Tải bản đầy đủ
Trường hợp di chúc bị mất thì tài sản đã được chia theo quy định của pháp luật nhưng trong trường hợp các bên công nhận nội dung di chúc và thỏa thuận phân chia di sản theo nội dung di chúc đó thì việc phân chia di sản được thực hiện theo thỏa thuận.

Trường hợp di chúc bị mất thì tài sản đã được chia theo quy định của pháp luật nhưng trong trường hợp các bên công nhận nội dung di chúc và thỏa thuận phân chia di sản theo nội dung di chúc đó thì việc phân chia di sản được thực hiện theo thỏa thuận.

Tải bản đầy đủ

phần tài sản mà trường học tại quê nhà được hưởng theo di chúc không được
công nhận. Tuy nhiên, nếu những người thừa kế thỏa thuận, nhớ lại nội dung
di chúc và công nhận đó là ý muốn đích thực của cha mẹ ông Phạm Hữu Anh
thì việc phân chia di sản được thực hiện theo thỏa thuận và trường học tại quê
nhà nơi họ sinh ra và lớn lên vẫn được hưởng một phần di sản của cha mẹ ông
Phạm Hữu Anh theo di chúc trước đó.
3.Trường hợp di chúc do một người ở xa nơi người lập di chúc giữ, khi
Tòa án xét xử tài sản của người đã mất theo quy định của pháp luật mà người
giữ di chúc không có mặt thì người giữ bản di chúc đó cần gửi đơn đề nghị
kháng nghị tái thẩm tới Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp trên trực
tiếp xét xử.
VD: Ngày 25/10/2007, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng có bản án
phân chia di sản thừa kế cho các con của ông Phạm Ngọc Khanh mất
14/4/2005. Bản án của TAND huyện Nghĩa Hưng đã có hiệu lực pháp luật và
được thi hành. Ngày 12/1/2008, ông Phạm Tuấn Khiêm từ Pháp trở về xuất
trình trước TAND huyện Nghĩa Hưng bản di chúc của ông Khanh nhờ ông
Khiêm cất giữ hộ.
Nội dung của di chúc, phần định đoạt tài sản khác rất nhiều so với
việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật của Tòa án, trong đó có một phần
di sản được dùng vào thờ cúng dòng họ, tổ tiên. Tòa án huyện Nghĩa Hưng đã
từ chối yêu cầu chia thừa kế của ông Phạm Tuấn Khiêm vì cho rằng thụ lý vụ
việc đã giải quyết. Hỏi: Ông Phạm Tuấn Khiêm cần phải làm gì để thực hiện
bản di chúc đó?
Trả lời: Ông Phạm Ngọc Khanh đã chết từ 14/4/2005, di sản của ông
đã được chia theo pháp luật cho các con. Tại thời điểm phân chia di sản thừa
kế, di chúc của ông Khanh được xác định là không có. Bản án đã có hiệu lực
pháp luật nghĩa là vụ việc đã được giải quyết.
Nay ông Khiêm có xuất trình di chúc, điều này được xem như là tình
tiết mới quan trọng của vụ án mà đương sự không thể biết được trong quá

trình giải quyết vụ án để làm căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Ông
Khiêm cần gửi đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm tới VKSND, TAND cấp trên
trực tiếp của TAND huyện Nghĩa Hưng. Nếu xét thấy có căn cứ thì cơ quan
có thẩm quyền kháng nghị tái thẩm và vụ việc được giải quyết theo quy định
tại Chương XIX về thủ tục tái thẩm vụ án dân sự. Khi đó, nếu có căn cứ Tòa
án xét xử vụ kiện theo thủ tục tái thẩm có thể hủy bản án đã có hiệu lực pháp
luật để xét xử sơ thẩm lại.

C- KẾT LUẬN
Phương pháp đặc trưng được sử dụng trong luật dân sự là tôn trọng sự bình
đẳng, thỏa thuận của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự. Sự bình đẳng
của các chủ thể dựa trên cơ sở sự độc lập về mặt tài sản và tổ chức. Việc xác lập và
giải quyết những quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân chủ yếu do ý chí và vì lợi ích của
chính các chủ thể là cá nhân, tổ chức tham gia vào các quan hệ đó. Vì không có sự
ràng buộc về tài sản và tổ chức nên các chủ thể đều có tư cách pháp lý ngang nhau.
Nhà nước khuyến khích sự thỏa thuận giữa các chủ thể trong khuôn khổ quy định
của pháp luật.
Ở nước ta, trong quá trình phát triển của xã hội, từ những quy phạm pháp luật
dân sự ban đầu đã hình thành nhiều ngành luật mới như luật lao động, luật thừa kế,
luật hôn nhân và gia đình…Tuy vậy, những ngành luật này vẫn sử dụng nhiều
nguyên tắc và quy phạm của luật dân sự.
Quyền thừa kế là một trong những quyền dân sự cơ bản của công dân được
pháp luật ghi nhận. Sự tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác là quy luật khách quan.
Quyền sở hữu là cơ sở khách quan của việc thừa kế. Từ quan điểm đó, pháp luật về
thừa kế ở nước ta hiện nay được coi là phương tiện để củng cố sở hữu của công dân,
củng cố quan hệ hôn nhân và gia đình. Để bảo đảm cho quyền thừa kế thực sự là
phương tiện để củng cố quyền sở hữu của công dân, củng cố quan hệ hôn nhân và gia
đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, quá trình
xây dựng và thực thi pháp luật về thừa kế cần phải tuân theo các nguyên tắc sau:
Thứ nhất, pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân. Công dân có
quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thừa kế, được nhận hoặc từ chối
nhận tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Thứ hai, cá nhân không phân biệt nam, nữ đều bình đẳng về quyền hưởng di
sản, quyền để lại tài sản của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Thứ ba, tôn trọng quyền định đoạt bằng di chúc của người có di sản, đồng
thời bảo hộ thích đáng quyền lợi của những người thừa kế theo pháp luật.
Thứ tư, củng cố và phát triển tình đoàn kết, thương yêu trong nội bộ gia đình.

D-TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo trình : Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt
Nam ( quyển 2), NXB Chính trị quố gia, HN, 2006.
2.Giáo trình : Lý luận Nhà nước và pháp luật, NXB Tư pháp, HN,
2007.
3.TS. Nguyễn Hợp Toàn (Cb), Giáo trình pháp luật đại cương, NXB
Đại học Kinh tế quốc dân, HN, 2008.
4.Luật Hôn nhân và gia đình, NXB Lao động Hà Nội, 2000.
5. Luật Công chứng, NXB Lao động Hà Nội, 2006.
6. Luật Thừa kế, NXB Lao động Hà Nội, 2010.
7.www.google.com.vn

MỤC LỤC