Tải bản đầy đủ
3 ĐẶC TÍNH TUYẾN CỦA TUA BIN

3 ĐẶC TÍNH TUYẾN CỦA TUA BIN

Tải bản đầy đủ

Đờng cong chỉ sự liên hệ giữa hai thông số của tuabin, còn có các
thông số khác coi nh không đổi, gọi là đờng đặc tính tuyến
tính của tuabin. Đối với tuabin điều chỉnh đơn (tâm trục, cánh
quạt) thì các thông số khác không đổi gồm có 3 biến số, còn đối
với tuabin điều chỉnh kép (cánh quay,chéo trục) thì gồm 4 biến
số. Các dạng cơ bản của đờng đặc tính tuyến tính của tuabin
cho ở hình 6.5. Trong đó, hình 6.5a là đờng đặc tính tuyến
tính cột nớc , N = f(H) chỉ sự liên hệ giữa hiệu suất(hoặc công
suất) với cột nớc làm việc của tuabin khi đờng kính nớc làm việc
của tuabin khi đờng kính D1; độ mở a0 và số vòng quay n không
đổi; hình 6.5b là đờng đặc tính tuyến tính số vòng quay chỉ
sự liên hệ giữa công suất (hiệu suất v.v....) với số vòng quay khi
D1, a0, H không đổi; hình 6.5c là đờng đặc tính tuyến tính lu l
ợng , N, a0=f(Q) chỉ sự liên hệ giữa hiệu suất (hoặcN, a 0) với lu l
ợng tuabin khi D1,n,H=const; còn hình 6.5d là đờng đặc tính
tuyến tính công suất(còn gọi là đờng đặc tính công tác ) chỉ
sự liên hệ giữa hiệu suất, độ mở a 0 và các thông số khác với công
suất tuabin khi D1, n, H=const.
Nh vậy, tên của đờng đặc tính tuyến tính đợc gọi theo tên của
biến số độc lập, chẳng hạn để dơn giản gọi đờng =f(H) là đờng
đặc tính cột nớc (H là biến số độc lập).