Tải bản đầy đủ
Tình hình kinhh tế - xã hội

Tình hình kinhh tế - xã hội

Tải bản đầy đủ

bo m. Tăng trởng kinh tế của tỉnh cả năm ớc đạt 9,85%,
trong đó nông - lâm nghiệp tăng 5,99%. Thu nhập bình
quân đầu ngời đạt 6,4 triệu/ngời/năm (tơng đơng 380
USD).
Ngành nông nghiệp vẫn tăng trởng khá trong điều kiện
không thuận lợi nh vậy là do sự chỉ đạo tích cực của các cấp,
các ngành chức năng trong sản xuất nông nghiệp, phòng
chống thiên tai dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Tổng giá trị sản
xuất nông lâm nghiệp năm 2010 ớc tăng 4,21% so với năm
2008, an ninh lơng thực đợc đảm bảo, tổng sản lợng lơng
thực có hạt đạt 151.23 tấn trong đó sản lợng thóc 94.02 tấn
Ngành dịch vụ có tốc độ tăng trởng cao và ổn định
nhất trong cơ cấu kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch
vụ năm 2010 ớc tăng 22,63%, tổng mức bán lẻ hàng hoá và
doanh thu dịch vụ tăng 28,33% so với năm 2008.
Ngành công nghiệp sụt giảm so với 2009 trong đó sụt
giảm mạnh nhất là ngành công nghiệp khai thác (giá trị sản
xuất năm 2010 ớc giảm 17,31%)
* V an sinh xó hi.
Cỏc vn an sinh xó hi c cỏc ngnh v a phng quan tõm thc
hin ỳng ch chớnh sỏch nh nc theo cỏc quy nh hin hnh. T chc
thc hin tt cỏc ch chớnh sỏch ngi cú cụng v chớnh sỏch xó hi ca
Nh nc. Cụng tỏc phũng chng bóo lt v tỡm kim cu nn c quan tõm
thng xuyờn nờn ó hn ch n mc thp nht nhng thit hi do thiờn tai,
l lt gõy ra. Cụng tỏc cu tr thiờn tai, l lt c t chc kp thi.
Tng Ngõn sỏch Nh nc h tr trc tip cho cỏc i tng th hng
chớnh sỏch an sinh xó hi ca tnh nm 2010 l 3.49 triu ng gúp phn m

5

bo i sng vt cht tinh thn cho cỏc i tng chớnh sỏch.

Cụng tỏc bo

v chm súc tr em cú hon cnh khú khn v c bit khú khn ó c thc
hin tt.
* V giỏo dc o to, y t, vn hoỏ, thụng tin v bo v mụi trng.
Giỏo dc o to tip tc duy trỡ c kt qu ph cp giỏo dc THCS
ti 8 huyn, th xó. Tnh thc hin tt cụng tỏc chng tiờu cc trong thi c v
bnh thnh tớch trong lnh vc giỏo dc. Nm 2010 kt qu thi tt nghip
THPT t 1 t 50%, c hai t t 80%.
H thng y t t tuyn tnh n tuyn xó c tng cng, y t thụn
bn dn c chun hoỏ. Trong nm 2010 nhiu k thut tiờn tin ó c
thc hin ti bnh vin tnh. Cụng tỏc y t d phũng c quan tõm thc hin
tt, khụng xy ra cỏc dch bnh ln cho nhõn dõn trong tnh.
Lnh vc vn hoỏ, thụng tin cú bc phỏt trin khỏ, nhu cu thụng tin
ca nhõn dõn ngy cng c ỏp ng. Duy trỡ v tng cỏc bui chiu phim
thụng tin lu ng, cỏc hot ng trin lóm, trng by c duy trỡ.
Lnh vc bo v mụi trng c quan tõm. Cỏc c quan chc nng ó
thanh tra, phỏt hin, x lý kp thi cỏc vi phm v bo v mụi trng, trong
nm 2010 ton tnh khụng xy ra vn nghiờm trng v mụi trng.
* Cụng tỏc gii quyt vic lm.
Cỏn b lm cụng tỏc gii quyt vic lm c o to, tp hun nõng
cao nghip v, c tớnh ht nm 2010 gii quyt vc lm cho hơn 6.100 lao
ng t 100% k hoch ra.
Cụng tỏc cho vay vn to vic lm i vi cỏc i tng chớnh sỏch
c thc hin tt c bn ỏp ng c nhu cu vay vn gii quyt vic lm.
Tng d n cho vay vn gii quyt vic lm nm 2010 t trờn 185 t ng.
* V ci cỏch hnh chớnh, thc hnh tit kim, chng lóng phớ, phũng
chng tham nhng.

