Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

4.

Mohd Nizam Ab Rahman, 2010. Implementation of 5S Practices in the

ManufacturingCompanies: A Case Study.American Journal of Applied Sciences, 7:
1182-1189.
5.

N. Khamis, M. N. Ab Rahman, K.R. Jamaludin, A.R. Ismail, J.A. Ghani, R.

Zulkifli, 2009.Development of 5S Practice Checklist for

Manufacturing

Industry.Proceedings of the World Congress on Engineering 2009, 1: 978 – 988

PHỤ LỤC

Bản kết quả hoạt động kinh doanh bộ phận cửa

Phụ lục 1:

Đvt: Vnđ
NĂM

DOANH THU

2012

2.567.154.780

2013

3.875.560.000

Q3/2014

3.256.000.000

Phụ lục 2:

Bảng câu hỏi khảo sát xưởng sản xuất.

TIÊU
CHÍ

S
tt

SEIRI
(SÀNG
LỌC)

1

Tại nơi làm việc không có các vật không cần thiết.

2

1

Taị nơi làm việc, tất cả mọi người đều dễ dàng nhận
biết phần lối đi và vị trí làm việc.
Không có các vật liệu hoặc dụng cụ không cần thiết
(hoặc dư thừa)
Nếu có vật lạ, mọi người đều biết lý do tại sao vật đó
lại ở nơi làm việc.
Không có các tin tức thông báo lỗi thời trên tường
hoặc trên bảng thông báo.
Xác định rõ vị trí để vật liệu hoặc phụ tùng.

2

Tất cả các thành viên giữ gìn ngăn nắp nơi làm việc

3

Các vật liệu, phụ tùng, dụng cụ được trả đúng vị trí.

4

Nơi làm việc được sắp xếp, tổ chức tốt.

5
1

Các giá, bàn, dụng cụ làm vệ sinh được tổ chức và sắp
xếp tốt.
Cửa sổ được giữ sạch sẽ.

2

Máy móc, trang thiết bị được bảo trì tốt.

3

Sàn nhà sạch.

4

Mọi người đều biết nhiệm vụ lau dọn của mình.

5

Phân loại đúng các chai, can rỗng và các loại rác khác.

3
4
5
SEITON
(SẮP
XẾP)

SEISO
(SẠCH
SẼ)

SEIKET 1
SU (SĂN
2
SÓC)
3

SHITSU
KE
(SẴN
SÀNG)

CÂU HỎI
4

Nơi làm việc có nhiệt độ thích hợp.
Nơi làm việc được duy trì sạch sẽ mọi lúc

4

Các máy móc, thiết bị được bảo trì hàng ngày hoặc
theo chu trình.
Các máy móc thiết bị được giữ sạch.

5

Có và duy trì đường phân chia trên sàn nhà

1

Mọi người luôn cố gắng để xây dựng mối quan hệ tốt
hơn.
Mọi người mặc đúng đồng phục, biển tên, mũ và
giàybảo hộ

2

ĐIỂM
3

2

1

0

4

Khu vực hút thuốc, khu nghỉ, khu ăn uống được
giữsạch.
Các tài liệu được cập nhật các thông tin cần thiết

6

Mọi người luôn luôn đúng giờ

3

Phụ lục 3:
1.

Bảng câu hỏi phỏng vấn ban giám đốc.

Anh/Chị đánh giá như thế nào về tình trạng tổ chức, sắp xếp thiết bị, dụng cụ

sản xuất tại xưởng sản xuất của anh/chị?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
2.

Anh/chị có nghĩ sẽ khắc phục các tình trạng trên bằng việc ứng dụng một

tiêu chuẩn quản lý chất lượng?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
3.

Anh/chị đánh giá như thế nào về việc ứng dụng 5S để giải quyết các vấn đề

tại công ty anh/chị?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
4.

Anh/chị mong muốn gì ở giải pháp này?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
5.

Điều kiện gì của giải pháp mà anh/chị có thể chấp nhận khi thực hiện?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........
6.

Anh/chị có tin tưởng vào giải pháp và sẽ quyết tâm thực hiện cho đến khi đạt

được kết quả không?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................

Quyết định thành lập ban lãnh đạo 5S

Phụ lục 4:

CTY CP TK ĐT XD CỬU LONG
Số: 001 /QĐ/TGĐ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
(V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 5S xưởng sản xuất cửa nhựa)
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP TK ĐT XÂY DỰNG CỬU LONG
Căn cứ điều lệ công ty;
Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty;
Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển của công ty;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện 5S gồm có các ông (bà) có tên sau:
HỌ & TÊN

