Tải bản đầy đủ
Appendix 1: Qualitative result – Table 3.1

Appendix 1: Qualitative result – Table 3.1

Tải bản đầy đủ

Variables/Items

Source

Factor
15

WM2

I recommend Supermarket X

16

WM3

I speak of Supermarket X’s good points

from
Goyette et
al. (2010)

17

WM4

I mostly say positive things about Supermarket X to others

18

WM5

I have spoken favorably of Supermarket X to others

19

WM6

I strongly recommend people to buy goods from Supermarket X

Repurchase Intention (RI)
20

21

22

RI1

RI2

RI3

If I could, I would like to continue purchasing goods from

Adapted

Supermarket X

from Fang,

I intend to continue purchasing goods from Supermarket X in the

Chiu &

future

Wang

It is likely that I will continue purchasing goods from Supermarket X

(2011) and

in the future.

Kuo, Hu &
Yang

23

RI4

I anticipate repeat purchasing from Supermarket X in the near future

24

RI5

I expect to repeat purchase from Supermarket X in the near future

(2013)

56

Appendix 2: Pilot survey results – EFA first time running
Table 3-3
Pattern Matrixa
Factor
1
Repurchase Intention 4

.956

Repurchase Intention 2

.879

Repurchase Intention 3

.678

Repurchase Intention 5

.675

Repurchase Intention 1

.612

2

3

4

.326

Employee Service 2

.859

Employee Service 5

.770

Employee Service 1

.721

Employee Service 3

.707

Employee Service 4

.653

Employee Service 6

.564

Customer Satisfaction 3

.833

Customer Satisfaction 2

.734

Customer Satisfaction 4

.697

Customer Satisfaction 5

.670

Customer Satisfaction 7

.484

Customer Satisfaction 6

.408

57

Customer Satisfaction 1

.403

Positive Word of Mouth 4

.811

Positive Word of Mouth 3

.728

Positive Word of Mouth 5

.717

Positive Word of Mouth 2

.706

Positive Word of Mouth 6

.621

Positive Word of Mouth 1

.332

.361

Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

58

Appendix 3: Pilot survey results – EFA fifth time running (last time)
Table 3-5: KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
.871
Adequacy.
Bartlett's Test of

Approx. Chi-Square

Sphericity

df

1.447E3
190

Sig.

.000

Table 3-6: Total Variance Explained
Rotation Sums of
Extraction Sums of Squared

Squared

Loadings

Loadingsa

Initial Eigenvalues

Factor

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Total

% of

Cumulative

Variance

%

Total

1

8.002

40.012

40.012

7.615

38.076

38.076

5.833

2

2.904

14.522

54.534

2.511

12.555

50.631

4.381

3

1.455

7.275

61.809

1.056

5.281

55.912

5.675

4

1.157

5.787

67.596

.785

3.923

59.836

5.569

5

.883

4.417

72.013

20

.131

.654

100.000

59

Appendix 4: The results of covariance and correlation
Table 4-2 Covariances: (Group number 1 - Default model)
Estimate

S.E.

C.R.

P

ES

<--> WM

.362

.100 3.603 ***

ES

<--> RI

.346

.076 4.582 ***

CS

<--> WM

.579

.112 5.161 ***

CS

<--> RI

.588

.090 6.544 ***

ES

<--> CS

.465

.090 5.159 ***

WM <--> RI

.417

.096 4.339 ***

Label

Table 4-3 Correlations: (Group number 1 - Default model)
Estimate
ES

<--> WM

.345

ES

<--> RI

.517

CS

<--> WM

.499

CS

<--> RI

.794

ES

<--> CS

.595

WM <--> RI

.418

60

Appendix 5a: Questionnaire in Vietnamese
Xin chào bạn. Mình là Nguyễn Duy Tân, học viên MBus - ĐH Kinh Tế. Mình đang
làm luận văn, rất mong mọi người dành 10 phút để làm giúp mình khảo sát này.


Siêu thị mà bạn thường mua hàng nhất thuộc hệ thống siêu thi nào? (chỉ chọn 1)

Coop Mart
Big C
Lotte
Metro
Maximark
Citimart
Vinatex martTrung bình, trong một tháng, số lần bạn đến mua hàng ở siêu thị này là:
a.Dưới một lần/ tháng
b.Một lần / tháng
c.Hai lần / tháng
d.Ba lần / tháng
e.Từ bốn lần / tháng trở lên

Từ “siêu thị X” trong bảng câu hỏi bên dưới là ám chỉ siêu thị mà bạn đã trả lời ở trên. Mời
các bạn trả lời bằng cách khoanh tròn vào 1 trong 7 ô trả lời. Chỉ chọn một mức độ ý kiến
đúng với quan điểm của bạn nhất:

61

Hoàn toàn không đồng ý

Không đồng ý

Hơi không đồng ý

Không ý kiến

Hơi đồng ý

Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

BẢNG CÂU HỎI

Về khả

1.Nhân viên siêu thị X luôn sẵn lòng phục vụ tôi

1

2

3

4

5

6

7

năng

2.Nhân viên siêu thị X luôn có mặt kịp thời khi tôi cần

1

2

3

4

5

6

7

phục vụ

3.Nhân viên siêu thị X giải đáp tận tình những thắc mắc của

1

2

3

4

5

6

7

của nhân

tôi

viên

4.Nhân viên siêu thị X rất lịch sự

1

2

3

4

5

6

7

5.Nhân viên siêu thị X rất thân thiện

1

2

3

4

5

6

7

6.Nhân viên siêu thị X phục vụ nhanh nhẹn

1

2

3

4

5

6

7

Sự

1.Tôi thích mua hàng ở siêu thị X

1

2

3

4

5

6

7

hài lòng

2.Tôi nghĩ rằng mua hàng ở siêu thị X là ý kiến tốt

1

2

3

4

5

6

7

3.Tôi cảm thấy được thỏa mãn với siêu thị X

1

2

3

4

5

6

7

4.Tôi sẽ vui vẻ mua hàng ở siêu thị X trong tương lai

1

2

3

4

5

6

7

5.Siêu thị X đáp ứng đủ sự mong đợi của tôi

1

2

3

4

5

6

7

6.Siêu thị X thì tốt hơn những siêu thị khác

1

2

3

4

5

6

7

7.Về tổng quát, tôi thỏa mãn với trải nghiệm mua hàng ở siêu

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ô trả lời nằm ở bên phải, có 7 mức độ ý kiến:

KHÁI

Số càng lớn thì nghĩa là bạn càng đồng ý, Vd: Hoàn toàn

NIỆM

đồng ý - 7
Số càng nhỏ là bạn càng không đồng ý, Vd: Hoàn toàn
không đồng ý - 1

thị X
Ý định

1.Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục mua hàng ở siêu thị X

62

tái mua

2.Tôi có ý định tiếp tục mua hàng ở siêu thị X trong tương lai

1

2

3

4

5

6

7

sắm

3.Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục mua hàng ở siêu thị X trong tương

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

2.Tôi giới thiệu siêu thị X với người khác

1

2

3

4

5

6

7

3.Tôi nói về những mặt tốt của siêu thị X với người khác

1

2

3

4

5

6

7

4.Tôi thường nói những điều tích cực về siêu thị X với người

1

2

3

4

5

6

7

5.Tôi nói một cách thích thú về siêu thị X với người khác

1

2

3

4

5

6

7

6.Tôi khuyên người khác mua hàng ở siêu thị X

1

2

3

4

5

6

7

lai
4.Tôi biết trước sẽ lặp lại việc mua hàng ở siêu thị X trong
tương lai gần
5.Tôi mong đợi sẽ lặp lại việc mua hàng ở siêu thị X trong
tương lai gần
Tin đồn

1.Tôi tự hào nói với người khác rằng tôi là khách quen của

tích cực

siêu thị X

khác

Thông tin của người trả lời khảo sát:
a. Giới tính:
1. Nam
2. Nữ
b. Tuổi tác:
1. Từ 18 đến 22
2. Từ 23 đến 28
3. Từ 29 đến 35
4. Trên 35
63

c. Thu nhập hàng tháng (VNĐ):
1. Từ 0 - 3 triệu
2. Từ trên 3 triệu đến 6 triệu
3. Từ trên 6 triệu đến 10 triệu
4. Từ trên 10 triệu đến 20 triệu
5. Trên 20 triệu
Khảo sát đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian.

64

Appendix 5b: Questionnaire in English
Dear Sir or Madam. I am Nguyen Duy Tan, a MBus student of UEH. I am doing my
thesis. Hopefully you spend 10 minutes to finish this survey for me.Supermarket that you most-often purchase is: (please choose one option)
Coop Mart
Big C
Lotte
Metro
Maximark
Citimart
Vinatex martAveragely, in a month, how often do you purchase in this supermarket?
a. Less than once a month
b. Once a month
c. Twice a month
d. Three times a month
e. Four times a month or more

The word “Supermarket X” in the following questionnaire implies to the supermarket you
have chosen above. Please answer by circling one of seven numbers. Choose the one that
matches your opinion:

65

Totally disagree

Disagree

Slightly disagree

Neutral

Slightly agree

Agree

Totally agree

QUESTIONNAIRE

Employe

Supermarket X’s employees are willing to serve me

1

2

3

4

5

6

7

e Service

Supermarket X’s employees are available when I need them

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X’s employees enthusiastically answer my

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X’s employees are very polite

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X’s employees are very friendly

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X’s employees serve quickly

1

2

3

4

5

6

7

Customer I like to purchase goods from Supermarket X

1

2

3

4

5

6

7

Satisfacti

I think that purchasing from Supermarket X is a good idea

1

2

3

4

5

6

7

-on

I feel satisfied with Supermarket X

1

2

3

4

5

6

7

I would be happy shopping at Supermarket X in the future

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X is meeting my expectation

1

2

3

4

5

6

7

Supermarket X is better than other supermarket

1

2

3

4

5

6

7

Overall, I am satisfied with the experience of purchasing at

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

There are seven levels:

CONCE

The greater the number is, the higher your agreement is.

PT

Ex: Totally agree - 7
The smaller the number is, the higher your disagreement is.
Ex: Totally disagree - 1

questions

Supermarket X
Repurcha

If I could, I would like to continue purchasing goods from

66