6

Cụng tỏc ci cỏch hnh chớnh c tnh quan tõm ch o thc hin tt,
nhiu S ngnh v cỏc a phng ó cú b phn mt ca rỳt ngn thi
gian, cụng khai minh bch cỏc th tc hnh chớnh.
Cụng tỏc thc hnh tit kim v chng lóng phớ c thc hin trit ,
ct gim nhiu hot ng mớt tinh k nim thnh lp ngnh, trin khai tuyờn
truyn v thc hnh tit kim in. Thc hin nghiờm tỳc tit kim 10% chi
thng xuyờn chi thng xuyờn theo ch o ca Th tng Chớnh ph ti
quyt nh s 390/Q-TTg ngy 17-4-2008.
* V hot ng xỳc tin u t v hp tỏc.
Ngay t u nm 2010 cỏc hot ng hp tỏc, xỳc tin v thu hỳt u
t ó c quan tõm trin khia thc hin. T chc tt cỏc chng trỡnh xỳc
tin u t ti tnh. Vn trong nc ng ký u t vo tnh Bc kn trong
nm 2010 tng khỏ, nhiu ngun vn ODA, FDI v NGO c trin khai ký
kt v tip nhn trong nm 2010.
Cựng vi vic thu hỳt v vn ng thờm c nhiu ngun vn vo
tnh, mụi trng u t ca tnh c ỏnh giỏ tt, ch s nng lc cnh tranh
ca tnh cng c nõng lờn. Tnh ó c Trung ng u quyn ký mt hip
nh v vn vay ODA.
* Trt t an ton xó hi, an ninh quc phũng.
Cụng tỏc duy trỡ trt t an ton xó hi, bo m an ninh quc phũng
c quan tõm ỳng mc. Cỏc lc lng v trang nhõn dõn ó vt qua nhiu
khú khn hon thnh nhim v. An ninh quc phũng c gi vng, trt t an
ton xó hi c m bo. Nm 2010 ó t chc tt t din tp phũng th
huyn Na Rỡ.
Thc hin tt cỏc chớnh sỏch dõn tc, tụn giỏo ca ng v Nh nc.
Bo m t do tớn ngng tụn giỏo ca nhõn dõn ỳng quy nh ca phỏp
lut, x lý kiờn quyt, ỳng phỏp lut, x lý cng quyt ỳng phỏp lut cỏc
hnh vi gõy mt trt t an ton xó hi.

7

Cụng tỏc tuyờn truyn v an ton giao thụng, kim tra x lý cỏc v vi
phm an ton giao thụng c thc hin tt. Nm 2010 s v tai nn giao
thụng v thit hi v ngi v phng tin gim so vi nm 2009.
II. CHC NNG, NHIM V, T CHC B MY CA BAN TUYấN
GIO
2.1. Chc nng
Ban Tuyờn giỏo Tnh u l c quan tham mu ca Tnh u m trc tip,
thng xuyờn l Ban Thng v v Thng trc Tnh u v cụng tỏc xõy
dng ng thuc cỏc lnh vc chớnh tr, t tng- vn hoỏ, khoa giỏo, biờn
son v lch s ng b a phng.
Ban Tuyờn giỏo Tnh u l c quan chuyờn mụn- nghip v v cụng tỏc
tuyờn giỏo ca Tnh u.
2.2. Nhim v
* Nghiờn cu, xut
Nghiờn cu, theo dừi, tng hp tỡnh hỡnh t tng trong cỏn b, ng
viờn v nhõn dõn, nhng õm mu, th on chng phỏ ng, Nh nc v
ch ta trờn lnh vc t tng- vn hoỏ ca cỏc th lc thự ch trờn a bn
tnh; d bỏo nhng din bin v xu hng t tng cú th xy ra, kp thi bỏo
cỏo, kin ngh vi cp u phng hng, nhim v, ni dung, bin phỏp gii
quyt.
Cỏc ỏn, ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca Tnh u,
Ban Thng v Tnh u v cụng tỏc tuyờn giỏo v biờn son lch s ng b a
phng.
ỏnh giỏ hot ng v nghiờn cu xut phng hng, chớnh sỏch,
c ch v gii phỏp trờn lnh vc cụng tỏc tuyờn giỏo.

8

Tham gia ý kin vi cỏc c quan chớnh quyn a phng trong vic vn
dng, th ch cỏc quy nh ca cp trờn v cỏc lnh vc cú liờn quan n cụng
tỏc tuyờn giỏo.
S kt, tng kt cỏc ch th, ngh quyt v cụng tỏc tuyờn giỏo.
* Tuyờn truyn, giỏo dc v hng dn kim tra, giỏm sỏt
T chc nghiờn cu, tuyờn truyn, quỏn trit, hng dn trin khai
thc hin cỏc ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca ng;
kim tra, giỏm sỏt cỏc t chc ng, cỏc ban, ngnh, on th trong vic
thc hin ngh quyt, quyt nh, ch th, quy nh, quy ch ca Trung
ng, ca Tnh trong lnh vc tuyờn giỏo.
T chc bi dng lý lun chớnh tr, thụng tin thi s, tuyờn truyn chớnh
sỏch theo cỏc chng trỡnh ca Ban Tuyờn giỏo Trung ng v Tnh u. Bi
dng v hng dn nghip v cụng tỏc tuyờn giỏo cho ban tuyờn giỏo cp u cp
di, ng b c s, Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn.
T chc mng li bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn t tnh n c s;
hng dn, kim tra ni dung thụng tin ca cỏc phng tin thụng tin i
chỳng, cỏc nh xut bn do a phng qun lý.
Su tm, biờn son lch s ng b tnh; hng dn su tm biờn son
lch s ng b cỏc huyn, th xó trong tnh.
T chc tuyờn truyn, giỏo dc phỏt huy truyn thng cỏch mng ca a
phng.
* Thm nh, thm tra
ỏn ca cỏc c quan ng, Nh nc, t chc on th ca tnh cú liờn
quan n lnh vc t tng- vn hoỏ, khoa giỏo, lch s ng b a phng
trc khi trỡnh Ban Chp hnh, Ban Thng v, Thng trc Tnh u.
* Phi hp
- Phi hp vi cỏc c quan hu quan xut c ch, chớnh sỏch o to,
bi dng, b trớ s dng, qun lý v ói ng vi i ng trớ thc khoa hc v

9

vn ngh s a phng. Phi hp vi Ban T chc Tnh u xut ch
trng o to, bi dng, s dng, qun lý, ói ng nhõn ti.
- Phi hp vi cỏc c quan chc nng, tham gia cụng tỏc xõy dng ng
i vi cỏc ng b thuc khi tuyờn giỏo.
- Phi hp vi Ban T chc Tnh u trong vic qun lý t chc b mỏy,
biờn ch ban tuyờn giỏo ca cỏc cp u trc thuc Tnh u. Tham gia ý kin
v cụng tỏc cỏn b i vi i ng cỏn b trong khi theo phõn cp qun lý.
* Thc hin mt s nhim v do Ban Thng v, Thng trc giao
Ch o nh hng chớnh tr, t tng trong hot ng ca cỏc c quan
bỏo chớ, xut bn, vn hoỏ - vn ngh, c quan thụng tin tuyờn truyn a
phng, cỏc hi vn hc- ngh thut, hi nh bỏo, m bo hot ng theo
ỳng ng li ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc.
Ch o ni dung giỏo dc lý lun ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ
Minh trong h thng giỏo dc, trng chớnh tr, t chc chớnh tr- xó hi a
phng.
Giỳp Tnh u ch o cụng tỏc chớnh tr, t tng trong i ng trớ thc,
cỏc nh khoa hc v trong sinh viờn, hc sinh a phng.
Thc hin cỏc cụng vic khỏc do Ban Thng v, Thng trc Tnh u giao.
2.3. T chc b mỏy
Lónh o ban: Gm Trng ban v 02 Phú trng ban:
Trng ban: Hong c Hoan
Cỏc phú trng ban:
1. V Xuõn Khỏnh
2. Phm Huy Hong
Cỏc n v trc thuc:
Vn phũng Ban:
1. Chỏnh Vn phũng: B Ngc Bỡnh.
2. Phú chỏnh Vn phũng: in thi thu Hng
3. K toỏn: Nguyn Th Phng, (kiờm Vn th).
10

