Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 5S VÀO BỘ PHẬN CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG.

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ỨNG DỤNG 5S VÀO BỘ PHẬN CỬA NHỰA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG.

Tải bản đầy đủ

38

 Mục tiêu thực hiện 5S
Thực hiện 5S vào bộ phận sản xuất cửa nhựa nhằm thực hiện chiến lƣợc chung của
công ty, giải quyết các vấn đề hiện tại công ty đang gặp phải, gi p công ty có thể đạt
đƣợc mục tiêu về tăng trƣởng và lợi nhuận.
3.2 . Thực hiện 5S tại công ty.
Bảng kế hoạch chi tiết về quy trình thực hiện và thời gian thực hiện cụ thể của từng
công việc trong quá trình thực hiện 5S đƣợc thể hiện ở bảng bên dƣới:
Bảng 3.1 Kế hoạch thực hiện chƣơng trình 5S tại công ty.
Giai
đoạn

Nội dung công việc
1. Lập kế hoạch về thực
hiện 5S
2.Quyết định thực hành
5S mẫu tại xƣởng sản
xuất cửa nhựa của công
ty
3.Đào tạo nhận thức và
thực hành cho ban 5S.
4.Tham quan khu vực
mẫu

CHUẨN
BỊ
&
PHÁT
ĐỘNG

5.Chuẩn bị công tác
tuyên truyền, băng rôn,
biểu ngữ
6.Đào tạo cho toàn bộ
công nhân trong xƣởng

Thời gian
thực hiện
11/2014
5/12

6/12 -12/12
13/12-14/12

14/12-15/12

16/12-20/12

Ngƣời thực hiện

Ghi ch .

Ban giám đốc

Chuyên gia tƣ
vấn
Chuyên gia, ban
lãnh đạo, ban chỉ
đạo 5S.
Các nhóm thực
hiện
Ban chỉ đạo 5S.

Các thành
viên trong
quyết định
(phụ lục 4).

THỰC
HIỆN 5S

1.Ban lãnh đạo tuyên bố
thực hiện 5S.

28/12

2.Thực hiện sàng lọc,

29/12-4/1

Ban lãnh đạo, ban
chỉ đạo 5S, công
nhân.
Công
nhân

39

sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc,
sẵn sàng.
3.Đánh giá công tác thực
hiện 5S
4.Thực
hiện
khen
thƣởng

xƣởng.
Ban chỉ đạo 5S.

4/1

Ban chỉ đạo 5S.

 Giai đoạn 1: Chuẩn bị và phát động.
Sau khi đƣa ra các vấn đề hiện tại công ty đang gặp phải và phân tích sự phù hợp
của 5S khi áp dụng giải quyết vấn đề, tác giả đã nhận đƣợc sự đồng tình của trong ban
giám đốc, song để có thể thực hiện thành công 5S không chỉ là sự đồng ý ở bƣớc đầu
mà nó đòi hỏi ban lãnh đạo thực sự hiểu về 5S về những nguyên lý của 5S và những lợi
ích thực sự mà 5S có thể mang lại cho doanh nghiệp, điều này rất quan trọng vì khi đó
họ cũng sẽ chính là những ngƣời truyền động lực cho nhân viên thực hiện hoạt động
5S. Bƣớc tiếp theo sẽ là thành lập ban chỉ đạo 5S– Ban chỉ đạo đƣợc thành lập dựa theo
quyết định của tổng giám đốc (phụ lục 4) và ông Nguyễn Kiên Trung đƣợc ban giám
đốc cử làm ngƣời chịu trách nhiệm chính cho hoạt động 5S của công ty. Các thành viên
trong ban chỉ đạo 5S là những ngƣời hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình, hiểu rõ các
nguyên tắc 5S và là ngƣời có uy tín và sự ảnh hƣởng đối với công nhân. Vì vậy, vấn đề
đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và thực hành 5S cho ban chỉ đạo là một điều hết sức quan
trọng, thời gian đào tạo nghiệp vụ ƣớc tính từ 7-10 ngày, chi phí ƣớc tính khoảng 35
triệu đồng cho vấn đề đạo tạo, cụ thể nhƣ sau:
Bảng 3.2 Chi phí ƣớc tính đào tạo 5S.
Stt

1

Hạng mục công việc

Lập kế hoạch chi tiết, tổ chức
và phân công

TG đào
tạo
(Ngày)

Chi phí
(triệu
VND)

1

5

Ghi ch

Gồm chi phí tài liệu,
chuyên gia tƣ vấn

40

3

Hƣớng dẫn soạn thảo tài
liệu và thực hành S1, S2,
S3

1

5

Gồm chi chuyên gia tƣ
vấn, hƣớng dẫn soạn và
sửa chữa tài liệu.

