Tải bản đầy đủ - 64 (trang)
Figure 5.1 Modeling exam score, y, as a function of study time, x

Figure 5.1 Modeling exam score, y, as a function of study time, x

Tải bản đầy đủ - 64trang

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 6Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 7Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 8Figure 5.2 Graphs for two

second-order polynomial modelsCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 9Figure 5.3 Example of the use of a

quadratic modelCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 10Figure 5.4 Graphs of two

third-order polynomial modelsCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 11Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 12Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 13Figure 5.5 MINITAB scatterplot for

power load dataCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 14Figure 5.6 MINITAB output for

third-order model of power loadCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 15Figure 5.7 MINITAB output for

second-order model of power loadCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.5- 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 5.1 Modeling exam score, y, as a function of study time, x

Tải bản đầy đủ ngay(64 tr)

×