Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ

3.1.3

nh h

ng các gi$i pháp th%c hi n phát tri n th tr

V i ch tr "ng,
ph , % án h

ng v n

ng l i c ng nh nh ng gi i pháp mang tính v( mô c a Chính

ng th tr

áp ng nhu c u huy

ng v n

ng v n và

n vi c phát tri n toàn di n v c ch t và l
u t c a m$i

a) Phát tri n quy mô, nâng cao ch t l
áp ng nhu c u c a th tr

it

ng,

ng trong n n kinh t .

ng và a d ng hóa các lo i hàng hóa

ng:

- M' r ng quy mô và a d ng hóa các lo i trái phi u, các ph "ng th c phát hành
trái phi u Chính ph , trái phi u chính quy n
trên th tr

a ph "ng, trái phi u doanh nghi p

ng v n; phát tri n các lo i trái phi u chuy n !i c a doanh nghi p, trái

phi u công trình

u t vào các d án h t ng tr$ng i m c a qu c gia;

- %.y m nh ch "ng trình c! ph n hóa các doanh nghi p, t!ng công ty nhà n
oàn kinh t và các ngân hàng th "ng m i nhà n
y t trên th tr
v n trên th tr
v n c a Nhà n

c, g n vi c c! ph n hóa v i niêm

ng ch ng khoán; m' r ng vi c phát hành c! phi u m i
ng. % i v i nh ng doanh nghi p ã c! ph n hóa

th c hi n vi c niêm y t;

c, t p

huy

ng

i u ki n ph i

ng th i ti n hành rà soát, th c hi n vi c bán ti p ph n

c t i các doanh nghi p nhà n

c không c n gi c! ph n chi ph i

ho c không c n n m gi c! ph n. Chuy n !i các doanh nghi p có v n

ut n

c

ngoài sang hình th c công ty c! ph n và niêm y t, giao d ch trên th tr

ng ch ng

khoán;
- Phát tri n các lo i s n ph.m phái sinh ch ng khoán nh : quy n ch$n mua, quy n
ch$n bán ch ng khoán; h p

ng t "ng lai; h p

ng k/ h n; các s n ph.m liên k t

(ch ng khoán - b o hi m, ch ng khoán - tín d ng, ti t ki m - ch ng khoán...); các
s n ph.m t ch ng khoán hóa tài s n và các kho n n ....
b) T ng b

c hoàn ch nh c u trúc c a th tr

lý, giám sát c a Nhà n

c:

55

ng v n

m b o kh n ng qu n

- Tách th tr

ng trái phi u ra kh i th tr

phi u chuyên bi t. T ng b

ng c! phi u

hình thành th tr

ng trái

c nghiên c u hình thành và phát tri n th tr

d ch t "ng lai cho các công c phái sinh, th tr

ng giao

ng ch ng khoán hóa các kho n cho

vay trung, dài h n c a ngân hàng…;
- Phát tri n th tr

ng c! phi u theo nhi u c p

áp ng nhu c u phát hành c!

phi u, niêm y t, giao d ch c a nhi u lo i hình doanh nghi p và
qu n lý, giám sát c a Nhà n
th tr

c theo h

ng tách bi t th tr

ng giao d ch phi t p trung (OTC), th tr

ng

m b o kh n ng

ng giao d ch t p trung,

ng ký phát hành, giao d ch

cho các doanh nghi p v a và nh ;
- Chuy n Trung tâm Giao d ch ch ng khoán thành S' Giao d ch ch ng khoán ho t
ng theo mô hình công ty theo tinh th n c a Lu t Ch ng khoán. S' Giao d ch
ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch ch ng khoán th c hi n ch c n ng t! ch c và
giám sát giao d ch ch ng khoán t p trung. Nâng c p
th tr

ng,

m b o kh n ng liên k t v i th tr

- T! ch c th tr
công ty c! ph n

i u ki n theo quy

tâm L u ký ch ng khoán;
ng,

ng trên th tr

ng ho t

các CTCK, công ty qu n lý qu), công ty
lo i hình d ch v cung c p trên th tr

i v i các
ng giao

ng tính công khai, minh
c

i v i các giao

ng t do.