4

Hƣớng dẫn đánh giá và cải
tiến S1, S2, S3

3

15

Gồm chi phí chuyên gia
hƣớng dẫn thực hiện, viết
báo cáo và cải tiến

5

Hƣớng dẫn soạn thảo tài
liệu và thực hành S4, S5

1

5

Gồm chi phí chuyên gia
hƣớng dẫn soạn và sửa tài
liệu

6

Hƣớng dẫn đánh giá và cải
tiến S4, S5

1

5

Gồm chi phí chuyên gia
hƣớng dẫn thực hiện, viết
báo cáo và cải tiến

Số ngày làm việc/ chi phí
thực hiện

7

35 triệu

Những thành viên trong ban chỉ đạo sẽ có chuyến đi thực tế thăm quan
những nhà máy mẫu đã thực hiện thành công 5S để học hỏi kinh nghiệm thực hiện 5S
để giảm thiểu sự sai hỏng ngay từ đầu.Tham quan khu vực mẫu dự kiến sẽ đi trong 2
ngày 13 và 14/12 tại 4 công ty.
Để chuẩn bị cho 5S ban lãnh đạo thông báo về chƣơng trình thực hiện 5S
cho toàn thể công nhân viên và phân chia khu vực quản lý cụ thể cho từng nhóm (phụ
lục 5) nhƣ sau:
Bảng 3.3 Phân chia khu vực cho từng nhóm
Nhóm
Nhóm 1

Khu vực chịu trách nhiệm
Thành viên nhóm
Ghi ch
Máy bào, máy phay, máy Thảo, Luân, Hòa, T , Thảo – Nhóm
cắt nẹp và tủ dụng cụ.
Hùng, Trƣờng
trƣởng

Nhóm 2

Khu vực sản xuất, máy Trí, Quang, Minh, Nhân, Trí –
hàn và cửa thành phẩm.
Sơn, Cƣờng, Duy, Trợ.
trƣởng

Nhóm 3

Khu vực máy cắt sắt, sản Phƣợng, Thanh, Long, Phƣợng

phẩm dở dang, nguyên vật Nam, Phát, Hoàng, Trung, Nhóm trƣởng

Nhóm

41

Nhóm 4

liệu uPVC và lõi thép.

Hải.

Khu vực kho phụ kiện.

Vân Anh, Thành, Thiện, Vân Anh –
Hiệp, Nhất.
Nhóm trƣởng

Ngoài việc phụ trách khu vực đƣợc phân chia, mỗi nhóm phải chịu trách nhiệm
thiết kế 1 băng rôn và 1 khẩu hiệu về 5S vừa nhằm mục đích tuyên truyền, vừa tạo
động lực cho công nhân khi thực hiện 5S.
Vấn đề tổ chức đào tạo là một khâu quan trọng nhất quyết định tới sự thành công
của cả quá trình.Việc này cần đƣợc tiến hành ngay từ những buổi đầu để gi p công
nhân hiểu thật rõ ý đồ cũng nhƣ mong muốn của ban lãnh đạo đối với công việc thực
hiện 5S này, đồng thời làm giảm tối thiểu sự chống đối của công nhân khi phải làm
một công việc mới mà họ cho rằng công việc đó chỉ gây lãng phí và không liên quan
tới công việc hiện tại của họ. Chƣơng trình đào tạo công nhân đƣợc thực hiện theo nội
dung sau:
Bảng 3.4: Chƣơng trình đào tạo 5S cho công nhân.
Nội dung đào tạo

Thời gian
(Ngày)

Ngƣời đào tạo

Tìm hiểu về 5S (nguồn gốc, ý nghĩa,
tầm quan trọng, sự cần thiết…)
Cách thực hiện 5S

