Tải bản đầy đủ
4 Thực hiện 5S tại vị trí thí điểm mẫu.

4 Thực hiện 5S tại vị trí thí điểm mẫu.

Tải bản đầy đủ

64

TRƢỚC KHI THỰC HIỆN 5S

SAU KHI THỰC HIỆN 5S

Hình 3.2 Hình ảnh trƣớc và sau khi thực hiện 5S tại vị trí thí điểm

65

KẾT LUẬN
Một môi trƣờng làm việc an toàn, sạch sẽ và ngăn nắp là những yếu tố quan
trọng làm tăng hiệu quả lao động của ngƣời công nhân. Tuy nhiên, tác giả chƣa nhận
thấy điều đó tại xƣởng sản xuất cửa nhựa công ty CỔ PHẦN TK ĐT XD Cửu Long.
Đề tài “ Thực hiện 5S tại bộ phận sản xuất cửa nhựa – Cty CỔ PHẦN TK ĐT XD Cửu
Long” đã xác định đƣợc các vấn đề hiện tại công ty đang gặp phải đó là sự lãng phí về
nguyên vật liệu sản xuất, sự lãng phí về thời gian và sự lãng phí về nguồn nhân
lực…trong đó sự lãng phí về thời gian và vật liệu sản xuất đã gây ra nhiều vấn đề ảnh
hƣởng không những tới kết quả lao động mà còn ảnh hƣởng tới cả chất lƣợng thực sự
của sản phẩm. Từ những vấn đề này, tác giả đã phân tích và tìm ra nguyên nhân là do
sự sàn lọc nguyên vật liệu không hợp lý, sự sắp xếp, bố trí xƣởng chƣa thuận tiện và
đƣa ra giải pháp “ứng dụng 5S vào bộ phận sản xuất cửa” tại công ty. Giải pháp đƣa ra
bằng việc tiến hành bố trí lại mặt bằng, sắp xếp, phân loại lại nguyên vật liệu, thiết bị,
phân chia và đánh dấu vị trí để đồ vật…giải pháp đã khắc phục đƣợc rất nhiều vấn đề
cụ thể: giảm thiểu đƣợc sự lãng phí nguyên vật liệu trong quá trình sàng lọc, giảm thiểu
thời gian tìm kiếm dụng cụ trong quá trình sản xuất, tạo môi trƣờng ngăn nắp sạch sẽ
và động lực làm việc cho tất cả công nhân.
Tuy nhiên, đề tài hiện còn một vài hạn chế do chƣa áp dụng vào tất cả các bộ
phận của công ty nên đề tài chƣa đánh giá chính xác đƣợc kết quả thực hiện, đồng thời
đề tài mới chỉ dừng lại ở việc tạo môi trƣờng làm việc sạch sẽ, ngăn nắp nhằm hạn chế
sự lãng phí chứ chƣa đi sâu vào việc phân tích những công dụng khác của 5S.
Mặc dù đã nỗ lực nhƣng đề tài cũng không tránh khỏi những sai sót. Tác giả
kính mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.

Chi cục đo lường Tp.HCM, Thực hành 5S, Website:

2/9.pdf>
2.

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long, 2014. Báo cáo tài

chính năm 2013 và quý 3 năm 2014.
3.

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long. Số liệu thống kê

nguyên vật liệu hư hỏng năm 2012, 2013, 2014.
4.

Hajime Suzuki, 2006. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tháng 11/2006: Năng

suất và 5S – Bí mật thành công tại Nhật Bản, VJCC Hà Nội, tháng 11 năm 2006.
5.

JICA, 2008. The Project for Human Resource Development of Technicians

at Ha Noi University of Industry. Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội.
6.

Nguyễn Đăng Minh*,Đỗ Thị Cúc, Tạ Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thu Hà,

2013. Áp dụng 5S ở doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa tại Việt Nam – Thực trạng
và kiến nghị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Số 1 (2013), trang 23.
7.

Tạ Thị Kiều An, 2010. Quản Lý Chất Lượng. Tp HCM: Nhà Xuất Bản

Thống Kê.

Tiếng Anh
1.

Dario Pranckevicius, 2008. A lean six sigma case study: an application of the

“5S” techniques. Journal of advances in management research, 5:63- 79.
2.

Ho, S.K.M. and Fung C.K.H , 1994. Developing a TQM excellence

model. TQM Mag., 6: 24-30.
3.

J. Michalska*, D. Szewieczek, 2007. The 5S methodology as a tool for

improving the organization. Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering, 24:211-214.

4.

Mohd Nizam Ab Rahman, 2010. Implementation of 5S Practices in the

ManufacturingCompanies: A Case Study.American Journal of Applied Sciences, 7:
1182-1189.
5.

N. Khamis, M. N. Ab Rahman, K.R. Jamaludin, A.R. Ismail, J.A. Ghani, R.

Zulkifli, 2009.Development of 5S Practice Checklist for

Manufacturing

Industry.Proceedings of the World Congress on Engineering 2009, 1: 978 – 988

PHỤ LỤC

Bản kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận cửa

Phụ lục 1:

Đvt: Vnđ
NĂM

DOANH THU

2012

2.567.154.780

2013

3.875.560.000

Q3/2014

3.256.000.000

Phụ lục 2:

Bảng câu hỏi khảo sát xưởng sản xuất.

TIÊU
CHÍ

S
tt

SEIRI
(SÀNG
LỌC)

1

Tại nơi làm việc không có các vật không cần thiết.

