Tải bản đầy đủ
e. Lãnh đạo bằng xác định chủ trương, phương hướng, nghị quyết về Đoàn thanh niên

e. Lãnh đạo bằng xác định chủ trương, phương hướng, nghị quyết về Đoàn thanh niên

Tải bản đầy đủ

bộ tỉnh đối với đoàn thanh niên cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại
hóa
3.2. Phương hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nam Định với Đoàn
thanh niên cộng sản trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
3.2.1. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với
Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh
3.2.2. Xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh. Một giải pháp quan trọng để tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với Đoàn thanh niên trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
3.2.3. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bộ phải xuất phát từ thực
tiễn hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản
3.2.4. Đảng bộ tỉnh Nam Định tin tưởng đoàn viên thanh niên, mạnh dạn giao
nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên, kể cả đề bạt chức vụ quan trọng.

KẾT LUẬN
Hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản chính là sự phản ánh một
mặt nào đó về vai trò cũng như chất lượng trong công tác lãnh đạo của Đảng. Xác
định được thành tựu, đánh giá đúng những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của
thành tựu cũng như hạn chế trong việc lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh là
cách thức quan trọng để Đảng bộ tỉnh Nam Định tăng cường hơn nữa vai trò lãnh
đạo của mình đối với Đoàn thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước
Việc lãnh đạo Đoàn thanh niên không chỉ cần dựa vào những quan điểm, chủ
trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn phải căn cứ
vào tình hình thực tiễn bởi đối tượng ở đây là con người-mà trước hết là thế hệ

thanh niên với những đặc điểm tâm lý đặc thù trong xã hội. Như chủ nghĩa MácLênin đã khẳng định: thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, chính vì vậy hiệu quả
hoạt động của Đoàn thanh niên sẽ chứng minh được tài năng lãnh đạo của Đảng.
Điều đó đòi hỏi Đảng bộ tỉnh Nam Định phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh
đạo của mình với Đoàn thanh niên cộng sản tỉnh, nâng cao vai trò tổ chức của
Đoàn thanh niên để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Thế hệ thanh niên chính là tương lai của nước nhà, là mùa xuân của xã hội, là
tài sản lớn của Quốc gia, nguồn nhân lực lớn nằm trong chiến lược phát triển của
Đảng. Đảng phải luôn quan tâm chăm sóc tổ chức Đoàn thành đội dự bị hùng hậu
của mình, có thể đảm nhận công cuộc xây dựng đất nước và phát huy thành quả
cách mạng của các thế hệ đi trước. Thực tế lịch sử hơn 80 năm qua đã chứng minh,
dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng góp công
sức to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Tiếp nối truyền thống vẻ
vang đó, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Đoàn thanh niên
cộng sản tỉnh Nam Định đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong đời
sống xã hội. Ngày càng có nhiều đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên từ hoàn
cảnh khó khăn, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng quê
hương Nam Định giàu đẹp, phát triển. Những thành tựu đó chính là kết quả của sự
nỗ lực vươn lên không ngừng của mỗi đoàn viên thanh niên, đồng thời cũng khẳng
định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với Đoàn thanh niên
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước đang đứng
trước những thời cơ thuận lợi để hội nhập vào nền kinh tế chung của thế giới,
nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua để tiến kịp với thời
đại. Trong bối cảnh đó thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được phát huy,
trong đó có việc lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản, để Đoàn có cơ sở định hướng

đúng đắn cho hành động của mình, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
Nhu vay, em đã trình bày xong tóm tắt khóa luận của mình. Trong quá trình viết
khóa luận, do còn nhiều hạn chế về kiến thức và phương pháp nên khóa luận còn
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, để em rút
ra kinh nghiệm và khoasl uận được hoàn chỉnh hơn, em chân thành cám ơn