Tải bản đầy đủ
4 . Sự cấp thiết phải ứng dụng 5S trong công ty.

4 . Sự cấp thiết phải ứng dụng 5S trong công ty.

Tải bản đầy đủ

32

Thực hiện 5S làm tăng tinh thần tự giác và tăng tính kỷ luật của nhân viên, tăng
lòng trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp.
2.4.2

Đánh giá sự phù hợp 5S với việc giải quyết từng vấn đề của công ty.

Nhƣ đã đề cập trong phần đánh giá thực trạng những vấn đề hiện tại của công ty
đang gặp phải có thể sử dụng 5S để khắc phục:
Thứ nhất, về con ngƣời: Ban giám đốc chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc
làm gọn và làm sạch môi trƣờng làm việc đồng thời công nhân cũng chƣa tự giác trong
việc vệ sinh khu vực sản xuất và máy móc. Thực hiện 5S sẽ gi p ban giám đốc có cái
nhìn đ ng đắn về ý nghĩa của việc làm sạch nhà xƣởng và môi trƣờng làm việc từ đó
tạo động lực và là tăng tính dự giác của công nhân.
Thứ hai, về trang thiết bị và nguyên vật liệu.Hiện tại, các vật dụng tại xƣởng chƣa
đƣợc sàng lọc, sắp xếp và cất giữ cẩn thận do vậy thƣờng xuyên xảy ra hƣ hỏng, mất
mát ở các vật dụng này gây ra rất nhiều lãng phí cho công ty.Thực hiện 5S gi p công ty
có thể sắp xếp vật dụng một cách ngăn nắp và khoa học, giảm thiểu đƣợc sự mất mát
và lãng phí.
Thứ ba, về thời gian, trong quá trình sản xuất hiện tại của công ty có nhiều công
đoạn thừa gây lãng phí về thời gian,thực hiện 5S bằng việc bố trí lại mặt bằng sẽ r t
ngắn đƣợc thời gian và làm tăng đƣợc năng suất lao động của công nhân.
Thứ năm, về môi trƣờng làm việc trong công ty đang có nhiều bụi bẩn gây ảnh
hƣởng nhiều tới sức khỏe cũng nhƣ năng suất làm việc của công nhân.Thực hiện 5S
gi p công ty tạo đƣợc một môi trƣờng an toàn và sạch sẽ hơn.
Thứ sáu, trong quá trình phỏng vấn ban giám đốc về mong muốn khi thực hiện giải
pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực trạng nêu trên thì cả 3 thành viên trong ban giám
đốc đều mong muốn khi thực hiện giải pháp sẽ đem lại một môi trƣờng sạch sẽ, giảm
bớt lãng phí trong sản xuất, tránh mất mát hay hƣ hỏng trang thiết bị, tăng lòng trung

33

thành và tính đoàn kết của công nhân. Đồng thời giải pháp đƣa ra phải đơn giản, dễ
hiểu và dễ thực hiện bởi công nhân trong xƣởng hầu hết là những ngƣời có trình độ học
vấn không cao nên việc thực hiện một giải pháp quá phức tạp sẽ gây nhiều khó khăn và
dễ dẫn tới sự chống đối. Kết hợp những điều trên có thể thấy 5S là giải pháp không
những phù hợp với tình trạng tài chính của công ty mà còn có thể thỏa mãn đƣợc mong
muốn của ban giám đốc.
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào khi thực hiện 5S đều thành công và ƣớc
tính chỉ khoảng 1% trong tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay
thực hiện thành công 5S (Nguyễn Đăng Minh& cộng sự, 2013).Từ thực trạng kết hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Đăng Minh& cộng sự (2013) về ứng dụng 5S trong các
doanh nghiệp vừa và nhỏ để xác định nguyên nhân hiện tại công ty chƣa thực hiện 5S
và thực hiện chƣa thành công 5S đó là:
Thứ nhất, do thiếu sự cam kết của ban lãnh đạo khi thực hiện 5S. Ngƣời lãnh đạo là
ngƣời có tầm ảnh hƣởng quan trọng tới việc thành công khi thực hiện 5S trong công ty.
Ngƣời lãnh đạo cũng chính là ngƣời tạo động lực, truyền cảm hứng và định hƣớng
chiến lƣợc cho nhân viên. Vì vậy, khi lãnh đạo cam kết và quyết tâm thực hiện 5S tới
cùng thì có thể khẳng định 5S đã thành công một phần.
Thứ hai, sự tuyên truyền về lợi ích của 5S là chƣa hiệu quả. Điều này dẫn tới hầu
hết các doanh nghiệp sẽ không mặn mà với việc thực hiện thêm 5S. Họ sẽ cho rằng,
việc thực hiện thêm một hoạt động mới sẽ ảnh hƣởng tới nội bộ và tốn kém chi phí
trong khi lợi ích thì không có, đó cũng chính nguyên nhân làm cho các doanh nghiệp
không muốn áp dụng bất cứ một công cụ quản lý chất lƣợng nào vào trong doanh
nghiệp mình.
Thứ ba, chƣa đƣợc đào tạo 5S một cách bài bản là một nguyên nhân dẫn tới các
doanh nghiệp chán nản trong việc thực hiện 5S. 5S tƣởng nhƣ là một công cụ rất đơn
giản nhƣng để thực hiện đƣợc thì bắt buộc các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ, nắm
vững các bƣớc thực hiện bằng việc đào tạo một cách bài bản để tránh hiểu sai về bản

