Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Phụ lục 3 – Kiểm định Cronbach Alpha

Phụ lục 3 – Kiểm định Cronbach Alpha

Tải bản đầy đủ - 121trang

89Item Statistics

Mean

Std. Deviation

IT1

3.41

.913

IT2

3.52

.959

IT3

3.60

.865

IT4

3.61

.907

IT5

3.70

.835

IT6

3.65

.799

IT7

3.64

.792

IT8

3.71

.812

IT9

3.69

.827

Item-Total Statistics

Scale Mean Scale

if

Item Variance if

Deleted

Item Deleted

IT1

29.11

27.316

IT2

29.00

26.352

IT3

28.92

27.504

IT4

28.91

27.062

IT5

28.82

27.323

IT6

28.87

28.287

IT7

28.88

27.800

IT8

28.81

28.462

IT9

28.82

27.955N

285

285

285

285

285

285

285

285

285

Corrected

Item-Total

Correlation

.664

.733

.688

.700

.741

.655

.726

.620

.669 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7414Item Statistics

Mean

Std. Deviation

SA1

3.60

.811

SA2

3.29

.808

SA3

3.54

.738

SA4

3.45

.849

Item-Total StatisticsN

285

285

285

285Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.900

.895

.898

.898

.895

.901

.896

.903

.90090SA1

SA2

SA3

SA4Scale Mean

if

Item

Deleted

10.28

10.59

10.34

10.43Scale

Variance if

Item Deleted

3.810

3.511

3.628

3.218Corrected

Item-Total

Correlation

.420

.539

.577

.610Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.745

.679

.661

.635 Thang đo rào cản chuyển đổi

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7913Item-Total Statistics

Scale Mean if Scale Variance if Corrected

ItemItem Deleted

Item Deleted

Total Correlation

SW1

6.67

2.692

.584

SW2

6.54

2.348

.715

SW3

6.71

2.575

.603

Item Statistics

Mean

Std. Deviation N

SW1

3.29

.885

285

SW2

3.42

.910

285

SW3

3.26

.912

285

 Thang đo lựa chọn

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7503Item Statistics

MeanStd. DeviationCH1

3.73

.836

CH2

3.58

.875

CH3

3.75

.847

Item-Total StatisticsN

285

285

285Cronbach's Alpha

if Item Deleted

.766

.624

.74891CH1

CH2

CH3Scale Mean

if

Item

Deleted

7.33

7.47

7.31Scale

Variance if

Item Deleted

2.242

2.067

2.241Corrected

Item-Total

Correlation

.569

.610

.555Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.677

.629

.692 Thang đo thói quen

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.7556Item Statistics

Mean

Std. Deviation N

HB1

3.22

.988

285

HB2

3.60

1.029

285

HB3

3.49

.922

285

HB4

3.67

.886

285

HB5

3.41

1.033

285

HB6

3.48

.902

285

Item-Total Statistics

Scale Mean if Scale Variance if

Item Deleted

Item Deleted

HB1

17.65

10.279

HB2

17.27

10.339

HB3

17.38

10.919

HB4

17.20

11.644

HB5

17.46

11.003

HB6

17.38

11.209

 Thang đo lòng trung thành

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items.8947Corrected

ItemTotal Correlation

.585

.539

.524

.419

.422

.486Cronbach's Alpha

if Item Deleted

.694

.707

.712

.739

.741

.72292Item StatisticsLO1

LO2

LO3

LO4

LO5

LO6

LO7MeanStd. DeviationN3.59

3.63

3.73

3.43

3.33

3.40

3.61.837

.789

.774

.942

.962

.897

.864285

285

285

285

285

285

285Item-Total Statistics

Scale Mean

if

Item

Deleted

LO1

21.13

LO2

21.09

LO3

20.99

LO4

21.29

LO5

21.39

LO6

21.32

LO7

21.12Scale

Variance if

Item Deleted

16.895

17.283

17.246

16.834

16.359

16.690

17.166Corrected

Item-Total

Correlation

.733

.722

.745

.636

.688

.702

.660Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

.874

.876

.874

.886

.880

.878

.88393Phụ lục 4: Phân tích nhân tố các yếu tố tác động lòng trung thành – lần 1

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .871

Bartlett's

Test

of

Approx. Chi-Square

4886.092

Sphericity

df

Sig.

CommunalitiesTA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8

TA9

IT1

IT2

IT3

IT4

IT5

IT6

IT7

IT8

IT9

SA1

SA2

SA3

SA4

SW1

SW2

SW3

CH1

CH2

CH3InitialExtraction1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000.481

.535

.539

.650

.480

.559

.640

.572

.537

.616

.732

.665

.701

.652

.604

.638

.576

.607

.436

.695

.495

.613

.661

.774

.708

.674

.654

.623561

0.00094HB1

1.000

HB2

1.000

HB3

1.000

HB4

1.000

HB5

1.000

HB6

1.000

Extraction Method:

Component Analysis..662

.727

.583

.474

.636

.710

PrincipalComponent Matrixa

Component

1

2

IT7

.722

IT2

.713

IT9

.700

IT4

.692

IT1

.687

IT3

.679

IT5

.675

SA4

.654

IT6

.653

IT8

.645

TA6

.644

SA1

.616

TA7

.602

TA8

.596

TA9

.591

SA3

.561

HB4

.535

TA5

.527

HB3

.507

SA2

TA4

TA1

SW2

.553

HB5

.537

SW1

.528

SW334567Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 3 – Kiểm định Cronbach Alpha

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×