Tải bản đầy đủ
HỆ THỐNG GIÁM SÁT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ

Hình 6.1: Bảng tag địa chỉ

Chạy thực tế trên WinCC

Hình 6.2: Hệ thống khi chưa hoạt động

61

Bấm nút start đèn sáng, bơm hoạt động cảm biến báo về và van V2 bắt đầu mở
Ở đây hệ thống đang hoạt động với H đặt =10 cm
Khi giá trị H đặt > H thực tế thì van mở ra
Độ mở van là 100%

Hình 6.3: Hệ thống đang hoạt động

62

Khi H thực tế = H đặt thì van đóng lại

Hình 6.4: Hệ thống vẫn hoạt động khi van V2 đã đóng
Khi mức nước thực tế thấp hơn mức nước đặt do van V1 xả ra thì Van V2 lại tiếp tục
mở van để cho tín hiệu đặt bằng thực tế

63

Hình 6.5: Van V2 mở khi van nhiễu làm giảm mức nước đặt

Hình 6.6: Mô hình giám sát thực tế

64

Nhận xét: Như vậy em đã xây dựng và giám sát hệ thống thành công trên mô hình
WinCC.
Bộ điều khiển PID trong lập trình s7 – 300 đã giải quyết được bài toán điều khiển được độ
mở van V2 một cách nhanh chóng.

65

KẾT LUẬN
Sau thời gian làm đồ án dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS.Đặng Văn Chí,
sự giúp đỡ của toàn thể các thầy cô trong bộ môn và các bạn trong lớp, em đã hoàn thành
được những nội dung sau:
Tìm hiểu về các module mở rộng điều khiển tự động, tiêu biểu là PLC qua đó nắm bắt
được cách vận hành, nguyên lý hoạt động, các tín hiệu vào ra và hiểu những lập trình cơ
bản
Ứng dụng hiểu biết vào các trang thiết bị có sẵn, em cũng đã tìm hiểu, xây dựng và mô
phỏng thành công mô hình “ Hệ thống giám sát và điều khiển mức nước” trong Kỹ thuật
điều khiển và hệ thống nhúng thuộc Viện nghiên cứu công nghệ thông tin sử dụng PLC
S7 – 300.
Hoàn thành khối lượng đồ án theo đúng khoảng thời gian được phân công.
Tuy nhiên do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế cũng như thời gian thực hiện
nên không thể tránh khỏi những thiếu só, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và
các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội , ngày tháng năm 2017

66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] http://www.vast.ac.vn/gioi-thieu-chung/co-cau-to-chuc/cac-vien-nghien-cuu/cac-viendo-chinh-phu-thanh-lap/297-vien-cong-nghe-thong-tin
[2] Lý thuyết điều khiển tuyến tính - Nguyễn Doãn Phước
[3] Nhận dạng hệ thống điều khiển – Nguyễn Doãn Phước & Phan Xuân Minh
[4] Lý thuyết điều khiển tuyến tính – Nguyễn Doãn Phước.
[5] Tài liệu do viện công nghệ thông tin cung cấp

67