Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

123
12. Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Đề cương thanh tra, kiểm tra,

Chương trình kiểm thanh tra kiểm tra của KBNN các năm từ năm 20132016, Thái Nguyên.
13. Quốc Hội (2010), Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 ban hành

Luật Thanh tra.
14. Thủ tuớng Chính phủ (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg

ngày 21/8/2007 v/v phê duyệt chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.
15. Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg

ngày 08/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.

124
PHỤ LỤC 1
PHIỂU KHẢO SÁT
(Áp dụng cho công chức công tác tại kho bạc Nhà nước)
Xin chào anh/chị!
Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá về hoạt
động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên , vì thế, tôi thực hiện
khảo sát này để đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng tới đề tài nghiên
cứu của mình. Tôi hi vọng các anh/chị sẽ hỗ trợ tôi bằng cách cho ý kiến
vào các Phiếu khảo sát này để tôi có thể hoàn thành nghiên cứu của
mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nội dung Phỏng vấn
Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể hiện đúng nhất quan điểm của
bạn theo mức độ sau:
1. Hoàn toàn không đồng ý
4. Đồng ý

2. Không đồng ý
5. Hoàn toàn đồng ý

Yếu tố
Trình

Câu hỏi khảo sát
Công chức Thanh tra kiểm tra của Kho

độ

bạc Nhà nước (TTKT KBNN) có trình

chuyên

độ chuyên môn nghiệp vụ tốt
Công chức TTKT KBNN là những

môn

3. Không ý kiến

người cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, sự tận
tâm, chu đáo trong công việc
Công chức TTKT KBNN có tinh thần tự
học tập nâng cao trình độ tốt, thường
xuyên cập nhật các quy định, quy trình
quy chế liên quan đến nghiệp vụ kho bạc
nói riêng và tài chính công nói chung
Công chức TTKT KBNN thể hiện thái
độ lịch sự, thân thiện khi làm việc

1

2

3

4

5

125
Công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng
nghiệp vụ cho công chức TTKT KBNN
Trang

được thực hiện một cách hiệu quả
Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT

thiết bị

KBNN tỉnh là đầy đủ
cơ sở vật Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT
chất- kỹ
thuật

KBNN tỉnh là hiện đại
Trang thiết bị phục vụ hoạt động TTKT
KBNN tỉnh làm việc ổn định, ít hỏng hóc
Lãnh đạo KBNN thể hiện sự quan tâm
tới việc nâng cấp, bổ sung các trang thiết
bị cần thiết cho nhân viên TTKT KBNN

tỉnh
Công tác Hoạt động TTKT được thực hiện
thanh tra, nghiêm túc, công bằng
kiểm tra Công tác TTKT được thực hiện đúng
quy trình, quy định
Các sai phạm được phát hiện qua TTKT
được khắc phục nhanh chóng, hiệu quả
Kết quả TTKT được thông báo chi tiết
tới cả nhân viên và lãnh đạo của KBNN
tỉnh và được thông báo để rút kinh
nghiệm trong toàn ngành
Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thông tin của anh/chị:
Giới tính của Anh/Chị?

□ Nam

□ Nữ

Anh/Chị nằm trong độ tuổi nào?
□ Dưới 35

□ 35-45

□ Trên 45

Kinh nghiệm làm việc Anh/Chị là bao nhiêu ?
□ Dưới 2 năm

□ 2-5 năm

□ 5-10 năm

Vị trí làm việc hiện nay của Anh/Chị?

□ trên 10 năm

126
□ Lãnh đạo phòng/ban

□ Nhân viên KBNN tỉnh

Ý kiến đóng góp của Anh/Chị trong việc hoàn thiện công tác thanh
tra, kiểm tra tại KBNN
Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian!

1
PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO SÁT
(Áp dụng cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra ngoài KBNN)
Xin chào Quý Anh/Chị!
Tên tôi là: ….
Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá về hoạt
động thanh tra, kiểm tra tại KBNN Thái Nguyên , vì thế, tôi thực hiện
khảo sát này để đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng tới đề tài nghiên
cứu của mình. Tôi hi vọng Quý Anh/Chị sẽ hỗ trợ tôi bằng cách cho ý
kiến vào các Phiếu khảo sát này để tôi có thể hoàn thành nghiên cứu của
mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nội dung Phỏng vấn
Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể hiện đúng nhất quan điểm của bạn
theo mức độ sau:
1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý 3. Không ý kiến

4. Đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

Yếu tố

Đánh giá
Nhân viên KBNN có trình độ chuyên môn

Nguồn
nhân
lực

nghiệp vụ tốt
Nhân viên KBNN có kỹ năng làm việc
nhanh chóng, chính xác
Nhân viên KBNN có thái độ vui vẻ, hòa
nhã, nhiệt tình
Nhân viên KBNN săn sàng giải đáp

Quy

những thắc mắc
Quy trình thanh tra, kiểm tra có kế

trình

hoạch rõ ràng, dễ thực hiện theo kế

thủ

hoạch

1

Mức điêm
2 3 4

5

2
Thủ tục giải trình trong quá trình thanh
tra, kiểm tra đơn giản, dễ thực hiện
KBNN có những hướng dẫn cụ thể, chi
tục

tiết vê những quy trình, thủ tục
Những thông tin thay đổi vê quy trình,
thủ tục đêu được thông báo một cách
công khai, kịp thời
Mọi quyết định, kết luận trong hoạt
động TTKT từ KBNN đều được thông

Tính
công

tin một cách cụ thể, chính xác
Mọi kết luận trong hoạt động TTKT từ

khai,

KBNN đều thể hiện tính chính xác, công

minh

bằng, có căn cứ
KBNN săn sàng giải quyết những thắc

bạch

mắc từ phía trong kết luận một cách thỏa
đáng
Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian!