Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 12: BẢNG CÂU HỎI & KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ “ẢNHHƯỞNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO CÁCCTNY” TẠI TTGDCK TP.HCM

PHỤ LỤC 12: BẢNG CÂU HỎI & KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ “ẢNHHƯỞNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO CÁCCTNY” TẠI TTGDCK TP.HCM

Tải bản đầy đủ

c.

Mong chờ sự tăng trưởng và giá trị gia tăng từ công ty đầu tư

d.

Tò mò thăm gia thử

Câu 5:

e.

Khác………………………………………

Khi đầu tư hoặc dự định đầu tư, quý vị quan tâm thông tin BCTC

của CTNY:
a.-

Lý do: …... ……………………………………………………………………..
b.

Không -

Lý do: ……………………………………………………………………………..
c.Khác………………………………………………………………………………
Câu 6: Nếu quan tâm đến BCTC, quý vị thường quan tâm đến báo cáo nào sau
đây (Cho điểm theo mức độ quan tâm với thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức
cao nhất):
a.

Bảng cân đối kế toán ………… điểm

b.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ………… điểm

c.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ………… điểm

d.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính ………… điểm

e.

Khác …………………………………………………………………………

Câu 7: Khi xem xét hệ số tài chính của các CTNY quý vị thường quan tâm đến
những chỉ tiêu nào: (Tính theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức quan
trọng nhất)

144

ĐIỂM
ST
T

Rất quan trọng
quan trọng

Chỉ tiêu

5
I.

Tỷ lệ tăng trưởng
1. Tăng trưởng doanh thu
2. Tăng trưởng lợi nhuận thuần

II. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh
1. LN thuần / Doanh thu (tỷ suất sinh lời)
2. LN thuần / Tổng tài sản (ROA)
3. LN thuần / Vốn CSH (ROE)
4. Chính sách chia cổ tức
III. Hệ số cổ phần
1. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS)
2. Giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phần (B/P)
3. Thị giá mỗi cổ phần (P/E) (Giá trị trường/thu
nhập)
4. Cổ tức mỗi cổ phần
IV. Các chỉ tiêu thanh khoản
1. Khả năng thanh toán hiện thời
2. Khả năng thanh toán nhanh
V. Các chỉ tiêu cân nợ
1. Tỷ số nợ (Tổng nợ / Tổng tài sản)
2. Tỷ số nợ / Vốn CSH (Tổng nợ / Vốn CSH)
3. Nợ quá hạn / Tổng dư nợ N/Hàng
VI. Các chỉ tiêu hoạt động
1. Vòng quay tài sản (Doanh thu/tài sản bình
quân)
2. Vòng quay tồn kho (Giá vốn hàng bán/HTK
b.quân)
3. Kỳ thu tiền bình quân (360/số vòng quay
KPT)
VI Chỉ tiêu khác
I. …………………………………………………

145

4

Không
3

2

1

Câu 8: Khi xem xét thông tin báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài
chính, quý vị thường:
a. Dựa nhiều vào đánh giá và nhận xét của các công ty chứng khoán để đưa ra
các quyết định
b. Chỉ tham khảo đánh giá và nhận xét của các công ty CK để đưa ra các quyết
định
c. Hoàn toàn tự mình phân tích để đưa ra đánh giá và quyết định đầu tư
d. Khác…………………………………………………………………………
Câu 9 : Mức độ ảnh hưởng của thông tin BCTC đến quyết định đầu tư của
quý vị:
a. < 10% (Không ảnh hưởng)
b. 10% – 20% (Ít ảnh hưởng)
c. 20% - 50% (Ảnh hưởng tương đối)
d. 50% - 80% (Ảnh hưởng đáng kể)
e. 80% - 100% (Ảnh hưởng hoàn toàn)
f. Khác ………………………………
Câu 10: Mức độ hài lòng của quý vị về việc công bố báo cáo tài chính (BCTC)
của các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP.HCM
hiện nay:
Mức độ hài lòng
Hài
Rất hài Không
Chỉ tiêu
Hoàn toàn Không Đượ
c
lòng
lòng
ý kiến
không hài lòng hài
lòng
Độ tin cậy của báo cáo tài
chính
Tính kịp thời của thông tin
BCTC
Mức độ dễ hiểu của thông tin
BCTC
Tính phổ biến của các BCTC
(dễ tìm thấy và lấy đưọc thông
tin)
Tính dễ so sánh của các BCTC
Ý kiến đóng góp của Quý vị về việc công bố cũng như nội dung trên BCTC của
các công ty niêm yết để việc tìm hiểu và đầu tư của Quý vị đạt hiệu quả hơn?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ VÀ CHÚC QUÝ VỊ THÀNH CÔNG !

