Tải bản đầy đủ
E. Cáu A v C

E. Cáu A v C

Tải bản đầy đủ

Húa sinh trc nghim cú ỏp ỏn (Full chng) YHDP2 O8 - 14

Cactus

C. 1-4 D Glucosido D Glucose.
D. 1-4 D Glucosido D Glucose.
E. 1-2 D Glucosido D Glucose.
7.Caùc chỏỳt naỡo sau õỏy laỡ Polysaccarid taỷp:
A. Cellulose, tinh bọỹt, heparin.
B. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose.
C. Heparin, acid hyaluronic, cellulose.
D. Tinh bọỹt, condroitin sunfat, heparin.
E. Condroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.
8.Caùc nhoùm chỏỳt sau õỏy, nhoùm naỡo coù cỏỳu taỷo phỏn nhaùnh:
A. Amylose, Glycogen.
B. Amylopectin, Cellulose.
C. Cellulose, Amylose.
D. Dextrin, Cellulose.
E. Amylopectin, Glycogen.
9.Trong caùc chỏỳt sau õỏy, chỏỳt naỡo taùc duỷng vồùi Iod cho maỡu õoớ nỏu:
A. Cellulose.
D. Amylodextrin
B. Glycogen
E. Maltodextrin
C. Amylose
10.Trong caùc chỏỳt sau õỏy, chỏỳt naỡo taùc duỷng vồùi Iod cho maỡu xanh:
A. Tinh bọỹt
D. Amylodextrin
B. Glycogen
E. Maltodextrin
C. Amylose
11. Nhoùm chỏỳt naỡo laỡ Mucopolysaccarid
A. Acid hyaluronic, Cellulose vaỡ Condroitin Sulfat.
B. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat vaỡ Heparin.
C. Acid hyaluronic, Cellulose vaỡ Dextran.
D. Cellulose, Condroitin Sulfat vaỡ Heparin.
E. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat vaỡ Dextran.
12.
CH2OH

CH2OH

HO

OH
O

OH
OH

OH

H
OH

Cọng thổùc bón laỡ cỏỳu taỷo cuớa:
A. Saccarose.
B. Lactose.
C. Maltose.
D. Galactose.
E. Amylose.

13. Chỏỳt naỡo khọng coù tờnh khổớ
A. Saccarose.
B. Lactose
C. Mantose
D. Galactose
E. Mannose
14. Phaớn ổùng Molish duỡng õóứ nhỏỷn õởnh:
A. Caùc chỏỳt laỡ Protid.
B. Caùc chỏỳt laỡ acid amin.
C. Caùc chỏỳt coù nhoùm aldehyd.
D. Caùc chỏỳt coù nhoùm ceton.
E. Caùc chỏỳt laỡ Glucid.
15. Glucose vaỡ Fructose khi bở khổớ (+2H ) seợ cho chỏỳt goỹi laỡ:

Húa sinh trc nghim cú ỏp ỏn (Full chng) YHDP2 O8 - 14

Cactus

A. Ribitol.
C. Mannitol.
B. Sorbitol.
D. Alcol etylic.
E. Acetal dehyd.
16. Phaớn ổùng Feling duỡng õóứ nhỏỷn õởnh:
A. Saccarose.
B. Lactose
C. Amylose
D. Amylopectin
E. Glycogen
17. Caùc nhoùm chỏỳt naỡo sau õỏy coù cỏỳu taỷo maỷch thúng khọng phỏn
nhaùnh:
A. Amylose, Glycogen, Cellulose.
B. Amylopectin, Glycogen, Cellulose.
C. Amylose, Cellulose.
D. Dextrin, Glycogen, Amylopectin.
E. Dextran, Cellulose, Amylose.