1

Ban chỉ đạo 5S

1

Ban chỉ đạo 5S

Thực hành 5S

1

Ban chỉ đạo 5S

Cách đánh giá

1

Ban chỉ đạo 5S

Khen thƣởng

Chƣơng trình dự kiến sẽ diễn ra vào từ ngày 16 đến ngày 20/12, các nội dung trong
quá trình đạo tạo đƣợc ban chỉ đạo 5S hƣớng dẫn và có sự cố vấn của chuyên gia khi

42

có yêu cầu, vì vậy mọi vấn đề thắc mắc cuả công nhân về việc thực hiện 5S đều đƣợc
giải đáp một cách chi tiết nhằm mục đích gi p họ thực sự tin tƣởng vào 5S và lợi ích
mà 5S đem lại.Đồng thời,nhằm động viên và tạo động lực phấn đấu cho công nhân
cách đánh giá khen thƣởng cũng đƣợc đƣa vào trong quá trình đào tạo.
5S sau khi đã đƣợc phổ biến đến toàn bộ công nhân viên thì việc tiến hành
thực hiện 5S để giải quyết các vấn đề hiện tại của công ty.
 Giai đoạn 2: Thực hiện 5S để giải quyết các vấn đề hiện tại của công ty.
Thứ nhất, vấn đề về mặt bằng của công ty đang bị thu hẹp do sự bố trí máy
móc và nguyên vật liệu chƣa hợp lý, đồng thời cách bố trí này cũng gây ra nhiều sự
lãng phí về thời gian trong quá trình đi lại của công nhân và gây hƣ hỏng nguyên vật
liệu do không đƣợc bảo quản cẩn thận.Bố trí lại mặt bằng là bƣớc đầu tiên cần giải
quyết trong việc cải tạo môi trƣờng làm việc của công ty.
Máy hàn
nhựa

Máy hàn
nhựa

Máy cắt
nhựa và sắt

2.Hàn

Máy
bào

3.Bào

VL dƣ thừa
NVL

1.Cắt

KHU
VỰC
SẢN

6.Lắp kính,
đóng nẹp

Cửa
Thành
Phẩm

XUẤT
Máy phay

NVL dư thừa

Thanh
nhựa
uPVC

Lõi sắt

Kho
Phụ
Kiện
Cửa

4.Phay
5.Bắn phụ
kiện

1.Cắt
Máy cắt nẹp

w.c

Cửa ra vào
Cửa Dở Dang

Kính cửa

Tủ dụng cụ

Hình 3.1 Sơ đồ bố trí lại mặt bằng và lƣu đồ sản xuất công ty.

P.Trưởng
xưởng

43

Hình 3.1 là sơ đồ bố trí lại mặt bằng và lƣu đồ sản xuất tại công ty.Mặt bằng này có
những điểm thuận lợi hơn so với mặt bằng l c trƣớc đó là:
Vị trí đặt máy cắt gần ngay máy hàn nên giảm đƣợc thời gian di chuyển, đồng thời
không gây trở ngại cho quá trình di chuyển của công nhân.Tủ đựng dụng cụ đƣợc thiết
kế đặt ngay gần kho phụ kiện, thuận lợi cho việc lấy thiết bị và phụ kiện, không mất
nhiều thời gian di chuyển từ vị trí này qua vị trí khác.Kính cửa đƣợc bố trí đƣa vào
trong xƣởng nhằm mục đích giảm vỡ do va chạm với bên ngoài và bị mất. Khu vực
chứa cửa dở dang ngay cạnh với khu vực chứa kính cửa vì đây chính là hai công đoạn
cuối cùng của quá trình sản xuất, thuận tiện cho việc đi lại để sản xuất của công
nhân.Và cuối cùng khu vực để kính, nhựa uPVC, lõi sắt và cửa thành phẩm đƣợc đặt
gần cửa ra vào thuận tiện cho việc vận chuyển lên và xuống xe tải khi đƣa ra công
trình. Để hoàn thành việc bố trí mặt bằng này công ty cần tốn những chi phí sau:
Chi phí cho 7 công nhân di chuyển máy móc và nguyên vật liệu trong nữa ngày,
tiền công mỗi công nhân 1 ngày 220.000 vnđ, số tiền cần chi trả công nhân: 220.000 x
0.5 (ngày) x 7 = 770.000 vnđ.
Vì W.C nằm ở vị trí cũ gây rất nhiều bất tiện cho công nhân vì vậy đề xuất di
chuyển W.C vị trí khác thuận lợi hơn đã đƣợc ban giám đốc chấp nhận và chi phí đầu
tƣ cho việc này là mất 2 ngày sửa chữa với chi phí thuê ngoài 2 công nhân sửa chữa,
giá nhân công 1 ngày/ngƣời là 250.000 vnđ, chi phí vật liệu bao gồm xi măng, gạch,
vữa hết khoảng 2.100.000 vnđ, tổng chi phí hết khoảng 3.100.000 vnđ.
Nhƣ vậy, tổng chi phí cho việc sửa chữa, di chuyển và bố trí lại mặt bằng vào
khoảng 3.870.000 vnđ.
Việc bố trí lại mặt bằng này đem lại lợi ích cho công ty nhƣ sau: r t ngắn đƣợc thời
gian di chuyển của công nhân, tăng đƣợc năng suất lao động lên 10%, năng suất này
đƣợc tính bằng cách nếu thời gian trung bình 1 ngày 15 công nhân trong xƣởng có thể