nh ch trung gian và d ch v th tr

ng h p lý, nâng cao ch t l

ng các d ch v ;

t ng c

m b o s qu n lý, giám sát c a Nhà n

c) Phát tri n các

ng có

nh c a Lu t Ch ng khoán thông qua Trung

ng th i, thi t l p c" ch giám sát c a th tr

d ch ch ng khoán, thu h3p ho t

l

c trong khu v c;

ng ký, l u ký t p trung

d ch ch ng khoán trong vi c công b thông tin

- T ng s l

ng các n

ng giao d ch ch ng khoán phi t p trung (OTC) theo h

qu n lý thông qua các gi i pháp: th c hi n

b ch trên th tr

ng b h t ng k) thu t c a

ng:

ng và n ng l c tài chính cho

u t ch ng khoán,.... %a d ng hóa các

ng, nâng cao tính chuyên nghi p và ch t

m b o tính công khai, minh b ch và bình 4ng trên th tr

56

ng;

- M' r ng ph m vi ho t

ng Trung tâm L u ký ch ng khoán, áp d ng các chu.n

m c l u ký qu c t , th c hi n liên k t giao d ch thanh toán gi a th tr
th tr

ng ti n t ;

- T ng b

c hình thành th tr

l p các t! ch c
ch c

ng v n và

ng

nh m c tín nhi m ' Vi t Nam. Cho phép thành

nh m c tín nhi m

i u ki n t i Vi t Nam và cho phép m t s t!

nh m c tín nhi m có uy tín c a n

c ngoài th c hi n ho t

ng

nh m c tín

nhi m ' Vi t Nam.
d) Phát tri n h th ng nhà
- Khuy n khích các
hi m…) tham gia
trình m' c*a

nh ch

u t trong và ngoài n

u t chuyên nghi p (ngân hàng, ch ng khoán, b o

u t trên th tr

i v i các nhà

c:

ng theo quy

nh c a pháp lu t. Th c hi n l

u t chuyên nghi p n

c ngoài vào th tr

ng Vi t

Nam theo l trình ã cam k t;
- %a d ng hóa các lo i hình qu)

u t ; t o i u ki n cho phép B o hi m xã h i

Vi t Nam, Ti t ki m b u i n,… tham gia
phát tri n, a d ng hóa các qu) h u trí
khuy n khích vi c thành l p các qu)
tr

u t trên th tr

ng v n; t ng b

thu hút các v n dân c tham gia
ut 'n

c ngoài

c

ut ;

u t dài h n vào th

ng Vi t Nam.
) Hoàn thi n khung pháp lý, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý, giám sát

c a Nhà n

c:

- Hoàn thi n h th ng khuôn kh! pháp lý th ng nh t,
qu n lý, giám sát và h i nh p v i th tr

ng b

ng trên th tr

ng v n, th tr

- Nghiên c u hoàn ch nh các chính sách v thu , phí, l phí
khoán, khuy n khích

c yêu c u

ng v n c a khu v c và qu c t ;

- B! sung các ch tài x* lý nghiêm minh v dân s , hình s
các hành vi vi ph m trong ho t

áp ng

u t dài h n, h n ch

57

phòng ng a và x* lý
ng ch ng khoán;
i v i ho t

ng ch ng

u t ng n h n; i u ti t l i nhu n

thu

c do kinh doanh ch ng khoán,

ph n giám sát ho t
tham gia th tr

ng c a th tr

ng th i thông qua thu , phí, l phí góp

ng ch ng khoán và t ng

ng (bao g m c các nhà

it

u t trong và ngoài n

- Áp d ng các tiêu chu.n giám sát th tr

ng, thành viên

c);

ng theo thông l qu c t ; .y m nh vi c

thanh tra, ki m tra, giám sát vi c tuân th pháp lu t c a các thành viên tham gia th
tr

ng; ki m tra, giám sát hàng hóa

b ch; t ng c
tr

a ra th tr

ng,

m b o tính công khai, minh

ng n ng l c giám sát, c -ng ch th c thi c a c" quan giám sát th

ng;

