Tải bản đầy đủ
III. Hoạt động dạy – học:

III. Hoạt động dạy – học:

Tải bản đầy đủ

Tuần 1
-

2 nhóm lên sắm vai.
- Nhận xét, chọn nhóm diễn hay

- Nhận xét cách kể của từng nhóm.

nhất.

4. Củng cố :(3’)
- 1 HS xung phong kể lại toàn bộ câu
-

Động viên, khen những ưu điểm và nêu chuyện.
những điểm chưa tốt để HS điều chỉnh.

5. Nhận xét – dặn dò:
-

Nhận xét tiết học.

-

Về tập kể chuyện.

-

Chuẩn bị bài : Ngày hôm qua đâu rồi?

 Rút kinh nghiệm:...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1

MÔN: LUYỆN TỪ

Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. Mục tiêu: Giúp HS:
-

Bước đầu làm quen với biểu tượng từ và câu.

-

Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập.

-

Bước đầu biết dùng các từ đặt thành câu đơn giản có nội dung gần gũi với đời

sống.
-

Hình thành cho học sinh kỹ năng sử dụng từ và tập đặt câu.

Giáo dục học sinh yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. Chuẩn bị:
-

Tranh và ảnh rời.

-

Thẻ chữ có sẵn.

-

Thẻ chữ để ghi.

III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động: (1’)
2. Bài cu: (1’)
Kiểm tra đồ dùng học tập.
3. Bài mới:
a- Giới thiệu bài: (1’)
Ghi bảng.
b- Phát triển Hoạt động (30’)
 Hoạt động 1: Cung cấp các biểu tượng về Từ

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Hoạt động của Học sinh
- Hát

Tuần 1
(ĐDDH: tranh)
Mục tiêu: Nhận biết từ qua hình ảnh và tìm được từ.
Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
Bài tập 1: (8’)
Treo tranh : 8 ảnh rời
-

Có 8 ảnh vẽ hình người, vật, việc. Mỗi người,

vật, việc đều có tên gọi.
-

Phát thẻ chữ cho 3 nhóm.

-

Hướng dẫn HS chơi tiếp sức.
- Chia nhóm, thảo luận


-

Nhận xét – Tuyên dương nhóm gắn đúng và

thay nhau lên gắn thẻ
đúng vào từng tranh.

nhanh.
-

Chỉ vào hình vẽ.

-

Chốt ý: Tên gọi cho mỗi người, vật, việc: đó là

từ. Từ phải có nghĩa.

- Đọc từ.
- 3 HS nhắc lại.

 Hoạt động 2: Luyện tập về Từ (ĐDDH: Bảng phụ)
Mục tiêu: Biết tìm các từ có liên quan đến hoạt động
học tập.
Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.
Bài tập 2: (14’)
-

Chia lớp thành 2 nhóm. Hướng dẫn HS thảo

-

Thảo luận, tìm các từ

chỉ đồ dùng học tập; từ chỉ

luận.

hoạt động và từ chỉ tính nết
của HS.
- Đại diện nhóm lên trình
bày.
-

Nhận xét – Chốt ý đúng.

 Hoạt động 3: Luyện tập về Câu
Mục tiêu: Biết dùng từ đặt thành câu.
Phương pháp: Trực quan, thảo luận, thực hành.

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
Bài tập 3: (8’)
-

Treo tranh (2) và nêu câu hỏi.

-

Mỗi HS viết 1 câu nói

về người hoặc cảnh vật
trong mỗi tranh.
-

Từng HS đọc câu đã

đặt.
-

Sửa chữa và so sánh với tranh về ý nghĩa.

-

Chốt ý: Khi trình bày sự việc, chúng ta dùng từ

diễn đạt thành 1 câu nói để người khác hiểu được ý
mình nói.

-

Cho hai dãy thi đua:

1 dãy nêu từ và 1 dãy nêu
4. Củng cố: (2’)

-

câu với từ đó và ngược lại.

Nhận xét, sửa chữa.

