Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta và là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo” [1].

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta và là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo” [1].

Tải bản đầy đủ - 21trang

thông Lê Văn Linh về cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”

4. GIẢI PHÁP VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIÊN – HỌC SINH4.1. Quan hệ ngoại giao Việt –Pháp ( từ

sau ngày 2/9/1945, đến trước ngày

6/3/1946 )

4.1.1.Bối cảnh chính trị ở miền Nam và

cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của

Pháp

- GV: khái quát tình hình miền Nam sau

cách mạng tháng Tám ( vĩ tuyến 16 trở ra )

+ Ngày 2 – 9 – 1945 dưới danh nghĩa quân

Đồng minh vào giải giáp vũ khí quân Nhật,

2 vạn quân Anh kéo vào miền Nam chiếm

đống từ vĩ tuyến 16 trở ra

Nhiệm vụ của quân Anh là vào giải giáp

vũ khí quân Nhật, những thực chất là giúp

Pháp trở lại xâm lược Đông Dương lần thứ

hai

+ Do vậy, theo chân quân Anh quân Pháp

kéo vào miền Nam. Kiều bào Pháp ở miền

Nam được trang bị vũ khí trở lại

+ Các đảng phái chính trị thân Pháp ở miền

Nam ( Đại Việt, Tơrốtxkít ) đồng loạt đứng

lên cổ vũ sự trở lại miền Nam của thực dân

Pháp

- GV nêu câu hỏi : Thực dân Pháp kéo vào

miền Nam có theo sự phân công của quân

Đồng minh hay không ? Vậy, âm mưu của

chúng là gì ?

- HS suy nghĩ trả lời : Thực dân Pháp vào

miền Nam không theo sự phân công của

quân Đồng minh. Âm mưu của chúng là

muốn áp đặt lại chế độ cai trị ở Việt Nam

một lần nữa.

- GV tiếp tục : Vậy sự kiện nào cho thấy

Pháp muốn áp đặt chế độ cai trị của chúngPHẦN

KIẾN

THỨC

NHẰM NÂNG CAO NHẬN

THỨC CỦA HỌC SINH VỀ

CUỘC VẬN ĐỘNG “ ĐẨY

MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM

THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ

MINH ”4.1.Quan hệ ngoại giao Việt Pháp ( từ sau ngày 2/9/1945,

đến trước ngày 6/3/1946 )

4.1.1. Bối cảnh chính trị ở

miền Nam và cuộc chiến

tranh xâm lược trở lại của

Pháp

- Cách mạng tháng Tám, theo

sự phân công của khối Đồng

minh vào giải giáp vũ khí quân

Nhật, 2 vạn quân Anh đã kéo

vào miền Nam Việt Nam chiếm

đóng ( từ vĩ tuyến 16 trở ra )

- Núp theo quân Anh, quân

Pháp kéo vào miền Nam=> Âm mưu của Pháp :

muốn áp đặt chế độ cai trị lần

thứ hai ở Việt Nam=4=ở Việt Nam lần thứ hai ?

- HS tìm hiểu SGK trả lời, GV bổ sung và

chốt ý :Binh đoàn thuộc địa số 4 của Pháp đo Tướng Lơcơléc chỉ huy

tiến vào Đông Dương ( sau Chiến tranh thế giới thứ hai )Đêm 22, rạng sáng ngày 23 – 9 – 1945 quân

Pháp đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và cơ

quan tự vệ thành phố Sài Gòn => chính mở

đầu xâm lược Việt Nam lần thứ hai của Pháp

Nhân dân Nam Bộ đã đứng lên kháng chiến

bảo vệ độc lập- Đêm 22, rạng sáng ngày 23 –

9 – 1945 quân Pháp đánh úp trụ

sở UBND Nam Bộ và cơ quan

tự vệ thành phố Sài Gòn

=> Chính mở đầu xâm lược

Việt Nam lần thứ hai của Pháp4.1.2. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

lãnh đạo nhân dân kiên quyết kháng chiến

chống Pháp xâm lược ở Nam Bộ

- GV trình bày để mở rộng sự hiểu biết cho

học sinh về sách lược ngoại của Đảng và Chủ

tịch Hồ Chí Minh, trước âm mưu xâm lược

của thực dân Pháp:

Tại Hội nghị toàn quốc tháng 8 – 1945,

Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ:

