụ khác nhau nên các cán bộ quản

l trực tiếp cụ thể là các trưởng phó phòng luôn có những kiến thức về lĩnh vực của

phòng rất sâu sắc để đưa ra các tham mưu đề xuất có lợi cho công ty. Các cán bộ

trưởng phòng trực tiếp quản l các phòng ban sau:

Phòng logistics công trình

Phòng logistics kho bãi

Phòng quản l chuỗi cung ứng

Phòng logistics dự án

Phòng logistics hàng không

Phòng logostics triển lãm

Phòng logistics hàng hải

Phòng logistics vận tải đa phương thức

Phòng đại l kuehne nagel

Công ty Vinatrans có một ban kiểm soát gồm có ba thành viên do đại hội

đồng cổ đông bầu ra trong ban kiểm soát có một người có chuyên môn kế toán.35Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong

quản l điều hành có trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Bộ máy hoạt động quản l kinh doanh của Công ty Vinatrans được thể hiện qua Sơ

đồ 2.1 :Tổ chức bộ máy hoạt động và quản l kinh doanh36

Đại hội đồng

cổ đôngBan kiểm

soát

Hộiđồngquản

trịBan

giámđốcPhòng

logistics/

đạil

đ

P. Quảnl

chuỗicungứn

gKhối hỗ trợHệ

thống

nhà khoP. logistics

khobãip. logistics

vận tải đa

phương

thứcp. logistics

hànghảip. logistics

côngtrìnhp. logistics

dự ánp. logistics

triễnlãmBãi

containerĐạilKueh

nenag

elHành

chính kế

toánNhânsự

hành

chính

ITKế toánChi nhánhCN Hà NộiCN

HảiPhòngCN

CầnThơCN Dung

Quất

Đội xe

Côngty

Vtruck)CN

QuảngNin

h372.1.4.ặc điểm tổ chức kế toán

Công ty gồm có một phòng kế toán tài vụ làm các nhiệm vụ kế toán tổng hợpđể đưa ra các báo cáo tài chính cũng như trực tiếp kiểm soát quản l chi phí tại các

phòng ban kinh doanh.

Bên cạnh phòng kế toán của công ty thì mỗi phòng kinh doanh vẫn có bộ

phận kế toán tuy nhiên bộ phận kế toán này chuyên phụ trách theo dõi phát sinh tại

phòng về doanh thu chi phí của phòng để đối chiếu với phòng kế toán và tập hợp

chứng từ số liệu cung cấp về cho phòng kế toán ngoài ra bộ phận kế toán này s

đảm nhận việc xuất hóa đơn kiểm tra tính hợp l hợp lệ của hóa đơn mua vào bán

ra trước khi giao mọi chứng từ về phòng kế toán tài vụ bộ phận này không có trách

nhiệm hạch toán kế toán cho đơn vị.

ộ máy kế toán được thể hiện qua Sơ đồ 2.2

Kế toán

trưởngPhó phòng

kế toán

Kế toán tổng hợpKế toán

chuyên

tráchKế toán

ngân hàngKế toán

chi tiền

mặtKế toán thu

tiền mặt/thủ

quỹKế toán phòng kinh doanh

Kế toán chi nhánhVới chi tiết bộ máy kế toán như trên thì việc phân hóa nhiệm vụ rất rõ ràng

phần hành này có thể kiểm tra được phần hành kia. Nhiệm vụ của từng phần hành

được thể hiện qua Bảng 2.238Bảng 2.2.Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận kế toán tại ông ty Vinatran

STT Phần hành

1Kế toán trưởngChức năng nhiệm vụ

- Quản l tổng quát số liệu báo cáo của công ty lập

các dự toán.

- Tham mưu với tổng giám đốc về quá trình quản l

điều hành sử dụng vốn của công ty.2Phó phòng kiêm kế Lập báo cáo tài chính hợp nhất báo cáo tình hình

toán tổng hợpvôn tài chính tham mưu cho kế toán trưởng quản l

các báo cáo chi nhánh

Phụ trách chuyên môn kiểm tra số liệu tập hợp nhật

k bảng kê lập báo cáo quyết toán.3Kế toán chuyên tráchTheo dõi ghi nhận quản l các số liệu về doanh thu

chi phí tạm ứng theo các phòng kinh doanh đã được

phân công. Cung cấp thông tin về số liệu kinh doanh

từng phòng ban mà mình quản l cho các lãnh đạo.4Kế toán tài sản cố Theo dõi ghi chép các việc phát sinh tăng giảm lên

định xây dựng cơ quan đến tài sản cố định công cụ thiết bị các công

bản và vật tưtrình sửa chữa mua sắm…kế toán này s do một nhân

viên kế toán chuyên trách đảm nhiệm luôn vì việc

phát sinh không nhiều.5Kế toán ngân hàngGhi nhận việc thu chi thông qua ngân hàng6Kế toán chi tiền mặtGhi nhận việc chi tạm ứng quyết toán7Kế toán thu tiền mặt Ghi nhận các khoản liên thu liên quan đến tiền mặt

kiêm thủ quỹ

Công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức kế toán tập trung toàn bộviệc hạch toán đều được ghi nhận tại phòng kế toán. Mặc dù công ty Vinatrans có

các kế toán tại phòng kinh doanh nhưng các kế toán này chỉ phụ trách tập hợp39chứng từ cho phòng kế toán cũng như báo cáo kế hoạch thực hiện của phòng qua

báo cáo tháng và đối chiếu số liệu hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các lô

hàng để phòng kế toán dễ dàng quản l thu chi các lô hàng phát sinh.

