Tải bản đầy đủ
Kết luận chương 3

Kết luận chương 3

Tải bản đầy đủ

KẾT LUẬN
Sự phát triển bền vững của TTCK gắn liền với việc hoàn thiện quá trình
thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính của các công ty niêm yết cũng như
các chủ thể tham gia thị trường. Kinh nghiệm tại TTCK các nước phát triển cho
thấy hoạt động của TTCK luôn coi trọng việc quản lý thông tin và công bố thông
tin. Sự coi trọng này giúp cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hoạt động của TTCK, từ
đó giúp họ mạnh dạn đầu tư vào TTCK.
TTCK Việt Nam đang trên đà phát triển, quy mô hoạt động ngày càng lớn và
thu hút đông đảo sự tham gia của nhà đầu tư. Đã hơn 6 năm đi vào hoạt động, đây là
khoảng thời gian không dài những cũng không ngắn để các chủ thể tham gia thị
trường có thể làm quen với hoạt động của thị trường, trong đó là hoạt động công bố
thông tin tài chính của những người có trách nhiệm và tiếp nhận thông tin tài chính
của nhà đầu tư. Do nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, TTCK Việt Nam sẽ
không thể tránh khỏi những sai sót, lúng túng và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trải qua những
gì đã diễn ra trên TTCK trong suốt hơn 6 năm hoạt động thì đến lúc này, thời điểm
mà theo các chuyên gia “TTCK sẽ phát triển vượt bật với đầy đủ các yếu tố thuận
lợi” - “thiên thời địa lợi nhân hòa”, các chủ thể tham gia thị trường cũng cần nhìn
nhận lại mình để ngày càng càng hoàn thiện hơn chức năng và vai trò của bản thân
để giúp TTCK phát triển bền vững.
Với những gì đã trình bày trên, luận văn đã thực hiện việc tìm hiểu tình hình
hoạt động của các chủ thể tham gia trên thị trường, vai trò của thông tin tài chính
trong các quyết định đầu tư, đồng thời xem xét thực tiễn về thực trạng thông tin tài
chính và quá trình công bố thông tin tài chính của các công ty niêm yết. Ngoài ra,
để thực hiện cuộc nghiên cứu này, đề tài cũng khảo sát thực trạng về ảnh hưởng
quyết định của nhà đầu tư đối với các thông tin tài chính được công bố. Với việc
phân tích thực trạng và đề ra giải pháp nêu trên đề tài sẽ góp phần hoàn thiện hoạt
động CBTT nói chung, CBTT tài chính nói riêng nhằm phục vụ tốt nhất cho các
nhà đầu tư tham gia thị trường. Nếu thực hiện được những đề xuất trên sẽ có được

103

quy trình CBTT đầy đủ, minh bạch, kịp thời và chính xác về tình hình tài chính của
các công ty niêm yết.
Theo chủ quan của tác giả, đề tài đã giải quyết được một số vấn đề đặt ra ở
phần mở đầu trong một mức độ nào đó, nhưng vẫn còn một số hạn chế vì lý do
khách quan cũng như chủ quan và cũng đặt ra nhiều vấn đề để suy nghĩ. Và như vậy
cùng với thời gian nghiên cứu sâu hơn, đề tài sẽ được mở rộng theo hướng:


Tìm hiểu sâu hơn những nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa

thông tin tài chính và giá cổ phiếu ở những thị trường ổn định hơn.


Nghiên cứu sâu hơn kinh nghiệm của các nước phát triển và những

nước có nền kinh tế tương đồng nhưng có TTCK ổn định, phát triển mạnh về quá
trình công bố thông tin tài chính để có những bài học kinh nghiệm nhằm ứng dụng
thực tiễn Việt Nam.


Thực hiện khảo sát để ghi nhận ý kiến và hành vi của nhà đầu tư đối

với thông tin tài chính khi quyết định đầu tư với cỡ mẫu lớn hơn, mang tính đại diện
cao hơn.


