Tải bản đầy đủ
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

Tải bản đầy đủ

Tuần 1
- 2 HS đọc lại các từ khó.
- Nối tiếp nhau đọc từng


Đọc từng đoạn trước lớp:

đoạn trong bài.

- Theo dõi, hướng dẫn HS ngắt, nghỉ
hơi đúng chỗ và thể hiện tình cảm qua
giọng đọc: (Treo bảng phụ)
Mỗi khi cầm quyển sách,/ cậu chỉ đọc
được vài dòng/ đã ngáp ngắn ngáp
dài,/ rồi bỏ dở.//
( Nhấn giọng ở những từ ngữ in đậm)
- Nhắc HS cần nhấn giọng ở câu hỏi,
câu cảm và thể hiện đúng tình cảm.
- Đọc chú giải ở cuối bài.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ mới
trong từng đoạn.


- Chia nhóm 2 và luyện

Đọc từng đoạn trong nhóm:

đọc.

- Theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc
đúng.


-

Thi đọc giữa các nhóm:

được

nội

dung

Phương

Đàm

thoại,

-

1 HS đọc câu hỏi.

-

Đọc thầm từng đoạn
và trả lời câu hỏi.

đoạn 1, 2.
-

trong

đọan 1, 2.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn 1, 2.

- Mục tiêu: Hiểu

vai

Cả lớp đọc đồng thanh


hiểu đoạn 1, 2.

theo

nhóm.

- Nhận xét, đánh giá.

c- Hoạt động 2: Tìm

Đọc

(Quan sát thỏi sắt va
pháp:
trực

quan.

- Nhận xét, chốt ý: Cậu HS lười học

cây kim)

thấy một bà cụ cầm thỏi sắt mải miết

- Nhận xét, bổ sung.

mài vào tảng đá, cậu bé rất ngạc
nhiên và không tin từ thỏi sắt đó có
thể mài được thành chiếc kim khâu.

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
4. Củng cố:

5. Nhận xét-dặn dò:

- Muốn biết sau này cậu bé có tin

- 2 HS đọc nối tiếp 2

chuyện bà cụ làm hay không, hôm

đoạn và nhắc lại nội dung

sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu.

từng đoạn.

- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị đoạn 3, 4.

Tiết 2:
1. Khởi động:
2. Bài cũ:

- Lúc đầu cậu bé học hành như thế

- Hát.

nào?
- Những câu nào cho thấy cậu bé
không tin bà cụ?

- 3 HS đọc và trả lời câu
hỏi.

- Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới:
a- Giới thiệu bài:

-Nêu vấn đề và giới thiệu đoạn 3, 4.
- Ghi tựa bài.

b-Hoạt

động

1:

Luyện đọc đoạn 3, 4


kết

hợp

giải

nghĩa từ.
- Mục tiêu: Đọc
đúng các từ khó và
biết nghỉ hơi câu
Phương

- Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc cho các

pháp:

Giáo án tuần 1 – lớp 2

-

Nhắc lại.

-

Đọc nối tiếp từng câu

em; hướng dẫn các em đọc đúng các từ
ngữ khó và các câu khó.
 Đọc từng đoạn trước lớp:
- Hướng dẫn HS ngắt, nghỉ hơi đúng

dài.
-

 Đọc từng câu:

chỗ và thể hiện tình cảm qua giọng đọc:

trong mỗi đoạn.
-

Luyện đọc:

khuyên, quay.

Tuần 1
Phân tích, luyện
tập

Mỗi ngày mài/thỏi sắt nhỏ đi một
tí, /sẽ có ngày/ nó thành kim.//
Giống như cháu đi học,/ mỗi ngày

-

Nối tiếp đọc từng đoạn
trong bài.

cháu học một ít,/ sẽ có ngày/ cháu
thành tài.//
- Giải nghĩa từ mà HS chưa hiểu.
 Đọc từng đoạn trong nhóm:
- Hướng dẫn các nhóm đọc đúng.
- Đọc chú giải cuối bài.
 Thi đọc giữa các nhóm:
- Nhận xét, đánh giá.

- Chia nhóm 2 và luyện
đọc.

c- Hoạt động 2: Tìm
hiểu

đoạn

3,

- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài.

4

- Đọc theo vai trong
nhóm.

(ĐDDH: tranh)
- Mục tiêu: Hiểu

 Cả lớp đọc đồng

nội dung đoạn 3,4
-

Phương

thanh đoạn 3, 4.

pháp:

- Chia nhóm 4, đọc

Trực quan, đàm - Nhận xét, chốt ý đoạn 3, 4.
thoại
- Nêu nội dung bài.
- Tuyên dương nhóm trả lời đúng.

thầmvà trả lời 2 câu hỏi.
- Chơi “ Hái hoa dân chủ”:
Đại diện nhóm lên bốc
câu hỏi và trả lời.
- Nhóm khác nhận xét, bổ

d- Luyện đọc lại:

sung.

- Nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố:
- Đọc phân vai theo cặp.
(6 cặp)
- Câu chuyện này khuyên em điều gì?

- Nhận xét, chọn cặp đọc
hay nhất.

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
- 4 HS đọc nối tiếp hết
5. Nhận xét- Dặn dò:

bài.
- Nêu ý nghĩa của câu:
- Nhận xét tiết học.

“Có công mài sắt, có ngày

- Về luyện đọc lại.

nên kim”.

- Chuẩn bị kể chuyện.

-HS trả lời dựa vào nội
dung đã học.

Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1

MÔN: TOÁN

Tiết 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Củng cố về
-

Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số.

-

Số có 1, 2 chữ số, số liền trước, số liền sau của số

2Kỹ năng: Viết các số đúng thứ tự và chân phương
3Thái độ: Tính cẩn thận.
II. Chuẩn bị
-

GV: 1 bảng các ô vuông

-

HS: Vở – SGK

III. Hoạt động
Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (2’)
- Giáo viên KT vở – SGK
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’) Nêu vấn đề
- Ôn tập các số đến 100.
Phát triển Hoạt động (28’)
 Hoạt động 1: Củng cố về số có 1 chữ số, số có 2  (ĐDDH: bảng cài)
chữ số.
 Mục tiêu: biết thứ tự các số từ 0 -> 100: số có 1
chữ số, số có 2 chữ số.
 Phương pháp: Ôn tập
- HS nêu

Bài 1:
-

Giáo viên yêu cầu HS nêu đề bài

- HS làm bài

-

Giáo viên hướng dẫn

a. Các số điền thêm: 3, 4, 6, 7,

-

Chốt:10

số1

chữ

số

là:

8, 9

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Số 0 là số bé nhất có 1 chữ b. Số bé nhất có 1 chữ số: 0.
số. Số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số.
-

Giáo viên hướng dẫn HS sửa

Giáo án tuần 1 – lớp 2

c. Số lớn nhất có 1 chữ số: 9.

Tuần 1
Bài 2:

- HS đọc đề

-

Bảng phụ. Vẽ sẵn 1 bảng cái ô vuông

-

Giáo viên hướng dẫn HS viết tiếp các số có 2

- HS làm bài, sửa bài.

chữ số.
-

Chốt: Số bé nhất có 2 chữ số là 10, số lớn nhất
có 2 chữ số là 99.

 (ĐDDH: bảng phụ)

 Hoạt động 2: Củng cố về số liền trước, số liền
sau.
 Mục tiêu: Biết số liền trước, số liền sau.

- HS đọc đề

 Phương pháp: Thực hành

- HS làm bài.

Bài 3:

- Liền sau của 39 là 40

-

Giáo viên hướng dẫn HS viết số thích hợp - Liền trước của 90 là 89
- Liền trước của 99 là 98
vào chỗ chấm theo thứ tự các số: 33, 34, 35

-

Liền trước của 34 là 33.

- Liền sau của 99 là 100

-

Liền sau của 34 là 35.

- HS sửa

4. Củng cố – Dặn dò (3’)
Trò chơi:
-

“Nêu nhanh số liền sau, số liền trước của 1 số
cho truớc”. GV nêu 1 số rồi chỉ vào 1 HS nêu
ngay số liền sau rồi cho 1 HS kế tiếp nêu số liền
truớc hoặc ngược lại.

-

Xem lại bài

- Chuẩn bị: Ôn tập (tiếp theo).
 Rút kinh nghiệm:......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

MÔN: TẬP ĐỌC

Tiết 3: TỰ THUẬT
I. Mục tiêu: Giúp HS:
-

Nắm được nghĩa và biết cách dùng các từ mới được giải nghĩa ở sau bài

đọc, các từ chỉ đơn vị hành chính như: xã, phường, quận, huyện,…
-

Nắm được những thông tin chính về bạn Hà trong bài.

-

Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật (Lí lịch).

-

Đọc đúng các từ có vần khó: quê quán, quận, trường.

-

Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu phẩy, dấu chấm, giữa phần yêu cầu và trả lời
ở mỗi dòng.

-

Biết đọc văn bản tự thuật với giọng rõ ràng, ràng mạch.

Giáo án tuần 1 – lớp 2

Tuần 1
-

Rèn tính tự tin, mạnh dạn trước đám đông.

II. Chuẩn bị
GV: Tranh

-

Bảng phụ viết sẵn để đánh dấu chỗ nghỉ hơi.
Bảng tự thuật.
HS: SGK, VBT.

-

III. Hoạt động dạy- học:

Hoạt động của Giáo viên
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Học sinh
- Hát

2. Bài cũ (3’):” Có công mài sắt, có ngày nên kim”

- 2 HS đọc từng đoạn chuyện.

-

Tính nết cậu bé lúc đầu như thế nào?

-

Vì sao cậu bé lại nghe lời bà cụ để quay về nhà

TL câu hỏi.

học bài?
-

Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới
a-Giới thiệu bài: (2’)
-

Treo tranh và giới thiệu bài.

-

Ghi tựa bài.

- Nhắc lại

b-Phát triển Hoạt động (26’)
 Hoạt động 1: Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
 Mục tiêu: Đọc đúng các từ có vần khó: quê quán,
quận, trường. Biết nghỉ hơi ở mỗi dòng.
 Phương pháp: Phân tích, luyện tập.
+ GV đọc mẫu.
+ Luyện đọc từng câu:

- Nối tiếp nhau đọc từng câu
trong bản tự thuật.

- Giúp HS luyện đọc và giải nghĩa những từ HS - Các từ có vần khó: huyện
- Từ mới: tự thuật, quê quán,
chưa hiểu.
nơi ở hiện nay.
+ Đọc từng đoạn:
-

- Từng HS đọc, mỗi em đọc 1

Treo bảng phụ và hướng dẫn HS đọc nghỉ hơi câu nối tiếp nhau đến hết bài.
đúng.
- Chia nhóm 4 và luyện đọc.

Giáo án tuần 1 – lớp 2