- C ng c b máy, nâng cao n ng l c qu n lý, giám sát c a Nhà n
tr

ng v n; t ng b

ho t

ng; s m nghiên c u thành l p C" quan giám sát tài chính

qu c gia, giúp Th t

ng Chính ph

hành, giám sát ho t

ng tài chính ti n t ' t m v( mô.

i u ph i chính sách và công c c nh báo, i u

ng m' c*a, h i nh p v i khu v c và qu c t :

- Th c hi n m' c*a t ng b

c th tr

ng v n cho nhà

trình h i nh p ã cam k t,

ng th i

m b o ki m soát

ra; m' r ng ho t

ut n

c ngoài theo l

c lu ng v n vào, v n

ng h p tác qu c t trên các m t t v n chính sách, t v n pháp

lu t và phát tri n th tr

ng;

- %.y m nh công tác ào t o, phát tri n ngu n nhân l c cho th tr
c

i v i th

c tách b ch ch c n ng qu n lý v i ch c n ng giám sát các

ng c a th tr

e) Ch

c

ng ph! c p ki n th c v th tr

ng v n, th tr

ng v n; t ng

ng ch ng khoán cho công

chúng, doanh nghi p và các t! ch c kinh t .
g) % m b o an ninh tài chính qu c gia: th c hi n t t vi c giám sát các giao
d ch v n; áp d ng các bi n pháp ki m soát lu ng v n ch t ch&; trong nh ng tr
h p c n thi t
ho ng trên th tr

gi m áp l c

ng

i v i t giá, ng n ng a nguy c" bi n d ng và kh ng

ng, c n có nh ng gi i pháp x* lý thích h p. Các gi i pháp này

c th hi n trong v n b n quy ph m pháp lu t và công b cho nhà

58

ut

c

bi t và ch áp d ng khi có nh ng nguy c" nh h 'ng
chính. Th c hi n c" ch giám sát
gi m thi u tác

c bi t v i các

NGOÀI TRÊN TH! TR
3.2.1 Duy trì s% /n

U T

GIÁN TI P N

nh v kinh t chính tr nh:m t o s% an tâm cho nhà

Vi t Nam hi n là m t

tn

c !n

nh cao nh t v chính tr , kinh t , tài chính trong

nh v chính tr , kinh t , tài chính, xã h i cao là m t th m nh r t
c khác. %ó c" h i r t t t cho Vi t Nam nâng

cao hình nh c a mình trong vi c thu hút dòng v n ngo i,

c bi t là trong xu th

h i nh p hóa h u WTO. %i u quan tr$ng bây gi là VN c n duy trì s !n
n n kinh t v( mô,

nh c a

ng th i xây d ng kh n ng v ng ch c c a n n kinh t nh#m

duy trì s t ng tr 'ng kinh t b n v ng ' t m trung và dài h n
ut n

u

ng ch ng khoán Vi t Nam.

riêng c a Vi t Nam so v i nh ng n

c a nhà

C

NG CH"NG KHOÁN VI'T NAM

c ngoài tham gia vào th tr

khu v c. S !n

nh ch trung gian y u kém

ng tiêu c c có tính ch t dây chuy n trong toàn h th ng.

3.2 GI7I PHÁP THU HÚT NGU N V N

t n

n an ninh c a h th ng tài

t o d ng ni m tin

c ngoài. Th i gian qua ni m tin có ph n suy gi m v v n

l m

phát và nh ng nh h 'ng tiêu c c c a s s t gi m n n kinh t toàn c u và tình hình
không !n

nh c a h th ng tài chính th gi i.

Do ó vi c c n làm tr
tr 'ng !n
n

c m t là gi i quy t

nh tr' l i, th tr

c v n

l m phát, kinh t t ng

ng ch ng khoán s& ph c h i, ni m tin các nhà

ut

c ngoài c ng s& ngày càng v ng ch c.

