Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG (HKE)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG (HKE)

Tải bản đầy đủ - 18trang

hóa thị HK $ tại thời thời điểm niêm yết thời điểm niêm yết

năm

tài

trường điểm niêm yết

chính

hai

ngay trước

Doanh Ít nhất 500 triệu HK Ít nhất 500 triệu HK $

các vấn đề

thu

$ cho năm tài chính cho năm tài chính đã

của tài liệu

đã được kiểm toán được kiểm toán gần

niêm yết

gần đây nhất

đây nhất

Dòng Dòng tiền tích cực từ ii. Vốn hóa thị

trường của

tiền

hoạt động của ít nhất

ít nhất 100

100 triệu HK $ hoạt

triệu HK $

động trong tổng hợp

tại thời điểm

trong ba năm tài chính

niêm yết

trước

Chú Sở giao dịch có thể chấp nhận một thời gian giao dịch ghi nhận

ý:

ngắn hơn và / hoặc có thể thay đổi hoặc từ bỏ yêu cầu lợi nhuận

trên hoặc các tiêu chuẩn tài chính khác

(II) Thẩm quyền có thể chấp nhận:

Các công ty yêu cầu niêm yết mà hoạt động bên ngoài Hồng Kông và khu vực pháp

lý khác được công nhận tìm kiếm một danh sách chính trên Ban chính và GEM

được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và phải chứng minh họ có thể tiêu

chuẩn thích hợp về bảo vệ cổ đông, trong đó có ít nhất là tương đương với những

yêu cầu theo luật Hồng Kông. Vào tháng Chín năm 2013, Sở Giao dịch và các SFC

công bố một "Chính sách phần kết hợp về niêm yết của các công ty nước ngoài" sửa

đổi ( "JPS sửa đổi").. Các sửa đổi JPS nhằm cung cấp tính minh bạch trong quá

trình niêm yết, cung cấp sự chắc chắn pháp lý cho công ty ở nước ngoài tìm kiếm

hoặc một niêm yết lần đầu hoặc thứ hai ở Hồng Kông và duy trì chất lượng của thị

trường tài chính của Hồng Kông.

(III) Những tiêu chuẩn kế toán:

Tài khoản mới của người nộp đơn phải được chuẩn bị theo quy định của tài chính

báo cáo tiêu chuẩn Hồng Kông, tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế hoặc tiêu chuẩn

kế toán Trung Quốc cho doanh nghiệp kinh doanh (chỉ cho nhà cung cấp Trung

Quốc).

Các công ty làm việc trong hoạt động ngân hàng phải cũng tuân thủ Công khai tài

chính của tổ chức ủy quyền tại địa phương phát hành bởi cơ quan tiền tệ của Hong

Kong.

Main Board

GEM

Cho những công ty xin niêm yết trên thị trường Đối với đơn xin niêm yết trên

chính, báo báo kế toán của các công ty hợp nhất thị trường GEM mà hoạt động

muốn niêm yết trên sở đã được chuẩn bị phải phù chủ yếu không bao gồm sự

hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận phát triển tài sản và / hoặc đầu

7chung tại Hoa Kỳ của Mỹ (US GAAP) hoặc chuẩn tư, kế toán lập theo US GAAP

mực kế toán khác có thể được chấp nhận bởi Sở là chấp nhận được nếu công ty

giao dịch trên cơ sở từng trường hợp.

được niêm yết, hoặc sẽ được

niêm yết cùng một lúc, hai sàn

chứng khoán New York hay

các thị trường quốc gia

NASDAQ..

(IV) Phù hợp cho niêm yết:

Cả tổ chức phát hành và kinh doanh của mình phải, theo ý kiến của Sở Giao dịch,

phù hợp cho việc niêm yết

Một công ty phát hành hoặc nhóm của nó (khác hơn là một công ty đầu tư) có tài

sản bao gồm toàn bộ hoặc đáng kể của tiền mặt hoặc chứng khoán ngắn ngày sẽ

không thường được coi là thích hợp cho niêm yết, ngoại trừ nơi công ty phát hành

hoặc nhóm là chỉ duy nhất hoặc chủ yếu là tham gia vào kinh doanh môi giới chứng

khoán..

(V) Lịch sử hoạt động và quản lý:

Main Board

GEM

Cho những công ty xin niêm yết trên thị trường chính

phải có một khoảng thời gian ghi nhận giao dịch ít Đối với đơn xin niêm yết

trên thị trường GEM phải có

nhất 3 năm tài chính với:

một hồ sơ kinh doanh ít nhất

1. quản lý liên tục đối với tại ít nhất là 3 năm tài 2 năm tài chính đầy đủ với:

chính trước đó; và

1. việc quản lý tương tự

2. liên tục sở hữu và kiểm soát ít nhất là trong

đáng kể trong suốt 2

năm tài chính đã được kiểm toán gần đây nhất..

năm tài chính đầy đủ;Ngoạilệ:

Dưới kiểm tra Vốn hóa thị trường/Doanh thu, Sở giao

2. Sự liên tục của quyền

dịch có thể chấp nhận một thời gian ghi nhận giao dịch

sở hữu và kiểm soát

ngắn hơn theo đáng kể việc quản lý tương tự nếu

trong suốt cả năm tài

người nộp đơn mới có thể chứng minh rằng:

chính đầy đủ ngay

trước các vấn đề của

1. Các giám đốc và quản lý có kinh nghiệm đầy

các tài liệu niêm yết.