Hiện tại công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa đổi bổ sung theo thông tư

244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Công ty đã áp

dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do

Nhà nước ban hành.

a.ác chứng t kế toán c ng được ử dụng trong t ng ph n hành như:

- Công ty Vinatrans là đơn vị kinh doanh dịch vụ logistics nên không có hànghóa lưu kho chỉ có vật tư nguyên liệu công cụ sử dụng một lần các phòng đề nghị

mua phục vụ cho công việc thì s được theo dõi riêng bởi kế toán phòng đó qua

phiếu nhập xuất kho bảng kiểm kê vật tư còn lại cuối tháng chưa dùng.

- Đối với tài sản cố định công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường

thẳng. Khi các phòng có nhu cầu hoặc do mục đích của cả công ty thì phòng đó s

làm giấy đề nghị sau đó s có biên bản bàn giao khi giao tài sản cố định biên bản

thanh l khi thanh l tài sản cố định.

- Công nợ được kế toán quản l thông qua bảng báo cáo phân tích tổng nợ

từng khách hàng số nợ quá hạn trong hạn nợ trong 3 tháng 6 tháng….

- Về tiền mặt chứng từ được sử dụng là phiếu thu phiếu chi giấy đề nghị tạm

ứng giấy thu tạm ứng… bảng theo dõi tổng hợp thu chi trong tháng.

- Chứng từ kế toán ngân hàng thì bao gồm ủy nhiệm chi báo có ngoại tệ báo

có đồng nội tệ lệnh chuyển tiền.

Vì là đơn vị kinh doanh lĩnh vực đặc thù nên công ty còn thiết kế các mẫu

chứng từ phù hợp đáp ứng nhu cầu theo dõi kiểm tra của đơn vị những chứng từ

này tùy tính chất mà s có sự xét duyệt ở các cấp khác nhau.

Các chứng từ trên và hóa đơn s được tập hợp về phòng kế toán tài vụ để lưu

trữ quản l . Các nhân viên kế toán s chịu trách nhiệm về các chứng từ liên

quan.Tại phòng kế toán có một kho để lưu trữ chứng từ của năm hiện hành và năm40trước đó.Các năm cách thời điểm hiện tại 5 năm s được lưu trữ tại kho công ty còn

lại những chứng từ cũ hơn s được đưa về cất giữ trong container kho Công ty

Vinatrans tại Thủ Đức.

b. Sổ kế toán

Công ty sử dụng ghi nhận kế toán theo hình thức sổ nhật k chứng từ. Bao

gồm các loại sổ sau:

-Sổ tổng hợp-Sổ chi tiếtCác sổ của công ty cũng chỉ phản ánh tất cả chi phí theo từng phòng ban khi

muốn tập hợp một khoản mục chi phí nào đó của toàn công ty thì phải làm phương

pháp thủ công chọn lọc lại các chi phí đó. Hoặc như doanh thu cũng vậy mặc dù

Công ty Vinatrans kinh doanh dịch vụ giao nhận trong rất nhiều lĩnh vực như hàng

bên công trình đường biển đường không hàng dự án…nhưng các sổ trên cũng chỉ

thể hiện doanh thu theo phòng không thể hiện doanh thu của từng lĩnh vực  làm

chậm tốc độ báo cáo thông tin kịp thời cho nhà quản l .

c.ệ thống báo cáo tài chínhCông ty Vinatrans sử dụng đầy đủ các báo cáo theo quy định bao gồm:d.-Bảng cân đối kế toán-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ-Thuyết minh báo cáo tài chínhguyên t c ghi nhận kế toán

Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

Đối với tiền mặt ghi nhận căn cứ vào phiếu thu phiếu chi tiền mặt.

Đối với các khoản tiền gửi ngân hàng thì nguyên tắc ghi nhận căn cứ vàogiấy báo nợ giấy báo có và các sổ phụ của ngân hàng.41Bên cạnh đó đối với các khoản tương đương tiền thì được xác định là các

khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian dưới 3 tháng và có khả năng thanh khoản cao ít

rủi ro từ ngày mua đầu tư đến ngày lập báo cáo.

Đối với ngoại tệ Công ty Vinatrans ghi nhận trên phần mềm theo tỷ giá

hạch toán việc phát sinh chênh lệch giữa tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá hạch toán

s được kết chuyển vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính. Định kỳ báo cáo

tài chính năm kế toán tổng hợp s thực hiện việc đánh gía lại gốc ngoại tệ theo tỷ

giá thực tế và phần chênh lệch được ghi vào tài khoản chênh lệch tỷ giá sau đó toàn

bộ s được kết chuyển vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính tương ứng.

Kế toán tài ản cố định

Việc ghi nhận thời gian khấu hao và trích khấu hao tài sản cố định được tuân

thủ theo quy định. Từ 06/2013 công ty đã thực hiện đổi chính sách kế toán đối với

tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định theo hướng dẫn tại thông tư số

45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo phương pháp giá gốc trong quá

trình sử dụng tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo

nguyên giá hao mòm lũy kế giá trị còn lại.

Đơn vị áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng đối với toàn

bộ tài sản cố định hữu hình.

Kế toán hàng tồn kho

Công ty Vinatrans chủ yếu hoạt động lĩnh vực logistics chỉ ghi nhận hàng

hóa tồn kho khi làm đại l cho khách hàng. Những năm gần đây hình thức làm đại

l phân phối hàng cho các khách hàng không còn chủ yếu là đứng tên nhập khẩu

ủy thác và xuất hàng lại liền cho đối tác nên không có hiện tượng hàng hóa tồn kho

mà trong kho chỉ còn tồn lại các nhiên vật liệu công cụ. Trước đây khi có lượng

hàng hóa tồn kho thì s được ghi nhận theo phương pháp giá gốc hoặc giá trị thuần

có thể thực hiện nếu như giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc. HàngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY VINATRANS

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×
x