+ Các nước Đồng minh sắp vào Việt Nam;

và đế quốc Pháp đang lăm le khôi phục lại

địa vị thống trị ở Đông Dương; cần vận dụng

một sách lược ngoại giao nhạy bén và sáng

suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mền

dẽo sách lược để từng bước đẩy lùi âm mưu4.1.2. Đảng và Chủ tịch Hồ

Chí Minh lãnh đạo nhân dân

kiên quyết kháng chiến chống

Pháp xâm lược ở Nam Bộ

- Tại hội nghị toàn quốc tháng 8

– 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh

vạch rõ:

+ Cần vận dụng đường lối

chính trị vừa cứng rắn về

nguyên tắc, lại vừa mền dẽo về

sách lược ngoại giao đối với kẻ

thù;

+ Kiên quyết đấu tranh chống

Pháp bảo vệ độc lập

=> Thể hiện tầm nhìn chính

=5=của kẻ thù;

+ Đối với Pháp, phải kiên quyết đấu tranh

bảo vệ độc lập

- GV nêu câu hỏi: Vậy khi Pháp nổ súng

xâm lược, thái độ của nhân dân miền Nam

như thế nào ?

- HS tìm hiểu SGK trả lời : nhân dân miền

Nam, mà trước hết là nhân dân Sài Gòn –

Chợ Lớn đã nhất tề đứng lên kháng chiến

chống Pháp bảo vệ độc lập

- GV bổ sung : đồng bào cả nước chi viện

sức người, sức của cho nhân dân Nam Bộ

kháng chiến : các Chi đội “ Nam tiến ” được

thành lập đưa vào Nam, sát cánh cùng đồng

bào chiến đấu chống Pháp bảo vệ độc độc

Ngày 26 – 9 – 1945 Chủ tịch Hồ Chí

Minh gửi thư kêu gọi, động viên nhân dân

Nam Bộ kháng chiến chống giặc. Người nêu

rõ: chính phủ và đồng bào cả nước sẽ giúp

đỡ nhân dân miền Nam đang chiến đấu giữ

vững nền độc lập nước nhàtrị nhạy bén, sắc sảo của Chủ

tịch Hồ Chí Minh

- Chấp hành của TW Đảng và

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân

dân Nam Bộ nhất tề đứng lên

kháng chiến bảo vệ độc lập

- Đồng bào cả nước quyên góp

tiền bạc, thuốc men…ủng hộ

đồng bào miền Nam

- Các đoàn quân “ Nam tiến ”

được đưa vào Nam chiến đấu

- Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư

kêu gọi đồng bào Nam Bộ

khángLỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

“Hỡi đồng bào Nam Bộ!

Nước ta vừa tranh quyền độc lập, thì đã gặp nạn ngoại xâm.

Khi còn chiến tranh với Nhật, thì bọn thực dân Pháp hoặc đầu

hàng hoặc chạy trốn. Nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân

Pháp hoặc bí mật hoặc công khai mò lại. Trong 4 năm, họ đã

bán nước ta hai lần. Nay họ lại muốn thống trị dân ta lần nữa.

Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái

quốc của đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nên nhớ lời nói oanh liệt

của nhà đại cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”.

Tôi chắc và đồng bào Nam Bộ cũng chắc rằng Chính phủ và toàn quốc đồng bào

sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền

độc lập của nước nhà. Tôi chắc và tất cả đồng bào đều chắc rằng những người và những

dân tộc yêu chuộng bình đẳng tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng…”

Việt Nam độc lập muôn năm ! Đồng bào Nam Bộ muôn năm !

Ngày 26 – 9 – 1945

Hồ Chí Minh- GV nêu câu hỏi : Lời kêu gọi đồng bào

Nam Bộ kháng chiến đã tác động như thế

nào đến cuộc chiến đấu chống Pháp của

nhân dân miền Nam ?

- HS suy nghĩ trả lời, GV bổ sung và chốt ý :

Lời kêu gọi, động viên của lãnh tụ Hồ ChíLời kêu gọi của Người là

lời của dân tộc, có sức

mạnh tinh thần to lớn động

viên đồng bào Nam Bộ

chiến đấu kiên cường bảo vệ

vững chắc nền độc lập !