5. Nhận xét – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị: MRVT:Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi.
 Rút kinh nghiệm:...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1

MÔN: TOÁN

Tiết 3: SỐ HẠNG - TỔNG
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Giới thiệu bước đầu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng
2Kỹ năng: Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có
lời văn
3Thái độ: Tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị
-

GV: Bảng phụ, bảng chữ, số

-

HS: SGK

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
III. Hoạt động
Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Ôn tập các số đến 100 (tt)
-

Giáo viên cho HS đọc số có 1 chữ số và những
số có 2 chữ số. Điền số còn thiếu vào tia số
------------------------------------------------------------>
12

15

17

20

23

26

3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
-

Trong phép cộng, các thành phần có tên gọi hay
không, tên của chúng như thế nào? Hôm nay
chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài: “Số hạng –
tổng”

Phát triển Hoạt động (28’)

 (ĐDDH: bảng chữ)

 Hoạt động 1: Giới thiệu số hạng và tổng
 Mục tiêu: Biết tên gọi thành phần và kết quả của
phép cộng. Biết viết 1 phép cộng theo cột dọc.
 Phương pháp: Trực quan
-

Giáo viên ghi bảng phép cộng

-

35 + 24 = 59

-

Giáo viên gọi HS đọc

-

Giáo viên chỉ vào từng số trong phép cộng và

- Ba mươi lăm cộng hai mươi
bốn bằng năm mươi chín.

nêu
-

35 gọi là số hạng (Giáo viên ghi bảng), 24 gọi là - HS lặp lại
+ 35 --> số hạng
số hạng, 59 gọi là tổng.

-

Giáo viên yêu cầu HS đọc tính cộng theo cột dọc

24 --> số hạng
59 --> tổng

-

Nêu tên các số trong phép cộng theo cột dọc

-

Trong phép cộng 35 + 24 cũng là tổng

-

Giáo viên giới thiệu phép cộng

-

63 + 15 = 78

Giáo án tuần 1 – lớp 2

+ 63 --> số hạng
15 --> số hạng

Tuần 1
-

Giáo viên yêu HS nêu lên các thành phần của
phép cộng

78 --> tổng
 (ĐDDH: bảng số)

 Hoạt động 2: Thực hành
 Mục tiêu: làm tính và giải bài toán có lời văn
 Phương pháp: Luyện tập
* Bài 1:
-

Muốn tìm tổng ta phải làm như thế nào?

- Lấy số hạng cộng số hạng
- HS làm bài, sửa bài
- HS nêu đề bài
- Đặt dọc và nêu cách làm

* Bài 2:
-

Giáo viên làm mẫu.

-

Số hạng thứ 1 ta để trên, số hạng thứ 2 ta để
dưới. Sau đó cộng lại theo cột (viết từng chữ
số thẳng cột)

* Bài 3:

- HS đọc đề
- Lấy số xe bán buổi sáng cộng
số xe bán buổi chiều.

-

Giáo viên hướng dẫn HS tóm tắt

-

Để tìm số xe đạp ngày hôm đó bán được ta - HS làm bài, sửa bài
làm như thế nào?

Tóm tắt
-

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

-

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

-

Hai buổi bán: . . . . . xe đạp?

 (ĐDDH: bảng phụ)

 Hoạt động 3: Trò chơi
 Mục tiêu: Rèn tính đúng nhanh, chính xác

- HS thực hành theo kiểu thi

 Phương pháp: Thực hành

đua. Ai làm xong trước được

-

Thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh.

-

Giáo viên nêu phép cộng

-

24 + 24 = ?

các bạn vỗ tay hoan nghênh.

4. Củng cố – Dặn dò (2’)
-

Xem lại bài

-

Chuẩn bị: Luyện tập

 Rút kinh nghiệm:...................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

MÔN: CHÍNH TẢ

Tiết 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. Mục tiêu: Giúp HS:
-

Nghe - viết lại chính xác, không mắc lỗi khổ cuối bài “ Ngày hôm qua đâu
rồi?”

-

Từ đoạn viết, hiểu cách trình bày 1 khổ thơ 5 chữ. Chữ đầu các dòng thơ viết
hoa, viết bài thơ ở giữa trang vở.

-

Viết đúng những tiếng có âm, vần dễ lẫn.

-

Điền đúng 10 chữ cái tiếp theo vào ô trống theo tên chữ. Học thuộc bảng chữ
cái.

-

Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận

II. Chuẩn bị:
-

GV: Bảng phụ.

-

HS: SGK + bảng con + vở

III. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động (1’)

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Hoạt động của Học sinh
- Hát

Tuần 1
2. Bài cũ (3’)
- Đọc chậm các từ: tảng sáng, chạy tản ra.

-

2 HS lên bảng viết.

-

Dưới lớp viết vào bảng con.