44

sản xuất đƣợc 32 bộ cửa các loại thì bây giờ đã tăng lên 35 bộ. Giảm tối đa đƣợc lƣợng
kính vỡ do không đƣợc bảo quản, trung bình mỗi ngày xƣởng có khoảng 2 tấm kính bị
vỡ do va chạm hoặc do bị mất, việc bố trí này đã hoàn toàn khắc phục đƣợc tình trạng
trên gi p công ty tiết kiệm đƣợc khoảng tiền 175.000 vnđ cho mỗi tấm kính vỡ (Tùy
kích thƣớc mà số tiền có thể thay đổi)
Thứ hai, sử dụng 5S để giải quyết vấn đề sàng lọc và sắp xếp hiện tại gây ra rất
nhiều sự lãng phí, bằng cách thống kê vật dụng cần sàng lọc và các công cụ cần thiết
để thực hiện sàng lọc và đề xuất các dụng cụ cần thiết cần sử dụng cho công việc này.
Bảng 3.5 Vật dụng cần sàng lọc và sắp xếp.
Vị trí

Thiết bị
Phụ kiện sản xuất
Phụ kiện lắp đặt

Nhà kho

Ốc, vít, gioăng
Kệ đựng phụ kiện
Kệ để phụ kiện mẫu
Tủ đựng thiết bị

Máy móc

Máy cắt, máy hàn, máy bào, máy phay lỗ, máy khoan tay…

Không gian

Không gian làm việc
Không gian nghỉ ngơi.

Bảng 3.6 Thống kê dụng cụ cần sử dụng khi thực hiện 5S.
Dụng cụ

Số lƣợng

Chổi

8 chiếc

Đơn giá
(vnđ)
20.000

Dẻ lau
Dụng cụ hốt rác
Hộp đựng ốc vít

10 chiếc
5 chiếc
4 chiếc

5.000
24.000
50.000

Thành tiền

50.000
120.000
200.000

160.000

45

Sơn màu
6 hộp
500.000
3.200.000
Kệ ghỗ đựng phụ kiện
4 chiếc
1.000.000
2.315.000
Các vật dụng khác
(đinh, kệ gỗ nhỏ…)
Sau khi đã có đủ các công cụ ban chỉ đạo 5S sẻ chỉ đạo cho công nhân thực hiện
sàng lọc và sắp xếp nhằm giải quyết vấn đề lãng phí nguyên vật liệu và mất mát thiết bị
trong sản xuất.
Thực hiện sàng lọc:
Quá trình sàng lọc đƣợc diễn ra theo thứ tự nhƣ sau:

1. Xây dựng
tiêu chuẩn
cho sàng lọc

2.Dọn dẹp
các vật dụng
không cần
thiết

3.Đánh giá
các vật dụng
không cần
thiết

4.Loại bỏ các
vật dụng
không cần
thiết.