=6=Minh có sức mạnh tinh thần to lớn, động

viên nhân dân kháng chiến kiên cường, anh

dũng bảo vệ vững chắc nền độc lậpMột đơn vị vệ quốc đoàn ở chiến

Khu An Phú – Hóc Môn – Sài Gòn- Kết quả : cuộc tiến công xâm

lược của Pháp bị chậm lại, làm

suy giảm bước tiến công của

quân thù

Một số hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp

xâm lược của nhân dân Nam Bộ

- GV nêu câu hỏi : Trước cuộc chiến đấu

kiên cường của quân dân ta ở Nam Bộ, cuộc

chiến tranh xâm lược của Pháp đạt kết quả

như thế nào ?

- HS tìm hiểu SGK, suy nghĩ trả lời

- GV bỏ sung và chốt ý : cuộc chiến tranh

xâm lược của Pháp bị chặn lại ở nhiều nơi.

Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của

Tướng Lơcơléc bước đầu đã bị thất bại. Tạo

điều kiện cho các tỉnh miền Trung và miền

Bắc có thời gian xây dựng, chuẩn bị chu đáo- Ý nghĩ :

+ Âm mưu đánh nhanh, thắng

nhanh của Pháp bước đầu bị

phá sản;

+ Thể hiện tinh thần yêu nước

chống ngoại xâm của dân tộc ta=7=cho cuộc kháng chiến chống Pháp sau này.

4.2. Quan hệ Việt - Pháp ( từ sau ngày

6 / 3 / 1946, đến trước ngày 19 / 12 / 1946 )

4.2.1. Pháp – Trung Hoa dân quốc câu

kết và Hiệp ước Hoa - Pháp

- GV thuyết trình hoàn cảnh dẫn đến sự

câu kết Pháp – Tưởng và sự ra đời Hiệp ước

Hoa – Pháp :

+ Đầu năm 1946, tình hình Việt Nam có

nhiều biến chuyển : ở miền Nam, Pháp

muốn đưa quân ra Bắc để hoàn thành xâm

lược Việt Nam; ở miền Bắc, quân Trung Hoa

dân quốc muốn đưa quân về nước để đối phó

với cách mạng Trung Quốc đang lên cao =>

hai kẻ thù Pháp – Tưởng câu kết làm cuộc

đổi chác về vấn đề Việt Nam.

+ Ngày 28 – 2 – 1946, tại Trùng Khánh

Hiệp ước Hoa – Pháp được ký kết.

+ Nội dung : Pháp trả lại cho Tưởng

những quyền lợi trên đất Trung Quốc, cho

Tưởng được vận chuyển hàng hóa qua cảng

Hải Phòng vào Vân Nam Trung Quốc mà

không phải đóng thuế; đổi lại, Tưởng cho

Pháp được đưa quân ra Bắc thay mình giải

giáp vũ khí quân Nhật.

- GV nêu câu hỏi : Hiệp ước Hoa – Pháp

tác động như thế nào đến chính quyền cách

mạng ?

- HS tìm hiểu SGK, tài kiệu tham khảo trả

lời : Việt Nam trước hai lựa chọn : một là,

cầm súng đánh Pháp khi chúng đưa quân ra

Bắc, nếu như vậy thì phải chống lại hai kẻ

thù Pháp – Tưởng; hai là phải nhanh chóng

đàm phán với Pháp

4.2.2. Sách lược “ hòa để tiến ”, biểu

hiện mẫu mực về chính sách ngoại giao

của Đảng và Hồ Chủ tịch

4.2.2.1. Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp

Ngày 3 – 3 – 1946, BTV TW Đảng họp

do Hồ Chí Minh chủ trì. Tại hội nghị Hồ

Chí Minh và Đảng quyết định thực hiện

sách lược “ Hòa để tiến ” – hòa với Pháp

để tránh phải đối phó với nhiều kẻ thù; đẩy4.2. Quan hệ ngoại giao Việt

- Pháp ( từ sau ngày 6 / 3 /

1946, đến trước ngày 19 / 12 /

1946 )

4.2.1. Pháp – Trung Hoa

dân câu kết và Hiệp ước Hoa

– Pháp

- Đầu năm 1946, tình hình Việt

Nam thay đổi :

+ Ở miền Nam: Pháp muốn

đưa quân ra Bắc;

+ Ở miền Bắc : Trung hoa dân

quốc muốn rút quân về nước

- Ngày 28 – 2 – 1946, tại thành

phố Trung Khánh( Trung Quốc)