Húa sinh trc nghim cú ỏp ỏn (Full chng) YHDP2 O8 - 14

Cactus

18. Caùc nhoùm chỏỳt naỡo sau õỏy coù cỏỳu taỷo maỷch phỏn nhaùnh:
A. Amylopectin, Cellulose.
B. Amylopectin, Glycogen
C. Amylose, Cellulose.
D. Dextrin, Cellulose
E. Dextran, Amylose.
19. Caùc chỏỳt naỡo sau õỏy thuọỹc nhoùm Polysaccarid:
A. Lactose, Amylose, Amylopectin, Condroitin Sulfat.
B. Saccarose, Cellulose, Heparin, Glycogen.
C. Maltose, Cellulose, Amylose, acid hyaluronic.
D. Fructose, Amylopectin, acid hyaluronic, Heparin.
E. Cellulose, Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin
20. Caùc chỏỳt naỡo sau õỏy thuọỹc nhoùm Polysaccarid thuỏửn:
A. Glycogen, Amylose, Amylopectin
B. Saccarose, Heparin, Glycogen.
C. Cellulose, Amylose, acid hyaluronic.
D. Fructose, Amylopectin, Heparin.
E. Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin
21. Saccarose õổồỹc taỷo thaỡnh bồới:
A. 2 õồn vở Galactose.
B. 2 õồn vở Galactose.
C. 2 õồn vở Glucose.
D. 1 Fructose vaỡ 1 Glucose.
E. 1 Fructose vaỡ 1 Glucose.
22. Mọỹt õồn õổồỡng coù 6C, trong cọng thổùc coù nhoùm aldehyd thỗ õổồỹc
goỹi tón laỡ:
A. Aldohexose.
D.Cetopentose.
B. Cetohexose.
E. Aldopentose.
C. Cetoheptose.
23. Mọỹt õồn õổồỡng coù 5C, trong cọng thổùc coù nhoùm ceton thỗ õổồỹc goỹi
tón laỡ:
A. Aldohexose.
D.Cetopentose.
B. Cetohexose.
E. Aldopentose.
C. Cetoheptose.
24. Cellulose coù caùc tờnh chỏỳt sau:
A. Tan trong nổồùc, taùc duỷng vồùi Iod cho maỡu õoớ nỏu.
B. Khọng tan trong nổồùc, cho vồùi Iod maỡu xanh tờm.
C. Khọng tan trong nổồùc, bở thuớy phỏn bồới Amylase.
D. Tan trong dung dởch Schweitzer, bở thuớy phỏn bồới Cellulase.
E. Tan trong nổồùc, bở thuớy phỏn bồới Cellulase.

Húa sinh trc nghim cú ỏp ỏn (Full chng) YHDP2 O8 - 14

Cactus

25. Tinh bọỹt coù caùc tờnh chỏỳt sau:
A. Tan trong nổồùc laỷnh, cho vồùi Iod maỡu xanh tờm, khọng coù tờnh
khổớ.
B. Khọng tan trong nổồùc laỷnh, cho vồùi Iod maỡu xanh tờm, coù tờnh
khổớ.
C. Khọng tan trong nổồùc laỷnh, cho vồùi Iod maỡu õoớ nỏu, khọng coù tờnh
khổớ.
D.Tan trong nổồùc noùng taỷo dung dởch keo, cho vồùi Iod maỡu õoớ nỏu.
E. Tan trong nổồùc noùng taỷo dung dởch keo, khọng coù tờnh khổớ.
26. Trong cỏỳu taỷo cuớa Heparin coù:
A. H3PO4
B. N Acetyl Galactosamin.
C. H2SO4
D. Acid Gluconic.
E. Acid Glyceric.
27.

Cọng thổùc bón laỡ cỏỳu taỷo cuớa:
HOH2C
OH
H

OH H
28. Cho 2 phaớn ổùng:

A. Fructofuranose.
B. Ribofuranose.
C. Fructofuranose.
D. Deoxyribopyranose.
E. Deoxyribofuranose.
Glycogen

Glucose 1

Glucose 6

Tỏỷp hồỹp caùc Enzym naỡo dổồùi õỏy xuùc taùc cho 2 phaớn ổùng noùi trón:
A. Phosphorylase, Phosphoglucomutase.
B. Glucokinase, G 6 Isomerase.
C. Phosphorylase, G 6 Isomerase.
D. Hexokinase, G 6 Isomerase.
E. Aldolase, Glucokinase.
29.Enzym naỡo taỷo lión kóỳt 1-4 Glucosid trong Glycogen:
A. Glycogen Synthetase.
B. Enzym taỷo nhaùnh.
C. Amylo 1-6 Glucosidase.
D. Phosphorylase.
E. Glucose 6 Phosphatase.
30.Tỏỷp hồỹp caùc phaớn ổùng naỡo dổồùi õỏy cỏửn ATP:
Glucose
G6
F6
F1- 6 Di
(1)
(2)
(3)
(4)
A. 2, 3.
B. 1, 3.
C. 2, 4.
D. 1, 2.

PDA + PGA
E. 3, 4.