3.2.2 Hoàn thi n khung pháp lý nh:m phát tri n th tr

ng ch ng khoán Vi t

Nam.
Khung pháp lý cho th tr
c a nh ng ng
tr
!n

ng r t quan tr$ng vì nó xác

i tham gia. Nhà

ut n

c ngoài ch an tâm khi

ng ch ng khoán có c" s' pháp lý rõ ràng. Th tr
nh khi mà khung pháp lý

pháp lý c n t p trung h

ng

nh quy n l i và ngh(a v
u t vào th

ng ch ng khoán s& i vào th

c hoàn thi n, ch t ch& h"n. Hoàn thi n khung

nv n

thu hút ngu n v n ngo i ang có xu h

59

ng

r i kh i kh i th tr

ng ch ng khoán các n

c

u t vào th tr

ng ch ng

khoán mà h$ cho là h p d1n và an toàn h"n.Vi c hoàn thi n c n ph i áp ng
s k p th i, nhanh chóng

áp ng nhanh chóng nhu c u c a nhà

tr

ng i vào s !n

nh. C th , c n nhanh chóng

h

ng d1n t p trung các v n

c

u t giúp th

a ra các v n b n, quy ch

sau:

- % m b o s qu n lý c a nhà n

c v vi c t! ch c và ho t

ng c a th tr

ng

OTC d ki n s& giao d ch trên trung tâm giao d ch ch ng khán Hà N i.
- % m b o các quy n và ngh(a v c a các ch th tham gia trên th tr
các quy n và ngh(a v

th tr

ng ch ng khoán phát tri n theo h

tránh l i d ng k& h' c a pháp lu t

ng, hài hòa
ng b n v ng,

tr c l i riêng. Nhi u v vi c vi ph m ã

c

các c" quan qu n lý x* lý vi ph m ch a th a áng và ch mang tính c nh cáo ch a
mang tính r n e. Do ó c n ph t th t n ng và qui
b li t kê vào m c

nh thêm các tr

ng h p nào s&

truy c u trách nhi m hình s .

- Nên có s ti p thu ý ki n c a các chuyên gia, qu)
ch ng khoán, các doanh nghi p niêm y t.. tr
h p t p, v i vàng gây tâm lý b t an cho các nhà

ut n

c khi

c ngoài, các công ty

a ra các quy t

nh, tránh

ut .

3.2.3 a d ng hóa các hàng hóa ch ng khoán.
% th tr

ng ch ng khoán Vi t Nam phát tri n b n v ng, c n .y m nh ti n trình

c! ph n hóa c a các doanh nghi p l n nh các t!ng công ty... Nâng cao ý th c và
trách nhi m c a các c" quan qu n lý, cán b và ng

i lao

ng nh n th y

cl i

ích c a doanh nghi p sau khi c! ph n hóa. Tránh CPH mi0n c -ng, ch thay !i
hình th c mà không có s

!i m i trong qu n lý và ho t

th i v i vi c th c hi n g p vi c bán

u giá c! ph n l n

nh m c giá IPO nên phù h p v i tình hình th tr
huy

ng v n c a các

v i tình hình th tr

ng kinh doanh. % ng
u ra th tr

ng. Vi c xác

ng, nh#m phát huy hi u qu

t IPO, nhanh chóng ti n hành niêm y t trên TTCK phù h p

ng .

60

Vi c s m thành l p và qu n lý th tr

ng OTC t p trung c ng nâng cao tính thanh

kho n c a c! phi u góp ph n t ng s liên thông các th tr
ngu n cung th tr

ng l i v i nhau. T o l p

ng ch ng khoán d i dào nh ng c ng c n

c ki m soát ch t

ch&.
Ngoài ra,
h

t ng ngu n cung ngo i cho th tr

ng d1n các công ty n

ng

c ngoài có nhu c u niêm y t t i TTCK Vi t Nam và

c l i, liên thông v i th tr

cho th tr

ng,

ng, c n xây d ng quy ch , v n b n

ng th i t ng b

ng ch ng khoán các n

c

c hòa nh p vào th tr

t o tính thanh kho n

ng ch ng khoán qu c t .

3.2.4 ;y m nh các chính sách u ãi nh:m khuy n khích các nhà
ngoài tham gia vào th tr

ut n

c ngoài.

t ng room v1n ch a

c các c" quan qu n lý th tr

khoán bàn t i, nh ng ch c ch n v n
trình h i nh p qu c t ,

này c ng s&

ng ch ng

c xem xét b'i trong quá

c bi t khi VN ã là thành viên c a WTO, thì ph i th c

hi n theo l trình nh ng gì ã cam k t . Do ó v lâu dài, VN c ng s& t ng b
xóa b h n ch v room cho nhà
V n

c

ng ch ng khoán Vi t Nam.

