Tải bản đầy đủ
5 Đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng 5S.

5 Đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng 5S.

Tải bản đầy đủ

35

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020”. đã đƣa ra quy định cho
việc hỗ trợ các doanh nghiệp khi áp dụng các công cụ quản lý chất lƣợng cụ thể “hỗ trợ
kinh phí đào tạo, tƣ vấn cho doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và
chất lƣợng nhƣ: 5S, Kaizen, TPM, Lean 6 Sigma hoặc các công cụ cải tiến năng suất
và chất lƣợng khác. Mức hỗ trợ bao gồm 50% kinh phí đào tạo, tƣ vấn áp dụng các
công cụ cải tiến năng suất và chất lƣợng cho doanh nghiệp, nhƣng không quá 25 triệu
đồng cho một công cụ. Mỗi doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai công cụ/năm. Đối với
doanh nghiệp đƣợc chọn làm mô hình điểm để nhân rộng việc áp dụng công cụ cải tiến
năng suất và chất lƣợng, là nơi để thực hành cho lớp đào tạo chuyên gia tƣ vấn về năng
suất và chất lƣợng của tỉnh: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tƣ vấn áp dụng công cụ cải
tiến năng suất và chất lƣợng, nhƣng không quá 50 triệu đồng cho một công cụ. Mỗi
doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai công cụ” hay “dự án hỗ trợ kinh phí đào tạo, tƣ
vấn xây dựng và chứng nhận lần đầu các hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến nhƣ:
ISO 9001, ISO 22000, SQF, HACCP, GMP, GAP hoặc các hệ thống khác. Mức hỗ trợ
50% kinh phí đào tạo, tƣ vấn và chứng nhận lần đầu nhƣng không quá 40 triệu đồng
cho một hệ thống. Mỗi doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai hệ thống/năm”.Còn tại
TPHCM, theo thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp năm 2014, những doanh nghiệp
khi thực hiện áp dụng các công cụ quản lý chất lƣợng có thể nhận đƣợc sự hỗ trợ từ
phía nhà nƣớc nhƣ: đào tạo về quản lý chất lƣợng, phổ biến luật về tiêu chuẩn chất
lƣợng, hỗ trợ việc thực hiện công cụ quản lý chất lƣợng…Đây chính là điều kiện thuận
lợi để khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia ứng dụng các công cụ quản lý chất
lƣợng vào sản xuất.
Tóm lại, từ việc phân tích thực trạng tác giả đã đƣa ra những vẫn đề hiện còn tồn
tại tại công ty đó là:nhân viên bị ảnh hƣởng bởi môi trƣờng làm việc không sạch sẽ,
lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất, chƣa ứng dụng các công cụ quản lý chất lƣợng,
chƣa có danh sách kiểm tra các tiêu chuẩn chất lƣợng, chƣa phát động phong trào làm
vệ sinh hàng ngày tại vị trí làm việc, đào tạo công nhân, tăng nhận thức của công nhân

36

về tầm quan trọng của việc dọn dẹp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, các hình thức động
viên nhân viên khi tham gia làm sạch nơi làm việc, công tác bảo trì, bảo dƣỡng máy
móc chƣa đƣợc quan tâm, hiệu suất hoạt động của máy móc giảm, chi phí sửa chữa
ngày càng tăng, chƣa có sự phân biệt rõ ràng lối đi và vị trí làm việc và quy định về
mƣợn và trả thiết bị sản xuất.Từ đó tác giả đã đề xuất ra giải pháp thực hiện 5S vào giải
quyết các vấn đề hiện đang tồn tại tại công ty. Tiếp đến tác giả phỏng vấn ban giám
đốc về mong muốn và xác định tính khả thi của giải pháp. Sau khi đánh giá tính khả thi
tác giả nhận thấy sự phù hợp của 5S cả về việc giải quyết vấn đề tồn tại và mong muốn
của ban giám đốc nên việc thực hiện 5S tại công ty là hoàn toàn phù hợp.

