Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Figure 4.17 Graph of E(y) = 1 + 7x1 - 10x2 + 5x1x2 – + 3

Figure 4.17 Graph of E(y) = 1 + 7x1 - 10x2 + 5x1x2 – + 3

Tải bản đầy đủ - 65trang

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 45Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 46Figure 4.18 SAS multiple

regression output for Example 4.8Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 47Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 48Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 49Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 50Figure 4.19 MINITAB multiple

regression output for Example 4.9Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 51Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 52Figure 4.20 MINITAB multiple

regression output for Example 4.10Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 53Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 54Copyright © 2012 Pearson Education, Inc.4- 55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Figure 4.17 Graph of E(y) = 1 + 7x1 - 10x2 + 5x1x2 – + 3

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×