- T ng t" l s# h$u cho các nhà
Hi n nay v n

ut n

ut n

c

c ngoài.

t ra là gi i pháp m' room s&

c th c hi n khi nào? Xét cho cùng thì nên

m' trong th i i m thích h p ph thu c vào n ng l c doanh nghi p và di0n bi n
c a th tr

ng. Th i k/ ch ng khoán suy gi m hi n nay ã cho th y v n

room là m t trong nh ng gi i pháp quan tr$ng

bình !n tâm lý c a nhà

m'

u t . Có

th nói m' room vào th i i m này dù ít dù nhi u s& em l i l i ích l n g p nhi u
l n so v i m' room vào th i i m khác sau này. Nhà

ut n

c ngoài s& có t ng

mua, ít nh t là các c! phi u ã h t room, i u này làm t ng s c c u, t ng ni m tin
c a nhà

u t vào th tr

ng ch ng khoán. C th c n s m công b các quy

rõ ràng c ng nh l trình m' room, m'
ngành ngh

c phép.

61

n t l nào

nh

i v i các doanh nghi p,

Theo l trình cam k t khi gia nh p WTO, sau n m 2010 s& không còn room, vì v y
c ng có th m' room t ng b

c. C th nên s m ban hành qui ch cho phép nâng

room ' các doanh nghi p ch a niêm y t lên ngang b#ng v i các công ty niêm y t
hi n nay là 49%,
nhà n

ng th i không gi i h n room ' các l(nh v c, ngành ngh mà

c không h n ch n

c ngoài

ut .

3.2.5 Th%c hi n chính sách công khai hóa thông tin.
Tính chu.n hóa c a th tr

ng thông tin

c th hi n qua các tiêu chu.n v k

toán, ki m toán và các ch tiêu trên th tr
chu.n qu c t

nhà

ut n

ng tài chính

c thi t k theo tiêu

c ngoài có th áp d ng th c ti0n qu c t vào Vi t

Nam. Các báo cáo tài chính hi n nay

c báo cáo theo hình th c chung chung,

ch a trình bày các chi ti t s thay !i tình hình tài chính và các ch tiêu khác
ánh giá úng ch ng khoán c a doanh nghi p. Tình tr ng n m nay lãi l gi v1n
còn ph! bi n trong các doanh nghi p, các doanh nghi p s* d ng th thu t k toán
v kh u hao và các kho n d phòng ...nh#m thay
kinh doanh theo h

ng có l i cho giá c! phi u công ty trên th tr

Nhu c u v thông tin c a các nhà
trong các quy t
y

nh

u t c a các nhà

các N%T kh i b thua thi t, tránh
n - hai hi n t

nhi u thành viên h i

ng r t l n

u t . Khi công khai thông tin k p th i,
minh b ch trong công ty. Nó s& giúp cho

c r i ro quá l n do

u t theo phong trào,

u

ng này ang r t ph! bi n hi n nay. Th i gian qua,

ng qu n tr giao d ch c! phi u không công b thông tin,

công ty phát hành c! phi u không
b ch c a th tr

ng s n xu t

ng.

u t là r t l n, h$ c n nó có tác

, chính xác, s& thúc .y c i thi n

t theo ki u tin

!i k t qu ho t

ng ký v i UBCKNN làm gi m sút s minh

ng. Do ó c n ban hành nh ng quy

nh nghiêm ng t v công b

thông tin và ch tài x* lý nghiêm kh c v i các DN vi ph m.
3.2.6 Thành l&p t/ ch c

nh m c tín nhi m hàng hóa ch ng khoán.

Vi t Nam c n hình thành t! ch c phân tích, ánh giá th tr
khách quan. Nhà

ng chuyên nghi p,

u t s& có m t kênh thông tin khá tin c y t nh ng phân tích,

ánh giá c a các t! ch c phân tích tài chính chuyên nghi p này. Th tr
khoán c nh tranh có nhi u r i ro và k t qu

62

ng ch ng

ánh giá tín nhi m là ngu n thông tin

t t giúp nhà
h

u t ki m soát r i ro, giúp h$ c" c u danh m c

u t c a mình theo

ng t t h"n.