37

CHƢƠNG 3: QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 5S VÀO BỘ PHẬN CỬA NHỰA
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỬU LONG.
3.1 Chiến lƣợc công ty và mục tiêu quá trình thực hiện
 Chiến lƣợc của công ty:
Bộ phận sản xuất cửa nhựa hiện tại đóng góp vào khoảng 40% tổng doanh thu toàn
công ty.Trong 2 năm trở lại đây, mặc dù có sự tăng trƣởng về doanh số song sự tăng
của chi phí đã làm giảm đáng kể lợi nhuận ròng hiện tại của công ty.Với phƣơng châm
hoạt động “Chất lƣợng- Giá cả hợp lý- Hiệu quả thời gian”, công ty đã đƣa ra các chiến
lƣợc nhằm tập trung làm tăng chất lƣợng sản phẩm với mức giá cạnh tranh và thời gian
nhanh nhất.
Chiến lược về chất lượng, giá cả và hiệu quả thời gian:
Nâng cao tay nghề cho công nhân, tập trung đào tạo tay nghề bằng cách cử đi thực
tế, tham quan sản xuất tại các công ty cửa nhựa có quy mô lớn nhƣ: Eurowindow,
winsorwindow…
Chọn lựa nhà cung cấp nguyên vật liệu uy tín trên thị trƣờng để đặt mua những
nguyên liệu tốt nhất và mua với số lƣợng lớn để tiết kiệm chi phí nhất, lấy phần lợi ích
này bù qua cho khách hàng, mang lại cho khách hàng những sản phẩm với mức giá
cạnh tranh.
Tạo môi trƣờng làm việc an toàn, sạch sẽ và ngăn nắp gi p công nhân có thể thoải
mái làm việc và sáng tạo, tăng hiệu quả công việc.
Công tác bảo trì, bảo dƣỡng máy móc đƣợc ch trọng để hạn chế tối đa việc hƣ
hỏng, gi p công nhân có thể tập trung vào công việc.
Loại bỏ những rác thải và bụi bẩn trong và bên ngoài xƣởng, sắp xếp lại nguyên vật
liệu nhằm tránh lãng phí về thời gian tìm kiếm, tạo môi trƣờng làm việc ngăn nắp gi p
công nhân có thể thoải mái sáng tạo, tăng hiệu quả công việc, đạt đƣợc mục tiêu hiệu
quả về thời gian.

38

 Mục tiêu thực hiện 5S
Thực hiện 5S vào bộ phận sản xuất cửa nhựa nhằm thực hiện chiến lƣợc chung của
công ty, giải quyết các vấn đề hiện tại công ty đang gặp phải, gi p công ty có thể đạt
đƣợc mục tiêu về tăng trƣởng và lợi nhuận.
3.2 . Thực hiện 5S tại công ty.
Bảng kế hoạch chi tiết về quy trình thực hiện và thời gian thực hiện cụ thể của từng
công việc trong quá trình thực hiện 5S đƣợc thể hiện ở bảng bên dƣới:
Bảng 3.1 Kế hoạch thực hiện chƣơng trình 5S tại công ty.
Giai
đoạn

Nội dung công việc
1. Lập kế hoạch về thực
hiện 5S
2.Quyết định thực hành
5S mẫu tại xƣởng sản
xuất cửa nhựa của công
ty
3.Đào tạo nhận thức và
thực hành cho ban 5S.
4.Tham quan khu vực
mẫu

CHUẨN
BỊ
&
PHÁT
ĐỘNG

5.Chuẩn bị công tác
tuyên truyền, băng rôn,
biểu ngữ
6.Đào tạo cho toàn bộ
công nhân trong xƣởng

Thời gian
thực hiện
11/2014
5/12

6/12 -12/12
13/12-14/12

14/12-15/12

16/12-20/12

Ngƣời thực hiện

Ghi ch .

Ban giám đốc

Chuyên gia tƣ
vấn
Chuyên gia, ban
lãnh đạo, ban chỉ
đạo 5S.
Các nhóm thực
hiện
Ban chỉ đạo 5S.

Các thành
viên trong
quyết định
(phụ lục 4).

THỰC
HIỆN 5S

1.Ban lãnh đạo tuyên bố
thực hiện 5S.

28/12

2.Thực hiện sàng lọc,

29/12-4/1

Ban lãnh đạo, ban
chỉ đạo 5S, công
nhân.
Công
nhân