146

PHẦN 2:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

THU THẬP TỪ BẢNG CÂU HỎI ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
Số phiếu phát ra: 500 phiếu, số phiếu thu về hợp lệ: 150 phiếu, tương ứng
với kết quả trả lời của 150 nhà đầu tư.
Những nhà đầu tư tham gia trả lời câu hỏi là những người tham dự buổi hội
thảo : “NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT – ĐỐI THOẠI ĐỂ CÙNG
PHÁT TRIỂN”, được tổ chức tại Dinh thống nhất vào ngày 19/12/2006. Ngoài ra,
có một số bảng câu hỏi đươc phát ra cho các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng
khoán ngân hàng Đông Á.
CÂU 1: Khả năng đọc, hiểu báo cáo tài chính của nhà đầu tư.

Với:
Mức 1: không đọc hiểu được BCTC;
Mức 2: đọc hiểu được báo cáo tài
chính;
Mức 3: đọc hiểu và phân tích được
BCTC;
Mức 4: đọc hiểu và phân tích tốt

Nhận xét: Qua khảo sát 150 nhà đầu tư, thấy rằng:
-

Có 140 nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 93% đều tự nhận định rằng bản thân có thể
đọc hiểu các báo tài chính của các công ty niêm yết từ mức 2 trở lên.

-

Có 71 nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 47% là tự phân tích được báo cáo tài chính.

-

38 nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 25% là phân tích tốt báo cáo tài chính

-

Có 9 nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 6% cho rằng mình có thể phân tích rất tốt báo
cáo tài chính

-

Có một số ít với tổng số 8 nhà đầu tư, chiếm tỉ lệ 5% không đủ khả năng đọc
hiểu báo cáo tài chính.

147

CÂU 2: Lượng vốn đầu tư hoạt động cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán
TP.HCM.

Nhận xét: qua khảo sát 150 nhà đầu tư, thấy rằng:
-

Có 136 nhà đầu tư, chiếm tỉ lệ 91% có lượng vốn đầu tư đáng kể từ 10

triệu trở lên.
-

Lượng nhà đầu tư có vốn trên 100 triệu cũng khá lớn với tổng số 105 nhà

đầu tư, chiếm 70%.
-

Số nhà đầu tư vốn nhỏ là 8 người, chiếm 5% có vốn dưới 10 triệu, con số

này không đáng kể.
Î Qua đó, thấy rằng lực lượng nhà đầu tư thực thụ chiếm con số đáng kể,
nếu tập trung sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường. Đồng thời cũng thấy tình
hình thị trường chứng khoán hiện nay đang thu hút nhiều nhà đầu tư. Con số này
phần nào giải thích được việc chỉ số VN_index tăng nhanh trong thời gian qua cũng
như các công ty cổ phần niêm yết đồng loạt lên sàn.
CÂU 3: Tần suất đặt lệnh giao dịch (mua – bán) của đầu tư
Nhận xét: Với 150 nhà đầu tư được hỏi thì:

148

• Số nhà đầu tư đặt lệnh hàng ngày và hàng tuần chiếm trên 50% với số lượng là
80 người.
• Số còn lại thì tần suất đặt lệnh không cao.

