Tải bản đầy đủ
Chương 1: Thực trạng hoạt động xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Minh Trí trong những năm qua.

Chương 1: Thực trạng hoạt động xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Minh Trí trong những năm qua.

Tải bản đầy đủ

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

Quản trị chiến lược giúp cho một tổ chức có thể chủ động hơn thay vì
bị động trong việc vạch rõ tương lai của mình, nó cho phép một tổ chức có
thể tiên phong và gây ảnh hưởng trong môi trường nó hoạt động và vì vậy,
vận dụng hết khả năng của nó để kiểm soát vượt khỏi những gì thiên biến.
Quản trị chiến lược tạo cho mỗi người nhận thức hết sức quan trọng.
Cả ban giám đốc và người lao động đều thấu hiểu và cam kết sẽ thực hiện
mục tiêu của doanh nghiệp. Một khi mọi người trong doanh nghiệp hiểu
rằng doanh nghiệp đó đang làm gì và tại sao lại như vậy họ cảm thấy họ là
một phần của doanh nghiệp, họ sẽ cam kết ủng hộ mọi hoạt động của doanh
nghiệp.
1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh
Có nhiều cách tiếp cận để phân loại chiến lược kinh doanh.
- Căn cứ theo phạm vi chiến lược
+ Chiến lược chung (hay chiến lược tổng quát): đề cập những vấn đề
quan trọng nhất, bao trùm nhất và có ý nghĩa lâu dài. Chiến lược này quyết
định những vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
+ Chiến lược bộ phận: là loại chiến lược cấp hai. Thông thường trong
doanh nghiệp, loại này bao gồm chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và
xúc tiến bán hàng.
Hai loại chiến lược trên liên kết chặt chẽ với nhau thành một chiến
lược kinh doanh hoàn chỉnh. Không thể tồn tại một chiến lược kinh doanh
mà thiếu một trong hai chiến lược trên bởi vì chúng bổ sung cho nhau để
giải quyết các mục tiêu quan trọng, sống còn của doanh nghiệp.
- Căn cứ theo nội dung của chiến lược
+ Chiến lược thương mại
+ Chiến lược tài chính
+ Chiến lược công nghệ và kỹ thuật
+ Chiến lược con người

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

- Căn cứ theo bản chất của từng chiến lược
+ Chiến lược sản phẩm
+ Chiến lược thị trường
+ Chiến lược cạnh tranh.
+ Chiến lược đầu tư
- Căn cứ theo quy trình chiến lược
+ Chiến lược định hướng: Đề cập đến những định hướng biện pháp
để đạt được các mục tiêu đó. Đây là phương án chiến lược cơ bản của doanh
nghiệp.
+ Chiến lược hành động: là các phương án hành động của doanh
nghiệp trong từng tình huống cụ thể và các dự kiến điều chỉnh chiến lược.
1.2. Sơ lược về công ty TNHH Minh Trí Hà Nội
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty TNHH Minh Trí được thành lập ngày 22/6/1995 theo quyết
định số 1906/GP-UB của UBND thành phố Hà Nội. Ngay từ khi thành lập,
Công ty Minh Trí đã tập trung đầu tư máy móc thiết bị và đào tạo công nhân
để chuyên sản xuất các loại sản phẩm may mặc bằng vải dệt kim.
Tên gọi: Công ty TNHH Minh Trí Hà Nội
Địa chỉ: KCN Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại / Fax: 04.6446802
Các giai đoạn hình thành và phát triển:
Tháng 8/1994: Cài đặt các xưởng thêu bắt đầu với 4 máy thêu ở Lĩnh
Nam - Thanh Trì - Hà Nội
Tháng 6/1995: Công ty được đặt tên Minh Trí và nhận được giấy phép
chính thức từ chính phủ như là một công ty tư nhân. Thiết lập các nhà máy
đầu tiên và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm may mặc cho thị trường Nhật Bản.
Tháng 6/2002: Thiết lập nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Vĩnh
Tuy - Quận Hoàng Mai - Hà Nội và di chuyển trụ sở đến vị trí mới. Bắt đầu
xuất khẩu sản phẩm may mặc cho thị trường Mỹ.

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

Tháng 12/2005: Thiết lập nhà máy sản xuất thứ ba, công ty TNHH
Minh Trí Thái Bình, trong Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh – tỉnh Thái
Bình.
Tháng 4/2010: Thiết lập nhà máy sản xuất thứ tư, công ty Liên doanh
Spectre Việt Nam, trong Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình.
Trong năm 2010 công ty đang có kế hoạch trang bị thêm các thiết bị đặc biệt
như cắt siêu âm và công nghệ ép nhiệt, đầy đủ thiết bị tự động cắt và công
nghệ hơi nóng.
Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay, sản phẩm của công
ty đã có mặt tại các thị trường lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và
Nhật Bản. Với đội ngũ 2.000 cán bộ năng động và công nhân lành nghề tạo
nên năng lực sản xuất 450.000 – 550.000 sản phẩm mỗi tháng, Công ty
Minh Trí cam kết luôn đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng cho
khách.
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty.
Công ty may Minh Trí là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt
động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp
luật bảo vệ. Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau:
- Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước
đề ra, sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích
thành lập doanh nghiệp.
- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá
trình thực hiện sản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh
doanh với các bạn hàng trong và ngoài nước.
- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định và đảm bảo có lãi.
- Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao
động cũng như thu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của
công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

- Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có
thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
- Thực hiện những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của
người lao động, vệ sinh và an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái,
đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện đúng những tiêu chuẩn kỹ thuật mà
công ty áp dụng cũng như những quy định có liên quan tới hoạt động của
công ty.
1.2.3. Cơ cấu tổ chức và lao động
1.2.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý
Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết,
là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông quyết
định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân
danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi
của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người
quản lý khác.
Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại
hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý,
hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công
ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng
Giám đốc.
Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành quyết định tất cả các
vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu
trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc uỷ quyền và phân công
theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Giám đốc là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm trước
tổng công ty và trước pháp luật về quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị
trong phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ cho phép. Tiếp theo là phó giám đốc do
Tổng giám đốc tổng công ty bổ nhiệm, là người giúp giám đốc quản lý, điều
hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo phân công của giám đốc,
chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trên
cơ sở chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ được giao công ty có mô hình tổ chức
sau:

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

1.2.3.2. Nguồn lao động
* Quy mô lao động:
Tính đến ngày 02/03/2010, công ty cổ phần may Minh Trí có 2172
cán bộ quản lý và công nhân viên. Giảm 78 lao động so với cuối năm 2009,
do vậy số lượng cán bộ công nhân viên trong công ty như sau:
- Ban Tổng Giám đốc: 3
- Giám đốc nhà máy: 4
- P. Giám đốc nhà máy: 8
- Trưởng phòng: 6
- Phó phòng: 13
- Nhân viên: 76
- Công nhân sản xuất: 2000
- Công nhân phục vụ: 57
* Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực
Công ty liên tục tuyển lao động để đào tạo, đồng thời cho phép các xí
nghiệp được chủ động tuyển lao động theo mùa vụ để đáp ứng nhu cầu sản
xuất và giao hàng.
Về công tác đào tạo nghề: Giáo trình đào tạo được chuyển từ đào tạo
toàn diện, dài ngày sang đào tạo tiểu tác, ngắn hạn, kết hợp chặt chẽ giữa
đào tạo với thực hành và sản xuất nên đã giải quyết kịp thời việc thiếu lao
động trong công ty và tạo ra năng suất cho học sinh sau khi đào tạo. Ngoài
việc tổ chức đào tạo cho công nhân phổ thông, công ty còn tổ chức lớp đào
tạo cho cán bộ viên chức để nâng cao trình độ quản lý.
1.2.4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Sản xuất sản phẩm dệt may các loại
- Xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành nghề kinh doanh của công ty
- Dịch vụ đào tạo cắt và may công nghiệp ngắn hạn
- Xây dựng nhà cho thuê
- Dịch vụ giặt, in, thêu và sản xuất bao bì
- Dịch vụ vận tải

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh nguyên, phụ liệu hàng may mặc.

1.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2007-2010
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua
một số chỉ tiêu được tổng hợp trong giai đoạn 2007-2010
Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (2007-2010)
Các chỉ tiêu

Đơn vị

2007

2008

2009

2010

Tổng sản lượng

Tỷ đồng

119,520

136,361

152,260

170,890

Doanh thu

Tỷ đồng

129,583

150,108

184,460

185,210

Tổng lợi nhuận

Tỷ đồng

2,530

3,836

3,415

0,214

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

8,465

8,665

9,077

5,102

(Báo cáo tổng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2007-2010)
1.3. Thực trạng công tác xây dựng và thực thi chiến lược tại công ty
a. Chiến lược đầu tư chiều sâu:
Đây là chiến lược cũ được Công ty nâng cấp lên theo thời gian. Đó là
một chiến lược rất hiệu quả đã giúp Công ty thoát ra khỏi tình trạng yếu
kém và lạc hậu trong 10 năm để vượt lên thành một Công ty có quy mô lớn
và hiện đại hàng đầu trong cả nước đủ sức cung cấp cho thị trường may mặc
có khả năng cạnh tranh cao so với các sản phẩm ngoại nhập. Chiến lược đầu
tư chiều sâu ngày càng được mở rộng hơn khi Công ty quyết định sản xuất
những mặt hàng không phải là những mặt hàng truyền thống của Công ty.
Đó là những mặt hàng cao cấp, đòi hỏi công nghệ cao mà Công ty chưa có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Phương châm của Công ty là ngoài
những mặt hàng truyền thống mà Công ty chiếm nhiều thị phần trên thị
trường và được khách hàng mến mộ, Công ty cần phải tạo thêm sức cạnh
tranh mới bằng các sản phẩm mới có công nghệ cao thì Công ty mới có khả