Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Figure 4.21 Rejection region for the F-test Ho: b4 = b5 = 0

Figure 4.21 Rejection region for the F-test Ho: b4 = b5 = 0

Tải bản đầy đủ - 65trang

Figure 4.22 SAS output for

complete model, Example 4.11Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 59Figure 4.23 SAS output for

reduced model, Example 4.11Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 60Section 4.14

A Complete

ExampleCopyright © 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved.Figure 4.24 SAS output for complete

second-order model for road costCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 62Figure 4.25 SAS output for

reduced model for road costCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 63Figure 4.26 Plot of the least

squares lines for the reduced modelCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 64Figure 4.27 SAS output showing

prediction intervals for reduced modelCopyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 4.21 Rejection region for the F-test Ho: b4 = b5 = 0

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×