Tiêu chu.n hóa thông tin tài chính v các công ty
gi a các nhà phát hành và th ng nh t h"n trong
r i ro. Các công ty

ho ch ho t

t phát hành c! phi u m i. Các doanh

c x p h ng tín nhi m thì c" c u l i c u trúc tài chính, i u ch nh k
ng kinh doanh theo h

% i v i th tr
tr

nh m c các công ty có cùng m c

c x p h ng tính nhi m t t s& có i u ki n ti p c n ngu n

v n t t h"n, nâng cao hi u qu trong các
nghi p ch a

i chúng s& t o i u ki n so sánh

ng, ho t

ng tích c c h"n.

ng x p h ng tín nhi m nâng cao s minh b ch c a th

ng, s* d ng k t qu x p h ng tín nhi m

qu n lý, ki m tra, can thi p vào tình

tr ng tài chính các doanh nghi p.
V n

x p h ng tín nhi m r t ph c t p và nh y c m, nh n xét không úng s& nh

h 'ng r t l n
tr

n ho t

ng. Do ó, c n

ng c a doanh nghi p,

n s phát tri n !n

nh c a th

c qu n lý b'i các v n b n pháp lý cao, kh n ng th c thi t t.

C n h p tác và h$c h i kinh nghi m qu c t trong vi c xây d ng hành lang pháp lý
và thành l p các t! ch c x p h ng tín nhi m. Trong v n

t o ra nghiên c u và

công b thông tin ph i th t khách quan. Các công ty ánh giá tín nhi m c n cung
c p thông tin

y

giá tín nhi m, ch t l

cho nhà

ut v

tin c y, s* d ng ph "ng pháp gì khi ánh

ng ánh giá và th i gian

a ra ánh giá…

k t qu

ánh

giá tín nhi m doanh nghi p là công c c n thi t khách quan nâng cao s minh b ch
c a th tr

ng, mang l i nhi u l i ích cho doanh nghi p, cho nhà

phát tri n c a th tr

ng.

3.3 BI'N PHÁP KI(M SOÁT R-I RO NGU N V N
N

u t và cho s

C NGOÀI TRÊN TH! TR

3.3.1 Khuy n khích ngu n v n

UT

GIÁN TI P

NG CH"NG KHOÁN VI'T NAM.
u t gián ti p dài h n.

Hi n t i, c" ch thu hút c a Vi t Nam thông thoáng, t o môi tr

ng và i u ki n

thu n l i, nh ng l i không có nh ng cam k t g m gi theo nh ng t l nh t

nh

nh m t s qu c gia khác. Ngu n v n gián ti p so v i quy mô GDP c a Vi t Nam

63

còn khá th p nên bi n pháp ki m soát v n hi n nay là ch a c n thi t. Tuy nhiên
c ng c n thi t ph i nghiên c u các bi n pháp ki m soát v n
N%TNN

m nh

nh h 'ng

n chính sách th tr

khi v n các nhà

ng ti n t , th tr

ng tài

chính thì ban hành k p th i và s* d ng hi u qu công c này. Các bi n pháp ki m
soát c n ph i nghiên c u k) d a trên nh ng nguyên t c kinh t ch không d a vào
nh ng công c hành chính. Vi t Nam nên khuy n khích các dòng v n
h n b#ng cách ánh thu thu nh p cao
TTCK là m t th tr
i tho i tr

!i,

ng, tránh

tho i s& khi n N%T b s c, tác
Lan ã x y ra. Do ó,
v n

u t ng n h n.

ng r t nh y c m v i thông tin vì th chính ph nên có s trao

c v i th tr

thu hút v n n

i v i nh ng kho n

u t dài

a ra nh ng chính sách mà ch a có s

ng không hay

n th tr

ng nh tr

ng h p Thái

gi i quy t hài hoà mâu thu.n gi a t o i u ki n thu n l i

c ngoài nói chung, FPI nói riêng và

m b o an ninh tài chính,

ki m soát v n c n có s cân nh c th n tr$ng. Các bi n pháp ki m soát v n

ph i toàn di n và c n
sách c n thi t. Tr

c ti n hành

c m t, ch a

n lúc

ng th i v i c i cách và i u ch nh các chính
t ra nh ng h n ch

mà t p trung nâng cao hi u qu các chính sách kinh t v( mô,
ti n t , t giá, chính sách tài chính nh#m h n ch r i ro th tr
3.3.2 H n ch nhà
Th t

ut n

toán

ng Chính ph ban hành Quy t
c l p thu c t!ng công ty Nhà n

ngành, l(nh v c mà Nhà n
nhà n

i v i dòng v n vào,
c bi t là chính sách
ng tài chính.

