Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Phụ lục 5: Kiểm định Cronbach Alpha cho các nhân tố mới hình thành

Phụ lục 5: Kiểm định Cronbach Alpha cho các nhân tố mới hình thành

Tải bản đầy đủ - 121trang

108IT9

TA9

TA6

TA8

TA743.38

43.42

43.36

43.54

43.4255.208

55.970

55.648

56.221

55.124.674

.608

.631

.582

.620.917

.919

.918

.920

.919 Thang đo chất lượng cảm nhận hữu hình

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.718

Item Statistics

Mean

TA4

3.62

TA2

3.29

TA3

3.77

TA5

3.55

TA1

3.33

Item-Total StatisticsTA4

TA2

TA3

TA5

TA1N of Items

5

Std.

DeviationN.763

.853

.893

.728

.901285

285

285

285

285Scale

Scale Mean

Corrected

Variance if

if

Item

Item-Total

Item

Deleted

Correlation

DeletedCronbach's

Alpha

if

Item

Deleted13.93

14.26

13.78

14.00

14.22.636

.672

.668

.695

.6815.481

5.489

5.314

6.099

5.391.572

.474

.485

.411

.455109 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.745

Item StatisticsSA2

SA3

SA4N of Items

3MeanStd.

DeviationN3.29

3.54

3.45.808

.738

.849285

285

285Item-Total StatisticsSA2

SA3

SA4Scale

Scale Mean

Corrected

Variance if

if

Item

Item-Total

Item

Deleted

Correlation

DeletedCronbach's

Alpha

if

Item

Deleted6.99

6.75

6.83.690

.678

.6061.933

2.077

1.718.545

.558

.616 Thang đo rào cản chuyển đổi

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7913Item Statistics

Mean

SW1

3.29

SW2

3.42

SW3

3.26Std. Deviation

.885

.910

.912N

285

285

285110Item-Total Statistics

Scale Mean if Scale Variance if Corrected

ItemItem Deleted

Item Deleted

Total Correlation

SW1

6.67

2.692

.584

SW2

6.54

2.348

.715

SW3

6.71

2.575

.603

 Thang đo lựa chọn

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7503Item Statistics

MeanStd. DeviationNCH1

3.73

.836

CH2

3.58

.875

CH3

3.75

.847

Item-Total Statistics

Scale Mean Scale

if

Item Variance if

Deleted

Item Deleted

CH1

7.33

2.242

CH2

7.47

2.067

CH3

7.31

2.241285

285

285

Corrected

Item-Total

Correlation

.569

.610

.555 Thang đo Sự tiện lợi khi sử dụng

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

.737

Item StatisticsHB1

HB2

HB3N of Items

3MeanStd.

DeviationN3.22

3.60

3.49.988

1.029

.922285

285

285Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.677

.629

.692Cronbach's Alpha

if Item Deleted

.766

.624

.748111Item-Total StatisticsHB1

HB2

HB3Scale

Scale Mean

Corrected

Variance if

if

Item

Item-Total

Item

Deleted

Correlation

Deleted

7.08

2.824

.564

6.71

2.573

.618

6.82

3.157

.508Cronbach's

Alpha

if

Item

Deleted

.649

.582

.711 Thang đo thói quen

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.6512

Item Statistics

MeanHB5

HB63.41

3.48Std.

Deviation

1.033

.902N

285

285Item-Total Statistics

Scale Mean

Item Deleted

HB5

HB63.48

3.41if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha

if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted

.814

1.066.487

.487112Phụ lục 6: Bảng ma trận hệ số tương quan Pearson

Ma trận hệ số tương quan Pearson - Correlations

X1

X2

X3

X4

X5

X Pearson

.000

.000

.000

.000

1

Correlatio 1

n

Sig

1.000 1.000 1.000 1.000

X Pearson

2

Correlatio .000

1

.000

.000

.000

n

Sig

1.000

1.000 1.000 1.000

X Pearson

3

Correlatio .000

.000

1

.000

.000

n

Sig

1.000

1.000

1.000 1.000

X Pearson

4

Correlatio .000

.000

.000

1

.000

n

Sig

1.000

1.000 1.000

1.000

X Pearson

5

Correlatio .000

.000

.000

.000

1

n

Sig

1.000

1.000 1.000 1.000

X Pearson

6

Correlatio .000

.000

.000

.000

.000

n

Sig

1.000

1.000 1.000 1.000 1.000

X Pearson

7

Correlatio .000

.000

.000

.000

.000

n

Sig

1.000

1.000 1.000 1.000 1.000

Y Pearson

Correlatio .396**

.153** .389** .243** .122*

n

Sig

.000

.010

.000

.000

.039

N

285

285

285

285

285

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).X6X7Y.000.000.396**1.0001.000.000.000.000.153**1.0001.000.010.000.000.389**1.0001.000.000.000.000.243**1.0001.000.000.000.000.122*1.0001.000.0391.000.505**1.000.0001.099.000

1.000.095.505**.0991.000

285.095

285285Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 5: Kiểm định Cronbach Alpha cho các nhân tố mới hình thành

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×