- 2 HS đọc đúng thứ tự 9 chữ
- Nhận xét, ghi điểm.

cái đã học tiết trước.

3. Bài mới
a- Giới thiệu bài: (1’)
- Giới thiệu bài viết.
b- Phát triển Hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Tìm hiểu bài viết: (ĐDDH: Bảng phụ)
 Mục tiêu: Hiểu được nội dung chính của khổ thơ
và biết cách trình bày khổ thơ đó.
 Phương pháp: Đàm thoại
-

Đọc mẫu khổ thơ cuối.
- Vài HS đọc lại

- Đặt câu hỏi giúp HS nắm nội dung khổ thơ.

- Trả lời cá nhân.

- Đọc những từ khó.

- 1 HS lên bảng viết.
- Cả lớp viết vào bảng con.
- Đọc và phân tích tiếng.
- 2 HS đọc lại những từ đã viết.

 Hoạt động 2: Luyện viết chính tả
 Mục tiêu: Nghe và viết đúng chính tả 1 khổ thơ
của bài tập đọc.
 Phương pháp: Luyện tập
-

Đọc từng dòng thơ một cách chậm rãi. Mỗi

- Viết vào vở chính tả.

dòng đọc 3 lần.
-

Theo dõi, uốn nắn

-

Đọc lại khổ thơ.

-

Chấm 5 bài và nhận xét từng bài về nội dung,
chữ viết, cách trình bày.

Giáo án tuần 1 – lớp 2

- Dò lại và sửa chữa: gạch
chân từ sai và viết lại ra lề.

Tuần 1
 Hoạt động 3: Làm bài tập chính tả.
 Mục tiêu: Nắm được bảng chữ cái, thuộc tên 10
chữ cái: g, h, i, k, l, m, n, o ,ô, ơ.
 Phương pháp: Luyện tập
* Bài 2:
-

Nêu yêu cầu: Điền chữ trong ngoặc đơn vào chỗ - HS nêu yêu cầu  làm
miệng.
trống
* Bài 3:

-

Viết các chữ cái theo thứ tự đã học.

– 2 HS lên bảng. Cả lớp viết
vào vở những chữ cái còn
thiếu trong bảng.

-

Nhận xét, chốt ý.
* Học thuộc bảng chữ cái.

-

Đọc tên chữ ở cột 3, điền
vào chỗ trống ở cột 2 những
chữ cái tương ứng.

-

Che những chữ cái ở cột 2.

-Nhìn cột 3, đọc lại tên 10 chữ

-

Xoá cột 3

cái.
- Nhìn chữ cái cột 2 đọc lại 10

-

Xoá bảng

chữ cái.
- Thi đua đọc thuộc lòng 10 tên

4. Củng cố :(2’)

5. Nhận xét – dặn dò:
-

Nhận xét tiết học.

-

Chuẩn bị tiết TLV: Sắp xếp câu thành 1 bài văn

chữ cái.
-

1 HS đọc lại khổ thơ .

-

2 HS đọc tên 10 chữ cái.

ngắn
 Rút kinh nghiệm:...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1

MÔN: TẬP VIẾT

Tiết 1: A - Anh em thuận hoa
I. Mục tiêu: Giúp HS:
-

Rèn kỹ năng viết chữ.

-

Viết chữ cái viết hoa A (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ; chữ viết
đúng mẫu, đều nét và nối nét đúng qui định.

-

Rèn luyện tính cẩn thận.

II. Chuẩn bị:
-

GV: Chữ mẫu A. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.

-

HS: Bảng, vở

III. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Học sinh
- Hát

2. Bài cũ (3’)
-

Giới thiệu về các dụng cụ học tập.

-

Nhắc nhở HS viết cẩn thận.

3. Bài mới
a- Giới thiệu bài: (1’)
- Nêu nhiệm vụ của giờ tập viết cũng như cách
thức viết chữ hoa.
b- Phát triển Hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa (ĐDDH:
chữ mẫu)
 Mục tiêu: Nắm được cấu tạo nét của chữ A
 Phương pháp: Trực quan.
1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Gắn mẫu chữ A

- Quan sát và cho biết chữ A
cao mấy li, mấy đường kẻ, mấy
nét?

-

Chỉ vào chữ A và miêu tả:
+ Nét 1: Gần giống nét móc ngược (trái) hơi

Giáo án tuần 1 – lớp 2