34

chất của 5S. Đây cũng đƣợc xem là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự thành bại
của 5S tại doanh nghiệp.
Thứ tƣ, chƣa có sự kiểm tra chặt chẽ khi thực hiện 5S. Hiện tại, trong các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hầu hết các nhân công là những ngƣời có trình độ học
vấn không cao,ý thức thực hiện cũng chƣa thực sự tốt nên việc kiểm soát không chặt
chẽ sẽ dẫn tới việc hời hợt trong quá trình thực hiện, làm qua loa dẫn tới 5S không
mang lại kết quả cho doanh nghiệp.
Vì vậy, để đảm bảo 5S thành công trong quá trình thực hiện điều kiện tiên quyết là
công ty cần cam kết thực hiện tốt 5 điều kiện ở bên trên
2.5 Đánh giá tính khả thi của việc ứng dụng 5S.
Về khía cạnh ban lãnh đạo:nắm bắt đƣợc những lợi ích của 5S mang lại ban lãnh
đạo quyết tâm thực hiện 5S đến cùng với mục đích mang lại lợi ích không chỉ cho công
ty mà còn cho tất cả các công nhân viên.
Về khía cạnh công nhân viên: thực hiện 5S tốt có thể mang lại cho họ một môi
trƣờng làm việc trong sạch, an toàn và hiệu quả. Vì những lợi ích này nên hầu hết công
nhân bƣớc đầu có thể sẽ dễ dàng tiếp nhận một công cụ quản lý chất lƣợng mới. Hơn
nữa, những công nhân ở đây mặc dù có trình độ học vấn không cao nhƣng có ý thức và
tinh thần làm việc khá tốt, lại là những ngƣời làm lâu năm trong công ty nên khá tin
tƣởng vào ban lãnh đạo và chiến lƣợc mà ban lãnh đạo đƣa ra. Đây chính là những
điểm thuận lợi đầu tiên để th c đẩy việc áp dụng 5S vào trong công ty.
Về khía cạnh nhà nước: hiện nay, việc áp dụng các công cụ quản lý chất lƣợng
nhằm làm tăng chất lƣợng sản phẩm và tăng sự cạnh tranh của sản phẩm trong nƣớc
với những sản phẩm nhập khẩu đang đƣợc nhà nƣớc rất quan tâm. Hầu hết các doanh
nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều nhận đƣợc rất nhiều sự hỗ trợ từ
phía nhà nƣớc nếu ứng dụng các công cụ quản lý chất lƣợng này.Một ví dụ điển hình
đó là mới đây trong dự án “Nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của

35

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020”. đã đƣa ra quy định cho
việc hỗ trợ các doanh nghiệp khi áp dụng các công cụ quản lý chất lƣợng cụ thể “hỗ trợ
kinh phí đào tạo, tƣ vấn cho doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và
chất lƣợng nhƣ: 5S, Kaizen, TPM, Lean 6 Sigma hoặc các công cụ cải tiến năng suất
và chất lƣợng khác. Mức hỗ trợ bao gồm 50% kinh phí đào tạo, tƣ vấn áp dụng các
công cụ cải tiến năng suất và chất lƣợng cho doanh nghiệp, nhƣng không quá 25 triệu
đồng cho một công cụ. Mỗi doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai công cụ/năm. Đối với
doanh nghiệp đƣợc chọn làm mô hình điểm để nhân rộng việc áp dụng công cụ cải tiến
năng suất và chất lƣợng, là nơi để thực hành cho lớp đào tạo chuyên gia tƣ vấn về năng
suất và chất lƣợng của tỉnh: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tƣ vấn áp dụng công cụ cải
tiến năng suất và chất lƣợng, nhƣng không quá 50 triệu đồng cho một công cụ. Mỗi
doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai công cụ” hay “dự án hỗ trợ kinh phí đào tạo, tƣ
vấn xây dựng và chứng nhận lần đầu các hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến nhƣ:
ISO 9001, ISO 22000, SQF, HACCP, GMP, GAP hoặc các hệ thống khác. Mức hỗ trợ
50% kinh phí đào tạo, tƣ vấn và chứng nhận lần đầu nhƣng không quá 40 triệu đồng
cho một hệ thống. Mỗi doanh nghiệp đƣợc hỗ trợ tối đa hai hệ thống/năm”.Còn tại
TPHCM, theo thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp năm 2014, những doanh nghiệp
khi thực hiện áp dụng các công cụ quản lý chất lƣợng có thể nhận đƣợc sự hỗ trợ từ
phía nhà nƣớc nhƣ: đào tạo về quản lý chất lƣợng, phổ biến luật về tiêu chuẩn chất
lƣợng, hỗ trợ việc thực hiện công cụ quản lý chất lƣợng…Đây chính là điều kiện thuận
lợi để khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia ứng dụng các công cụ quản lý chất
lƣợng vào sản xuất.
Tóm lại, từ việc phân tích thực trạng tác giả đã đƣa ra những vẫn đề hiện còn tồn
tại tại công ty đó là:nhân viên bị ảnh hƣởng bởi môi trƣờng làm việc không sạch sẽ,
lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất, chƣa ứng dụng các công cụ quản lý chất lƣợng,
chƣa có danh sách kiểm tra các tiêu chuẩn chất lƣợng, chƣa phát động phong trào làm
vệ sinh hàng ngày tại vị trí làm việc, đào tạo công nhân, tăng nhận thức của công nhân