Pháp và Trung hoa dân quốc ký

Hiệp ước Hoa – Pháp

- Hiệp ước Hoa – Pháp đặt Việt

Nam trước hai lựa chọn :

+ Một là, cầm súng đánh Pháp

khi chúng đặt chân ra miền Bắc;

+ Hai là, nhanh chóng đàm

phán với Pháp để đẩy quân

Trung Hoa dân quốc về nước;

có gian chuẩn bị đánh Pháp lâu

dài

=> Yêu cầu : Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh phải có sách lược

linh hoạt để bảo vệ thành quả

cách mạng

4.2.2. Sách lược “ hòa để

tiến ” - sự mẫu mực về ngoại

giao của Chủ tịch Hồ Chí

Minh

4.2.2.1. Hiệp định Sơ bộ

Việt - Pháp

- Ngày 3 – 3 – 1946, BTV TW

Đảng họp. Tại hội nghị Hồ Chí

Minh và Đảng quyết định thực

hiện sách lược

“ Hòa để tiến ” – hòa với Pháp

để tránh phải đối phó với nhiều

=8=nhanh quân Trung hoa dân quốc và tay sai

về nước

- Thực hiện sách lược “ hòa để tiến ”.

Ngày 6 /3/1946 thay mặt Chính Phủ nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa ký với đại diện

nước Cộng hòa Pháp biển Hiệp định Sơ bộkẻ thù; đẩy nhanh quân Trung

hoa dân quốc và tay sai về

nước

- Ngày 6/3/1946 Chủ tịch Hồ

Chí Minh ký với Xanhtơni đại

diên Chính phủ Pháp bản Hiệp

định Sơ bộ Việt - PhápNgày 6/3/31946, tại ngôi nhà số 36 Lý Thái Tổ , Hà Nội, Hiệp định Sơ bộ

được ký kết giưa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Xanhtơni

Ảnh: Nguyễn Bá Khoản.Nội dung Hiệp định Sơ bộ

Điều 1 : Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là

một quốc gia tự do, có quân đội, chính phủ, nghị viện riêng…,là một phần

tử trong Liên bang Đông Dương và trong khổi Liên Hiệp Pháp;

Điều 2 : Chính phủ Việt Nam thống nhất cho Pháp đưa 15000 quân thay

thể Trung Hoa dân quốc ra miền Bắc. Số quân này, đóng ở những nơi quy

định và rút dân trong 5 năm ( mỗi năm rút 1/5 số quân );

Điều 3 : Hai bên thực hiện ngừng bắn và giữ nguyên vị trí nhằm tạo bầu

không khí thân mật cho cuộc gặp chính thức. Hà Nội, Sài Gòn hoặc Pari

có thể được chọn làm nơi họp chính thức.- GV nêu câu hỏi : Qua việc ký kết Hiệp

định Sơ bộ, em có nhận xét gì về sách lược

ngoại giao với Pháp khi cục diện chính trị ở

Việt Nam đã thay đổi ?

- HS suy nghĩ trả lời, GV bổ sung, giải

thích và chốt ý : Tránh cho Việt Nam phải

đối phó với nhiều kẻ thù khi thế và lực còn

non yếu; đẩy quân Trung Hoa dân quốc và

tay sai về nước, loại cho dân tộc một kẻ thù

nguy hiểm; có thời gian để chuẩn bị cho* Ý nghĩa ký kết Hiệp định Sơ

bộ Việt – Pháp, ngày 6/3/1946

- Tránh phải đánh lại nhiều kẻ

thù cùng một lúc; đẩy quân

Trung Hoa dân quốc về nước

- Có thời gian hòa bình để

chuẩn bị cho cuộc chiến đấu

chống Pháp lâu dài

=> Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 là

=9=cuộc chiến đấu chống Pháp lâu dài.sự mẫu mực tuyệt vời về sách

lược tận dụng thời cơ của Chủ

tịch Hồ Chí Minh vĩ đạiSau lễ ký kết Hiệp định sơ bộ. Vây quanh Bác Hồ là các sĩ quan Pháp, sĩ quan

quân đội Tưởng, cùng đại diện ngoại giao của Mỹ và Anh.

Ảnh: Nguyễn Bá Khoản.Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Cao ủy Pháp d’Argenlieu trên vịnh Hạ Long sau

ngày ký Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 (Ảnh tư liệu).= 10 =4.2.2.2. Đấu tranh ngoại giao trên đất

Pháp và bản Tạm ước Việt – Pháp 14 / 9 /

1946

- GV thuyết trình, nhằm mở rộng kiến

thức lịch sử cho học sinh :

+ Sau ngày ký Hiệp định Sơ bộ, đoàn đại

biểu Chính phủ Việt Nam và Chính phủ

Pháp, đã họp Hội nghị trù bị ở Đà Lạt, nhằm

trao đổi các vấn đề cần phải giải quyết trong

cuộc phàn chính thức ở Pháp

+ Do phía Pháp cố bám vào lập trường

thực dân, nên các vấn đề đặt ra tại Hội nghị

không đạt được một thỏa thuận nào

- Ngày 31 – 5 – 1946, nhận lời mời của

Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang

thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách

của Chính phủ Pháp. Sang thăm nước Pháp

sách lược ngoại giao của Người nhằm 3 mục

tiêu :

+ Tăng cường tình thân thiện giữa hai dân

tộc Việt - Pháp;

+ Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Việt

Kiều và các chính khách tiến bộ Pháp;

+ Sẵn sàng can thiệp, nếu Hội nghị chính

thức không đạt kết quả

- GV đặt câu hỏi : theo các em, chuyến đi

của Người nhằm mục đích gì về đường lối

ngoại giao ?

- HS suy nghĩ trả lời, GV bổ sung và chốt

ý:4.2.2.2. Đấu tranh ngoại

giao trên đất Pháp và bản

Tạm ước Việt – Pháp 14 / 9 /

1946

- Sau Hiệp định Sơ bộ, tại

Hội nghị trù bị Đà Lạt các vấn

đề đặt ra ở cuộc gặp chính thức

đã được hai bên Việt - Pháp

bàn bạc, nhưng không có kết

quả, do lập trường thực dân của

Pháp

=> Kết quả Hội nghị trù bị

Đà Lạt, dự báo cuộc đàm phán

chính thức tại Pháp sẽ rất khó

khăn

- Ngày 31 – 5 – 1946, phái đoàn

ngoại giao của Việt Nam do

Phạm Văn Đồng đã sang tham

dự hội nghị- Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí

Minh sang thăm nước Pháp

theo lời mời của Chính phủ

Pháp

=> Mục đích chuyến thăm

của Người là tìm giải pháp

ngoại giao có lợi nhất cho nền

=> Mục đích chuyến đi của Người là độc lập của Việt Nam

muốn tìm một giải pháp Chính trị - ngoại

giao có lợi nhất cho nền độc lập của Việt

Lập trường ngoại giao của

Nam

- Cùng ngày phái đoàn Chính Phủ nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa do Phạm Văn

Đồng dẫn đầu sang đàm phán chính thức với

Pháp tại FontainebleauChủ tịch Hồ Chí Minh luôn

nhất quán với câu châm

ngôn “ dĩ bất biến, ứng vạn

biến ”- Mục đích bất di, bất

dịch là hòa bình, thống nhất,

độc lập, dân chủ, còn

nguyên tắc thì phải vững

chắc, nhưng sách lược phải

luôn linh hoạt mềm dẻo= 11 =Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở ParisToàn cảnh lâu đài Phôngtennơblô

Nơi diễn ra Hội nghị chính thức Việt - Pháp- GV thuyết trình về Hội nghị chính thức

Việt – Pháp :

+ Sáng ngày 6 – 7 – 1946, tại lâu đài

Fontainebleau ( cách thủ đô Pa ri 60 km về

phía tây ), Hội nghị chính thức Việt – Pháp

đã khai mạc chính thức.

+ Tham dự Hội nghị về phía Chính phủ

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đại diện là

Phạm Văn Đồng ( Hồ Chính Minh không

phải là thành viên chính thức tham dự );- Sáng ngày 6 - 7 – 1946, tại

Lâu đài Fontainebleau ( Pháp ),

Hội nghị Fontainebleau về quan

hệ Việt – Pháp chính thức được

khai mạc

- Tham dự Hội nghị về phía

Việt Nam đại diện là Phạm Văn

Đồng

- Về phía Pháp đại diện là Mác

= 12 =về phía Chính phủ Pháp là M. An đrây– An đrâyToàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Fontainebleau

- GV tiếp tục : tại hội nghị này lập trường

ngoại giao của hai bên khác nhác:

+ Lập trường của Việt Nam : độc lập,

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, có chính

sách ngoại riêng

+ Về phía Pháp : vẫn ngoan cố giữ vững lập

trường thực dân trước năm 1945- Tại hội nghị, hai bên đã nêu

rõ lập trường chính trị - ngoại

giao của mình

- Lập trường ngoại giao giữa

Chính phủ Việt Nam và Pháp

hoàn toàn khác xa nhau do bản

chất xâm lược của phápLẬP TRƯỜNG CỦA PHÁPLẬP TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM- Về chính trị :

+ Tách Nam Kỳ khỏi Việt Nam,

thành lập ở Nam Kỳ một quốc gia

riêng

+ Không đưa Nam Kỳ vào chương

trình hội nghị

- Về kinh tế .

Pháp muốn có quyền lợi kinh tế

nhiều hơn- Về chính trị :

+ Pháp phải công nhận các

quyền dân tộc cơ bản của Việt

Nam

+ Nam Kỳ không thể tách rời

lãnh thổ Việt Nam

-Về kinh tế.

Việt Nam tôn trọng và hợp

tác bình đẳng với Pháp trong

hoạt động phát triển kinh tế

- Về Ngoại giao.

Chính phủ Việt Nam phải có

Bộ ngoại giao riêng; Việt Nam

có quyền cử lãnh sự đi các

nước.- Về ngoại giao.

Pháp chỉ coi Việt Nam là một nhà

nước tự trị, chỉ quan hệ ngoại giao

với Pháp; muốn quan hệ với nước

ngoài phải thông qua PhápBảng so sánh lập trường của Chính phủ Pháp và Chính phủ nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Fontainebleau= 13 =- GV nêu câu hỏi : nhìn vào bảng so

sánh, em có nhận xét gì về lập trường của

Chính phủ Pháp và Chính phủ Việt Nam tại

Hội nghị Fontainebleau ?

- HS suy nghĩ trả lời: qua quan điểm của

hai bên tại Hội nghị, cho thấy lập trường

ngoại giao của Chính phủ nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa là Pháp phải công nhận

nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn

vẹn lãnh thổ của Việt Nam; kiên quyết phản

đối việc tách Nam Kỳ khỏi lãnh thổ Việt

Nam; kiên quyết phản đối việc Pháp thành

lập xứ tự trị Tây Nguyên; Việt Nam muốn

mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước

ngoài Pháp

- Còn về phía Pháp vẫn giữ lập trường

thực dân, muốn chia cắt lâu dài Việt Nam,

phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc; mọi hoạt

động ngoại giao của Việt Nam phải thông

qua Pháp…

- GV tiếp tục : vậy ý đồ của Pháp là gì ?

- HS trả lời : muốn thống trị Việt Nam một

lần nữa

- GV thuyết trình mở rộng sự hiểu biết cho

học sinh :

+ Do Pháp vẫn giữ lập trường thực dân,

nên Hội đã thất bại. Ngày 10 – 9 – 1946 phái

đoàn ngoại giao của Chính phủ Việt Nam,

rời khỏi Hội nghị và ba ngày sau thì trở về

nước.

+ Khi Hội nghị Hội nghị Fontainebleau

họp Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là

thượng khách của nước Pháp, Người đi

nhiều nơi, gặp gỡ kiều bào và các chính

khách Pháp. Tại các cuộc gặp này, Người đã

nêu rõ lập trường thiện chí của Việt Nam là

được chung sống hòa bình với nước Pháp,

không muốn xung đột với Pháp. Mục đích,

là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận

Pháp và đồng bào Việt Kiều về lập trường

chính nghĩa của Việt Nam.

Uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên cao

trong công luận Pháp- Do Pháp vẫn ngoan cố giữ

lập trường thực dân, nên Hội

nghị Fontainebleau đã thất bại

- Ngày 10 – 9 – 1946, phái

đoàn ngoại giao của Chính phủ

Việt Nam đã rời khỏi hội nghị

và trở về nước- Trong khi đó, ở Việt Nam

quân Pháp ra sức hoạt động

quân sự mở rộng vùng xâm

lược. Nguy cơ một cuộc chiến

tranh sớm, bất lợi đang đến rất

gần với nhân dân taPháp đẩy mạnh hoạt động

= 14 =Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta và là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo” [1].

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×