Ở bƣớc xây dựng tiêu chuẩn sàng lọc, tác giả đã dựa theo các tiêu chuẩn của Dario
& cộng sự (2008) tức là sàng lọc theo tần suất sử dụng của thiết bị, dụng cụ và lập
thành bảng tiêu chuẩn cho các vật liệu sau đó tiến hành dánh nhãn đỏ và nhãn vàng để
phân loại với tiêu chuẩn gắn thẻ nhƣ sau:
Bảng 3.7 Tiêu chuẩn gắn thẻ cho từng loại hàng.
Phân loại
Phụ kiện sản
xuất cửa.
Cửa dở dang

Cửa thành
phẩm
Nguyên vật
liệu thô

Thời gian

Thẻ

Phụ kiện không sử dụng trong vòng 1 năm và phụ kiện
không có kế hoạch sử dụng.
Hơn 3 tháng không sử dụng và có kế hoạch tái sử dụng.
Không có kế hoạch sử dụng trong vòng 3 tháng
Không có kế hoạch sử dụng trong vòng 1tháng và có kế
hoạch tái sử dụng
Không sử dụng hơn 1 năm
Không sử dụng hơn 1 tháng và có kế hoạch tái sử dụng
Thanh nhựa dài trên 1m và không sử dụng trong vòng 3
tháng

Đỏ
Vàng
Đỏ
Vàng
Đỏ
Vàng
Đỏ

46

(nhựa uPVC) Thanh nhựa dài trên 1m và sử dụng trong vòng 3 tháng
Thanh nhựa dƣới 1m
Máy móc và dụng cụ đã không sử dụng trong vòng 1 năm
Máy móc và dụng cụ đã không sử dụng trong vòng 3 tháng
Máy móc và Máy móc và dụng hƣ hỏng đã không sửa chữa trong vòng
dụng cụ
1 năm
Máy móc và dụng hƣ hỏng đã không sửa chữa trong vòng
3 tháng

Vàng
Đỏ
Đỏ
Vàng
Đỏ
Vàng

Bảng 3.8 Bảng tiêu chuẩn các vật liệu và dụng cụ trong xƣởng.
Vị
trí

Loại
vật
dụng

Kho Phụ
phụ kiện
kiện cửa

Tên vật dụng

SL

Tần suất
sử dụng

Trạng
thái

Thẻ

Bản lề chữ A

35
176

Hoen rỉ,
hƣ hỏng
Còn tốt

Đỏ

Bản lề chữ A

Không sử
dụng
Hàng ngày

Bản lề 2D

202

Hàng cũ

Đỏ

Bản lề 3D

98

Không sử
dụng
Hàng ngày

Cách
thức xử

Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại
Vứt bỏ

Bản lề 3D

12
400

Bị chầy
và vỡ
Còn tốt

Đỏ

Thanh chuyển
động quay
Thanh chuyển
động quay
Thanh chuyển
động trƣợt
Thanh chuyển
động trƣợt
Chốt cánh
phụ
Chốt cánh
phụ
Tay nắm cửa
sổ trƣợt

Không sử
dụng
Hàng ngày

Phân
loại lại
Vứt bỏ

Không sử
Bị gãy
dụng
1 tháng/lần Còn tốt

Đỏ

Không sử
dụng
1 Tuần/lần

Bị hoen rỉ

ĐỏTay nắm cửa
sổ quay

198

2-3
tháng/lần
3 tháng
chƣa sử
dụng
Hàng ngày

25
48
5
58
12
48

Hàng tốt

Thời gian
xử lý

Sắp xếp
lại
Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại

1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra

Đánh
giá lại
Đánh
giá lại

5 ngày sau
kiểm tra
5 ngày sau
kiểm tra

Sắp xếp
lại

2 ngày sau
kiểm tra

Còn tốt

Còn tốt
Còn tốt

Vàn
g
Vàn
g

47

Khu
vực
xƣở Cửa
dở
ng
sản dang
xuất

Tay nắm mở
cài
Nêm kính

12

1 tháng/lần Còn tốt

15

Hàng ngày

Còn tốt

Nêm kính

5

Đã cũ

Gioăng

3

5 tháng
chƣa sử
dùng
3 Ngày/lần

Gioăng

0.5

Keo bọt

15

Silicon

102

5 tháng
chƣa sử
dụng
6 tháng
chƣa sử
dụng
Hàng tuần

Khóa bán
nguyệt
Khóa bán
nguyệt
Khóa bán
nguyệt
Vít

369

Hàng tuần

Còn tốt

35

Thỉnh
thoảng
Không sử
dụng
Hàng ngày

Bị chầy

Vít inox

4

Còn tốt

Ổ khóa

150

Ổ khóa

20

Cửa không
kính và phụ
kiện
Cửa không
kính và phụ
kiện
Cửa chƣa lắp
đặt kính và
phụ kiện

55

Không sử
dụng
Sử dụng
hàng ngày
Không sử
dụng
Đang sử
dụng

8

Không sử
dụng

Tốt

2

Không sử
dụng

Đã cũ

12
13

Đỏ

Sắp xếp
lại
Sắp xếp
lại
Vứt bỏ

2 ngày sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra

Đã cũ

Đỏ

Sắp xếp
lại
Vứt bỏ

2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra

Hết hạn
sử dụng

Đỏ

Vứt
bỏ/bán
thanh lý
Sắp xếp
lại
Sắp xếp
lại
Vàn Đánh
g
giá lại
Đỏ Vứt bỏ

1 tuần sau
kiểm tra

Còn tốt

Còn tốt

Bị chầy
nhiều
Còn tốt

Đỏ

Còn tốt
Bị hỏng
Tốt

Đỏ

Sắp xếp
lại
Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại
Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại

Vàn Tháo gỡ
g
tận dụng
vật liệu
Đỏ Bán
thanh lý

2 ngày sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
5 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra

48

Cửa
thành
phẩm

NVL
thô

Máy
móc

dụng
cụ

Cửa đã lắp
47
đặt kính và
phụ kiện
Cửa đã lắp
2 bộ
đặt kính và
phụ kiện
Thanh nhựa
600
uPVC dài hơn
1m
Thanh nhựa
76
dài hơn 1m
Thanh nhựa
125
uPVC
Máy hàn,
5
máy bào, máy
phay, máy cắt
Máy khoan
2
tay
Máy khoan
3
tay
Máy bắn vít
1
Máy bắn vít

3

Máy bào tay

1

Lắp đặt
hàng ngày

Tốt

Sắp xếp
lại

2 ngày sau
kiểm tra

Không sử
dụng

Còn tốt

Tháo gỡ
lấy vật
liệu
Sắp xếp
lại

1 tuần sau
kiểm tra

Sử dụng
hàng ngày

Còn tốt

Không sử
dụng
Không sử
dụng
Sử dụng
hàng ngày

Đã cũ

Đỏ

Bán
thanh lý
Bán
thanh lý
Bố trí
lại vị trí

1 tuần sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra

Còn tốt

Đỏ

Không sử
dụng
Sử dụng
hàng ngày
Không sử
dụng
Sử dụng
hàn ngày
3 tháng
không sử
dụng

Bị hỏng

Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại
Đỏ Bán
thanh lý
Sắp xếp
lại
Vàn Chờ sửa
g
chữa

1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra
2 ngày sau
kiểm tra
1 tuần sau
kiểm tra

Vàn
g

Còn tốt

Còn tốt
Bị hỏng
Còn tốt
Bị hỏng

Đỏ

2 ngày sau
kiểm tra

Bảng tiêu chuẩn chung đƣợc xây dựng và phổ biến cho tất cả các công nhân
biết.Buổi sàng lọc đầu tiên sẽ thực hành bằng cách dán nhãn phân loại lên những vật
dụng, thống kê các loại vật dụng cần thiết và không cần thiết, xác định thời gian và
cách thức xử lý với những vật dụng đƣợc dán nhãn.
Thực hiện sắp xếp:
Sau khi thực hiện sàng lọc, các nhóm sẽ tiến hành sắp xếp sao cho khoa học và trật
tự, dễ tìm và dễ thấy nhất.Cũng dựa theo nguyên tắc thực hiện sắp xếp của Dario &