Có thể nói các nhà đầu tư được khảo sát thường xuyên đặt lệnh giao dịch,
điều này có thể là do đa phần đối tượng được khảo sát là những nhà đầu tư cá nhân.
CÂU 4: Mục đích đầu tư vào cổ phiếu của Nhà đầu tư:

Nhận xét: qua khảo sát động cơ giao dịch chứng khoán của 150 nhà đầu tư, thấy
rằng:

149

-

Có 98, chiếm tỷ lệ 65% ý kiến cùa nhà đầu tư tập trung cho rằng

động cơ đầu tư dài hạn, mong chờ sự tăng trưởng giá trị gia tăng của công ty được
họ đầu tư.
-

Có 64 chiếm tỷ lệ 43% nhà đầu tư cho rằng động cơ đầu tư ngắn hạn,

trông chờ sự lên giá để bán.
CÂU 5: Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thông tin tài chính
Nhận xét:
- Tính chất quan trọng của các thông
tin báo cáo tài chính đối với nhà đầu tư
được thể hiện qua khảo sát 150 nhà đầu
tư, đã có 147 nhà đầu tư, chiếm tỉ lệ 97%
cho rằng có quan tâm đến các báo cáo tài
chính của các công ty khi ra quyết định.

CÂU 6: Mức độ quan tâm đến BCTC của nhà đầu tư (Mức 5 là quan trọng nhất)
Cách đánh giá: Điểm= ∑((∑nhà
đầu tư tại i mức)* (hệ số))
Hệ số được qui ước tương ứng
theo:


Mức 1 là hệ số 1Mức 2 là hệ số 2Mức 3 là hệ số 3Mức 4 là hệ số 4Mức 5 là hệ số 5

150

Nhận xét:
• Với tổng số điểm cao nhất 557 điểm, chiếm 29% (trong tổng số điểm của
4 báo cáo) và chiếm 74% số điểm tối đa về mức độ quan trọng, cho thấy rằng thông
tin trong bản báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được nhà đầu tư quan
tâm nhất.
• Kế tiếp là bảng cân đối kế toán của công ty niêm yết với 478 điểm, chiếm
25%.
• Nhìn chung, theo quan tâm của các nhà đầu tư thì tính chất quan trọng
của các loại báo cáo tài chính trên là gần như nhau.
• Mức độ quan tâm cụ thể thể hiện ở bảng sau:

151

¾ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được cho là quan trọng
nhất.
¾ Ngoài ra, đối với nhà đầu tư chọn ý kiến khác, nhà đầu tư ý kiến rằng họ
quan tâm nhiều:
ƒ Đến các kế hoạch định hướng phát triển
ƒ Thông tin trả cổ tức, phát hành thêm CK huy động vốn, phương án sử dụng
vốn huy động thêm từ công chúng
CÂU 7: Khi xem xét hệ số tài chính của các công ty niêm yết dựa trên BCTC,
nhà đầu tư thường quan tâm đến những chỉ tiêu tài chính nào? (Tính theo thang
điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là mức quan trọng nhất)

152

153

CÂU 8: Mức độ phụ thuộc của nhà đầu tư vào ý kiến của các công ty chứng khoán
khi xem xét thông tin báo cáo tài chính và phân tích các chỉ số tài chính

Nhận xét:


Có 55 nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 37% cho biết chỉ tham khảo ý kiến phân

tích của các công ty chứng khoán.
• Ngoài ra, những ý kiến khác là:

CÂU 9:

o

Kết hợp thêm những thông tin từ bạn bè

o

Kết hợp đưa ra quyết định

o

Kết hợp với những phân tích của cá nhân

o

Áp dụng nhiều phương thức trên cơ sở thông tin từ nhiều nguồn

o

Phối hợp chọn lọc nhiều nguồn thông tin để đưa ra quyết định

o

Thuê cố vấn tài chính, người tư vấn, chuyên gia CFO

o

Kết hợp vận dụng (92)

o


Mức độ ảnh hưởng của thông tin BCTC đến quyết định đầu tư

154