4. Chuyờn viờn: H thu Hin
5. Lỏi xe: Hong Trung.
6. Lỏi xe: Nụng vn Thuyờn
7. Tp v : Ha Th Thanh Hu
+ Phũng Tuyờn truyn:
1. Trng phũng: Hong Vn By
2. Phú Trng phũng: La thi kiu Diờn
3. Chuyờn viờn: Trng Phỳc Vinh
+ Phũng Lý lun chớnh tr v Lch S ng:
1. Trng phũng: Chu Minh Bỡnh
2. Phú Trng phũng: Chu Th Hoi
3. Chuyờn viờn: Hong Chin Thut
4. Chuyờn viờn: Hong Hng Nhung
+ Phũng Khoa giỏo:
1.Trng phũng Ph trỏch Phũng: inh Hng Kiờn.
2. Phú Trng phũng: Phm Th Thnh
3. Chuyờn viờn: Nguyn Th Chi
+ Phũng Thụng tin Cụng tỏc tuyờn giỏo:
1. Trng phũng: Triu Vn Dựng.
2. Phú Trng phũng: Trn Th Lý
3. Chuyờn viờn: H c Thng
+ Phũng Vn hoỏ - Vn Ngh:
1. Trng phũng: Hong Th Lan
2. Chuyờn viờn: u Th Hng
3. Phú Trng phũng: H Vn Tim
2.4. Trỏch nhim, quyn hn ca lónh o ban, cỏc phũng chc nng v
cỏn b cụng chc
* Trng ban:

11

Qun lý v iu hnh chung mi hot ng ca c quan. Chu trỏch
nhim trc Ban Chp hnh ng b tnh, Ban Thng v Tnh u v ton b
cụng tỏc ca Ban theo s ch o ca Thng trc Tnh u, Ban Tuyờn giỏo
Trung ng, Vin Lch s ng.
Ph trỏch cụng tỏc t chc b mỏy, cụng tỏc cỏn b, cụng tỏc ti
chớnh ca Ban.
L ch tch Hi ng thi ua- khen thng, k lut ca c quan.
Thc hin cỏc nhim v khỏc khi c Ban Thng v hoc Thng
trc Tnh u phõn cụng, u quyn.
* Cỏc phú trng ban:
Giỳp lónh o Ban iu hnh cỏc hot ng cụng tỏc ca Ban theo cụng
vic c trng ban phõn cụng.
* Cỏc trng phũng chuyờn mụn v chỏnh vn phũng ban:
+ Cỏc trng phũng chuyờn mụn
Chu trỏch nhim trc lónh o Ban v cỏc hot ng ca phũng
chuyờn mụn do mỡnh ph trỏch.
Xõy dng k hoch cụng tỏc tun, thỏng, quớ, nm ca phũng mỡnh ph
trỏch (trờn c s k hoch cụng tỏc nm ca c quan), t chc thc hin cỏc
ni dung cụng vic theo chc nng nhim v c giao v chng trỡnh k
hoch cụng tỏc ó c lónh o Ban phờ duyt.
Nghiờn cu, xut, tham mu cho lónh o Ban v lnh vc chuyờn
mụn ca phũng.
Qun lý cỏn b cụng chc ca phũng thc hin tt nhim v chuyờn mụn
v k lut lao ng theo quy nh ca Nh nc v ca c quan.
Thc hin cỏc nhim v khỏc khi c lónh o Ban phõn cụng hoc u
quyn.
+ Chỏnh Vn phũng Ban

12

Chu trỏch nhim t chc, qun lý v iu hnh cỏn b vn phũng thc
hin tt cụng tỏc phc v, vn th, ỏnh mỏy, sao in ti liu, nhn, chuyn vn
bn ỳng a ch m bo cụng tỏc bo mt.
Tham mu cho lónh o Ban v cụng tỏc thc hin ch chớnh sỏch
cho cỏn b, cụng chc ca c quan. Giỳp lónh o Ban qun lý, kim tra vic
thc hin ngõn sỏch, kinh phớ ỳng qui nh hin hnh ca Nh nc.
Phi hp vi cỏc phũng chuyờn mụn xõy dng k hoch cụng tỏc nm;
tng hp thụng tin, d tho cỏc bỏo cỏo nh k hoc t xut theo yờu cu
ca Tnh u v Ban Tuyờn giỏo Trung ng; d tho cỏc ni quy, qui ch ca
c quan.
T chc qun lý, s dng, bo qun ti liu, ti sn, trang thit b ca c
quan. Chun b iu kin v c s vt cht, phng tin, kinh phớ phc v
hot ng chuyờn mụn v phc v lónh o Ban.
* Trỏch nhim ca cỏn b, cụng chc
Cỏn b cụng chc ca Ban cú trỏch nhim thc hin nghiờm tỳc Lut cỏn
b, cụng chc v cỏc ni qui, qui ch ca c quan; khụng vi phm phỏp lut.
Thc hin tt chc trỏch nhim v c phõn cụng v chu trỏch nhim
trc lónh o phũng v phn vic c giao.
III. NI DUNG CễNG VIC KIN TP ( Nht ký kin tp): Cú bn kốm
theo.
IV. MT S XUT NHM NNG CAO CHT LNG KIN TP
Qua thi gian kin tp ti Ban tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn bn thõn em
nhn thy hot ng kin tp l rt cn thit, vi mc ớch kin tp l lm cho
sinh viờn tip cn vi thc t v hot ng ca c quan nh nc núi chung,
tỡm hiu cỏc hot ng ca c quan hiu bit v nhim v, cỏc quan h
cụng tỏc nhm nõng cao ý thc rốn luyn, bi dng tinh thn say mờ ngh
nghip i vi chuyờn ngnh c o to ca mỡnh. Bi vy hot ng kin
tp ca on sinh viờn, em cú mt vi kin ngh, xut nh sau:
4.1. i vi ban tuyờn giỏo tnh Bc Kn
13