c ngoài tham gia vào m t s lnh s 155/2004/Q%-TTg ngày 24/8/2004

v tiêu chí và danh m c phân lo i công ty Nhà n

c và công ty thành viên h ch

c. Trong ó ã quy

c c n n m gi 100% v n

nh Danh m c nh ng

i v i nh ng doanh nghi p

c. Chính vì v y, Chính ph có th s* d ng ngay nh ng l(nh v c Nhà n

c n n m gi 100% v n này nh là danh m c ngành ngh , l(nh v c không cho
n

i

c ngoài tham gia. % i v i nh ng công ty khi c! ph n hóa mà Nhà n

c

ut

c n m gi

trên 50% t!ng s c! ph n thì nên m' room t i a là 49% nh hi n nay. Còn nh ng
ngành ngh không thu c hai danh m c trên thì nên cho phép các doanh nghi p
bán c! ph n cho nhà

ut n

c ngoài không h n ch .

64

c

3.3.3 Xây d%ng và phát tri n các công c3 ki m soát r i ro
% thu hút
tr

ut n

c ngoài, c n nâng cao quy mô th tr

ng b n v ng, tính thanh kho n cao thì nhà

h"n. % ng th i c n phát tri n !n
ngoài, th tr
tri n !n

ng b t

ut n

ng ch ng khoán. Khi th
c ngoài s& tham gia nhi u

nh các kênh v n khác nh

u t tr c ti p n

c

ng s n vì các kênh này liên thông v i nhau. N n kinh t phát

nh th th tr

ng ch ng khoán m i có n n t ng v ng ch c

phát tri n.

- Nhanh chóng tri n khai nghi p v bán kh ng, giao d ch ký qu) và các nghi p v
phái sinh nh quy n ch$n, h p

ng t "ng lai vào giao d ch

th ki m l i trong ng n h n, ngay c khi th tr

nhà

u t có th có

ng i xu ng.

a) Nghi p v bán kh ng
Bán kh ng m t c! phi u có ngh(a là ng

i bán ang cho r#ng giá c! phi u ó s& s t

gi m ch không gi ng nh khi mua m t c! phi u và hi v$ng giá c a nó t ng lên.
Khi nhà

ut d

c a CTCK

oán trong t "ng lai giá c! phi u s& gi m, h$ s& i vay c! phi u

bán; sau khi giá h , h$ s& mua c! phi u ó trên th tr

ng

tr l i và

h 'ng kho n chênh l ch giá.
Vi c áp d ng nghi p v này ch y u ph thu c vào kh n ng th.m
ch ng khoán, t! ch c tài chính, tình hình th tr
ký qu) ban

ng nói chung, các quy

u, kh n ng tài chính t i thi u c a nhà

qu), lo i ch ng khoán

nh c a công ty
nh v t l

u t th c hi n giao d ch ký

c phép th c hi n giao d ch ký qu), gi i h n cho vay c a

công ty ch ng khoán, lãi su t cho vay...
Hình th c này ti m .n m c
c a th tr
m t trình
bán

nhà

r i ro cao, có kh n ng làm t!n h i

ng. Do v y, bán kh ng ch
phát tri n nh t

c các th tr

nh. Do v y tr

n ho t

ng áp d ng khi ã

i 20.000 c! phi u trong phiên, nhà

n
ng

u ch ch bán kh ng t i

a 03 mã ch ng khoán, th i gian mua l i ch ng khoán t i a 01 tu n...

65

t

c m t nên áp d ng h n ch hình th c

u t có th thích nghi v i hình th c này nh kh ng ch kh i l

bán kh ng t i a d

ng