đủ và thỏa đáng của ít nhất ba năm trong đường

dây của doanh nghiệp và công nghiệp của Ngoạilệ:

người nộp đơn mới; và

Sở giao dịch có thể chấp

nhận một thời gian ghi nhận

2. Sự lien tục trong quản lý cho năm tài chính đã giao dịch ngắn hơn và từ bỏ

được kiểm toán gần đây nhất.

hoặc thay đổi các yêu cầu

quyền sở hữu và quản lý

8cho:

1. Công ty mới thànhlập dự án và

2. Các công ty khoángsản.

(VI) Vốn hóa thị trường tối thiểu:

Giá trị vốn hóa thị trường dự kiến của một ứng viên mới tại thời điểm niêm

yết phải có ít nhất,Main Board

200 triệu HK$GEM

100 triệu HK$(VII) Giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu trôi nổi trong công chúng:

Giá trị vốn hóa thị trường dự kiến tại thời điểm niêm yết của các chứng

khoán của một ứng viên mới được tổ chức bởi công chúng phải có ít nhất,

Main Board

50 triệu HK$GEM

30 triệu HK$(VIII) Cổ phiếu trôi nổi trong công chúng:

Tối thiểu 25% của tổng số cổ phiếu mà công ty phát hành tại mọi lúc được

nắm giữ bởi công chúng. Trường hợp tổ chức phát hành có một loại chứng khoán

hay i nhiều hơn từ các loại chứng khoán mà niêm yết được yêu cầu, tổng chứng

khoán của tổ chức phát hành được nắm giữ bởi công chúng trên tất cả các thị trường

quy định tại thời điểm niêm yết phải ít nhất là 25% tổng số cổ phiếu mà công ty

phát hành. Tuy nhiên, các loại chứng khoán mà niêm yết được tìm kiếm không được

ít hơn 15% tổng số các cổ phiếu mà công ty phát hành, có một vốn hóa thị trường

dự kiến tại thời điểm niêm yết không ít hơn,

Main Board

50 triệu HK$GEM

30 triệu HK$9Sở giao dịch có thể, theo quyết định của mình, chấp nhận một tỷ lệ thấp hơn

từ 15% đến 25% trong trường hợp tổ chức phát hành với một vốn hóa thị trường dự

kiến tại thời điểm niêm yết trên 10 tỷ HK $. (IX) Quy mô cổ đông:

Main Board

GEM

Các chứng khoán vốn tìm kiếm niêm yết phải Các chứng khoán vốn trong tay

được nắm giữ trong số ít nhất 300 người.

của công chúng nên được nắm giữ

trong số ít nhất 100 người.

Lưu ý: Không lớn hơn 50% của chứng khoán trong tay công chúng tại thời điểm

niêm yết có thể được sở hữu có lợi bởi ba cổ đông đại chúng lớn nhất.

(X) Cơ chế phát hành:

Main BoardGEM

Người nộp đơn

Một đơn mới có thể không niêm yết bằng chỉ khi có đáng kể các mới được tự do

nhu cầu công chúng cho chứng khoán của mình.

quyết định cơ

chế phát hành và

Luật niêm yết trên Main Board đặt ra thủ tục nhất định để được áp có thể niêm yết

dụng trong việc phân bổ các cổ phiếu trong IPO

trên Sở giao dịch

bằng cách để tên(XI) Giá mới phát hành:

Luật niêm yết của cả 2 thị trường Main Board và GEM không áp đặt các điều

kiện về giá phát hành mới. Tuy nhiên, cổ phiếu mới không thể được ban hành ở một

mức giá thấp hơn giá trị danh nghĩa của họ.3. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SINGAPORE (SGX)Yêu cầu niêm yết được thể hiện qua các điều luật

3.1. Yêu cầu cơ bảnĐiều 210

Một tổ chức phát hành nộp đơn xin niêm yết chứng khoán vốn chủ sở hữu

trên SGX Mainboard phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Phân phối và quy mô cổ đông

10(a) Bảng dưới đây đưa ra các yêu cầu cổ phần và phân phốiCông chúng nắm giữPhân phốiTỷ lệ

vốn

cổ

Vốn hóa thị trường phần

(triệu

đô) trong

("M")

tay

công

chún

gM < 30025%S

G

X

M

A 300 ≤ M < 400 20%

I

N

B 400 ≤ M < 1000 15%

O

A

R

D

M ≥ 1000

12%Số

cổ

đông

nắm

giữTống quy

mô phát

hành(triệu Phần phối

đô)

("O")Ít nhất 40% của các cổ phiếu mời

hoặc 15 triệu USD tùy theo cái

nào là thấp hơn, phải được phân

phối cho nhà đầu tư từng được

phân bổ , mỗi thứ không nhiều

hơn 0,8% của các lời mời chia sẻ

hoặc 300.000 $ giá trị của cổ

phiếu tuỳ cái nào là thấp hơn.500O< 75500Ít nhất 20% của cổ phần mời phải

75 ≤ O < được phân phối cho các nhà đầu

120

tư, mỗi phân bổ không quá 0,4%

cổ phần lời mời.500O ≥ 120Không có yêu cầu áp dụng.

Ghi chú:

1) Các cổ phần của người nộp đơn

và các cộng sự phải được tổng

hợp và đối xử như một người giữ

duy nhất.5002) aphân phối ưu đãi được thực hiện

theo Luật 234 phải được loại trừ.(i) Việc phân phối cổ phiếu nắm giữ không được thực hiện bằng cách thức

nhân tạo chẳng hạn như cho chia sẻ đi và cung cấp các khoản vay cho các cổ đông

tiềm năng để mua cổ phần.

(ii) Trong việc tính toán tỷ lệ cổ phiếu sẽ nắm trong tay công chúng, cổ đông

công chúng hiện có thể được bao gồm, tùy thuộc vào giới hạn tổng hợp 5% vốn cổ

phần của công ty phát hành sau lời mời phát hành và cổ phiếu được cung cấp đó

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒNG KÔNG (HKE)

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×
x