Tải bản đầy đủ
3 . Các tiêu chuẩn để giá và đo lƣờng thành công sau khi thực hiện 5S

3 . Các tiêu chuẩn để giá và đo lƣờng thành công sau khi thực hiện 5S

Tải bản đầy đủ

61

Tuần 2

Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

8h-10h

Đào Thị Thanh Nhàn

Tuần 3

Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

8h-10h

Nguyễn Kiên Trung

Tuần 4

Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

8h-10h

Đào Thị Thanh Nhàn

Dụng cụ: thiết bị quan trọng nhất trong quá trình đánh giá là máy ảnh, kèm theo
một số công cụ khác nhƣ các bảng biểu mẫu và bảng đánh giá.
Xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá là một việc quan trọng trong quá trình đánh
giá.Dựa vào bảng tiêu chuẩn đánh giá dành cho xƣởng sản xuất của chi cụ đo lƣờng
TP.HCM tác giả đã đƣa ra các tiêu chuẩn để đo lƣờng kết quả thực hiện của xƣởng sản
xuất công ty Cửu Long. (Xem phụ lục 8)
 Tiến hành đánh giá:
Công tác đánh giá đƣợc diễn ra công khai, công ty sẽ lên kế hoạch đánh giá tổng thể
vào ngày thứ 7 hàng tuần, nội dung và tiêu chuẩn đánh giá có thể đƣợc chỉnh sửa và bổ
sung trong những lần đánh giá tiếp theo.Kết quả đánh giá sẽ xác định đƣợc các nội
dung sau:
Thứ nhất, thực hiện 5S mang lại hiệu quả nhƣ thế nào so với trƣớc khi thực hiện
bằng việc đánh giá qua hình ảnh và bằng quan sát.
Thứ hai, việc duy trì 5S qua các tuần đã mang lại kết quả nhƣ thế nào đối với sản
xuất.
Thứ ba, những vấn đề còn tồn tại chƣa giải quyết đƣợc khi thực hiện 5S.
Thứ tƣ, những ý tƣởng hay đƣợc áp dụng trong quá trình thực hiện 5S.

62

Thứ năm, phát triển ý tƣởng mới trong những lần thực hiện tiếp theo.
Tổng hợp tất cả các nội dung và vấn đề vào bảng đánh giá kết quả 5S (Xem phụ lục
9) và xác định các nội dung cần cải tiến, lên kế hoach và thời gian để cải tiến khắc phục
vấn đề.(Phụ lục 10)
 Khen thưởng:
Khen thƣởng là môt hình thức để động viên tinh thần làm việc của công nhân trong
xƣởng, khen thƣởng còn có tác dụng th c đẩy những công nhân thực hiện 5S thƣờng
xuyên và sáng tạo hơn. Chƣơng trình khen thƣởng của 5S của công ty dựa theo kết quả
thực hiện 5S hàng ngày của các nhóm. Các nhóm thực hiện tốt 5S sẽ đƣợc những điểm
thƣởng tích lũy và số điểm thƣởng này sẽ là những yếu tố cộng vào kết quả lao động cả
năm của công nhân.
Bảng 3.14 Đánh giá mức độ thực hiện 5S
Giải thƣởng

Điểm trung bình

Nhóm thực hiện
tốt nhất tuần
Nhóm thực hiện
tốt nhất tháng
Nhóm thực hiện
tốt nhất quý
Nhóm thực hiện
sáng tạo

Có điểm thực hiện
cao nhất tuần
Có điểm thực hiện
cao nhất tháng
Có điểm thực hiện
cao nhất quý
Có những ý tƣởng
mới trong quá trình
thực hiện

Điểm
thƣởng
1

Điểm thƣởng
tích lũy (=X)
X>=42

Xuất sắc

2

30=
Tốt

5

18=
Khá

“Thƣởng
nóng”

6=
Trung
bình

Xếp loại

Cơ cấu giải thƣởng và số tiền thƣởng sẽ đƣợc quy từ số điểm tích lũy đƣợc của
công nhân.Đồng thời điểm tích lũy sẽ bị âm khi công nhân thực hiện chƣa tốt các hoạt
động 5S hàng ngày
Nội dung

Điểm trừ

Không thực hiện 5S 1 ngày

-0.5 điểm

63

3.4 Thực hiện 5S tại vị trí thí điểm mẫu.
Để có thể triển khai 5S thành công trƣớc hết 5S cần phải thành công ở một vị trí thí
điểm mẫu, khi đó 5S sẽ càng tạo động lực, niềm tin cho ban lãnh đạo và công nhân
viên trong xƣởng. Tại công ty Cửu Long, ứng dụng 5S đang đƣợc ban lãnh đạo công ty
cân nhắc để thực hiện, do vậy trƣớc khi thực hiện tác giả đã tiến hành thí điểm 5S tại
kho phụ kiện – Nơi mà phụ kiện cửa bị xếp lấn lộn không tuân theo quy luật đã gây ra
nhiều sự lãng phí do hƣ hỏng và chầy xƣớc.
Các bƣớc tiến hành 5S cũng giống nhƣ những bƣớc ở mục 3.2, thời gian thực hiện
hàng ngày và liên tục trong vòng 1 tuần, nhóm đƣợc chọn thí điểm trong khu vực này
là nhóm 4 và kết quả sau 1 tuần thí điểm với sự chỉ đạo trực tiếp của ban lãnh đạo và
sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của ban lãnh đạo 5S, kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
Các vị trí để đồ vật đƣợc phân chia khu vực rõ ràng.
Có nhãn dán phân biệt các thùng đựng phụ kiện với nhau.
Các phụ kiện dễ bị hoen rỉ đƣợc đặt lên bên trên để tránh tiếp x c trực tiếp x c trực
tiếp với nền đất ẩm ƣớt.
Vị trí để phụ kiện thuận tiện, dễ lấy và dễ sử dụng.
Một số hình ảnh minh họa của quá trình thực hiện:

64

TRƢỚC KHI THỰC HIỆN 5S

SAU KHI THỰC HIỆN 5S

Hình 3.2 Hình ảnh trƣớc và sau khi thực hiện 5S tại vị trí thí điểm