STT

CHỨC VỤ

BAN 5S

1

Nguyễn Kiên Trung

GĐ P.Cửa

2

Đào Thị Thanh Nhàn

TP.Kế Toán

Phó ban

3

Lê Văn Thảo

Xưởng Trưởng

Uỷ viên

4

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nhân viên kế hoạch

Uỷ viên

5

Nguyễn Minh Trí

Nhân viên thiết kế

Uỷ viên

6

Trần Thị Vân Anh

Thủ quỹ

Uỷ viên

GHI
CHÖ

Trưởng ban

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện 5S:
-

Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nhận thức về 5S và hướng dẫn triển khai thực hiện
chương trình 5S tại công ty.
Tổ chức thực hiện nội dung thi đua giữa các các công nhân trong xưởng.
Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả tình hình thực hiện
chương trình 5S và báo cáo lên cấp trên theo quy định.
Điều 3: Các bộ phận chức năng có liên quan của công ty và ông (bà) có tên ở điều 1
căn cứ quyết định thi hành.
NƠI NHẬN

-

Xưởng sản xuất cửa,
Ông/bà ở trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Quang Vũ

Sơ đồ phân công khu vực dọn vệ sinh

Phụ lục 5:
W.C

Máy
bào

Máy phay

Máy hàn
nhựa

N
H
Ó
M

KHU
VỰC
SẢN
XUẤT

1

Máy hàn
nhựa
Sản

N
H
Ó
M

Phẩm
Dở
Dang

4

VL dư thừa

N
H
Ó
M

N
H
Ó
M

2

3

Thanh
Nhựa
uPVC

Kho
Phụ
Kiện
Cửa

Lõi
Sắt

Máy cắt nẹp
Máy cắt
nhựa và sắt

Tủ
dụng
cụ

cửa vào kho

Cửa thành phẩm
Kính lắp cửa

cửa ra vào

P.Trưởng
xưởng

Bảng mẫu sử dụng để thống kê vật dụng.

Phụ lục 6:
PHỤ LỤC 6.1:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC VẬT DỤNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG
Tên vật dụng

Tần suất sử dụng

Trạng thái

Ghi chú.

PHỤ LỤC 6.2.
BẢNG THỐNG KÊ CÁC VẬT DỤNG KHÔNG CẦN THIẾT TRONG XƯỞNG
Tên vật

Tần suất

dụng

sử dụng

Trạng thái

Thẻ

Số thẻ

Quyết
định

Ngày
Kiểm tra

Xử lý

Bảng đánh giá thực hiện 5S

Phụ lục 7:
Tuần
Tuần 1

Tuần 2

Nội dung
đánh giá
Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn
Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

Ngày
đánh giá

Thời gian
Người
đánh giá
đánh giá
8h-10h Nguyễn Kiên Trung

8h-10h

Đào Thị Thanh Nhàn

Tuần 3

Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

8h-10h

Nguyễn Kiên Trung

Tuần 4

Sàn lọc
Sắp xếp
Sạch sẽ
An toàn

8h-10h

Đào Thị Thanh Nhàn

Nhận xét

Phụ lục 8:
Tiêu chí đánh giá dành cho khối sản xuất.
Tên người đánh giá: …………………………..
Ngày ……….tháng……….năm……………..
(Khoanh tròn vào ô điểm đánh giá được lựa chọn, mỗi ô chọn một điểm)
Stt

Câu hỏi

Nội dung

1

NVL/Phụ kiện

Có đặt ở vị trí thuận tiện và được dán nhãn không?

2

5

Bán thành phẩm
và thành phẩm
NVL/Phụ kiện
loại bỏ
Máy móc/ thiết
bị
NVL/Phụ kiện

Có được sắp xếp thuận tiện, dễ nhận diện, dễ xếp
dỡ hay không?
Có được dán nhãn rõ ràng để cách ly
với NVL/Phụ kiện tốt không?
Có được vệ sinh, an toàn, bảo dưỡng
và thuận tiện cho sản xuất không?
Có được đặt đúng vị trí được phân chia không?

6

Tủ đựng thiết bị

Có phân chia vị trí rõ ràng cho các thiết bị không?

7

Tường/ trần

Có sạch sẽ, có mạng nhện không

8

Quần áo/ giầy
bảo hộ
Sàn nhà/Nền
nhà
Không gian

Có được công nhân sử dụng khi sản xuất không?

3
4

9
10
11
12

Dụng cụ vệ
sinh/ rác thải
Thông tin

13

Thiết bị

Điểm
0

1

2

3

4

Sàn nhà, nền nhà có sạch sẽ không
Lối đi có được xác định rõ không? Vị trí các khu
vực có được phân chia rõ ràng không?
Có được đặt đúng nơi quy định không?
Mọi người có thường xuyên cập nhật thông tin 5S
không?
Thiết bị sau khi sử dụng được trả về đúng nơi quy
định không?

TỔNG ĐIỂM
Điểm trung bình= Tổng điểm/số câu.
Điểm thưởng:……………………………
Lý do cho điểm thưởng:…………………
Người đánh giá:……….

Khuyến nghị:….

Phụ lục 9:

Bảng đánh giá kết quả 5S

Ngày đánh giá:……………………………………………………………
Người đánh giá:……………………………………………………………
Điểm trung bình

Điểm thưởng

Tổng số điểm

Khuyến nghị:……………………………………………..

Xếp loại