Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Figure 12.7 Partitioning of SS(Total) for a completely randomized design

Figure 12.7 Partitioning of SS(Total) for a completely randomized design

Tải bản đầy đủ - 82trang

Figure 12.8 MINITAB ANOVA printout

for the completely randomized design,

Example 12.5Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Section 12.4

Randomized

Block DesignsCopyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved.Figure 12.9 General form of a randomized

block design (treatment is denoted by Tp)Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-continued

on next

slideCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.11-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 12.7 Partitioning of SS(Total) for a completely randomized design

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×