Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Figure 5.11 Contour lines of E(y) for x2 = 1,2,3 (first-order model plus interaction)

Figure 5.11 Contour lines of E(y) for x2 = 1,2,3 (first-order model plus interaction)

Tải bản đầy đủ - 64trang

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 24Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 25Figure 5.12 Graphs of three

second-order surfacesCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 26Figure 5.13 Contours of E(y) for x2 =

-1,0,1 (complete second-order model)Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 27Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 5.11 Contour lines of E(y) for x2 = 1,2,3 (first-order model plus interaction)

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×