Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Figure 5.13 Contours of E(y) for x2 = -1,0,1 (complete second-order model)

Figure 5.13 Contours of E(y) for x2 = -1,0,1 (complete second-order model)

Tải bản đầy đủ - 64trang

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 28Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 29Figure 5.14 SAS output for complete

second-order model of qualityCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 30Figure 5.15 Graph of second-order

least squares model for Example 5.3Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 31Section 5.6

Coding

Quantitative

Independent

Variables

(Optional)Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved.Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 33Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 34Figure 5.16 MINITAB printout for

the quadratic model, Example 5.4Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 35Figure 5.17 MINITAB descriptive

statistics for temperature, xCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 36Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 37Figure 5.18 MINITAB printout for the

quadratic model with coded temperatureCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 5.13 Contours of E(y) for x2 = -1,0,1 (complete second-order model)

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×