2

1

Taị nơi làm việc, tất cả mọi người đều dễ dàng nhận
biết phần lối đi và vị trí làm việc.
Không có các vật liệu hoặc dụng cụ không cần thiết
(hoặc dư thừa)
Nếu có vật lạ, mọi người đều biết lý do tại sao vật đó
lại ở nơi làm việc.
Không có các tin tức thông báo lỗi thời trên tường
hoặc trên bảng thông báo.
Xác định rõ vị trí để vật liệu hoặc phụ tùng.

2

Tất cả các thành viên giữ gìn ngăn nắp nơi làm việc

3

Các vật liệu, phụ tùng, dụng cụ được trả đúng vị trí.

4

Nơi làm việc được sắp xếp, tổ chức tốt.

5
1

Các giá, bàn, dụng cụ làm vệ sinh được tổ chức và sắp
xếp tốt.
Cửa sổ được giữ sạch sẽ.

2

Máy móc, trang thiết bị được bảo trì tốt.

3

Sàn nhà sạch.

4

Mọi người đều biết nhiệm vụ lau dọn của mình.

5

Phân loại đúng các chai, can rỗng và các loại rác khác.

3
4
5
SEITON
(SẮP
XẾP)

SEISO
(SẠCH
SẼ)

SEIKET 1
SU (SĂN
2
SÓC)
3

SHITSU
KE
(SẴN
SÀNG)

CÂU HỎI
4

Nơi làm việc có nhiệt độ thích hợp.
Nơi làm việc được duy trì sạch sẽ mọi lúc

4

Các máy móc, thiết bị được bảo trì hàng ngày hoặc
theo chu trình.
Các máy móc thiết bị được giữ sạch.

5

Có và duy trì đường phân chia trên sàn nhà

1

Mọi người luôn cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt
hơn.
Mọi người mặc đúng đồng phục, biển tên, mũ và
giàybảo hộ

2

ĐIỂM
3

2

1

0

4

Khu vực hút thuốc, khu nghỉ, khu ăn uống được
giữsạch.
Các tài liệu được cập nhật các thông tin cần thiết

6

Mọi người luôn luôn đúng giờ

3

Phụ lục 3:
1.

Bảng câu hỏi phỏng vấn ban giám đốc.

Anh/Chị đánh giá như thế nào về tình trạng tổ chức, sắp xếp thiết bị, dụng cụ

sản xuất tại xưởng sản xuất của anh/chị?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
2.

Anh/chị có nghĩ sẽ khắc phục các tình trạng trên bằng việc ứng dụng một

tiêu chuẩn quản lý chất lượng?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
3.

Anh/chị đánh giá như thế nào về việc ứng dụng 5S để giải quyết các vấn đề

tại công ty anh/chị?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
4.

Anh/chị mong muốn gì ở giải pháp này?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
5.

Điều kiện gì của giải pháp mà anh/chị có thể chấp nhận khi thực hiện?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
6.

Anh/chị có tin tưởng vào giải pháp và sẽ quyết tâm thực hiện cho đến khi đạt

được kết quả không?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................

Quyết định thành lập ban lãnh đạo 5S

Phụ lục 4:

CTY CP TK ĐT XD CỬU LONG
Số: 001 /QĐ/TGĐ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
(V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 5S xưởng sản xuất cửa nhựa)
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TK ĐT XÂY DỰNG CỬU LONG
Căn cứ điều lệ công ty;
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty;
Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển của công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 5S gồm có các ông (bà) có tên sau:
HỌ & TÊN

STT

CHỨC VỤ

BAN 5S

1

Nguyễn Kiên Trung

GĐ P.Cửa

2

Đào Thị Thanh Nhàn

TP.Kế Toán

Phó ban

3

Lê Văn Thảo

Xưởng Trưởng

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhân viên kế hoạch

Uỷ viên

5

Nguyễn Minh Trí

Nhân viên thiết kế

Uỷ viên

6

Trần Thị Vân Anh

Thủ quỹ

Uỷ viên

GHI
CHÖ

Trưởng ban

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện 5S:
-

Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nhận thức về 5S và hướng dẫn triển khai thực hiện
chương trình 5S tại công ty.
Tổ chức thực hiện nội dung thi đua giữa các các công nhân trong xưởng.
Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả tình hình thực hiện
chương trình 5S và báo cáo lên cấp trên theo quy định.
Điều 3: Các bộ phận chức năng có liên quan của công ty và ông (bà) có tên ở điều 1
căn cứ quyết định thi hành.
NƠI NHẬN

-

Xưởng sản xuất cửa,
Ông/bà ở trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Quang Vũ

Sơ đồ phân công khu vực dọn vệ sinh

Phụ lục 5:
W.C

Máy
bào

Máy phay

Máy hàn
nhựa

N
H
Ó
M

KHU
VỰC
SẢN
XUẤT

1

Máy hàn
nhựa
Sản

N
H
Ó
M

Phẩm
Dở
Dang

4

VL dư thừa

N
H
Ó
M

N
H
Ó
M

2

3

Thanh
Nhựa
uPVC

Kho
Phụ
Kiện
Cửa

Lõi
Sắt

Máy cắt nẹp
Máy cắt
nhựa và sắt

Tủ
dụng
cụ

cửa vào kho

Cửa thành phẩm
Kính lắp cửa

cửa ra vào

P.Trưởng
xưởng

Bảng mẫu sử dụng để thống kê vật dụng.

Phụ lục 6:
PHỤ LỤC 6.1:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG
Tên vật dụng

Tần suất sử dụng

Trạng thái

Ghi chú.

PHỤ LỤC 6.2.
BẢNG THỐNG KÊ CÁC VẬT DỤNG KHÔNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG
Tên vật

Tần suất

dụng

sử dụng

Trạng thái

Thẻ

Số thẻ

Quyết
định

Ngày
Kiểm tra

Xử lý