Trong thi gian em c kin tp ti Ban tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn,
em nhn thy vn phũng cú ớt nhõn viờn m khi lng cụng vic ln. Chớnh
vỡ th m em cú kin ngh l nờn b sung thờm nhõn lc cú th ỏp ng tt
hn nhu cu ca nhõn dõn ng thi gim ỏp lc cụng vic i vi cỏn b
trong vn phũng.
Mt khỏc, c s vt cht k thut ca vn phũng cũn cha ỏp
ng tt cho cỏc cụng vic ca c quan. Chớnh vỡ th m em cú kin ngh Ban
Tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn cn chi thờm ngõn sỏch cho vic tng cng c
s vt cht k thut v cỏc phng tin lm vic cho nhõn viờn cú th hon
thnh tt nht nhim v c giao. ng thi to mi iu kin v ch v
khụng gian lm vic cho cỏc sinh viờn kin tp, c bit l cỏc sinh viờn xa.
Lónh o v cỏc phũng ban nờn thng xuyờn cho sinh viờn thc tp
n cỏc lp cỏc c s, ng thi t chc cỏc hot ng trao i, nhm cung
cp kinh nghim thc tin hn na cho sinh viờn.
Trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ v nhn xột i vi sinh viờn kin tp phi
cú s ỏnh giỏ nng lc ca sinh viờn v kh nng thc hin cụng vic ca
sinh viờn mt cỏch khỏch quan, cụng bng.
2. i vi hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn
Em nhn thy Hc vin Bỏo chớ v Tuyờn truyn cn phi hp cht ch
hn vi cỏc Ban tuyờn giỏo v trng Chớnh tr tnh ra c k hoch
kin tp hp lý cho sinh viờn, cn tng cng cụng tỏc kim tra i vi hot
ng kin tp ca sinh viờn cú c s ỏnh giỏ cụng bng kt qu thc hin
cỏc nhim v ca tng sinh viờn.
Hc vin cn tip tc y mnh cỏc hỡnh thc o to, liờn kt o to
i vi cỏc c quan nh nc c s núi chung v ban tuyờn giỏo tnh Bc
Kn núi riờng giỳp cho sinh viờn cú nhiu hn na lng kin thc thc
tin, quy trỡnh lm vic mi c quan nh nc v ý thc hc tp khụng

14

ngng cho mi sinh viờn. Cú nh vy quỏ trỡnh kin tp ca sinh viờn mi t
c mc ớch v hiu qu cao nht.

KT LUN
Qua t kin tp s phm ban tuyờn giỏo tnh Bc Kn t ngy
13/06/2011 n ngy 30/06/2011, em ó hc hi c rt nhiu v chuyờn
mụn nghip v v phong cỏch lm vic, thỏi khi lm vic cng nh tinh
thn trỏch nhim ca ngi cụng chc i vi cụng vic c giao.
c s giỳp nhit tỡnh cng nh s quan tõm chu ỏo ca cỏc Bỏc,
cỏc chỳ, cựng cỏc anh ch trong Ban Tuyờn giỏo Tnh y Bc Kn em ó hon
thnh tt nhim v c giao.T ú em cm thy t tin hn khi ra trng, bn
thõn em ó tớch ly c rt nhiu kinh nghim b ớch trong quỏ trỡnh tham
15