Tải bản đầy đủ
Khi muốn chia đoạn văn bản thành 3 cột, ta có thể thực hiện nhiều cách khác nhau. Hãy cho biết cách nào dưới đây sẽ không cho kết quả định dạng văn bản thành 3 cột?

Khi muốn chia đoạn văn bản thành 3 cột, ta có thể thực hiện nhiều cách khác nhau. Hãy cho biết cách nào dưới đây sẽ không cho kết quả định dạng văn bản thành 3 cột?

Tải bản đầy đủ

d.

Câu
10.

Ta có thể đánh số trang cho văn bản thông qua chức năng Footer.

Trong MS Word 2010, để chèn các hình vẽ tạo dáng có sẵn vào
trong văn bản, ta sử dụng?
a. Insert\Picture from Clip Art…
b. Format\Picture from Clip Art…
c. Insert\Picture\Shapes
d.
Insert\Shape

Câu 11.

Thao tác nào sau đây được sử dụng để đưa một kí tự đặc biệt vào
văn bản trong MS Word 2010?

a. Insert\Symbol
b. Format\Symbol
c. File\Insert\Symbol
d. View\Symbol

Câu
12.

Trong MS Word 2010, để tạo tiêu đề đầu và chân trang, ta sử dụng
thao tác chọn nào?
a. Tools\Header hoặc Footer

b. View\Header hoặc Footer
c. Home\Header hoặc Footer
d. Insert\Header hoặc Footer

Câu
13.

Trong MS Word 2010, thao tác nào sau đây có thể được vận dụng để
tạo văn bản gồm có 2 cột?
a. Insert\Table
b. View\Column
c. Cả a,d và b đều sai
d. Insert\Column

Câu
14.

Các cụm từ được cho dưới đây không phải là tên của thanh ribbon?
a. Insert
b. Mailings
c. Page Layout
d. Table

Câu
15.

Khi thực hiện in ấn cho một trang tài liệu có chứa biểu đồ, người ta
nhận thấy chiều rộng biểu đồ lớn hơn chiều rộng của tờ giấy in, điều
nào sau đây có thể được thực hiện trong MS Word 2010 mà không
làm thay đổi kích thước gốc của hình biểu đồ:
a. Chọn hướng giấy là Landscape trong Format/Paragraph
b. Chọn hướng giấy là Landscape trong Page Layout/Page Setup
c. Chọn hướng giấy là Portrait trong Page Layout/Page Setup
d. Chọn hướng giấy là Portrait trong Format/Paragraph

Câu
16.

Trong MS Word 2010, phát biểu nào sau đây sai khi nói về đối tượng
chữ nghệ thuật (Word Art)?
a. Đối tượng word Art có thể được chỉnh sửa lại độ cong của chữ sau khi
đã tạo
b. Sử dụng Page Layout\Word Art để chèn đối tượng vào văn bản
c. Đối tượng Word Art có thể chỉnh sửa nội dung và chọn font chữ
d. Click chuột trái vào đối tượng Word Art để sửa lại nội dung

Câu
17.

Thao tác nào sau đây được sử dụng để tạo bảng trong MS Word
2010?
a. Insert\Column and Row
b. Table\Insert Table

c. Insert\Table
d. Tools\Table

Câu
18.

Trong MS Word 2010, khi thực hiện tạo các điểm dừng Tab ta có thể sử
dụng được những loại Tab nào ?
a.
b.

Left; Right; Center; Bar; Bottom.
Left; Right; Center; Top; Bottom

c. Left; Right; Center; Decimal; Bar.
d.

Câu
19.

Left; Right; Center; Decimal; Top

Để chọn số trang trong MS Word 2010 ta làm cách nào?

a. Insert\Page Number
b. Trong MS Word 2010, để đánh số trang tự động vào văn bản, người ta sử
dụng chức năng nào sau đây?
c. File\Print\Page Number
d. Format\Page Number
e. Page\Insert Number

Câu
20.

Khi sử dụng MS Word 2010, để tạo ảnh nền cho văn bản, ta có thể
thực hiện bằng thao tác nào ?
a.
b.
c.
d.

Câu
21.

