Tải bản đầy đủ
8 Sơ đồ đấu nối

8 Sơ đồ đấu nối

Tải bản đầy đủ

Hình 2.18: Sơ đồ mạch điện nguồn và CPU

Hình 2. 1: Sơ đồ đầu vào ra số

Hình 2.19: Sơ đồ đầu vào ra số

22

Hình 2.20: Sơ đồ đầu vào ra analog

23

CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC
3.1 Mô hình chung của hệ thống:

Hình 3.1: Mô hình của hệ thống
Yêu cầu bài toán: Khi đặt một lượng chiều cao mức nước ở giá trị đầu vào thì chiều
cao thực tế thu được sẽ đúng được như mong muốn nhưng trong thực tế tín hiệu đầu ra sẽ
thu được và phản hồi thông qua cảm biến báo về so sánh với tín hiệu đầu vào và cho ra
sai số đó là e(t), trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện thêm độ vọt lố và thời xác lập lâu
nên qua đó người ta sẽ sử dụng một bộ điều khiển để điều khiển tín hiệu đầu ra sát nhất
với tín hiệu đầu vào và nhanh nhất thông qua đối tượng điều khiển van V2. Và biến cần
điều khiển ở đây là chiều cao mức nước bên trong bể.

24

Hình 3.2:Biến cần điều khiển là mức nước

3.2 Xây dựng hàm truyền của hệ thống

Hàm truyền đạt của một quá trình là tỷ số giữa tín hiệu ra so với tín hiệu vào biểu diễn
theo toán tử Laplace.
3.2.1 Xây dựng hàm truyền van điện từ:
Mối quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của van

25