Thu thập đầy đủ dữ liệu và thông tin để có thể vận dụng mô hình được

thiết lập ở chương 3, từ đó có thể ứng dụng mô hình một cách đầy đủ vào quá trình
nghiên cứu, đồng thời đưa ra những nhận xét và đề xuất có ý nghĩa thực tiễn mang
tính logic và khoa học cao hơn.
Sau cùng, hy vọng rằng luận văn sẽ góp phần có ý nghĩa vào thực tiễn hoạt
động của TTCK, giúp TTCK nói chung, hoạt động công bố thông tin nói riêng đạt
hiệu quả cao và ngày càng hoàn thiện hơn.

104

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.

Bộ tài chính, Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và thông tư hướng dẫn, Các
quyết đinh 234/2003/QĐ-BTC (VAS 21, 25), 12/2005/QĐ-BTC (VAS 22,
23, 27, 28, 29), 100/2005/QĐ-BTC (VAS 30)

2.

Bộ tài chính, các quyết định và thông tư hướng dẫn liên quan đến quá trình
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3.

Nguyễn Trọng Hoài, (2006), tài liệu giảng dạy các phương pháp phân tích,
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

4.

Quốc hội, Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày
29/6/2006

5.

Stern, Kenneth A., (2005), Bí đầu tư chứng khoán, 4th, NXB Trẻ.

6.

Jooh Lee, (1987), Nghiên cứu so sánh mối quan hệ chiến lược và thực hiện
kinh doanh: Các nước công nghiệp và các nước mới công nghiệp hóa, Luận
án Tiến sĩ về Quản trị kinh doanh, Đại học tổng hợp Mississippi, bản dịch
của NXB Khoa học Xã hội Viện Châu Á và Thái Bình Dương, Hà nội, 1992

7.

Vũ Thị Kim Liên, (2000), Định giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt
Nam , Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội

8.

Hoàng Ngọc Nhậm, (2004), Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo thống kê

9.

Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, (2005), Ấn phẩm "5 năm thị
trường chứng khoán Việt Nam", NXB Phương Đông

10.

Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, (12/2006), Thông tin các tổ
chức niêm yết, Câu Lạc bộ các công ty Niêm yết

11.

Lê Văn Tư, (2005), Hiểu & sử dụng thị trường chứng khoán, NXB Thống Kê

12.

Trầm Tuấn Vũ, (2003), Giải pháp hoàn thiện và tăng cường hoạt động công
bố thông tin trên TTCK Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học
kinh tế TP.HCM

105

Tiếng Anh
13.

Gary Gray, Patrick J. Cusatis,

(2004), Valuing a Stock, 2th Edition,

McGraw-Hill Co., Inc, USA
14.

Mars J. Epstein & Krishna G.Palepu, (1999), Strategic Finance, McGrawHill Co., Inc, USA

15.

Niclas Hellman, PhD. Assistant Professor, Stockholm, (2002), Information
use in institutional

16.

Richard A.Brealey & Stewart C. Myers, (1996), Principles of Corporate
Finance, 5th Edition, McGraw-Hill

17.

Sheimo, Michael D., (1999), Stock Market Rules, World Bank, USA,
McGraw-Hill

Web site
18.

Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa: www.bbc.com.vn

19.

Công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông: www.sacom.com.vn

20.

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh: www.reecorp.com

21.

Công ty chứng khoán Đệ Nhất: www.chungkhoandenhat.com

22.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Á Châu: www.acbs.com.vn

23.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển: www.bsc.com.vn

24.

Công ty chứng khoán NH Ngoại thương Việt Nam: www.vcbs.com.vn

25.

Công ty chứng khoán Sài gòn: www.ssi.com.vn

26.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước: www.vse.org.vn

27.

Ủy ban chứng khoán Thái Lan: www.sec.or.th

106