Page Layout  Watermark
Home  Watermark
Home  Background
Page Layout  Background

Trong MS Word 2010, để thực hiện chức năng định dạng viền cho
văn bản, sau khi chọn đoạn văn bản ta chọn chức năng nào ?
a. Bounding
b.

Shading

c. Borders
d. Shangding

Câu
22.

Chức năng nào sau đây cho phép thiết lập một vị trí dừng bất kỳ của
con trỏ chuột văn bản theo phương ngang của thanh thước trong

MS Word 2010?
a. Thiết lập tab
b. Thiết lập thông số trang
c. Thiết lập canh chỉnh đều của đoạn
d. Thiết lập lề trái 0.5 cm

Câu
23.

Để thoát khỏi chương trình MS Word 2010 ta dùng tổ hợp phím
nào?
a. Ctrl + F4
b. Shift + F4
c. Alt + F4
d. A, C đúng

Câu
24.

Trong MS Word 2010, để vẽ các đối tượng vẽ cơ bản (shapes) ta cần
vào?
a. Autoshape\Shapes
b. Insert\Shapes
c. Insert\Drawing\Shapes
d. Drawing\Shapes

Câu
25.

Trong MS Word 2010, để tạo văn bản có đường viền, chức năng nào
sau đây không áp dụng được?
a. Chức năng của công cụ Shapes
b. Chức năng trong Border and shading
c. Chức năng trong Insert\Table
d. Chức năng trong Format\Column

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN

1D

2A

3B

4D

5C

6C

7B

8B

9A

10 D

11 A

12 D

13 A

14 D

15 B

16 B

17 C

18 C

19 A

20 A

21 C

22 A

23 C

24 B

25 D

Phần 3.
Câu 1.

Trong Excel, C4:D7 bao gồm:
a. 4 ô
b. 12 ô
c 8ô
d. 2 ô

Câu 2.

Để tính giá trị trung bình của các ô từ G3 đến
G18 trong Microsoft Excel, ta dùng công
thức :
a. =SUM(G3:G18)
b. =MAX(G3:G18)
c. =MIN(G3:G18)
d =AVERAGE(G3:G18)

Câu 3.

Ví dụ nào dưới đây là một công thức Excel
đúng:
a. SUM=(B1..B4)
b. (B1:B4)
c =SUM(B1:B4)
d. B5=SUM(B1+B4)

Câu 4.

Công thức =INT(3.45) cho kết quả là:
a. 2
b. #NAME?
c. 4
d 3

Câu 5.

Khi nào Excel xem những gì trong một ô là
công thức khi:
a. Trong ô có chứa các hàm
b Trong ô bắt đầu bằng dấu bằng (=)
c. Trong ô có cả hàm và toán tử
d. Trong ô có chứa các phép toán

Câu 6.

Hình bên minh họa một bảng điểm trong
Excel.
A

B

C

D

E

1

Họ và
tên


Toán n

NN Kết
quả

2

A

2

7

9

3

B

6

7

6

4

C

8

7

3

5

D

4

4

5

Công thức ở ô E2 là :
=if(AND(MIN(B2:D2)>3,AVERAGE(B2:D2)
>=5), “Đậu”, “Rớt”)
Công thức trên được sao chép cho các ô từ E3
đến E5. Giá trị của các ô từ E2 đến E5 tương
ứng sẽ là:
a.

Đậu, Đậu, Đậu, Rớt
b. Rớt, Đậu, Đậu, Rớt
c. Rớt, Đậu, Rớt, Đậu
d Rớt, Đậu, Rớt, Rớt

Câu 7.

Trong Excel, công thức định dạng Custom nào
cho phép hiển thị giá trị 12 thành 01/12/1900 ?
a. ##/##/####

b mm/dd/yyyy
c. Không thể định dạng được như thế
d. 01/##/1900

Câu 8.

Khi nhập công thức =MOD(24,12) thì kết quả
là:
a. 12
b. #NAME?
c. 24
d 0

Câu 9.

Để tính giá trị nhỏ nhất của các ô từ G3 đến
G18 trong Microsoft Excel, ta dùng công
thức :
a. =AVERAGE(G3:G18)
b. =MAX(G3:G18)
c. =SUM(G3:G18)
d =MIN(G3:G18)

Câu 10.

Kết quả nhận được khi thực hiện biểu thức =
AND(6 > 4, “b” < “a”) là:
a. 4